Volop spektakel tijdens elfde editie van Hoekse Havendagen WATERWEG AgHtlda SCHE8U Sport DE HAVENLOODS Schiedam ondergaat kunstzinnige metamorfose ALLE TAPIJTEN 1e KEUS Nieuw gebouw Hermes start derde leven RKWIK is op zoek naar dagelijks bestuur Bij Zitzo is de klant koning DONDERDAG 30 JUNI 1994 Bekers van Ankara naar Amsterdam... WATERWEG— De stich ting die de inzameling orga niseert van plastic bekertjes dreigde vorig jaar ten onder te gaan aan het succes dat dit initiatief oplevert. Het aan bod van de gebruikte beker tjes was zo enorm dat het transport daarvan te veel geld vergde. Zo'n 4300 be drijven (800 meer dan het jaar ervoor) zien het nut van inzamelen in. Ruim 300 mil joen bekertjes zijn het afgelo pen jaar recycled in nieuwe bekers of ander plastic. Dit is ruim twintig procent van de verkochte bekers. De finan ciële bijdrage die de deelne mende bedrijven betalen is dit jaar opgetrokken en transporteurs bleken bereid tegen lagere tarieven te willen vervoeren. Door het inzame len en hergebruik wordt het milieu weliswaar minder be last, maar dat het veel beter kan bewijzen inmiddels een groot aantal schoolinstellin- gen en bedrijven, want alleen door plastic bekertjes geheel te weren wordt winst geboekt voor het milieu. De Vereniging Tegen Milieu bederf en het NME Zuid- Holland hebben nauwkeurig becijferd dat het alleen al in de provincie Zuid-Holland gaat om gigantische hoeveel heden bekers. Zij gaan er bij hun berekening vanuit dat alle leerlingen van het voort gezet onderwijs in de provin cie één plastic beker per dag gebruiken. Als deze wordt in geruild voor een duurzame beker levert dat een financië le besparing op van: 185.544 leerlingen x 200 schooldagen x drie cent 1.113.164 gul den per jaar. Als basisscholen ook kiezen voor een ander soort beker komt daar nog eens een besparing bij van 240.000 gulden. Overigens wordt er pas goed bezuinigd als niet iedereen apart zijn beker gaat afwassen omdat daardoor het waterverbruik enorm zal toenemen. Sommi ge scholen overwegen de aan schaf van een vaatwasser. Het aantal bekertjes dat per jaar op de scholen wordt ge bruikt komt in de buurt van zo'n 42 miljoen. Een (luchtig) bergmassief waar men zich met moeite een voorstelling van kan maken. Volgens de onderzoekers beslaan de be kertjes, naast elkaar gezet een lengte van 2934 kilometer. Dat is de afstand Amsterdam - Ankara. Luegener hUsaarFhuLsbLacten 41 edities in Zuid-Holland. Totale oplage per week: 1.300.000 010 - 4.699.911 DUO'S (rubrieksadvertenties): 010 - 4.699.444 Telefax directie: 010 - 4.699.362 Telefax advert afd.: 010 - 4.699.237 Telefax redactie: 010 - 4.699.359 BIJKANTOOR: Hoogstraat 122,3131 BP Vlaardingen, Postadres: postbus 220, 3130 AE Vlaardingen, tel. 010 - 4.352.911 Kantooruren: maandag t/m donderdag 8.30 -17.00 u., vrijdag 08.30 tot 16.00 u ADVERTENTIEVERKOOP: Schiedam: N. v/d Marei (tel. privé 010 - 4.716.693) Vlaardingen: L. van Dijk Maassluis: E. den Breejen (tel. privé 01880 - 15244) Districtverkoopleider: C. Vijfvinkel (tel.privé 010 - 4341702) I. de Poorter (tel.privé 070 - 3282694). REDACTIE: Peter Braad, Marianne Ames, Nelleke de Jong en Bram Wesdorp. Nans Wolters Piet Warnaar (tel.01899 -11586) Sport: Gerard S. Verver (tel.privé 01899-17787) en