Herman Frantsen Stichting laat me nog steeds niet los" WATERWEG Weinig erkenning voor Piet van Stuivenberg DE HAVENLOODS Pakketten voor Polen 99 Jaap van Leeuwen over veertig jaar zwakzinnigenzorg Tijd is hier onbelangrijk' Politie wordt 'veiligheidsmakelaar' Vrouw overleden bij aanrijding Dieven betrapt Soepele mixtechniek wint Frans Wentholt nieuwe trainer bij basketbalclub Juventus DINSDAG 12 JULI 1994 Hondepoepzuiger in gebruik SCHIEDAM - Vandaag is de Dogmobiel officieel in gebruik genomen. Dit voertuig is een soort stofzuiger voor honde- poep, en kan honderdtwintig li ter uitwerpselen verwerken. De wethouders A. Reijnhout en B. de Leede verrichtten de officiële handeling. Het apparaat was al twee weken geleden door het ONS in gebuik genomen om er varing op te doen. AUTOKRAKEN In Vlaardingen zijn afgelopen zondag twee autokra ken gepleegd. In de avonduren werd uit een auto aan de Maassluissedijk een rugzak gestolen. Daartoe werd het slot geforceerd. Tevens werd een auto aan de Oosthavenkade openge broken door de achterruit te vernie len. Hier stal men een autoradio. Politie zoekt kinderlokker SCHIEDAM De politie van Schiedam is op zoek naar een man die op woensdag 6 juli jl. tussen 14.15 en 14.30 uur twee kinderen sexueel heeft misbruikt. De man sprak op het bruggetje over de singel tussen de Burge meester Honnerlage Grete- laan en de De Meesterstraat drie kinderen in de leeftijd van zes tot zeven jaar aan en lokte ze onder valse voor wendselen mee naar het voet pad tussen de De Meester straat en de Albardastraat. Daar sloeg de man met de kinderen linksaf en ter hoog te van de Magnalia Dei-kerk nam hij de kinderen mee de struiken in naar de achterzij de van de kerk, waarna hij twee van de drie kinderen sexueel misbruikte. De politie zoekt getuigen. Het signale ment luidt: een blanke man, gekleed in een donkerkleuri ge spijkerbroek en een licht bruin/groen gestreept over hemd. Opvallend was dat de man op bruine sloffen liep. Meer over hem is niet be kend. Mensen die iets van het voorval hebben gezien wor den verzocht contact op te nemen met de recherche van het politiedistrict Schiedam, telefoon 44944T2. De politie zegt alle informatie vertrou welijk te zullen behandelen. LUNCHCONCERT Organist Aad Zoutendijk speelt donderdag 14 juli zes composities tijdens zijn weke lijkse lunchconcert op het orgel van de Vlaardingse Grote Kerk. Tussen 12.45 en 13.15 uur speelt hij werken Wegener huL&aarvhulsbladen 41 edities in Zuid-Holland. Totale oplage per week: 1.300.000 Prins Hendrikkade 12-16, Gebouw 'Maaspoort', postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam Telefoon (centrale): 010-4.699.911 DUO'S (rubrieksadvertenties): 010 - 4.699.444 Telefax directie: 010 - 4.699.362 Telefax advert, afd.: 010 - 4.699.237 Telefax redactie: 010 - 4.699.359 Postadres: postbus 220, 3130 AE Vlaardingen, tel. 010 - 4.352.911 Kantooruren: maandag t/m donderdag 8.30 -17.00 u., vrijdag 08.30 tot 16.00 u ADVERTENTIEVERKOOP: Schiedam: N. v/d Marei (tel. privé 010 - 4.716.693) Vlaardingen: C. Vijfvinkel (tel.privé 010 - 4341702) Accountmanagement: de Poorter (tel.privé 070 - 3282694). REDACTIE: Peter Braad, Marianne Ames, Nelleke de Jong en Bram Wesdorp. Correspondenten: Nans Wolters PietWarnaar (tel.01899 - 11586) Sport: Gerard S. Verver (tel. privé 01899-17787) en de Lee (tel. 010 - 4.343.850) 's:Fotobureau Roel Dijkstra, tenzij anders vermeld Hoofd redactie: Jan Sieben DE HAVENLOODS verschijnt elke dinsdag en donderdag huis-aan-huis in de gemeenten Schie dam en Vlaardingen en op donderdag in Maassluis en Hoek van Holland en is een uitgave van Wegener Huis-aan- huisbladen BV, behorende tot Wege- BEZORGING: Interlanden/Spreigroep Bezorgklachten: (kantooruren) 010-4.699.612/4.699.613 SCHIEDAM - De overzichts- tentoonstelling van Piet van Stuivenberg, zaterdag in het Ste delijk Museum geopend, werd ingeleid met een lezing gehouden door dr. Louk Tilanus. Het ste delijk wil met deze expositie Piet van Stuivenberg (1901-1988) bin nen de beeldhouwersgeneratie van zijn tijd een meer prominen te plaats geven. Het werk van de Schiedamse kunstenaar ontwikkelde zich vanuit het expressionisme tot pure abstractie. Van Stuivenberg had een groot vakmanschap en werd deels door zijn grote bescheidenheid toch nauwelijks erkend. De kunstenaar kon van de op brengst van zijn beelden zijn ge zin niet onderhouden en pas als zijn arbeid als brandersknecht er op zat, wijdde hij zich met grote passie aan het hakken in onder meer steen. In vakkringen werd zijn werk gewaardeerd en daardoor ge vraagd voor belangrijke ten toonstellingen. Door publiek en pers werd echter niet altijd en thousiast geoordeeld over zijn beelden. De kracht van de Schiedammer lag vooral in de ruw gehakte beelden, waarbij de vorm zonder voorstudie direct uit de steen ge haald lijkt. Bij het maken yan een object ging hij uit van het standpunt van het materiaal zo veel mogelijk intact te laten, door met minimale ingrepen een maximale expressie te verkrij gen. In de rechtervleugel van het museum zijn meer dan tachtig beelden van Van Stuivenberg te zien. Ter gelegenheid van de tentoon stelling ontving het museum twee schenkingen waaronder grafiek en een beeld gemaakt in 1951 vervaardigd door de kuns tenaar. De tentoonstelling die wordt ge houden in het kader van 'Beel den in Nederland', een manifes tatie die de beeldhouwkunst in Nederland toont van Middel eeuwen tot heden, is te zien tot en met 28 augustus. Tot en met 23 oktober is in het Nederlands Malend Korenmo lenmuseum tevens werk van Van Stuivenberg te zien, dat hij maakte van het door sloop be schikbaar gekomen voeghout uit de kap van molen De Noord. Beelden van Van Stuivenberg in het Stedelijk Museum. SCHIEDAM - Wie een pakket naar Polen wil versturen kan op vrijdag 15 juli weer terecht bij de familie Korpershoek aan de Bei- erlandsestraat 57, tussen 18.00 en 22.00 uur. De pakketten mogen maximaal vijfentwintig kilo wegen. De kosten van verzending zijn 7,50 gulden per pakket plus 2,50 gul den per kilo. Aanbieders dienen een legitima tiebewijs mee te nemen. Meer informatie te verkrijgen bij tele foonnummer 4265941. nen met oude kranten hebben we destijds opgehaald. Het heeft wel tien jaar geduurd eer het benodigde geld er was. Hard ge werkt hebben we ervoor." In 1963 wordt het eerste tehuis geopend. Van Leeuwen enthou siast: „Als ze bij ons komen, hoe ven ze nooit meer weg. En mooi dat zo'n huis is.." In 1968 wordt hij directeur van het tehuis. Maar ook na zijn pensionering in '76 blijft Van Leeuwen actief in de zwakzinnigenzorg als se cretaris/penningmeester van de stichting. De opening van de twee volgende Herman Frantsen huizen (in '86 en '92) heeft de nu 83-jarige dan ook van dichtbij meegemaakt. Eenenveertig jaar deel uitmaken van de Herman Frantsen Stich ting gaat je niet in de koude kleren zitten. „Het was niet altijd even leuk," weet zijn vrouw. Ook zijn kinde ren memoreerden in een gedicht ter gelegenheid van zijn veertig jarig huwelijk aan hun vaders levenswerk: 'Herman Frantsen zit bij ons aan tafel en ligt bij ons in bed'. „Ik heb 't al die jaren zo heerlijk naar m'n zin gehad. Nog steeds laat het me niet los. Ik ga regel matig koffie drinken. Of ik het mis? Nee, hoor, de kinderen ko men hier nog steeds langs.." Jaap van Leeuwen schetst de ontwikkeling van de zorg voor geestelijk gehandicapten in Vlaardingen in een boekje, geti teld 'Meester Frantsens ideeën verwezenlijkt'. De uitgave is a ƒ25, verkrijg baar bij boekhandels Den Draak en Pontier. De opbrengst is - hoe kan het anders - volledig be stemd voor de Herman Frantsen Stichting. Zakelijk bekeken SCHIEDAM - „Mensen met een afspraak worden natuurlijk op tijd geholpen, maar voor de rest is tijd hier niet belangrijk." Aan het woord is Yilbay Aras (24), de eigenaar van kapsalon Belcanto aan de Rotterdamsedijk 234a. Zijn zaak bestaat inmiddels een half jaar. „Ik geef hier veel service en aandacht aan de klanten, en dat vinden ze fijn. Ik ben intensief