LU DE HAVENLOODS sö"« BALY Ophalen oud papier loont weer! OPRUIMING I deWinckelaer opruiming dcZMidcrSter Keukens Half Geld INTERSET Schoolverlaters meppen er sportief flink op los 'Voor verenigingen aantrekkelijk om extra centje binnen te halen Zomerzang WF-optreden en nieuw Over domme data en pijnlijke paden.. Twee concerten Vrachtauto explodeert Rustige voetbalnacht LET OP VANAF DEZE WEEK KUNT U GELD VERDIENEN EDITIE P, DONDERDAG 23 JUNI 1994, 43e JAARGANG Nr. 25 GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren S 010-4699444 11 Kijk op de rubrieks-pagina's UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM ^CUlCUHITlSM1GUWSD12C| Soep opkikker voor nachtstrandwandelaars Een recordaantal deelnemers liep afgelopen zondagnacht de jaarlijkse Nachtstrand wandeling. Halverwege was er een niet verplichte rust pauze en een kop warme soep. De tweede helft leek véél langer, concludeerde Havenloods Zuiden-redac teur Maria Neele. Zij liep mee voor de lezers van deze krant. Haar verslag leest u elders in deze krant. DCMR gaat klagers over het milieu snel en direct benaderen Begin mei werd in Vlaardin- gen een discussiebijeenkomst over het milieu gehouden. Veel bewoners uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis botsten daar met de bestuur ders. Ook werd een enquête gehouden, die nu is gepubli ceerd. De DCMR gaat ermee aan de slag. Lees het artikel op pagina 3. In Ommoord INTERSET KEUKENS Wij zijn niet zomaar een keu kenzaak, door ons concept zijn wij de goedkoopste van Rotterdam en omstreken. Tijdens de opbouw van onze showroom verkopen wij diver se keukens voor half geld. Daag ons uit!! En wij bewij zen u dat wij de goedkoopste zijn in Rotterdam. Wij hebben dan ook een groot aantal keu kens voor superlage prijzen. Tevens kunt u bij Interset ook direkt terecht voor uw nieuwe wand- en plafondbekleding voor uw nieuwe keuken. Interset voor een goedkopere en complete keuken. aangesloten bij de ammmms keukenorganisatie Satijnbloem 55 Rotterdam Ommoord Tel. 010-4550511 VIDEOTHEEK 7,Lms ^^agenifl Alle dagen geopend. Dam 9-11 Schiedam Tel. 4267126 In sporthal Margriet en in bad Groe- noord waren de met kracht geuite aan moedigingen tijdens de sportdag van groep 8 met van de lucht. Met medewer kers van beide locaties en in samenwer king met vakleerkrachten, organiseerde de dienst Educatie van de gemeente de jaarlijks terugkerende sportieve krachtsinspanning voor jongeren die de basisschool verlaten. Zo'n driehonderd jongens en meisjes zetten hun beste beentje voor. In zowel de sporthal als in het zwembad was een circuit uitgezet. In het zwembad ging het onder meer om kuip-, surfplank- en skippybal races. In de sporthal zetten de leerlingen zich in bij volleybal, speed-way, kegelroof en mini- handbal. Het was een vermoeiend dame dat de leerlingen niet snel zuilen vergeten. Overigens was het eigenlijk geen echt afscheid van de schooi omdat de meeste schoolfeestjes nog moeten plaatsvinden. Feest bij opening bewaakte speeltuin SCHIEDAM— Op feestelijke wijze wordt zaterdag 25 juni om 14.00 uur de eerste, enige, echte beheerde en bewaakte speeltuin van Schiedam in gebruik geno men. Deze speeltuin is gereali seerd door de buurtbewoners van het Johan Straussplein en ligt aan de Borodinlaan in Schie- dam-Noord. Zij hebben zich in middels verenigd in een speel tuinvereniging, waarbij ze steun ontvingen van de buurtconciërge en de gemeente. Vrijwilligers zul len voortaan op de uren dat de speeltuin open is een