Erwin van de Lee (tel. 010 - 4.343.850) DE HAVENLOODS verschijnt elke dinsdag en donderdag huis-aan-huis in de gemeenten Schie dam en Vlaardingen en op donderdag in Maassluis en Hoek van Holland en is een uitgave van Wegener Huis-aan- huisbladen BV, behorende tot Wege- BEZORGING: Interlanden/Spreigroep Bezorgklachten: (kantooruren) 010 - 4.699.612/4.699.613 Yvon Koopman druk in de weer met haar biedermeier SCHIEDAM Hoewel de voorbereidingen voor de kun stestafette die 3 september in Schiedam van start gaat nog niet helemaal rond zijn, wordt aan een aantal kunstobjecten inmid dels flink gewerkt. Het centrale thema dit jaar is 'Kunst in de Openbare Ruimte'. Voor het project zijn veertien kunstenaars uitgekozen die door ingrepen en toevoegingen in ga zonnetjes, parkjes, plantsoenen en vijvers de stad een ludieker aanzien moeten geven. Al deze nieuwe 'inrichtingsideeën' zijn voor het publiek in september te zien langs het traject dat tramlijn l volgt vanaf de Hema tot de keerlus in Spaland. Zo zal bij de Heijermansflat een grote biedermeier in het water komen te drijven. Ontwerpster en maakster daarvan is Yvon Koopman. „Het wordt een heel feestelijk boeket", vertelt zij, „met zo'n ouderwetse kanten- strook er langs. Er zijn nogal wat bloemen voor nodig. In ieder geval komen er witte hor tensia's, rode geraniums en ty pisch uitziende varens in." Passanten op de Burgemeester van Haarenlaan zullen voorts geconfronteerd worden met twee vissen van respectievelijk kiezel stenen en afrikaantjes van Mar tin Hoeksman. Op dezelfde laan zal een vliegtuig van Michel Snoep een noodlanding in een boom maken. Esther Zitman heeft het voornemen een 'geslo ten tuin' aan te leggen op het plantsoen tegenover het Oude Kerkhof. De ingrepen waarvoor per kun stenaar duizend gulden is uitge trokken zijn tijdelijk. Wel is het de bedoeling dat naar aanleiding van het project een discussie over kunst in de openbare ruim te op gang komt. Gedurende de estafette wordt in de Grote Kerk een tentoonstelling georgani seerd onder de titel 'Flower Po- Verder vindt in dezelfde periode de Monumentendag plaats, waarbij de Plantage centraal zal staan. Drie kunstenaars zijn uit genodigd om voor deze unieke locatie een meer permanent in richtingsplan te ontwerpen. Tienduizenden mensen verwacht op maritiem evenement WATERWEG Het Ge meentelijk Havenbedrijf, Smit Tak, de KNRM met haar reddingvaartuigen zorgen met de Brandweer, de Rivierpoli tie en de Loodsdienst zater dag tussen 11 en 17 uur voor spectaculaire demonstraties in de Berghaven. Op hun beurt behoren zij tot de vele instel lingen en organisaties die met hun actieve aanwezigheid de elfde Hoekse Havendagen tot een van de drukst bezochte evenementen in het land zul len maken. Hoek van Holland is toch al geen uithoek van Nederland, op vrijdag 1 en za terdag 2 juli staat de kust plaats bij vele tienduizenden in de belangstelling. De activiteiten spelen zich niet alleen in en om de Berghaven af. Ook de Koningin Emmaweg is .intensief bij het feest betrokken. Op de kop is onlangs het Expo Waterwegcentrum geopend, dat behalve een uniek uitzicht op de Nieuwe Waterweg ook tentoon stellingen biedt over de begelei ding van het scheepvaartverkeer in het Rotterdamse havengebied