Ahold neemt voortouw met nieuwbouw in Hof van Spaland wpmoopjM sssayso 1 o Vleest 'Bewoners Van Hogendorpstraat misleid' BIEFSTUK ITL 095 ^0 0 KIPFILET vers,'''"* 095 heel HAMLAPJE Kookboek voor zwakzinnigen Winkelcentrum ziet er verloederd uit" Zo plat als een dubbeltje BODYWARMERS Cursus EHBO Activiteiten in Thurlede Excelsior verslaat VOC _J Ruim 450 textielSupers in 4 landen^ U ZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 12 JULI 1994, 18e JAARGANG, Nr. 28 ,^TT-7TJ EdId;l Ji CLP ScmedamsNieuwsblad Wegener huis^arvhulsbLaden I 010*4699444 I Kijk op de rubrieks-pagina's UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM Ü-fil H/ i SJT.X3 Ïl 9 Jaap van Leeuwen blikt terug op 40 jaar zwakzinnigenzorg Wat Herman Frantsen niet lukte, wist Jaap van Leeuwen te realiseren: een gezinsver vangend tehuis voor geeste lijk gehandicapten. Van Leeuwen heeft zijn relaas be schreven in een boekwerkje, dat de ontwikkeling van de zwakzinnigenzorg in Vlaar- dingen schetst. Meer hierover leest U op de binnenpagina. Twee exposities van beeldhouwer Piet van Stuivenberg Het Stedelijk Museum wijdt de zomermaanden een over zichtstentoonstelling aan Piet van Stuivenberg. Ook in het Korenmolenmuseum is werk van deze Schiedamse beeld houwer te zien Meer over deze expositie leest U elders in deze krant. Reddingsactie van elfjarige SCHIEDAM Zijn moeder was zo trots als een aap met zeven staarten, aldus Addy van der Most. De elfjarige redde vorige week een kleuter van de verdrinkingsdood. Addy woont in de Algera- straat in de 's-Gravelandse- polder. vlakbij de polderwa tering. „Ik zat in een roei bootje. Hei jongetje, Govert, was een stukje verderop aan het klimmen op de boot van zijn vader. Hij gleed uit en viel met zijn hoofd op de rand van de boot en toen in het water. Ik ben er gelijk heen gezwommen. Ik kon Govert omhoog duwen zodat zijn moeder hem eruit kon trekken." Later onder de douche thuis, besefte Addy van der Most wat er had kun nen gebeuren. „Toen begon ik een beetje te beven." De vader van Govert heeft Addy inmiddels bedankt en hem een briefje van ƒ25, over handigd. Schiedam op tv SCHIEDAM - De KRO zal op vrijdag 15 juli van 19.00 tot 20.00 delen van het on langs gehouden Haven Molenfestival uitzenden. Een cameraploeg van de KRO was op 28 mei bij het festival aanwezig en is later nog te ruggeweest om aanvullende opnamen te maken. het nog kan! Laatste week profiteren gaat uw slager drie weken Profiteer, vul de vriezer nu het paard van de ||AjF schouder, L 7j heel ^0 Vlaardingen: Fransenstraat 29 In gezinsvervangend tehuis De Blijhof werd afgelopen vrijdag een uniek boekwerk gepresenteerd. Twee studenten van de Haagse Hogeschool Voeding en Diëtetiek hebben een kookboek voor mensen met een verstandelijke handi cap geschreven. „Een uniek produkt omdat een dergelijk kookboek nog niet bestond, maar ook omdat het project geheel door vrijwilligers is gerealiseerd," aldus samenstellers Suzanne Mostert en Sandra Looyé. Zij hebben twee weken stage gelopen in het tehuis aan de Honnerlage Gretelaan. „Op De Blijhof was het personeel reeds begonnen met het koken in woongroepen; maar er was nog geen voorbeeld-situatie. In de praktijk werd duidelijk dat de bewoners het plezierig vonden betrokken te worden bij het koken." Volgens de studenten is het zelf koken onderdeel van een proces naar verzelfstandiging van mensen met een verstandelijke handicap. Mostert en Looyé besloten met de opgedane