urr GRATIS Schouwburgvoorstellingen op herhaling De -voorlopig- laatste vrijkaartjes via de Havenloods en het Zuiden in't kort Blanke bruidsparen dol op Surinaamse zang DE HAVENLOODS/HET ZUIDEN Australian Day in de Doelen met Australisch Jeugd Orkest Korenconcert in de Doelen levert bijdrage aan culturele integratie Dansen met Grupo Tradisón is Cuba op zijn best beleven DONDERDAG 30 JUNI 1994 26-550 VOOR SNELLE BELLERS beoefenen, van Weense walsen via Salsa en disco tot de muziek van Whitney Houston. ••Maritiem Museum: De lopende tentoonstelling, waar onder 'De Rijn' 1870 tot 1930, - aspecten van de Rijn over Rijn vaart en romantiek, scheeps bouw en industrie, watervallen en ander natuurschoon - en 'Mens aan boord', over het leven en werken in de 17de en 18de eeuw. De vrijkaartjes voor 4\2 personen liggen klaar bij het mu seum aan de Leuvehaven 1. Ze zijn geldig tot en met 7 juli. ••Nighttown: GWAR: De monische ondeugd ofwel de ge vaarlijkste band van het univer sum is op donderdag 7 juli met een nieuwe show in Rotterdam. Bloed, zweet V. dus. Wie niet bang is voor de boze wolf kan vrijdagochtend bellen. Er zijn 2x2 vrijkaartjes beschik- bieding is op vrijdagmorgen, tus sen 11.00 en 12.00 uur bellen met een speciaal telefoonnummer. Voor deze week is dit nummer 02940-31121. Het heeft geen zin om dit telefoonnummer op een ander tijdstip te draaien. Alleen op het vrijdagmorgenuurtje maakt u kans op een gratis avondje uit voor maximaal twee personen. U kunt ze ophalen bij de kassa van het desbetreffende theater, museum, bioscoop of zaal. De Havenloods, Het Zuiden en natuurlijk de regionale theaters wensen u een heel prettig uitje. Deze week: Op donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli speelt het theater gezelschap De Giraffe 'Meta- morphosen' van Ovidius in het Bibliotheektheater (Hoogstraat 110, Rotterdam). In deze voor stelling worden teksten gebruikt uit de in 1993 bij Querido uitge geven nieuwe vertaling van M. d'Hane-Scheltema. Het boek is een bestseller. De voorstelling wordt onder steund met live muziek, gecom- De Kunsthal, Westzee dijk 341. Voor de lopende tentoonstellin gen, waaronder 40 jaar popfoto grafie (nog tot en met 3 juli) 2 vrijkaarten. ••Grand Café de With: Op het programma staat vrijdag 1 juli een Braziliaanse avond. De bijbehorende hapjes zijn lekker maar niet gratis, maar 4x2 per sonen hebben wel vrije toegang op het adres Witte de Withstraat 16. ••De werkgroep Tradisón biedt 2 vrijkaarten aan voor een optreden in De Fabriek, Mathe- nesserdijk 414a. Zaterdag 9 juli - vanaf 22.00 uur -uit je dak gaan bij de Cubaanse Band Joa quin y su grupo Tradisón, 'hot from Cuba'. Bekend van Poetry Park en het Spectrumfestival. De Harbour Jazzclub doet ook deze laatste keer mee met de vrijkaartjesactie. Er lig gen zaterdagavond weer 3x2 kaarten te wachten. Om 22.00 uur begint dan de muziekavond, waarbij het accent ligt op de mo gelijkheid diverse dansvormen te De Havenloods en het Zuiden stoppen voorlopig met de vrij- kaartjes-actie. Niet omdat deze geen succes was: de tele foonlijnen stonden iedere week roodgloeiend. Maar, de meeste theaters genieten in deze vakantieperiode als ieder ander van een broodno dige rustperiode. Wie de nieuwe seizoensbrochures be kijkt, kan zien dat we ons ook komende winter weer volop buitenshuis maar wel droog kunnen amuseren. Er valt in de regio heel wat meer te beleven dan televisie kij ken. De krant biedt u - in samenwer king met theaters uit de hele re gio - tot nader order dan ook nog één avondje uit aan, waarvoor u niet meer hoeft te betalen dan de kosten van een telefoontje! Het enige wat u hoeft te doen om gebruik te maken van deze aan- poneerd door Hans Rosinga en Hildegard Sarazzin. De regie is van Mieke Lelyveld. Toegang f 15,-, reserveren via(010)4338258. Voor lezers van de Havenloods en het Zuiden vallen 2X2 vrij kaarten in de wacht te slepen. ••De Doelen, grote zaal: Autochtone en allochtone koren geven zondagmiddag 3 juli geza menlijk een concert. De multi- ••De Doelen: In de serie Doelen Jazzclub zijn twee abon nementen te 'verdienen'. Gauw