Schiedams Nieuwsblad 1 59.5 Milieu in Rijnmondgebied staat er iets minder slecht voor Boxers in Hargapark O 1 J IV T* II J F KIPFILET ï:,tik 095 Vlees crariimt l- 150 750 175 650 WEEK TOPPERS House en Jezus op denderende camping Met vakantie DCMR maakt 'thermometer voor milieukwaliteit' Bakken vol - kindersokjes en kniekousjes. Ruim 450 textielSupers in 4 landen^ U ZOU WEL GEK ZIJN MS U MEER BETAALDE. huL&aan+iuLsbLaden EDITIE 9, DINSDAG 28 JUNI 1994, 18e JAARGANG, Nr. 26 GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren S 010-4699444 I Kijk op de rubrieks-pagina's UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM ïlK riAl/ Kill I ^^^^^^Héér^ooi^articulierer^ Cricketploegen behouden hoge stand ranglijst De bowlers van Excelsior en Hermes DVS zorgden ervoor dat de punten in Schiedam bleven respektievelijk kwa men. De ploeg uit Harga bleef daardoor koploper. Ex celsior behield de aansluiting. Meer over het cricket elders in deze krant. Scholen denken na over milieu De invoering van duurzame bekers op scholengemeen schap Spieringshoek bleek een flop. Maar een bewust energiebeleid leverde basis school De Gorzen 1100 gul den op. Elders in deze krant meer over het milieuproject bij het on derwijs. Start Jeugdland SCHIEDAM - Bureau Jeugdland begint volgende week maandag weer met de jaarlijkse zomeractiviteiten voor kinderen. In totaal or ganiseert het bureau zeventig activiteiten gedurende drie weken. Veel kinderen die weliswaar vrij van school hebben maar toch gewoon thuis blijven, vieren hun vakantie bij Jeugdland. Het bureau orga niseert de spelletjes en wed strijden namens de gemeente Schiedam. Het is inmiddels de achttiende maal dat kinde ren van alle rangen en stan den zich bij Jeugdland uit kunnen leven. Op de eerste dag ziet het pro gramma er als volgt uit: op tredens van Dick Camu en mijnheer en mevrouw De Bok, een uitvoering door Theater Moeng en een optre den van theatergroep Joan Marca met poppentheater John de Winter. Ook kunnen de kinderen onder meer rij den in formule-1-wagens en schminken. Plaats van han deling: de Plantage aan de Lange Nieuwstraat, tussen 11.00 en 15.00 uur. van de HAP schouder, ^7^ Mysteryland was afgelopen weekend naast muzikale cam ping ook platform voor actie voerders. Op het festival-ter rein op de Maasvlakte werd op grote schaal gedemonstreerd tegen met name de verslavende werking van de elektronische bas sen en xtc. De Jezus Fanklub deelde folders uit waarin onder meer werd gesteld dat 'Jezus een house voor je heeft dat je home kan worden en waar engelen een feestje voor je bouwen waar je vol van de Heilige Geest kan worden in plaats van drank, drugs of trance'. Hoewel tevoren was aangekondigd dat de politie streng zou controleren, moest een aantal bezoekers bij de poorten stimulerende en verdovende middelen inleveren. Verder is het evenement ordelijk ver lopen, Vrijdag werd een jongen aangehouden die ervan werd verdacht fototoestellen en een cd-speler uit tenten te hebben ontvreemd en vervolgens te koop te hebben aangeboden. Za terdag werden acht personen aangehouden op verdenking van dealen, het verkopen van ont vreemde toegangsbewijzen en diefstal met ge weld. De GGD heeft een kleine tweehonderd bezoekers opgevangen die verdovende midde len hadden gebruikt. Drie van hen moesten zondagmorgen naar het Ruwaard van Putten- ziekenhuis in Spijkenisse. Ondanks de afgelegen locatie kwamen toch enkele klachten binnen over geluidsoverlast. Het bezoekersaantal viel tegen: de organisatie van het mega-dance-festival verwachtte 25.000 man, het werden er circa 15.000. School schenkt geld aan Schieland SCHIEDAM - De leerlingen van basisschool De Kring aan