kennis en ervaring twee boeken over dit project te schrijven als afstudeeropdracht. Eén uitgave is een leerboek voor de bewoners van een tehuis. Op eenvoudige en visuele wijze wordt informatie gegeven over voeding en voedselbereiding. In een aantal hoofdstukken worden diverse winkels en hun produk- ten beschreven, zoals de groentenboer en bakker. Het tweede boek is een handleiding voor de begeleiders. Studenten van het Grafisch Lyceum in Rotterdam hebben de lay-out van de boeken voor rekening genomen. Het uiteindelijke drukken heeft plaats gevonden binnen een project voor langdurig werkloze allochto nen. Na de officiële overhandiging aan directeur Simons van gezinsvervangend tehuis De Blijhof zullen de boeken worden verspreid binnen de zwakzinnigenzorg. (RECTIFICATIE) Vijf-dagenkaart voor Jeugdland ROTTERDAM— Gisteren (maandag) is in Ahoy' de ma nifestatie Jeugdland Eldora do begonnen. De komende drie weken kan de jeugd er volop plezier beleven voor f 8,00 per dag. Er zijn ook vijf-dagenkaarten te koop, voor f27,50, en niét f 8,50 zoals vorige week abusieve lijk in deze krant vermeld. Een smikkelkaart kost f 5,00 per dag. Schenking SCHIEDAM - Het Juliana Wel zijn Fonds heeft aan de bewo nersvereniging Schiedam-Oost een bijdrage toegekend van tien duizend gulden voor de aanschaf van een dupliceermachine. Het fonds geeft financiële steun aan zowel kleine als grotere initiatie ven die het maatschappelijk wel zijn ondersteunen. SCHIEDAM - De bestaande Albert Heijn-supermarkt in winkelcentrum Hof van Spa- land wordt gesloopt. Ervoor in de plaats komt een geheel nieuwe winkel, die met een oppervlakte van 2400 vier kante meter 900 vierkante meter groter is dan de huidi ge. Bovenop de nieuwe winkel komt een parkeergarage van twee verdiepingen, die 160 parkeerplaatsen zal bieden. De huidige parkeerplaats bij het Hof van Spaland telt ne gentig plaatsen en zal verdwij nen. De plannen zijn afgelo pen donderdag bekend ge maakt. De nieuwe Albert Heijn moet zorgen voor een opwaardering van het dertien jaar oude winkel centrum. De gemeente Schiedam was al langer in onderhandeling met alle winkeliers en eigenaren van panden om het Hof van Spaland te moderniseren. Voor veel winkeliers waren de voorge- De zuidgevel van het ni stelde maatregelen echter te duur, waardoor de renovatie niet van de grond kwam. Ahold, de moedermaatschappij van Al- bert Heijn, besloot daarop zelf het initiatief te nemen. De on derneming hoopt dat andere winkeliers nu wel actie onderne men. Volgens Chiel Verhoeff, de ar chitect van de nieuwe super markt, is het Hof van Spaland slecht ontworpen. „Pas als je er in bent, merk je dat je in een winkelcentrum staat." Spaland ziet er verloederd uit, meent hij. De stenen waarmee het centrum is gebouwd, zijn moeilijk te rei nigen. Graffity kan daardoor niet worden verwijderd. De doorgangen vanuit het winkel centrum naar de verschillende parkeerplaatsen ruiken naar uri ne, aldus de architect. Geen inspiratie Verhoeff had „door de veelsoor tige signatuur van de omgeving geen inspiratie voor het ontwerp van de nieuwe supermarkt". Hij besloot daarop een eigentijdse vorm te kiezen, met hoge pylo nen die het centrum markeren. „Een supermarkt is maar van één kant aantrekkelijk om te zien. De rest is kaal." Om dit probleem op te lossen, komen aan de zijkant van de super markt winkels. Deze onttrekken een blinde muur aan het zicht. De andere wanden, behoudens de voorkant, worden