oogje in het zeil houden door roosterdien- sten te draaien. Buurt- en speel tuinvereniging Strauss Co no digt iedereen uit om zaterdag de opening mee te maken. STORM Door de hevige wind is dinsdagnacht op de Singel een ver keersbord omgewaaid en tegen ge parkeerde auto's terecht gekomen. SCHIEDAM Oude kran ten inzamelen is weer een lu cratieve bezigheid. Vooral voor bedrijven is het finan cieel interessant om papier te scheiden van ander afval. Twee weken geleden heeft het ONS 600 Schiedamse bedrij ven aangeschreven met de me dedeling dat het nutsbedrijf weer in staat is om een ver goeding te geven voor elke kilo papier die apart wordt in gezameld. „De brief leverde in korte tijd een positieve res pons op", aldus André Her tog, hoofd van Sector Milieu Beheer van de ONS. Oud papier was de laatste twee jaar geen cent waard. Door vere nigingen en scholen vijf cent sub sidie te geven per ingezamelde kilo werd voorkomen dat het bij het huishoudelijk afval terecht kwam. De nieuwe prijsontwik keling betekent voor gemeenten dat er aardig wat geld kan wor den bespaard. De oud-papier handel weigerde de afgelopen ja ren namelijk oud papier gratis op te halen en af te nemen. Om het toch maar kwijt te raken legden gemeenten er op toe door de handelaren tussen de 8 en 12 cent per kilo te betalen. Nu stij gen wekelijks de prijzen. Het af gelopen kwartaal steeg de prijs met een dubbeltje en de ver wachting is dat deze week er nog vier cent bij komt. „Een heel gunstige ontwikke ling", meent Hertog. „Niet dat wij er al flink aan verdienen maar de berichten zijn hoopge vend. Overigens is het een be hoorlijk ingewikkelde en onsta biele markt die beïnvloed wordt door factoren die zich op internationaal terrein afspelen. Voor scholen en verenigingen wordt het natuurlijk financieel nog interessanter als de prijs zo blijft stijgen." De vraag naar oud papier heeft onder meer te maken met de economische groei in Taiwan, Dit tafereel verdwijnt dus uit het stadsbeeld Korea en China. De bevolking daar gaat meer lezen en door het recyclen van oud papier kan in de behoefte van deze Aziatische landen worden voorzien. Ook het aantrekken van de economie in West-Europa doet de vraag naar oud papier toenemen. Een woordvoerder van de Vere niging Aanbieders Oud Papier meent zelfs dat papierfabrikan ten vrezen straks niet meer vol doende grondstof voorhanden te hebben. Hij beweert dat in Ne derland een chronisch tekort is aan oud papier. Twintig papier fabrieken hebben samen per jaar twee miljoen ton nodig. Door verenigingen en bedrijven teza men wordt ongeveer 1250 dui zend ton per jaar ingezameld. Volgens ONS-medewerker Her tog wordt er in bepaalde wijken van Schiedam zeer actief ingeza meld. „Vorige week werd door vrijwilligers in Spaland en Woudhoek op één avond, in een door ons beschikbaar gestelde container, 10 ton papier verza meld. Daarentegen blijft de op brengst in het centrum van de stad maar magertjes. Waar schijnlijk heeft dit ook te maken met het aantal vrijwilligers dat bereid is om het papier huis-aan- huis op te halen." De stijging van de papierprijs zal er steeds meer voor gaan zorgen dat kranten niet in het huishou delijk afval terecht komen, en het milieu wordt ontzien. „Voor instanties die het hoofdzakelijk moeten hebben van giften, subsi dies en donaties betekent het in zamelen van oud papier binnen kort weer een leuk extraatje." SCHIEDAM Het kinderkoor Jong Begin geeft op vrijdag 24 juni haar jaarlijkse zomercon- cert. Voor de