het Frans Halsplein hebben vrij dag een bedrag van 1500 gulden geschonken aan de kinderafde ling van het Schieland Zieken huis. Het geld was verdiend met een fancy fair die de school on langs hield. De overhandiging van het be drag ging op een bijzondere ma nier: op de route van de school naar het ziekenhuis stonden di verse klassen opgesteld. De che que werd - als in een estafette - in gedeelten naar het ziekenhuis ge bracht, onder begeleiding van een politiemotor. Daarna gingen alle leerlingen richting zieken huis om de overhandiging van de cheque bij te wonen. SCHIEDAM - Gedurende de vakantieperiode (van 4 juli tot 15 augustus) is het Anti-Diskri- minatie Buro alleen telefonisch te bereiken van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 11.30 uur. Buiten die uren staat een antwoordapparaat aan voor urgente gevallen. Na 15 augus tus is het ADB weer volgens de gewone tijden bereikbaar. Het ADB is gevestigd aan de Van Swindensingel 40, tel. 4264406. SCHIEDAM Het milieu in het Rijnmondgebied is licht verbeterd. De kwaliteit van lucht en water is de afgelopen jaren toegenomen, maar er is nog te veel lawaai en stank. Dat blijkt uit het rapport 'Het milieu in Rijnmond 1994', dat maandag door de DCMR- voorzitter en Zuidhollands milieugedeputeerde Hans van der Vlist is gepresenteerd. Volgens Van der Vlist is het rapport een manier om de in formatie over het milieu toe gankelijker te maken. Dit jaar is het voor de eerste keer dat de DCMR (Dienst Cen traal Milieubeheer Rijnmond) een dergelijk rapport publi ceert, dat volgens de dienst „een thermometer voor de mi lieukwaliteit in het Rijnmond gebied" is. Elk jaar moet er een nieuwe rapportage ko- Van der Vlist pleitte tijdens de presentatie voor „meer sociale controle voor milieuzorg". Hij wil inwoners van het Rijnmond gebied betrekken bij de meldka mer van de DCMR. Bij deze meldkamer kunnen burgers klachten melden over bijvoor beeld stank- en geluidsoverlast. der Vlist licht DCMR-voorzitter Hans index met milieuthema's Ook wil hij een platform inrich ten waar burgers, bedrijven en de overheid over de milieupro blemen praten. „Je bouwt zo een druk op die extra effect op de overheid heeft. En bedrijven hebben belang bij een goede om gang met hun omgeving." Contact met de burgers is be langrijk, vindt Van der Vlist, omdat „je de kwaliteit van het milieu die de mensen zelf erva ren, moet verbeteren". Het gaat er volgens hem niet alleen maar om de vervuilende uitstoot van verkeer en bedrijven te vermin deren. Waar bewoners wérkelijk last van hebben, is ook belang rijk. „Het gaat erom wat we als overheid kunnen doen. We moe ten kritisch worden bekeken door de burger." Hij is daarom een voorstander van mensen als Remi Poppe van de Socialisti sche Partij, die met zijn Milieute lefoon vervuilers voortdurend op de hielen zit. De „klachtenbe leving" van de mensen in de re gio neemt niet af, aldus Van der Vlist. „Als de totale stank af neemt, vallen incidenten sterker op. Je ziet dan een piek in het Hutje op hei De norm voor stank die het mi nisterie van VROM stelt voor het jaar 2010, zal in het Rijn mondgebied niet gehaald wor den. Van der Vlist: „Laten we nou reëel zijn." Volgens het mi nisterie mag in 2010 landelijk slechts tien procent van de men sen last van stank hebben. Maar - zo vindt Van der Vlist - omdat deze norm landelijk is, kan dat voor deze regio niet opgaan. „Het maakt voor de norm niet uit of je nou in een hutje op de hei woont of in een industriege bied." De verwachting van de DCMR is, dat in 2010 25 pro cent van de inwoners van Rijn mond stankoverlast heeft. De uitstoot van kankerverwek kende koolwaterstoffen is de laatste twee jaar