en over de ontwikkelingen die Hoek van Holland graag over Spectaculaire demonstraties in de Berghaven. zich wil afroepen. Tijdens de Ha vendagen is in dezelfde omge ving Rijkswaterstaat prominent aanwezig. De dienstkringen Rhoon, Haringvliet en Nieuwe Waterweg hangen de vlag uit omdat de Vereniging van Water staatkundige Ambtenaren hon derd jaar bestaat. Voor het pu bliek betekent dat veel informa tie over interessante zaken die normaal gesproken op de ach tergrond blijven. Het is aan het enthousiasme en de blijvende in zet van vele vrijwilligers te dan ken dat Hoek van Holland rijk gezegend is met musea. Verguld zilver Ze hebben alle te maken met de typische plek die de kustplaats aan de mond van de Nieuwe Waterweg inneemt: het redding museum Jan Leis met het veer dienstmuseum, het Kustverlich- tingsmuseum in de oude vuurto ren en het Nederlands Kustver dedigingsmuseum in het Fort aan den Hoek van Holland. Het publiek kan in het historische fort aan de Stationsweg tijdens de openingsuren op zaterdag 2 juli en ook op zondag 3 juli (10 tot 16 uur) twee nieuwe exposi ties bezichtigen. De ene is gewijd aan de adjudant P. Frederiks, die van 1928 tot 1940 de 'baas' van het fort was. Onder de docu menten en voorwerpen die aan deze periode herinneren, bevindt zich de medaille die Frederiks kreeg wegens 36 jaar trouwe dienst. Frederiks kreeg een ver guld zilveren exemplaar, omdat goud net na de oorlog schaars was. In de erbij horende oorkon de maakt de legerleiding daar voor haar excuses. De tweede permanente expositie die on langs is geopend, geeft een beeld van de luchtgevechten tijdens de Tweede Wereldoorlog boven de Nederlandse kust. Blikvangers zijn motoren van militaire vlieg tuigen die daarbij betrokken wa ren. In dezelfde kamer van het fort wordt stilgestaan bij geal lieerde vliegers die in de omge ving van Hoek van Holland zijn omgekomen. Hulpdienst zoekt nieuwe krachten WATERWEG Al ruim 35 jaar verzorgen vrijwillige medewer kers van de SOS Telefonische Hulpdienst Rijnmond hulp aan medemensen. Zij worden hierbij ondersteund door een klein team van deskundigen. Momenteel is er een tekort aan vrijwilligers. In september en oktober starten daarom interne opleidingen voor nieuwe medewerkers, voor de vestigingen in Spijkenisse en Rotter dam. Gemiddeld besteden de vrijwilligers zo'n 20 uur per maand aan hun werkzaamheden. Op wisselende tijden houden zij zich paraat om bellers telefonisch bij te staan. „Maar de praktijk heeft geleerd dat die vrije tijd niet allen in die ander wordt gestoken. Door de telefoongesprekken leert men ook iets over zichzelf', aldus een SOS-medewerker. Een gratis informatiepakket over de werkzaamheden van de Hulpdienst is te verkrijgen via tel. 4363444. Badkuip gezocht! VLAARDINGEN— Voor de zesde maal organiseert de Vrije Academie Vlaardingen het Zo- mermuseum. Ook dit jaar is er weer een beeldende kunst-mani festatie met als thema 'Water' en een expositie met de titel 'Tussen overvloed en onderstroom'. In verband met de voorbereiding hiervan is de organisatie op zoek naar een badkuip. In het kunst werk van Wies de Bles speelt deze ouderwetse badkuip op 'pootjes' een essentiele rol. In dien iemand over zo'n gietijzeren badkuip beschikt en die een tijd je