bekleed met zwart, gepantserd glas dat makkelijk schoon te maken is. De ingang van de parkeergarage komt aan de zijde van de Zwa luwlaan, achter het benzinesta tion. Aan die zijde komt ook de plek waar vrachtwagens kunnen laden en lossen. Deze plek wordt door glazen wanden aan het oog onttrokken. Parkeren in de gara ge zal gratis zijn, omdat de ge meente vreest dat automobilis ten anders uitwijken naar de om geving. Buiten de winkeluren zal de garage gesloten zijn. Volgens de planning start de bouw van de nieuwe supermarkt in het voorjaar van 1995. Een jaar later - omstreeks februari - moeten de werkzaamheden klaar zijn. Tijdens de bouw zal Albert Heijn tijdelijk zijn intrek nemen in een pand aan de over kant waar nu de Schoen Express is gevestigd. Over de kosten van de nieuwbouw wil Allard van Hasselt van Ahold-vastgoed zich niet uitlaten. De gemeente zal voor de bouw het bestemmings plan moeten wijzigen. Volgens Ahold is de uitbreiding noodzakelijk omdat volgens de huidige maatstaven de oude Al- bert Heijn een „te hoge omzet- druk per vierkante meter heeft". De gangpaden zijn te smal, waardoor klanten met hun kar retjes tegen elkaar opbotsen. Door de uitbreiding kan Albert Heijn nog vele jaren vooruit, al dus Van Hasselt. SCHIEDAM - Het brainstormen waar de jeugdige leden van de fractie Oost-binnenstad van dè Kindergemeenteraad zich vorig jaar met toewijding aan overgaven, heeft geresulteerd in een prima milieuproject. Woensdag 6 juli werden namelijk twee blikjesplet- ters door het nutsbedrijf geplaatst. Eén bak kan ongeveer 8000 geplette blikjes bevatten. De inhoud van beide bakken 600 kilo) wordt door de ONS afgevoerd naar een verwerkend bedrijf die het gebruikt als grondstof voor nieuwe blikjes. Voorlopig staan de gele ovale bakken op de Maasboulevard en in de Lange Singel straat/Singel. Limonade- en bierblikjes kunnen aan de voorzijde in het apparaat worden gestopt. Door het overhalen van een hendel worden ze zo plat als» een dubbeltje en verdwijnen zij vervolgens in de container. Voor blikken met een grotere afmeting zoals groente- en fruitblikken is een opening aan de achterkant. Verfblikken horen thuis bij het klein chemisch afval. SCHIEDAM - De bewoners van de Van Hogendorpstraat en omgeving zijn in een in de buurt gehouden woonwensen enquête misleid. Dit schrijft de bewonersvereniging Wonen en Leven Nieuwland in een brief aan wethouder A. Reijnhout en het projectteam Nieuwland. Een deel van de buurt, die ach ter NS-station Nieuwland gele gen is, zal volgens plannen bin nenkort gesloopt worden. Op deze plek zullen daarna nieuwe woningen verrijzen. Het project maakt deel uit van het Beheer- plan Nieuwland. „In januari 1994 is door een extern bureau een woonwensen- onderzoek gehouden", aldus de brief. „Rondom dit onderzoek heeft zich het nodige afge speeld. Hoewel de uitslag snel bekend was werden de re sultaten uiteindelijk pas op 8 maart jl. gepresenteerd. Hieruit blijkt dat slechts een beperkt aantal gezinnen tegen sloop is. Vanaf dat moment ontvangen zowel 'Wonen en Leven Nieuw land' als werkgroepleden (verte genwoordigers uit de buurt - red.) berichten, dat een aantal vraagstellingen niet goed zijn overgekomen of niet correct uitgevoerd zijn. Wij hebben ver nomen dat herhaaldelijk tegen bewoners gezegd is dat sloop zo goed als zeker is. Dit komt niet overeen met de intentie van het onderzoek: een peiling onder bewoners naar bereidheid tot medewerking bij een eventuele sloop. Wij merken duidelijk dat bewo ners zich voor een voldongen feit voelen staan." Volgens de bewonersvereniging zijn er nog meer problemen. Zo zou het voor het Gemeentelijk Woning- beheer onmogelijk worden be woners vervangende woon ruimte aan te bieden. 