sterk afgeno men, namelijk met 95 procent. Ook lozingen van zware metalen en olie naar het oppervlaktewa ter zijn sterk gedaald. De uit stoot van verzurende stoffen is eveneens verminderd. Een groot probleem is het verkeer. De uit stoot van stikstofoxyden door auto's neemt niet af. De maatre gelen die genomen zijn om het autoverkeer terug te dringen, zijn niet voldoende. Dit geldt ook voor stank en lawaai. De uitstoot van kwik is weliswaar gedaald (met 30 procent), maar dit is onvoldoende, vindt de DCMR. Om de vervuiling door metalen in water en slib te ver minderen, zijn extra maatregelen nodig. Die vervuiling is niet al leen uit de Rijnmond, maar ook uit andere gebieden afkomstig. De maatregelen zouden daarom voor een groter gebied moeten gelden. SCHIEDAM Ten gevolge van een frontale botsing tussen een personenauto en een motorrijder is een 41-jarige man uit Spijke nisse aan zijn verwondingen overleden. De 67-jarige bestuurder van de personenauto reed in de richting van de Beneluxtunnel, toen hij zich realiseerde verkeerd te rijden. De man keerde en reed over de linkerrijstrook terug richting Kethelplein. De spookrijder kwam daar frontaal in botsing met de motorrijder, die ter plaatse aan zijn verwondingen overleed. Zijn evenoude duopassagier raakte zwaar gewond en werd met inwendig letsel overgebracht naar het Dijkzigtziekenhuis. De twee bejaarde inzittenden van de personenauto braken beiden hun borstbeen. SCHIEDAM Een krachtige uitstraling. Kort haar en dito staart. Een platte neus. Een frons op de kop en uitdagende blikken naar de concurrent. Ge hijg in de ring. De gelijkenis met de (boksende) mens houdt niet op bij de naam alleen. 284 boxers waren door hun bazen ingeschreven in de strijd om het open kampioenschap van Ne derland. Het strijdperk was het Harga park op een met lint afgezet veld. Vijf keurmeesters beoordeelden de schoonheid van de viervoe ters die uit alle omringende lan den kwamen. Belgische, Duitse, Portugese, Engelse en Neder landse boxers vochten met el kaar in veertien klassen. De prijzen bestonden uit een be ker voor de eigenaar en een zak brokken voor de eigenlijke win naar. Naarmate de dag vorderde werden ook de prijzen groter. De beste reu was uiteindelijk van Piet Melis. De Duitser Manfred Ruthing werd met zijn teef kam pioen. Na lang beraad, waarbij de bei de keurmeesters het helemaal niet eens konden worden, werd de Duitse boxer van Manfred Ruthing tot beste van de dag gekozen. Tot groot plezier van het volop aanwezige publiek die de teef allang de beste 'loop' van de dag had zien maken. Excursie naar leven onder water SCHIEDAM De heemtuinex- cursie van zondag 3 juli staat in het teken van het leven onder water. Onder begeleiding van de heren Sliedregt en Gerritsen gaan bezoekers op pad met een schepnetje, een loepbekertje en een zoekkaart om waterdiertjes te vangen, te bekijken en op naam te brengen. De excursie is gratis en begint om 14.00 uur in de heemtuin in het Beatrixpark, in het verlengde van het Duiven- pad in Kethel-Oost. De benodig de attributen zijn in de tuin voorradig. KALE SCHOPPER Een achttienjarige jongeman werd vrijdag rond 23.30 uur op het NS-station aan de Horvathweg beroofd. Hij werd door drie jon gens in elkaar geschopt en be roofd van een tasje waaronder een portemonnee met 400 gul den. De daders, allen ongeveer twintig jaar (één had een kaal hoofd) liepen hard weg. ISPUKERI BROEKEN T-SHIRTPAKJES JAST ROKKEN ZOMER TRUIEN j2SïOOr TWILL SHORTS KINDER HEREN HUISHOUD BOXPAKJES WAS HANDJES SOKKEN SPORTSLIPS ZOMERSHIRTS JURKJES BROEKEN STOFDOEKEN (ïix) Capelle a/d Uuel c». THEEDOEKEN BLOUSES

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1