kan missen, wordt diegene verzocht contact op te nemen met Henk Korsten tel. 4356225. LOTGENOTEN GEZOCHT Personen (en direct betrokkenen) die lijden aan weinig voorkomende ziekten kunnen vaak nergens terecht met vragen hierover. Dit is bijvoorbeeld het geval voor ouders die een kind hebben, of hebben gehad, met een (recessief) erfelijke stofwisselingsziekte, die gepaard gaat met een vertraging in de geestelijke ontwikkeling. H. Meutgeert (uit Zwolle) wil voor wat deze ziekte betreft een lotgenotencontact/oudervereniging opzetten en graag in contact komen met geïnteresseerden. Reacties zenden naar Van Hoogen- dorpware 115, 8014 RL Zwolle. "KWALITEIT BINNEN BEREIK" EEN UNIEKE KOLLEKTIE KEUKENS VAN NEDERLANDS FABRIKAAT. OP MAAT GEMAAKT NAAR UW WENSEN EN BUDGET. GOEDE BEGELEIDING, MONTAGE EN NAZORG. I stam waterweg bv 'bruynzeel/ keukenadviescentrum aTi^kSldam 010-4734686 GRATIS VLOER BEDEKKING KAN NIET! WEL GEVEN WIJ TOT 40% KORTING op alle BEKENDEMERKEN! BERGOSS TRETFORD - BONAPARTE ENGELS AXMINSTER SILVESTER HEUGA LOUIS DE POORTERE etc. Gratis vrijblijvend huisbezoek door met complete stalencollectie heel Alle tapijten GRATIS gelegd Nederland Tot 7 jaar schriftelijke garantie op alle bekende merken. Door enorme voorraad geen levertijden. VRAAG ALTIJD ONZE OFFERTE. SPECIALIST ENGELS AXMINSTER WIJ ZIJN BESLIST GOEDKOPER DAN ANDEREN. GORDIJNEN EN VITRAGES (w.o. ADO, GARDISETTE etc GRATIS GENAAID ^TAPIJTEN^^ SCHIEDAM Eind augustus, begin september gaat, zo verwacht Hermes DVS-voorzitter Wim van der Sloot, de eerste paal de grond in voor het clubgebouw, dat de vereniging aan zijn derde leven moet gaan helpen. Na de Damlaan en de inmiddels sterk verouderde accommodatie in Harga moet het ambitieuze nieuwe pand de inmid dels bijna 111-jarige voetbal- en cricketclub weer een nieuwe uitstra ling geven. De subsidie voor het natte gedeelte (kleed- en wasruimten) is rond. Evenals de gemeente-garantie voor de lening, die moet worden afgesloten om de financiële cirkel te sluiten. Het wachten is nog op de bouwvergunning. Overigens is het huidige ontwerp veel minder imposant, dan de tekeningen die oorspronkelijk door twee architec ten werden aangeleverd. „Schitterende ontwerpen, daar niet van, maar veel te duur. De één vergde 1,9 miljoen en de ander 1,6. Eén van de plannen vormt nu het basis van het ontwerp, dat uiteindelijk betaalbaar bleek. Dat is bereikt door bijvoorbeeld het gebruik van goedkopere materialen en door het verkleinen van de omvang." Het pand, dat ook squashbanen krijgt, verrijst op het 'pleintje' vóór de huidige opstallen. „Dat leidt niet tot ongemakken, want tot zaterdag 8 april - wanneer we precies op de 111e verjaardag van Hermes het gebouw hopen te openen - kunnen we gebruik blijven maken van de oude voorzieningen," schetst Van der Sloot. Om de kosten nog verder te drukken, is met de bouwer de afspraak gemaakt, dat Hermes naar hartelust het fenomeen zelfwerkzaamheid mag gaan invullen. Aanvankelijk was er de nodige aarzeling om in Harga te investeren. Van der Sloot: „Wanneer er eerder zekerheid was gegeven, dat we voor een redelijk lange termijn op Harga konden blijven, dan waren we al in een vroeger stadium gaan bouwen. Tot voor kort rustte er echter op de velden waar nu