CD DE HAVENLOODS pöÊ^"' Tandartsen hebben problemen met steriliseren van boorkoppen l! <leZuWerSter Keukens Half Geld INTERSET Kans op besmetting met HlV-virus stelt nieuwe eisen Dierenhouse m Jubileum-taptoe Veel te hard Brandersfeesten in de knel Surinaams feest herdenkt afschaffing van slavernij Vrouw bekogelt verkoopster met paar (oude) schoenen LET OP! Jongen door tram aangereden Sprookjeshuwelijk moet scholenfusie bezegelen EDITIE P, DONDERDAG 30 JUNI 1994, 43e JAARGANG Nr. 26 Jfif S 010-4699444 aieger^huLs^)af>huisbL3dGn C1 1-* J IV 7* I Kijk op de rubrieks-pagina's UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM ÖCllK Q21I11S I JLklIWSU.EIO Volop spektakel op de Hoekse Havendagen De elfde editie van de Hoekse Havendagen staat op stapel. Het belooft wederom veel spektakel op en rond het wa ter op te leveren. En ook het weer lijkt mee te werken... Meer over dit maritieme eve nement op pagina 3 van deze krant. Hermes DVS begint aan derde leven met nieuwe accommodatie Dit najaar start de bouw van een nieuwe accommodatie van Hermes DVS. Menigeen zal dan nog eens terug den ken aan dat illustere sport complex aan de Damlaan. Meer hierover in de sportko- lom van Gerard Verver op pa gina 3. Podium swingt SCHIEDAM— Het pro gramma van café Podium is voor het tijdvak 29 juni tot 5 juli bijzonder gevuld. Don derdag vanaf 21.00 uur is een jamsessie te beluisteren onder leiding van Richard. Zater dag verzorgen de 2e en 3e jaars van Popschool Schie dam een optreden, beginnend om 22.30 uur. Verder laten de leden van DOE BOEM zondag 21.30 uur horen wat nu precies be doeld wordt met Afrikaans en Caraibisch ritme en speelt het trio Easy Does It eigen Engelstalige pop. Donald be geleidt dinsdag 5 juli vanaf 21.00 uur weer een jamsessie. Inbrekers kraken later tuinhuisje SCHIEDAM- Onbeken den hebben het afgelopen weekend ingebroken in het sportcomplex van voetbal club PPSC in het Beatrix- park. De inbrekers verschaf ten zich toegang door een ruit te vernielen. Zij namen de kassa, drank- en etenswa ren mee. De restanten hier van werden later teruggevon den in een tuinhuisje langs de spoorlijn. Concert Schiedam Pianiste Antoi nette Klammers verzorgt op zaterdag 2 juli een concert in de Grote Kerk. Op het pro gramma staan uitsluitend werken van vrouwelijke com ponisten. De toegang is gra tis, aanvang 15.00 uur. i In Ommoord 4NTERSET KEUKENS Wij zijn niet zomaar een keu kenzaak, door ons concept zijn wij de goedkoopste van Rotterdam en omstreken. Tijdens de opbouw van onze showroom verkopen wij diver se keukens voor half geld. Daag ons uit!! En wij bewij zen u dat wij de goedkoopste n Rotterdam. Wij hebben dan ook een groot aantal keu kens voor superlage prijzen. Tevens kunt u bij Interset ook direkt terecht voor uw nieuwe wand- en plafondbekleding voor uw nieuwe keuken. Interset voor een goedkopere en complete keuken. aangesloten bij de lUlKBfXffllMX keukenorganisatie Satijnbloem 55 Rotterdam Ommoord Tel. 010-4550511 door NANS WOLTERS SCHIEDAM Tot ergernis van de Nederlandse Maat schappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) doen regelmatig berichten de ronde over de praktijkhygiëne bij tandartsen. „De ongerustheid van patiënten om besmet te worden met het HIV- virus - dat aids tot gevolg kan hebben - is ongegrond", stelt de vereniging. „Nederlandse tandartsen gaan zorgvuldig met hun pratijkhygiëne om. Zij steriliseren en desinfecte ren conform de adviezen van de Gezondheidsraad. Daar naast wordt