Stripwedstrijd voor Havenloods/Zuiden-lezers bij tentoonstelling in Centrale Bibliotheek Lezers varen voordelig mee met historisch schip Hollands Glorie ALGEMEEN '<A){ Prijzen voor verhalenschrijvers, cadeau voor SKVR-Muziekschool DE HAVENLOODS/HET ZUIDEN Win 'n strip-stapel JAARBOEK FEYENOORD AKAI Sniper met buitenboordmotor in ZuiderSter Prijzenfestival Komputerwereld zoekt whizz kids Vrijwilligers voor Daniël den Hoed Uitslag Feyenoordloterij volgende week FNV: info over vakantiewerk DONDERDAG 30 JUNI 1994 26-583 Muziek en verhalen, verhalen en muziek. De zes verhalen van de prijswinnaars in de verhalen- wedstrijd van de SKVR-Schrij- versschool werden afgelopen dinsdag voorgelezen in de mu ziekschool aan de Willem Buyte- wechstraat in Rotterdam, na tuurlijk mèt live-uitvoeringen van de bijbehorende muziek. Van een opera-aria tot een gi taarliedje, van het oer-Rotter- damse lied 'Koningin van de Maas' tot aan een popsong van de bijna-vergeten glamrock- groep Mud. De wedstrijd, waarbij de SKVR- Schrijversschool samenwerkte met De Havenloods/Het Zuiden en de Rotterdamse Kunststich ting, leverde een grote stapel leu ke, ontroerende, persoonlijke verhalen op. Vooral dat laatste, want de titel van de wedstrijd luidde: 'De Persoonlijke Noot', en het ging dan ook om de be schrijving van een herinnering of een gebeurtenis daarin een mu ziekstuk een centrale rol speelde. De persoonlijke noten van veer tien winnaars, zowel kinderen als volwassenen, zijn gebundeld in een boekje met de titel van de wedstrijd, dat werd aangeboden als cadeau van de SKVR-Schrij- versschool aan de jubilerende SKVR-Muziekschool, die dit jaar het 150-jarig bestaan viert. De winnares van de verhalen- wedstrijd móet via via van de verhalenwedstrijd hebben ge hoord. De Havenloods en Het Zuiden komen namelijk niet in Friesland. Gré Tuinman woont in Koudum, maar is, zo blijkt overduidelijk uit haar varhaal 'Koningin van de Maas', van oorsprong een ras-Rotterdamse. Haar verhaal over haar vader, de haven en de Nieuw Amster dam leverde haar de hoogste waardering van de jury op. Die jury bestond uit Lodewijk Ou- wens van de SKVR, Melchior de Wolff van de Rotterdamse Kunststichting en Maria Neele van de Havenloods/Het Zuiden. De tweede prijs was voor A. Fransen uit Ridderkerk voor zijn verhaal over een toevallig bezoek aan de schouwburg in Antwerpen, waar hij voor het eerst een opera bijwoonde: La Bohème. De derde prijs was voor Kees Versteeg uit Rotter- dan met zijn verhaal over zijn dikke buurmeisje Marja en het nummer Dynamite. In de categorie 'jeugd' was de winnares Marjolein Metz uit Rotterdam met haar verhaal over gitaarmuziek en de kat Jo ris. Ook Kirsten Spoorenbeek uit Hendrik-Ido-Ambacht kreeg een prijs: ze schreef een fantasie verhaal over het Carnaval der Dieren. Een eervolle vermelding kreeg Anne van Leeuwen uit Maassluis voor haar verhaal over een piano. De overige acht prijswinnaars kregen ieder twee de verhalenwedstrijd 'De Persoonlijke Noot', kaartjes voor een Prom-concert van het Rotterdams Philharmo- nisch Orkest. Het boekje 'De Persoonlijke Noot' is voor 15 gulden te koop bij de SKVR en bij de kantoren van De Havenloods/Het Zui den. Bestellen kan ook. Stuur een volledig ingevulde giro- of bankcheque naar Wegener Pro motie, Postbus 1980, 3000 BZ in Rotterdam. Vermeld duidelijk naam en adres en 'De Persoonlij ke Noot'. Het boekje wordt dan thuisgestuurd. Strips in kranten, strips in tijdschriften, striptijdschrif ten, stripboeken, stripalbums. Strips als kunst, strips als amusement. Jarenlang zijn strips beschouwd als 'minder' soort literatuur, eigenlijk als 'helemaal geen literatuur'. Dat strips zich hebben ont wikkeld tot een zelfstandige kunstvorm met talloze stro mingen en 'talen', is inmiddels wel zo'n beetje overal geac cepteerd. In de Centrale Bi bliotheek in Rotterdam zijn strips al jaren 'volwassen'. In de maanden juli en augustus is er een tentoonstelling te zien waarop de geschiedenis van stripverhalen in Nederland en Vlaanderen (toepasselijk) in beeld is gebracht. De Haven loods en