bellen! culturele zangmanifestatie be gint om 14.15 uur en wordt afge sloten met een optreden van Ruth Jacott, de representante van het Eurovisie Songfestival in 1993. De organisatie biedt 2x2 kaartjes aan voor de allersnelste bellers. Donderdag 30 juni Johnny Cash Johnny Cash, Country Western, Nighttown, Rotter dam 4364020 Busi Mhlongo, Zuidafri kaans Nighttown, Rotterdam 4364020 Bushi Mhlongo Vers uit de Maas, Festival met Rotterdamse bands, Ro- town, Rotterdam 4363534 Theater Film Scènes uit een huwelijk, Ci- nematheek, Lantaren/Ven ster, Rotterdam 4361311 Vrijdag 1 juli Muziek Swingbeat-night, Popular, Rotterdam 4365283 Film Fanny en Alexander, Chi- nematheek, Lantaren/Ven ster, Rotterdam 4361311 Zaterdag 2 juli Muziek Forever Frenzy, cd presen tatie, Rotown, Rotterdam 4363534 Theater Theater Zenit, Shanty Town', Openluchttheater kralingen, Rotterdam Diversen Tumba calypso songfesti val, centrum Rotterdam Internationale Grammo foon- en CD-beurs, de Doelen, Rotterdam 2171717 Zondag 3 juli Muziek Tumba/Calypso Festival 1994, Nighttown, Rotterdam 4364020 Theater Diversen DAg van de Architectuur, diverse locaties, Rotterdam Architectuurwandeling door het park, o.l.v. een des kundige gids. Museumpark Rondleiding, voor volwas senen, Historisch Museum Schielandshuis, Rotterdam 4334188 Diversen Film Fanny en Alexander, Cine- matheek, Lantaren/Venster, Rotterdam 4361311 door NELLEKE DE JONG „Dit is nou temperament", verklaart dirigent Walther Seca het gekibbel en het heen- en-weergeloop van de leden van het Surinaamse koor Glo ria. Wij moeten vooral niet denken dat het enige beteke nis heeft. Een aantal koorle den wil speciaal poseren voor de foto, anderen zijn het eens met de fotograaf, die denkt een mooiere plaat te schieten terwijl ze doen waarvoor ze bij elkaar zijn: zingen. Hij heeft gelijk, want zo kun je de expressie van hun gezichten scheppen. Als ze ermee bezig zijn gebruiken ze niet alleen hun (geoefende) stemmen, hun lichamen doen ook mee. Dat is nou temperament! „Nee", zegt ook een meisje dat zich lachend voorstelt als Hor- tense junior, „nee, dat gekibbel stelt niks voor. Je moet het zo zien, dat we een familie zijn, waarin dat altijd voorkomt. Maar als we zingen zijn we één." Hortense is samen met haar moeder, Hortense senior dus, op 'Gloria', dat zeven jaar geleden werd opgericht. Dat was nadat het tien jaar op non-actief was geweest. De eerdere oprichting - door dezelfde dirigent als nu - was in 1969. Hortense vertelt dat ze net zo makkelijk gospels zingen als Mozart. En dat doen ze in bin- door NELLEKE DE JONG Bezoekers van de Rotterdam se Schouwburg die het afgelo pen seizoen één of meer voor stellingen hebben gemist die ze eigenlijk hadden willen zien, krijgen een herkansing. Voor de vierde maal hebben medewerkers van de schouw burg een aantal voorstellingen genomineerd voor de herha ling. In wat officieel heet 'De Keuze van de Schouwburg 1994' zijn veertien voorstellin gen alsnog te zien tussen 31 augustus en 20 september. Het idee van reprises is niet nieuw. In het Theaterfestival uit de eerste jaren van de nieuwe schouwburg, dat volgens af spraak naar Den Haag is ver huisd, vonden die ook al plaats. „Het was altijd een leuke start van het seizoen", zegt schouw burg-directielid Peter Kuijer. Bij de schouwburg stelt men vast dat festival en 'Keuze' ertoe heb ben geleid dat produkties na het seizoen waarin ze speelden, niet per definitie van het toneel ver dwijnen. Dat het publiek hier mee een nieuwe kans heeft om voorstellingen alsnog te zien is duidelijk. En hoe staat het met de gezelschappen? Zijn ze ver eerd, is het een opstekertje nog eens te worden gevraagd, heb ben ze het niet gehad na een aantal voorstellingen, hebben ze intussen geen andere verplichtin- nen- en buitenland. De manager van 'Gloria', Ricar- do Macnac, heeft er zelfs moeite mee de vele aanvragen te hono reren. Zo heeft het optreden bij huwelijken een grote vlucht ge nomen. Blanke bruidsparen heb ben de Surinaamse koorzang ontdekt voor hun kerkelijke hu welijksinzegeningen. Drie jaar geleden is het begonnen, zegt Ricardo. „Maar 'Gloria' is be slist geen kerkkoor." De bekendheid met religieuze liederen is te herleiden tot de gen gekregen? Kuijer: „De 'Keu ze' is intussen al zo ingeburgerd, dat gezelschappen er al een klein beetje rekening mee houden om met een bepaalde produktie nog Evangelische Broeder Gemeente in Suriname. 