gecricket wordt een soort industriële bestemming. Nu we weten, dat we zeker nog tien jaar mogen blijven, durven we de investering aan." Hermes floreert nog steeds, vindt Van der Sloot. „We hebben een jeugdafdeling met 200 jongeren, hebben destijds met succes tennis geintroduceerd en starten dadelijk met squash." De honderdjarige wordt multifunctioneel. „We ontkomen er niet aan. Het is duidelijk, dat voetbal - zeker in de seniorensector - inteert. Dat is niet alleen ons probleem. Ook andere clubs kampen ermee. Neem Neptunus. Een kei van een club, maar daar lopen wel nog slechts vier elftallen." Zelfs is in Harga al overwogen om ook op zaterdag te gaan voetballen. „Waarmee dan wellicht de trek van de A-junioren naar zaterdagclubs wordt voorkomen." Toch aarzelt het Hermes-bestuur. Van der Sloot: „Er zijn voorbeelden te over, die aantonen, dat het aankoppelen van een zaterdagsector niet altijd zaligmakend is." Van de nieuwbouw heeft hij echter wel hoge verwachtingen. „Het wordt mooi," belooft hij. Weer een deelnemer minder SCHIEDAM Door de fusie van DHS en Olympus S telt de tweede editie van het toernooi om het voetbalkampioenschap van Schiedam een deelnemer minder. De nieuwe combinatie, die gaat spelen onder de naam ODC'94, neemt in het wedstrijdprogramma de plaats in, die oorspronkelijk (via de loting) was toebedeeld aan DHS. De poule-indeling is nu: poule 1 Schiedamse Boys, Demos, ODC'94 en HBSS; poule 2 WK, GTB, Excelsior'20 en Hermes DVS; poule 3 GSS, DRZ en SW; poule 4 SVDPW, Ursus en PPSC. Het wedstrijdprogramma luidt: zaterdag 6 augustus (14.30 uur) DemosSchiedamse Boys, HBSS-ODC'94, GTB-WK, Hermes DVS-Excelsior'20, SWDRZ; zondag 7 augustus Ursus-SVDPW; dinsdag 9 augustus (19 uur) Schiedamse Boys-ODC'94, Demos- HBSS, WK-Excelsior'20, GTB-Hermes DVS, GSS-SW, SVDPW-PPSC; donderdag 11 augustus (19 uur) HBSS-Schie- damse Boys, ODC'94-Demos, Hermes DVS-WK, Excelsior'20- GTB, DRZ-GSS en PPSC-Ursus. SMC is afwezig. De derdeklas ser (én Schiedams kampioen 1993) vreest namelijk de gevolgen van eventueel tijdens het toernooi uitgedeelde gele kaarten. VLAARDINGEN RKWIK begint in september aan de viering van het 60-jarig bestaan, maar parallel start dan een zoektocht naar een nieuwe voorzitter nu Leon Vlug op de onlangs gehouden ledenvergadering heeft aangekondigd, dat hij volgend jaar niet herkiesbaar is. Ook secretaris Rob Verwater heeft laten doorscheme ren, dat hij over twaalf maanden niet langer beschikbaar is, terwijl penningmeester Gerard Poldervaart zijn functie mogelijk eveneens inlevert. „Ik heb er dadelijk zes jaar opzitten", verklaart Vlug zijn komende vertrek. „Vanuit die optiek denk ik dat het goed is, wanneer een ander - met nieuwe ideeën en gezichtspunten - die job overneemt. Verwater heeft het zakelijk enorm druk. Voor Poldervaart gelden andere redenen. Hij meent, dat we als team goed gefunctioneerd hebben en vindt, dat we dan ook als team moeten vertrekken." Volgens Leo Vlug komt het vertrek van het complete dagelijks bestuur niet als een schok. „Ik heb niet de indruk, dat men het als een aderlating beschouwt. Het nieuws was in kleine kring al enige tijd bekend. Bovendien zijn we in de wandelgangen al begonnen met het zoeken naar opvolgers". Binnen het bestuur wordt