Het Zuiden houden ter gelegenheid van de ten toonstelling een leuke strip wedstrijd voor de lezers. Twintig panelen met beeldend materiaal vertellen het verhaal van de strips in de Lage Landen. Van het allereerste begin (toen het verschijnsel 'stripverhaal' kwam overwaaien uit de Vere nigde Staten) tot nu. Hoe wordt een strip gemaakt, wat zijn de hoofdstromingen in Nederland, welke strips kon je vroeger vin den in de kranten, hoe hebben de striphelden van toen zich ont wikkeld? Op dergelijke vragen zijn antwoorden te vinden op de panelen, die ook strip-gewijs zijn opgebouw. Zonder teveel woor den, met veel plaatjes dus! Karen van Wylick van de afde ling stripdocumentatie van de Gemeentebibliotheek legt uit hoe serieus de strips genomen worden in de Centrale Bieb. „We hebben hier een uitgebreid docu mentatiecentrum met werkelijk alles over strips. Vakboeken, ge schiedenisboeken, vaktijdschrif ten uit Amerika, catalogi, knip selmappen, reclameuitgaven en zeldzame stripboeken. De echte liefhebber kan bij ons terecht om iets op te zoeken." Stripfan Kinderen komen vaak terecht bij het stripdocumentatiecen trum als ze iets moeten weten voor een werkstuk of een spreek beurt, maar ook veel volwassen stripfans weten de weg naar de tweede verdieping van de biblio theek, waar het stripdocumenta tiecentrum is gevestigd. Karen is zelf ook een echte stripfan. „Van jongs af aan", vertelt ze. „Mis schien komt het wel door mijn vader, want die verzamelde al strips toen ik nog kind was." Striphelden Op de romanafdeling op de eer ste etage van de bibliotheek is een grote collectie 'volwassenen strips' om uit te lenen. „Er wor den veel strips uitgeleend, maar zeker zoveel worden hier in de bibliotheek gelezen", weet Ka ren. „Elke zomer organiseren de romanafdeling en het stripdocu mentatiecentrum een gezamen lijke activiteit. Dit jaar hebben we deze tentoonstelling, die ge maakt is voor de Buchmesse in Frankfurt, waar het Nederland se boek centraal stond." Wie meer wil weten over Kapi tein Rob, Vader en Zoon, Sjors en Sjimmie, Heer Bommel, Franka, Joop Klepzeiker, Pau- lus de Boskabouter, Nero en Vlaamse striphelden als Suske en Wiske, Biebel, Cowboy Henk, Kiekeboe, Urbanus en de Smurfen, kan eens een kijkje gaan nemen in de Centrale Bi bliotheek op de Hoogstraat in Rotterdam. Wedstrijd In het Stripdocumentatiecen trum kan men ook de bijgaande strip inleveren van de familie Kiekeboe, een strip van de Stan daard Uitgeverij in Antwerpen. Mèt ingevulde ballonnetjes na tuurlijk. De vijf leukste inzen dingen van mensen boven de 16 jaar worden beloond met een flink strippakket. Kinderen tus sen 10 en 16 jaar dingen mee naar een van de vijf reisjes naar de Standaard Uitgeverij in Ant werpen, waar een kijkje in de keuken van de striptekenaars wordt genomen. Als troostprijs wordt een groot aantal stripboe ken beschikbaar gesteld. Meedoen is heel eenvoudig. Knip de strip van Kiekeboe uit, verzin een leuke tekst voor in de ballonnetjes, en breng de inge vulde strip (naam, adres en leef tijd niet vergeten in te vullen!) naar de Bibliotheek op de Hoog straat in Rotterdam. Inleveren kan tot 31 augustus 1994. Opsturen kan ook: naar Wegener Promotie, Postbus 1980, 3000 BZ in Rotterdam. Verzin een leuke tekst voor in de ballonnetjes in het nevenstaande verhaaltje van de familie Kieke boe, een strip van Merho en win een enorme stapel strips of een reisje naar stripuitgever Stan daard in Antwerpen. Lever de strip in voor 31 augus tus in bij het Stripdocumentatie centrum in de Centrale Biblio theek, Hoogstraat 110, Rotter dam. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Leeftijd: Het Jaarboek Feyenoord '93/'94 uit. Met alle wedstrijdverslagen, cij fers, opstellingen en foto's van het afgelopen seizoen. Nog mooier en completer dan vorig jaar. Meer kleur en met een HARDE KAFT. Nieuw: het hoofdstuk privé, een bijlage sr de spelers-gezinnen. Het Jaarboek Feyenoord '93/'94 is een officieel erkende uitgave van de club, met meer dan 100 boeiende pagina's over o.m. de Heideree af faire, de schoppartij in Porto en de bekerfinale tegen NEC. Prijs f 32.50, afgehaald op een van de kantoren van deze krant. U kunt het boek ook thuis gestuurd krijgen. Maak daarvoor 35.95 over op postgiro 38.22.953 t.n.v. Wegener Promotie of stuur een briefje met een ingevulde bank- of girocheque aan Wegener Promotie, postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam. Het boek zal u snel worden toegezon den. Varen op een tjalk, een klip per of een stevenaak, over het IJsselmeer of de Wadden. Le zers van De Havenloods en Het Zuiden kunnen de ko mende periode met een kor ting van 25 of zelfs 30 procent mee op een zeiltocht van een of meerdere dagen op een van de historische zeilschepen van de chartermaatschappij Hol lands Glorie. Onder strakblauwe luchten of een dik wolkenpak, zeilen op een historisch schip heeft altijd iets van avontuur en romantiek. De passagiers vormen met elkaar de bemanning van het schip. Onder leiding van de schipper is het flink aanpakken geblazen. Wie mee wil varen, hoeft geen zeiler- varing te hebben, maar wel enige ondernemingslust. Leeftijd is niet belangrijk. Op het water is iedereen jong van hart. De maal tijden worden door een kok be reid, ook weer in samenwerking met de passagiers. De meeste schepen uit de vloot van Hollands Glorie hebben twee- tot vierpersoons hutten; soms zijn er hutten voor zes per sonen. De capaciteit op de sche pen varieert van 14 tot 29 perso nen. De schepen zijn allemaal ongeveer 5 meter breed, de leng te wisselt tussen de 22 en 26 meter. Routes Hollands Glorie biedt de lezers van De Havenloods en Het Zui den verschillende mogelijkhe den: weekreizen, weekendreizen en dagtochten. Alle routes zijn n Hollands Glorie afhankelijk van weer en wind richting), maar in grote lijnen zijn de tochten uitgestippeld. De weekreizen voeren de sportieve bemanning vanuit Hoorn over het IJsselmeer, via Enkhuizen en Harlingen naar de Wadden en via Stavoren of Medemblik weer terug. De weekendreizen begin nen en eindigen ook in Hoorn en gaan over het IJsselmeer richting Enkhuizen, Medemblik, Lely stad, Marken en Volendam. De dagtochten vanuit Amsterdam (opstappen achter het CS) gaan langs Volendam en Marken. Data De weektochten (beginnend op zaterdag 9, 16 en 23 juli en 6 augustus) duren van zaterdag ochtend 12.00 uur tot en met vrijdagmiddag om 16.00 uur. De twee weekendtochten (begin nend op vrijdag 15 juli en vrijdag 5 augustus) duren van vrijdaga vond tot en met zondagmiddag 17.00 uur. De dagtochten (op 15, 16 en 17 juli en 6 en 7 augustus) duren van 's morgens 10.00 uur tot 18.00 uur. Korting De weektochten kosten normaal f475 per persoon, met de bij gaande bon betalen lezers van De Havenloods en Het Zuiden f365. Daarbij is niet het eten (f145) en drank (naar eigen be hoefte) inbegrepen. De weekendreizen kosten geen f190, maar (met bon) f 142,50. De maaltijden (ontbijt, lunch en diner) kosten 25 gulden per dag. De dagtochten kosten met bon geen f 70, maar f 50. Wie meer informatie wil, kan bellen met Hollands Glorie, tele foon 010-411 49 44. Boeken kan met bijgaande bon. Snelheid is geboden, want vol is vol! Het adres van Hollands Glorie is Postbus 2448, 3000 CK Rotter dam. ujegener huLs-aan-huLsbLaden Ja, ik wil meevaren met Hollands Glorie Reserveer voor mij O een weekreis a f365 (excl. f145 maaltijden) O een weekendreis a f 142,50 (excl. f25 maaltijden per dag) O een dagtocht a f 50 voor personen opstapdatum: naam: adres: postcode/woonpl.: geboortedatum: telefoon overdag: handtekening: Opsturen naar Hollands Glorie, Postbus 2448,3000 CK Rotterdam aankruisen Annuleren is niet mogelijk. Elke zoterdag vao 12.00 tot 14.00 oor eg FM 93 JAARGANG 7 - NUMMER 27-2 JULI 1994 7 seconds So you win again Love is all around Dreams Sweets for my sweet Naar vore! I'll stand by you 1990 Big gay heart Ticket to heaven Could it be I'm falling in love That word (l.o.v.e.)