108 Ge zinnen moeten bij sloop uiter lijk in juni 1995 verhuizen. Het zal niet lukken iedereen op tijd aan een nieuwe woning te hel pen, verwacht de bewonersvere niging. Dames- en herenmaten M t/m XI rood zwart kobalt Voor als het 's avonds frisser wordt.. SCHIEDAM - Ook dit jaar wordt er weer een EHBO-cursus in Schiedam-Noord gegeven. In deze cursus, onder leiding van een arts en een kaderinstructeur, wordt alles behandeld wat nodig is om levensreddende handelingen zonder twijfel uit te voeren. De cursus start in oktober aanstaande. Opgeven is nu al nodig, vanwege het beperkte aantal plaatsen. De cursus is op woensdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur in de Blauwe Brug aan het Bachplein 590. De opleiding kost 175 gulden. Meer informatie bij dhr. Lansbergen (4706244), mevr. Van de Wal (4711080) of dhr. Van Gerdingen (4709349). SCHIEDAM - In verzorgingste huis Thurlede (Nieuwe Damlaan 759) zijn deze maand weer ver schillende activiteiten gepland die ook voor nietbewoners toe gankelijk zijn. Er zijn drie spel letjesmiddagen: op 14, 21 en 28 juli om 14.00 uur, met onder meer kaarten en biljarten. Toe gang gratis. Op 13 en 27 juli wordt er bingo gespeeld, even eens om 14.00. Kosten: 2,50 gul den inclusief koffie of thee. Op 18 juli om 14.00 uur is er een optreden van een pianist en een tenor met onder meer liedjes uit de jaren dertig en veertig. Kos ten: 2,50 gulden. Nederland - Brazilië KINDERREGENPAKKEN Jack en broek compleet. Handig verpakt Maten 140 t/m 18 HERENBERMUDA S ige dessins! Vakantiekoopje MS PETJES EN HOEDJES HOOFDKUSSENS Gevuld met hoenderveren. In stevige Heel veel keus. Zoek uit! SCHIEDAM Na afloop van de wedstrijd Nederland-Brazilië, afgelopen zaterdagavond, heb ben zich in Schiedam geen onge regeldheden voorgedaan. On danks het feit dat de politie extra mensen in dienst had, hoefde niet te worden ingegrepen. Bewoners van een woning aan het Stoelenmattenhof hebben de wedstrijd moeten missen. Om streeks 17.30 uur ontplofte het televisietoestel, hetgeen met gro te rookontwikkeling gepaard ging. De brandweer had de situ atie snel onder controle. Bewoners van de Kepplerstraat kregen een dubbele tegenslag te verwerken die avond. Na een avondje voetbal kijken bij vrien den, bleek bij thuiskomst te zijn ingebroken. De inbrekers waren binnengekomen door de achter deur te forceren. THERMOSKAN 1,9 LITER 1 -PERSOONS DEKBEDOVERTREK ol mei pompsysleem Voor koele (risdrank ol hele Verschillende dessins Mei knoopsluiling, instopslrook en sloop! ÏS)fWr BELLENBLAAS De bekende! Klein prijsje, groot plezier! DUS EERST NAAR... (12x) I Ussel SCHIEDAM - De spanning in de cricket-competitie is weer helemaal terug. Excelsior weerstond in een spannende ontmoeting in Schiedam VOC en beide ploegen gaan nu aan de leiding. Met 23 punten uit 13 wedstrijden is de competitie weer helemaal open. Excelsior won met 1 wicket op de de een na laatste bal. Hermes DVS herstelde zich goed door van HBS te winnen en staat nu met één punt minder op de derde plaats en is ook nog niet uitgeschakeld voor de titel WITTE SERVETTEN 3-laags, extra sterk Krimpen a/d Ussel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1