met ze bezig. De klanten krijgen een kopje koffie. En omdat ze weten dat iedereen zo veel aandacht krijgt, vinden ze het niet erg om een tijdje te wachten." Aras heeft voor zijn kapsalon niet voor niets een Italiaanse naam gekozen. „We werken met speciale Italiaanse produkten. Die zijn zachter en hebben een hoge kwaliteit. Ik ben in Schiedam nu nog de enige die hiermee werkt." Aras krijgt veel volk over de vloer: „Allerlei mensen komen hier. Mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, Nederlanders en buiten landers. Maar iedereen verwacht iets speciaals, en dat krijgen ze dan ook." Een gewone knipbeurt bij Belcanto kost twintig gulden. Wie deze maand echter voor een grote behandeling langskomt, krijgt een gratis shampoobeurt. Belcanto is zes dagen per week geopend: op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur"op donderdag van 9.00 tot 21.00 uur; op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 4260369. Bureau Slachtofferhulp VLAARDINGEN Het wekelijks spreekuur van het Bureau Slach tofferhulp in het politiebureau wordt met ingang van 14 juli verzet naar de donderdag. Het tijdstip is ongewijzigd. Tussen 14 en 16 uur staat medewerkster Willy Doorduyn mensen te woord. Zij kan bijvoorbeeld de helpende hand bieden met het invullen van formulie ren, meegaan om aangifte te doen of te begeleiden naar de officier van justitie en rechter. Informatie via tel.4342355. SCHIEDAM - „Als regisseur van de veiligheid zal de politie steeds meer een rol van makelaar moeten gaan vervullen; zij brengt partijen bij elkaar." Dit schrijft districtsmanager Schie dam van de regiopolitie Rotter dam Rijnmond, E.J. van der Horst in een vooruitblik in het Jaarverslag 1993 van de politie. In samenwerking met burgers en maatschappelijke organisaties moet de politie voortaan ont wikkelingen signaleren „om daarvoor passende maatregelen te kunnen nemen die ongewenste effecten voorkomen". Ook in 1993 was samenwerking het thema van de politie, onder meer met winkeliers. In Schie- dam-Noord werd een avond ge houden met middenstanders, waarbij „werd gesproken over een alarmeringssysteem om el kaar bij winkeldiefstal sneller te kunnen bijstaan. In 1994 zal op nieuw een bijeenkomst plaats vinden met de winkeliers", aldus het jaarverslag. In Zuid hebben bijeenkomsten geleid tot zogehe ten beveiligingskringen, waarbij winkeliers elkaar waarschuwen bij calamiteiten. De reorganisatie van de politie, waarbij de gemeentelijke korp sen opgingen in regionale, heeft gezorgd voor een tijdelijk ver minderde motivatie van de poli tiemedewerkers. Gedurende de reorganisatie, die in april werd afgerond, was 'veel energie in tern gericht', wat 'niet bijdroeg aan een optimaal produkt'. De bestrijding van zwaardere criminaliteit gepleegd door jon geren, gaat moeizaam. Voor deze jongeren is vaak geen plaats beschikbaar in instellingen waar zij ondergebracht moeten wor den. „Het gevolg hiervan is dat deze jongeren ongestraft blijven rondlopen." Door te starten met een integraal jongerenbeleid bin nen Schiedam hoopt de politie dit probleem op te lossen. Acties in Rotterdam tegen drug spanden hadden vorig jaar grote gevolgen voor Schiedam. „Steeds meer verslaafden kwa men richting Schiedam om zich daar in de binnenstad op te hou den." Intensief surveilleren, ook in de tram, heeft de overlast kunnen beperken. „Een illustra tie van de beïnvloeding die deze aanpak teweeg bracht is dat Schiedamse politiemensen tij dens een bezoek aan 'Perron Nul' te horen kregen dat je maar beter niet naar Schiedam kon gaan, omdat de politie daar toch wel erg streng optrad", aldus het jaarverslag. „Helaas valt te con stateren dat deze aanpak struc tureel niet voor een oplossing zorgde, maar tijdelijk de symp tomen, veroorzaakt door de hui dige drugsproblematiek vermin derde." Het aantal overvallen is in 1993 bijna verdubbeld: eenendertig tegen zestien het jaar daarvoor. Dertien overvallen konden wor den opgelost. „Opvallend is de verschuiving van overvallen