pauze worden lied jes met een boodschap gezon gen, daarna luchtiger werk met wat toneel. De toegang in De Ark (Hargplein 101) is gratis, aanvang 19.30 uur. Het Martienerkoor verzorgt op zondag 26 juni van 11.00 tot 12.00 een optreden in zaal De Noord (Kerkweg 46). Jeugdkoor De Majakids verleent medwer- king. Toegang en koffie gratis. SCHIEDAM Harmonie Wil- ton-Fijenoord geeft op zaterdag 25 juni haar afsluitconcert voor dit seizoen in gebouw 't Tref punt (Nieuwe Waterwegstraat 14). Er wordt werk gespeeld van Rimsky-Korsakov, Ives en Wil liams. Aanvang 20.15 uur, maar in verband met het WK-voetbal gaat de deur al om 18.00 uur open! Vrij entree. Voor een unieke keuze eerst naar Strijen... Een van de 'toegangswegennaar het Spectrumfestival Een feestje op z'n tijd is aardig, dat zal niemand ontkennen. Maar bij het prikken van een datum moet je natuurlijk wel even opletten. Schiedammers hebben daar moeite mee. Dat bleek het afgelopen weekend weer eens zonneklaar. Twee grote festivals beconcur reerden elkaar zaterdagavond doodleuk. Op de Maasboule vard speelde zich een aantal bands in het zweet, terwijl in het Beatrixpark eveneens een stel muzikale formaties flink te keer ging tijdens de opening van het Spectrumfestival. Leuk voor de sponsors en de subsi diegevers! Daarbij ging ook nog eens het WK-voetbal van start, waardoor ongetwijfeld veel potentiële bezoekers thuis voor de buis zijn gebleven. Maar ach, de data van die wed strijden waren pas een jaar be kend... Daarbij komt verder dat het Spectrumfestival, voor zover het zich richt op belangstelling van buiten de stad, geduchte concurrentie ondervond van het World Roots Festival 94 in Amsterdam en Poetry Interna tional in Rotterdam. Ook niet mis natuurlijk. En daarbij was het zondag nog eens vaderdag ook! Voorts zijn er vraagtekens te plaatsen bij het tweedaagse fes tival zoals het zich ditmaal za terdag en zondag afspeelde. Het eendaagse evenement was de afgelopen jaren een supces. Waarom dan nu plotseling een dubbel-festijn, waarbij op za terdag ook nog eens 20 piek entree moest worden betaald? Wie zit daarop te wachten? Het was dan ook te voorzien dat de zaterdagavond, met hooguit 200 bezoekers, op een fiasco zou uitdraaien. Belangrijkste vraag blijft wat de bedoeling was van die (duurbe taalde) zaterdagavond-voor stelling. Moet het Spectrumfes tival per se uitgroeien tot een prestige-object, verdient de 'in crowd' een eigen gesubsidieerd feestje of ontwikkelt het zich tot een gecultiveerde 'bezig heidstherapie'? Overigens verdient ook de dienst Gemeentewerken een veeg uit de pan. Want terwijl iedere Schiedammer werd aan gemoedigd om te voet of met de fiets naar het festivalterrein te komen, was het Beatrixpark vanuit noordelijke richting zeer slecht toegankelijk. Diverse as faltpaden waren (sinds een week) opgebroken. Houten planken op brokken steen dien den als vervanging. Een rode loper verwacht nie mand, maar het riskeren van een verzwikte enkel is wel het andere uiterste! Voor alle dui delijkheid; het Spectrumfestival is Schiedam inmiddels te dier baar om het zo te laten ver kwanselen. (BW) SCHIEDAM - Muziekliefheb bers hebben het maar moeilijk op zaterdag 25 juni, omdat op deze dag twee concerten op het zelfde tijdstip plaatsvinden. In de Grote kerk verzorgt orga nist Arjan van Breukhoven een concert op het koororgel dat be gint om 15.00 uur. Vrij entree. In het Stedelijk Museum is (dus eveneens om 15.00 uur) een uit voering te beluisteren van het pas