(toasted) Dans les yeux d'une tille (Meet) The Flintstones Love somebody now Ain't nothing like the real thing Anytime you need a friend La Oma Away from home Gente Summer in the city Rock 'n roll kids Pau Drunk on love Can you feel the love tonight Lines on your face Around the world Take it back That love Everybody's talking Baby I love your way V vorige week Youssou N'Dour Neneh Cherry Björn Again Wet Wet Wet Nits CJ. Lewis Raggende Manne Pretenders Rick Devito Band Lemonheads Dire Straits Worlds Apart Rockmelons Helene B.C. 52's Bolland Bolland Vince Gill Gladys Knight Mariah Carey The Rest Dr. Alban Laura Pausini Joe Cocker Harrington Charlie McGettigan Ten Sharp De prijswinnaars van deze week. Ria Sap uit Oud-Beijerland ver zon afgelopen week de meest ori ginele slagzin in het ZuiderSter Prijzenfestival. Ze won daarmee een Sniper met buitenboordmo tor en trailer, de eerste prijs. De zin 'Voor meubelen en tapijten ga ik altijd naar de ZuiderSter', maakte ze als volgt af: „want qua service, kwaliteit en prijs waan ik me daar in 't paradijs". Veel bezoekers van de populaire meubel- en tapijtzaak aan de Hoofdweg in Capelle vulden deze week weer een formulier in met een slagzin. Onder hen ook D. van Dam uit Zuid-Beijerland, die de tweede prijs won. Hij ont ving een Karcher hogedrukreini- ger. De derde prijs was voor Karin Bakker uit Rotterdam: een mountainbike. De Kinder Komputer Wereld, een van de onderdelen van Jeugdland Eldorado in Ahoy', is op zoek naar whizz kids: kinde ren die alles en alles van compu ters weten. Jeugdland Eldorado speelt zich van 11 tot en met 29 juli af in Ahoy' in Rotterdam. Een groot onderdeel is de Kinder Kompu ter Wereld, met tientallen stands waar de meest uiteenlopende computertoepassingen voor kin deren klaarstaan. Zelf een krant maken, kennis maken met telematica, kunst en computers, taalspelletjes met computers, computers en tech niek, robots, noem maar op. Kinder Komputer Wereld zoekt nog kinderen die zoveel van computers weten dat ze andere kinderen eenvoudig op weg kun nen helpen aan het toetsenbord of met de muis. Wie helemaal gek is van compu ters, en wil komen helpen, neemt contact op met Rob Ververs van KKW, telefoon 010-212 28 25. Het Familiehuis van de Dr. Da niël den Hoedkliniek heeft drin gend behoefte aan uitbreiding van het aantal vrijwillige mede werkers. De vrijwilligers voeren werk zaamheden uit ten behoeve van het verblijf van de gasten in het Familiehuis, een huis waar de familieleden van patiënten kun nen logeren als dat nodig is. Ook poliklinische patiënten die van ver weg komen, verblijven in het Familiehuis. Het gaat bij het vrijwilligerswerk vooral om huiselijk en admini stratief werk. Ook bieden de vrij willigers aandacht en ondersteu ning aan de gasten in het huis, wanneer die daarom vragen. Mensen die in het Faniliehuis verblijven maken een moeilijke periode door; wie graag iets wil betekenen voor deze mensen, wordt gevraagd te reageren. Het Familiehuis is zeven dagen per week geopend. Er zijn der tien kamers. Er is een kleine pro fessionele staf. De vrijwilligers verzorgen elk twee dagdelen per week de dagelijkse voorkomen de werkzaamheden. Hoewel de problematiek zwaar kan zijn, heerst in het huis een gezellige en prettige sfeer, het Familiehuis biedt de medewer kers na een inwerkperiode bege leiding en cursussen. Er is een reiskostenvergoeding en de medewerkers zijn WA-ver- zekerd en verzekerd tegen onge vallen. Geïnteresseerden kunnen tijdens kantooruren contact opnemen met Heieen Hartmans, telefoon 010-4391104. De trekking van de grote Feye- steld. Volgende week komt de noordloterij, die 28 juni plaats uitslag van de trekking van de zou vinden, is een week uitge- loterij in de krant. FNV Jongeren is weer begonnen met de jaarlijkse voorlichtings campagne over vakantiewerk. De vakantiewerker heeft rechten en plichten. Vragen daarover worden beantwoord via de Va kantiewerken op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur. het tele foonnummer is 010-8 2121 47. Jongeren kunnen terecht met vragen en klachten over vakan tiewerk. Ze kunnen ook een folder of een uitgebreid informatiepakket be stellen (gratis voor leden, f 5,50 voor niet-leden).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 11