'EGB' noemen ze dat kortweg. „Wij zijn van oorsprong EGB. Daar hoorde zingen altijd al bij." Zelf zingt Ricardo niet in het koor, maar hij kent het re pertoire. „Laatst had ik een do minee aan de lijn. Hij vroeg om een bepaald lied. Geen probleem hoor, zei ik. Ik had net gehoord dat ze dat aan 't repeteren wa ren." De verklaring voor de be moeienis van Ricardo tot het koor zit 'em in zijn moeder en eens voor het voetlicht te zullen treden." Hoewel Kuijer denkt dat ook grotere, gevestigde gezelschap pen 'gecharmeerd' zijn van een zijn broer, die beiden koorlid zijn. De vele optredens - twee per week en dan nog een repetitie - maken dat Ricardo echt z'n best moet doen om de zangers te mo tiveren. „Het vraagt heel wat van de mensen. Daarbij komt nu een groot optreden in de Doelen, komende zondag 3 juli. Het wordt een multicultureel koren concert met nog twee koren: het Kaapverdiaans jongeren-kerk koor Sodadi en het Nederlandse Tuinstadkoor. Ricardo noemt een goeie reden voor dit concert. verzoek om herhaling is dat niet altijd zo eenvoudig. „Vaak zijn ze al bezig met een nieuwe pro duktie en er wordt dan heel wat gevraagd van acteurs. Er zit meestal toch wel een paar maan den tussen de laatste uitvoering en de herhaling, zodat repetities zeker weer nodig zijn. Denk aan de training van dansers. Kritisch oog Achter 'De Keuze van de Schouwburg' gaat een commis sie van acht personen schuil, on der wie Peter Kuijer, al vanaf de start van het nieuwe gebouw in 1988, aan de schouwburg ver bonden en sinds anderhalf jaar inwoner van Rotterdam. („Je hebt zo wel meer voeling met de stad.") De commissie kijkt gedu rende het seizoen al met een kri tisch oog naar voorstellingen uit het hele land en Vlaanderen. „Elke maand is er een bijeen komst, waarin de de nominaties op een lijst worden geplaatst", vertelt Kuijer. Halverwege het seizoen wordt de lijst met geno mineerden doorgenomen. De uiteindelijke lijst bevat geselec teerde hoogtepunten van het sei zoen. Bij de veertien voorstellin gen die door de schouwburgme dewerkers zijn uitgekozen voor 'De Keuze' zijn ook drie dans voorstellingen. Daarvan heeft 'Suites', waar de muziek van Beethoven een centrale rol in speelt, bijzondere indruk op Kuijer gemaakt. Van de theater voorstellingen is dat het geval „Kijk, er is hier zoveel te doen op cultureel gebied. Allochtonen moeten er zich van bewust zijn dat ze daar een bijdrage aan kunnen leveren. Ze moeten zich profileren. Wij moeten het voor touw nemen om een plaats te krijgen in de veelheid van het aanbod. In de korenpresentatie 't Klinkt goed was 'Gloria' het enige allochtone koor. Een voor proefje dat goed is ontvangen. „Het is mijn innige wens dat veel autochtonen komen luisteren". Ruth Jacott Dat moet te doen zijn. De koren hebben bovendien een gezamen lijke troef. Op de aankondiging staat het te lezen: Met medewer king van Ruth Jacott. De toe zegging dat de representante van Nederland op het Eurovisie Songfestival van 1993 het con cert komt opluisteren schijnt iet wat te snel gegeven te zijn, maar het gegeven woord blijft van kracht. „Ruth wil zelf graag, maar ze heeft bepaalde afspra ken met een platenmaatschap pij", lijkt de reden de zijn dat er niet teveel ophef over gemaakt kan worden. De bewonderende woorden 'Ruth je hebt een we- reldstem...een fan', staan hele maal onder op de aankondiging. In heel kleine letters! Aan het multicultureel korenconcert op zondag 3 juli, aanvang 14.15 uur, werken verder mee The Brightstars, De Kapelka's en The Reflections. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Doelen en bij de koorleden. met de bizarre teksten van de begin dit jaar overleden Werner Schwab in 'De Presidents', een stuk waarin drie vrouwen in een woonkeuken hun treurige leven wegdromen, maar evengoed 'Nora, of het poppenhuis'. Voor de omschrijving van dit stuk van 'Malpertuis' op tekst van Ibsen, gebruikt Kuijer woorden als so ber, verstild. „Ik kreeg er een brok van in m'n keel." Ook 'Joko' van het Belgische gezel schap de Blauwe Maandag Compagnie deed hem heel wat. „Ik voelde een steen in m'n maag." Als "een onderdompe ling in het leven" onderging hij deze voorstelling, waarin de spe lers in een enorm waterballet ui ting geven aan de onmacht van de mens. „Die Belgen zijn licha melijker dan wijl zo plastisch in hun bewegingen.Ik was er kapot van." Het Jeugdtheater kreeg drie voorstellingen toebedeeld. Kuij er zat in de zaal tussen rumoeri ge jeugd toen Muztheater 'Othello' speelde. Hij herinnert zich het gegiechel in het begin, hun latere geboeid raken, en de blonde jongen, die toen de Moorse generaal in beeld kwam, zijn Turkse vriendje aanstootte en ernstig zei: Dat ben jij. „Zo'n rumoerige zaal aandachtig krij gen, zodat ze het begrijpen, dat vind ik knap." De 'Keuze van de Schouwburg' is opgenomen in een gratis brochure, die vanaf 5 aügustus kan worden aange vraagd via telefoonnummer 010- 4044111. Vieren de Australiërs midden in de zomer de zogenaamde Austri- alian Day met veel feesten en gezelligheid, wellicht is er op 7 juli iets van terug te vinden in Concert- en congresgebouw de Doelen. Het Australische Jeug dorkest geeft dan het eerste con cert in Nederland onder leding van Yakov Kreizberg en met medewerking van Cristina Ortiz. Aanvang van het concert is 20.15 uur in de Grote Zaal. De bezoekers van de zomerserie van vorig jaar weten hoeveel ple zier jongeren beleven aan het musiceren onder leiding van ge routineerde musici. Het plezier straalt er vanaf en dat merkt de toehoorder ook. Dit jaar wordt het eerste concert van de serie zomersymfonieorkesten gegeven door een symfonie-orkest van 'down under'. Het Australisch Jeugd Orkest maakt een toernee door Europa en doet daarbij zo wel concert- en congresgebouw de Doelen als het concertge bouw in Amsterdam (maar wel een dag later!) aan. De Rus Yakov Kreizberg heeft na zijn emigratie naar de Vere nigde Staten vrij snel een solide reputatie opgebouwd. Hij stu deerde bij Leonard Bernstein en was assistent van Michale Tilson Thomas. Hij heeft voor de beste orkesten van de wereld gestaan, waaronder het Koninklijk Con certgebouworkest en de London Philharmonic. Vanaf 1994 is hij als chefdirigent en muzikaal lei der van de Komische Oper Ber lin. De uit Brazilië afkomstige pia niste Cristine Ortiz heeft met veel grote orkesten en veel be kende dirigenten samengewerkt. Haar repertoire omvat behalve het romantische repertoire na tuurlijk ook werken van de Bra ziliaan Villa-Lobos, waarvan zij recent vijf pianoconcerten op- Datum: 7 juli. Tijd: 20.15 uur. Plaats: Concert en congresge bouw de Doelen, Grote Zaal. Toegang: losse kaarten f 20,- met reductie f 15,-. Yakov Kreizberg 'Tradisón' staat voor rumba, cha cha cha, mambo, salsa, kortom alles wat met Zuidamerikaanse klanken en dansvormen te maken heeft. Voor dit soort werk tekent Tradisón die garantie voor uitbundigheid en muzikaliteit volledig garandeert. Voluit heet de Cubaanse groep, die op zaterdag 9 juli een optreden verzorgt in 'De Fabriek' 'Joaguin y su grupo Tradisón'. De organisatie berust bij de Cuba Solidariteitsgroep Rotterdam. De groep Tradisón komt uit Camagüey, dat in het centrum van Cuba ligt. Het gezelschap bestaat uit een zanger, een zangeres en zeven muzikanten. Ze spelen zowel mambo's uit de jaren vijftig als songo's uit de jaren negentig. Voorop staat dat er op de muziek gedanst kan worden. Bezoekers van Poetry Park in Rotterdam of het Spectrumfestival in Schiedam hebben een dergelijke aandui ding eigenlijk niet nodig! Zij hebben ervaren hoe aanstekelijk het enthousiasme van de muzikanten werkt. Tradisón bestaat uit professionele musici met een beroepsopleiding. Sommigen spelen al meer dan 25 jaar. Het optreden in De Fabriek begint om 22.00 uur, het adres is Mathenesserdijk 414a. De toegangsprijs is f 12,50. Een gedeelte van zangkoor Gloria. Tweede van links is Hortense jr

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 13