op geldinstellingen naar die bij de detailhandel/horeca", meldt het jaarverslag. „Dit is deels het ge volg van steeds betere preventie maatregelen van de geldinstellin gen, deels van een devaluatie van de overvalmethode. Bij dit laat ste is er sprake van een minder goed georganiseerde overvalme thode en neemt de overvaller ge noegen met een lagere buit." Ze ven van de acht overvallen op banken en dergelijke werden op gelost. SCHIEDAM Bij een aanrij ding op de kruising Nieuwe Damlaan-Honnerlage Gretelaan in Schiedam is het afgelopen za terdag een 82-jarige vrouw uit Schiedam om het leven geko men. Het slachtoffer werd op een voetgangersoversteekplaats ge schept door een auto die werd bestuurd door een 24-jarige Schiedammer. De politie heeft een onderzoek naar de toedracht van het onge luk ingesteld. Getuigen worden verzocht zich bij de politie te melden onder nummer 4494499. Omstreeks 20.15 uur diezelfde dag werd een vijftienjarige Schiedamse met haar fiets bij het oversteken van de Van Haaren- laan geschept door een auto waarin een 44-jarige Vlaardinger achter het stuur zat. De verkeerslichten waren op dat moment buiten werking. Het meisje liep geen verwondingen op, maar buurtbewoners stroomden massaal toe. Naar aanleiding van dit ongeval en enkele andere ongelukken, waaronder een met dodelijke af loop, maakt men zich ernstig zorgen over de veiligheid op de Van Haarenlaan. Er wordt te hard gereden, vinden omwonen den. De politie zegt ter plaatse regel matig snelheidscontroles uit te voeren. In overleg met de ge meente zal nu worden gekeken naar de mogelijkheden de ver keerslichten langer in werking te houden. Ook wordt er nage dacht over andere maatregelen. VLAARDINGEN —De politie heeft afgelopen woensdag en don derdag tien mensen gearresteerd die elk werden betrapt op het plegen van een diefstal. In een winkel aan de Parallelstraat werd woensdag middag een 24-jarige Vlaardinger aangehouden vanwege het stelen van een brood. Diezelfde middag werden ook een 27-jarige man uit Hoogvliet en een 33-jarige man uit Hellevoetsluis op heterdaad betrapt. In een zaak aan de Kuipershof wilden zij potjes crème stelen. Nadat zij door agenten werden weggeleid, trachtten zij te vluchten. Het duo kon na een korte achtervolging alsnog worden gearresteerd. Ook toen pleegden de verdachten verzet. Dankzij een melding van een inwoner kon de politie op de Maassluis sedijk twee verdachten van een fietsdiefstal aanhouden. Bij station West had de tipgever twee mannen een fiets zien stelen. Door het opgegeven signalement zagen de agenten beide verdachten op de Maassluissedijk fietsen. De 21-jarige en 30-jarige inwoners van Maassluis werden vervolgens naar het bureau overgebracht. Daar bekenden zij de diefstal. De - blauwe - fiets staat op het politiebureau in afwachting van de tot nu toe onbekende eigenaar. Daar staat tevens een gestolen fiets waarvan de eigenaar niet te achterhalen is. Het gaat om een goudkleurige fiets met zadeltassen die bij Station Oost is gestolen. Agenten zagen donderdag rond 16 uur twee winkeldieven in actie komen in een supermarkt aan de Dirk de Derdelaan, De 28-jarige Maassluizer en evenoude Vlaardinger stalen twee potten oploskoffie. Op het bureau bekenden zij de diefstal. Donderdagavond kreeg de politie wederom een melding binnen van een gedupeerde fietser. Direct na de diefstal kon een 20-jarige man op de mr. Kesperweg worden aangehouden. Later bekende hij de diefstal en tevens nog een tweede. Deze fiets had hij achtergelaten op de Goudsesingel. Agenten hebben het rijwiel opgehaald. Omdat de politie dikwijls fietsen terugvindt waarvan de eigenaar niet kan worden achterhaald, wordt gevraagd vooral aangifte te doen van fietsdiefstal. Op het politiebureau ligt hiervoor een aangifteformulier klaar. Verder arresteerde de politie vrijdag rond 03.30 uur op de P.K. Drossaartstraat twee verdachten van diefstal met geweld. Kort daarvoor was een Vlaardinger aangevallen en beroofd van zijn portemonnee. Daarbij