gebruik gemaakt van wegwerpmateriaal en van handschoenen en mondmas- kers." Tandartsen in Vlaar- dingen en Schiedam geven meteen toe dat wel problemen ontstaan bij het schoonhouden van boorkoppen. Enige tijd geleden laaide de dis cussie weer op over de wijze waarop de tandartsen moeten omgaan met de boorkop. Omdat sterilisatie bij boorkoppen kan leiden tot beschadigingen wor den deze in de regel gedesinfec teerd. Door de Gezondheids raad werd jaren geleden geadvi seerd dit onderdeel van het in strumentarium te steriliseren. Seropositief Uitgaande van de actuele inzich ten over de manier waarop de overdracht van het HlV-virus plaatsvindt, stellen deskundigen zichzelf nu de vraag of sterilisa tie wel noodzakelijk is. Volgens de NTM zijn nergens ter wereld gevallen bekend van patiënt-op-patiënt besmetting en evenmin van tandarts-patiënt besmetting. Ook voor het we reldwijd bekende 'Amerikaanse geval' waarin een seropositieve tandarts het HlV-virus overge bracht zou hebben op enkele pa tiënten, is tot nu toe geen enkel bewijs geleverd dat dit tijdens de behandeling is gebeurd. Inmiddels is een werkgroep be staande uit leden van de NMT en de Gezondheidsraad bezig met een onderzoek waarvan de uitkomst duidelijk moet maken wat nu gewenst is: steriliseren of desinfecteren. In afwachting van de uitslag kiest de NMT voor beide mogelijkheden. De Vlaar- dingse tandarts Scholten vertelt dat patiënten eigenlijk nooit in formeren of de boorkoop en het andere materiaal is gesterili seerd. „Men neemt gewoon aan dat de tandarts wel alle voor zorgsmaatregelen zal nemen. Er zijn twee manieren om een kop te reinigen. Je kan er een desin fecterend doekje langs halen of je steriliseert dat ding. Het pro bleem bij dit laatste is tweeledig. Het is namelijk niet alleen de vraag of je voldoende tijd heb om die koppen te steriliseren maar ook de financiële kant le vert problemen op. Want bij een beetje drukke praktijk moetje 40 boorkoppen aanschaffen die ook allemaal gesteriliseerd die nen te worden. Dat betekent al snel een investering van 40.000 gulden. Dan boor je een kies voor 1000 gulden, nou dat kan gewoon niet!" Scholten geeft toe dat de boorkop een struikelblok betekent in een tandartspraktijk en dat de NMT er ook geen passend antwoord op heeft. Wel is naar zijn mening nu gekozen voor een, gezien de mogelijkhe den, prima tussenoplossing. „Wij werken tegenwoordig met zeer goed werkende desinfectie- materialen die voldoende hygië nisch zijn. Daarnaast maken wij met risico-patiënten een af spraak aan het eind van de dag, waarna alles wordt gesteriliseerd." Tandarts Mosk uit Schiedam onderstreept het betoog van col lega Scholten. „Het is voor ons gewoon onduidelijk wat wij nu moeten doen met de boorkop pen en de vraag blijft of sterilisa tie echt nodig is. Wel is het ver standig om de boor na de behan deling nog even vrij te laten doorlopen zodat het het inwen dige van de boorkop wordt doorgespoeld. Overigens ben ik met deskundigen van mening dat de overbrenging van het HIV- virus bij de tandarts niet zo makkelijk kan plaatsvinden. Als het vier minuten buiten het lichaam is, is het dood. Met dit gegeven wordt het wel heel on waarschijnlijk dat de volgende patiënt er mee wordt besmet." Mosk vertelt dat een microbio loog verklaarde dat een tandarts wel heel vreemde sprongen moet maken om het virus over te brengen. Hij gaf het volgende extreme voorbeeld: 'Als je het virus wil overbrengen dan zou je gewoon je duim moeten afhak ken; bij