vooralsnog de hoogste prioriteit gegeven aan het vinden van een nieuwe voorzitter. Vlug: „Zelf ben, ik het langst zittende bestuurslid. Wanneer het erop aankomt - en er kunnen geen opvolgers gevonden worden voor de anderen - dan verwacht ik, dat Verwater en Poldervaart wellicht nog te strikken zijn voor een extra jaartje." De veronderstelling, dat het niet zo makkelijk zal zijn om een geschikte praeses te vinden, wuift hij resoluut van de hand. „Binnen een vereniging van een kleine 350 leden moet het toch zeker mogelijk zijn om een sterke man te vinden," is de repliek. Een nieuwe voorzitter heeft hij zelfs al op het oog. „Nee, een naam noem ik nog niet. Dat zou wat te voorbarig zijn." Zelf gaat hij niet voor RKWIK verloren. Op de achtergrond wil hij zich dienstbaar blijven maken. „Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van een jeugdplan, dat in een later stadium een onder deel moet gaan vormen van een totaalplan", schetst hij. „Wanneer dat eenmaal op de rails staat, zal een groepje mensen de vinger aan de pols moeten blijven houden en erop toe moeten zien, dat de zaak niet verzandt. Noem het maar een helicopter-functie. Daarvoor wil ik me wel gaan inzetten." voor donderdag 30 juni t/m woens dag 6 juli HONKBAL: zondag Hawks- Holy, Schiedam Harga 14 uur Schie- dam-Orioles. SOFTBAL: zaterdag Vlaardingen Zwaluwenlaan 19 uur Holy-Gop- hers 3(h), 19.30 uur Holy-Ridder- kerk Rowdies(da). TENNIS: t/m vrijdag Schiedam Kethelhaghe TSN-huisvrouwentoer- nooi; vanaf maandag Vlaardingen De Vijfsluizen ROVS-toernooi Cl/2, Dl/2, Schiedam Kethelhaghe TSN-jeugdtoernooi. TOERFIETSEN: dinsdag Schie dam vertrekpunt wielerbaan Harga 18.45 uur Rijnmond-sterrit. VOC-Hermes DVS, LSCC-Asvion, Schiedam Thurlede 11 uur Excel- sior'20-Sparta. Zakelijk bekeken SCHIEDAM Een zonnige toekomst. Het echtpaar Brand wijk ziet de toekomst vol ver trouwen tegemoet. Dat kan ook niet anders, want de eigenaren van Zitzo zitten pas een jaar op het Broersveld maar maken nu al volop plannen om de zaak uit te breiden. Een grotere show room en een ruimer atelier is nu reeds noodzaak. De tuinmeube len, matrassen, dekbedden, het eigen merk (Zitzo) kussens en stoffen liggen nu nog hoog opge stapeld en vormen een fraaie en kleurrijke doorgang naar de ach ter gelegen werkruimte. Volgend jaar zal alles uitgestald worden in de grote etalage en is de fami lie Brandwijk er zeker van dat de klantenkring wordt uitgebreid. De toekomstige Imelda-passage zal daarbij voor de nodige aan trekkingkracht zorgen. Ook dan zal Zitzo echter de leus 'wie het eerst komt het eerst maalt' aan houden. Iedere klant telt even- Lange werkdagen zijn hier geen probleem zeer; groot en klein. Service naar de consument toe met de af spraak dat alles ook nog eens binnen een bepaalde tijd gereed is. Die termijn is nooit langer dan één week. Vooral bij het stofferen is dat een service waar veel klanten van Zitzo heel te vreden over zijn. Want alles kan gestoffeerd worden; van bank stel tot boot... Lange werkdagen zijn daar het gevolg van maar zelfs die vormen geen probleem bij Zitzo. Want; „De klant moet tevreden de deur uit." De Zitzo Shop is te vinden op Broersveld 7 in Schiedam, tel. 2731641.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 3