opgerichte vocaal ensemble Schiedam. De leden van de nieu we groep voeren werken uit van Palestrina en Sweelinck. Het programma wordt afgewisseld met een optreden van organist Eric Koevoets die composities zal spelen van onder andere Frescobaldi. Voor een toegangs kaartje betaalt men het geldende museum tarief. Ouderen is onlangs verhuisd Galileistraat 86. Informatie over ac tiviteiten worden verstrekt op dins dag van 9.00 - 12.00 uur en vrijdag van 13.30 - 16.00 uur. Tel. 4735435, vragen naar Janneke Mulder. Langskomen bij het clubhuis in de Galileistraat is natuurlijk ook moge lijk. SCHIEDAM— Aan de Adm. de Ruijterstraat ontplofte dins dag rond 15.30 uur de druk- groep van een geparkeerde vrachtwagen. Zowel de gevel van een aangrenzend gebouw als acht geparkeerde personenau to's liepen behoorlijke schade op. Een hoeveelheid olie stroom de vanuit de vrachtwagen de grond in. Er deden zich< geen persoonlijke ongelukken voor. De politie zoekt nog naar de oorzaak van de ontploffing. In z'n bolletje geslagen? SCHIEDAM Het uitgaansleven sta&t op zijn kop tijdens het WK. De 'normale' stapdagen zijn vervangen door de wedstrijdda gen van het Nederlands elftal. Met een speciale vergunning mogen de cafés in Vlaardingen en Maassluis zelfs doordeweeks tot in de kleine uurtjes open blijven. In totaal vroegen zo'n tien cafés daarvoor een vergunning aan. In Schiedam wordt hierover nog nagedacht. Normaal moeten de cafés doordeweeks om een uur dicht en in het weekend om twee uur. Afgelopen maandagnacht was het eerste duel tegen Saudie-Ara- bië. De politie zette extra mensen in om toezicht te houden op de openbare orde. Alleen op de Westhavenplaats in Vlaardingen was er een kleine vechtpartij waarbij een 24-jarige Vlaardinger gewond raakte. Hij werd naar het Holy-ziekenhuis vervoerd. De Oranje-gekte heeft, ondanks het matige resultaat tegen de Arabieren, inmiddels flink toegeslagen. Ook de kappers laten zich niet onbetuigd, zij komen zelfs met nieuwe coupe (zie foto). Wie durft? GRAVEERACTIE Autobezitters kunnen zaterdag 25 juni hun voertuig weer laten graveren. Van 10.00 tot 16.00 uur is dat mogelijk op het Bachplein. Het kenteken wordt dari door de firma Codri (en in overleg met de politie) op de voorruit gegraveerd. De kosten zijn 10 gulden. Ook (brom)fietsen kunnen worden voorzien van de postcode. Dit is gratis. Meer informatie bij de politie, tel. 4494499 (ook met het oog op de vakantieperiode). Derde sporthal uit de grond gestampt SCHIEDAM Sportwethouder Hafkamp slaat donderdag 30 juni om 14.00 uur de eerste paal voor de derde sporthal in Schiedam. De hal komt op het terrein naast bad Groenoord. De totale kosten van deze sporthal komen op circa 3,5 miljoen gulden, voor de bouw, de grondbewerking en de infrastructuur. Eind van dit jaar moet de derde sporthal van de stad in gebruik worden genomen. als het om wonen gaat De grootste meubelgigant van uw regio, maakt er een stuntzomer van die zijn weerga niet kent. Met honderden fantastische aanbiedingen voor super lage prijzen. Er is keus voor iedereen en een leuke attentie voor de kleintjes. Dit voordeelfeest mag u absoluut niet missen want zo'n zomer komt nooit meer. Grijp snel uw kans en kom van 24 juni t/m 6 augustus langs want op Chr. Huygensstraat 3 (ind. terr.) >^QmK|^3291 CN Strijen (Zuidholl. eilanden) ^**!teL 01854 - 3000 fax 01854 - 4583 Openingstijden: ma.ind.in gesloten dl. I m ja. 9 - 17 uur vrijdag koopavond 19 21 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1