de patiënt een verstands kies moeten verwijderen en tien minuten die duim er bij leggen en dan nog is het maar de vraag of er een besmetting plaats vindt.' Volgens tandarts Mosk is er in feite met het hepatitisvirus iets ernstigers aan de hand omdat dit 'beestje' veel langer in leven blijft. „Daardoor is besmettingsgevaar goed denkbaar en daar staan maar weinig mensen bij stil." Overigens hopen tandartsen dat patiënten met bijvoorbeeld he patitis zelf de verantwoordelijk heid nemen - in het geval dat de tandarts daar niet van op de hoogte is - door aan te geven dat zij een besmettingsgevaar bete kenen voor anderen. SCHIEDAM House voor een dierenhuis... Zo zou je de disco kunnen omschrijven die het Gil de College in april hield. De middelbare school voor VBO en MAVO organiseerde toen een grote danceparty voor alle scho lieren. „Om uit de kosten te ko men, besloten we entree te hef fen", zegt leraar Wesselius die Nederlands en geschiedenis geeft. „Maar na de disco bleek dat we geld overhielden. Het ging om een bedrag van f 450,-. Dat moest naar een goed doel hebben we meteen onder elkaar besloten. Na een flinke discussie werd geconcludeerd dat dieren huis Hargahoeve de gelukkige werd." Zo gezegd, zo gedaan. Dus kon deze week een cheque worden overhandigd aan de be heerster van het dierenhuis. Le raar Wesselius en leerlinge Fran- cisca Hersbach gingen op pad en werden opgewacht door 2 poe dels. Van het geld worden nieu we hondemanden gekocht. WATERWEG Muziekvere niging EMM bestaat tachtig jaar. In het kader van het jubile um wordt op zaterdag 2 juli een taptoe gehouden op het Spekta kelplein te Maasdijk. Niet alleen de jubilerende vereniging geeft een show weg, er zullen ook vijf verenigingen uit de regio optre den. Het muzikale spektakel vangt om 19 uur aan. Voor de ouderen en anderen die niet lang kunnen staat, zijn stoelen be schikbaar. SCHIEDAM Bij een snel heidscontrole op de Burg. Van Haarenlaan zijn maandag tussen 13.00 en 15.30 uur 412 auto's gecontroleerd. De politie schreef 39 bekeuringen uit. De hoogst gemeten snelheid was 95 kilome ter per uur. SCHIEDAM De verbouwingsgolf in het centrum van de stad plaatst de organisatie van de Brandersfeesten voor problemen. Het festival duurt ditmaal van zaterdag 17 tot en met zondag 25 september. Een aantal van de jaarlijks terugkerende evenementen is daarom ingekort of geschrapt van het programma. Wel is besloten vast te houden aan twee feestweekeinden. Uit oogpunt van veiligheid werd het niet verantwoord geacht op de tweede zondag de zondagsmarkt en de kennis in elkaar te laten overlopen. Voor dit probleem is inmiddels een oplossing gevonden. In ieder geval worden hoofdonderdelen als het Watersportweekend, de Gondel vaart, Brandersbraderie en Heineken Jazz Night gehandhaafd. Onzeker is nog hoe tijdens de feesten de Broersvest ter de hoogte van de Koemarkt er bij zal liggen, omdat in die periode gewerkt wordt aan de in- en uitrit van een parkeergarage. Als de bouw volgens planning verloopt, wordt overigens nog voordat de Bran dersfeesten losbarsten het ABC-complex geopend. ROTTERDAM-WEST— Met een grootscheepse manifestatie wordt 1 juli gevierd dat op die datum in 1863 de slavernij in de toenmalige Nederlandse kolo- nieën werd afgeschaft. Het cen trum van de feestelijkheden is gebouw Wi-Masanga aan de Rauwenhofstraat 39. Om 14.00 uur begint daar het feest met Sranan Wojo, informatiek raampjes en bezienswaardighe den. Om 16.00 uur is er klederdrach tenoptocht vanaf vrouwencen trum Prefoeroe aan de Doel- straat. Ook daarna zijn nog acti viteiten, zoals muziek, volksdan sen, voordrachten, en open po dium. Tot 20.00 uur bestaat de toegang uit een vrijwillige bijdrage. Daarna dient f5,00 te worden betaald. SCHIEDAMEen 31-jarige vrouw uit Rotterdam werd dinsdag omstreeks 15.45 uur op heterdaad betrapt bij het stelen van een trui en een paar schoenen uit de C A-winkel aan de Rotterdamsedijk. De nieuwe schoenen trok de vrouw aan en met het oude schoeisel in de hand verliet zij de zaak. Toen het alarm bij de uitgang afging, rende de vrouw weg. Een verkoopster ging haar achterna. Tijdens de achtervolging werd zij met de oude schoenen bekogeld. De dievegge werd op de Koemarkt door een winkelier beetgegrepen. In afwach ting van de politie werd de vrouw naar C A teruggbracht, maar op blote voeten vluchtte zij andermaal weg. Door middel van de tas die de vrouw achterliet kon de politie echter haar identiteit vaststellen, maar ze is nog niet aangehouden. DEZE WEEK START DE ZOMER AKTIE fSUZUKI ALTO Hoofdprijs 2e Prijs tain bike DIT MAG u missen DE VERLOTING VAN DE HOOFDPRIJS ONDER ALLE DEELNEMERS VAN ONS PRIJZENFESTIVAL ,s zaterdag 2 juli om 13.00 uur in de showroom aan de hoofdweg in Capelle aan als het om wonen gaat Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel Tel. 010 - 4518844 Hillelaan 30 - 39 t.o. metro station Rijnhaven Rotterdam-Zuid Tel. 010 - 4852273 SCHIEDAM Op de Scheep vaartweg is dinsdagmiddag rond 12.00 uur een 8-jarige jongen aangereden door de tram. Hij stak plotseling de trambaan over en werd geschept. Met blauwe plekken en schaafwonden werd de jongen overgebracht naar het Schieland Ziekenhuis, waar hij ter observatie is opgenomen. Bewoners breken straat open SCHIEDAM— Bewoners van de Gordonstraat hebben maandag avond actie gevoerd tegen de ver keersoverlast in hun omgeving. Met linten werd een deel van de straat afgesloten en daarna opengebroken. De bewoners willen op deze wijze eisen dat de gemeente verkeersdrem pels in de straat aanlegt. In de loop van de avond werd de actie beëin digd en is de straat weer geplaveid. Prins en prinses hadden het dinsdagmorgen best naar hun zin. Bij de Dorpskerk in Kethel stonden zij centraal tijdens een symbolische huwelijksvol trekking tussen de Juliana- en Dokter van der Kuijschool. De trouwpartij vormde een van de hoogtepunten van een groot fusiefeest tussen beide protes tant-christelijke onderwijsinstellingen. Ruim driehonderd kinderen, talloze ouders en veel opa's en oma's warén erbij aanwezig. „Het leek wel of het hele dorp was uitgelopen", zegt schooldirecteur Van der Vlies. De bedoeling was eigen lijk dat met ingang van het komende schooljaar beide scholen samen in één gebouw zouden komen. „Maar dat wordt uitgesteld. Hoewel de gemeente Schiedam prima meewerkt, hebben we daarvoor nog steeds geen toestemming van het ministerie van Onderwijs. We zullen dus nog zeker een jaar gescheiden moeten leven. De klassen 1, 2 en 3 zitten aan de Schiedamseweg, de hogere klassen in de dependance aan het Bachplein", aldus Van der Vlies. „Maar de vreugde was er dinsdag niet minder om." Behalve de huwelijksvoltrekking werd er een 'fusieboom' geplant, was er een middeleeuwse maaltijd, trad clown Bobo op en waren er spelletjes. De (grootjouders kwamen 's avonds bijeen in de Dorpskerk voor een moment van bezinning en een hapje en een drankje. Vragen over besmettingsgevaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1