liep hij een steekwond in zijn rug en been op. Tijdens het buurtonderzoek troffen agenten de twee verdachten aan in een steeg. Dit duo is naar het bureau gebracht, waar zij voor nader onderzoek zijn ingesloten. VLAARDINGEN—De 26-jarige Vlaardinger Ed Vink heeft de Packhuys DJ en Mix Award gewonnen. Met zijn soepele mixtechniek maakte hij donderdag j.l. indruk op de zeskoppige jury. Uit de voorronden waren zes finalisten gekozen die aan elkaar gewaagd warén. Dit maakte de wedstrijd tot een spannende, af en toe zenuwslopende, mixcompetitie. Zowel de deelnemers als hun grote schare fans in discotheek 't Packhuys wisten dat het een 'close finish' zou worden. De tweede plaats was voor de Vlaardinger Andrew Denker en derde werd Elroy Heesbeen uit Maassluis. SCHIEDAM - Frans Wentholt wordt de nieuwe trainer/coach bij de Schiedamse basketbalvereniging Juventus. De 41-jarige Wentholt wordt de opvolger van Peter van de Sluys, die het bestuur onlangs liet weten in verband met werkzaamheden de functie van trainer/coach niet meer kan uitoefenen. Van der Sluys is twee seizoenen bij Juventas actief geweest. De nieuwe trainer/coach is voor de Schiedamse vereniging geen onbekende. Hij nam deze taak al eerder voor zijn rekening in de periode 1987 tot en met 1992 en met succes. Frans Wentholt bezorgde Juventus toen twee promoties en bracht de ploeg naar de eerste klasse. De afgelopen twee seizoenen trad Wentholt op als assistent, van trainer/coach Jan Sikking bij Schiestreek Rotterdam. Wel is hij bij Juventus blijven basketballen. De selecties voor het nieuwe seizoen zijn nog niet gevormd. Voorals nog is er één selectie gemaakt van de mannen uit de teams één en twee. Na een aantal trainingen in augustus zal de definitieve selectie voor het eerste team bekend worden gemaakt. Een mutatie staat inmiddels al vast. Het jeugdige talent René Boelaars moest afhaken in verband met verhuizing naar het buitenland. De vrouwen-selectie bij Juventus gaat het nieuwe seizoen op ongewij zigde voet verder met trainer/coach Martin van Dijk. Hij begint dan aan zijn tweede seizoen. De samenstelling van de vrouwen-selectie staat nog niet helemaal vast. wel bestaat de mogelijkheid dat er enige speelsters van buitenaf komen. Twee speelsters van Baros en één speelster van Cady vroegen inmiddels overschrijving aan naar Juventus. Ook zijn bij de basketbalvereniging voorbereidingen getroffen voor de viering van het 30-jarig bestaan. Een speciale commissie is daarvoor al druk in de weer. De viering van het jubileum staat op het programma voor zaterdag 10 en zondag 11 september. Het programma van het jubileum staat nog niet helemaal vast, maar zeker is wel dat er een toernooi wordt georganiseerd waaraan ook oud-leden kunnen deelnemen. Voorts staan er jeugdaktiviteiten op het programma, dunk- en driepuntenwedstrijden, alsmede oefenwed strijden voor het eerste mannen en jongens-team. Een feestavond op zaterdag 10 september ontbreekt natuurlijk niet op het jubileumpro- Verder wordt op dit moment hard gewerkt aan een reportage van '30 jaar Juventus', die in het jubileumweekende in sportzaal Oost zal worden opgehangen. Jaap van Leeuwen met zijn boekje over de ontwikkeling van de zwakzinnigenzorg in Vlaardingen. VLAARDINGEN —Zijn vrouw had in 1953 al kunnen bevroeden dat de Herman Frantsen Stichting een aparte plaats in het leven van Jaap van Leeuwen zou gaan inne men. Als leidinggevende op de werkplaats met verstandelijk gehandicapten gaat hij 'een heel stuk' minder verdienen dan als ambtenaar. „Dat gaf me niks. Het werk trok me; ik heb zelf een debiel broertje gehad." En wat Frantsen niet gelukt is, weet Van Leeuwen te realiseren. In 1963 wordt het eerste gezinsvervangend tehuis geopend. Jaap van Leeuwen blikt in zijn boekje 'Meester Frantsens ideeën verwezenlijkt' terug. Meester Frantsen is hoofd van wat in de volksmond 'de achter- lijkenschool' wordt genoemd. Zijn zorg betreft de jongens en meisjes die achttien jaar worden. Dan moeten ze namelijk van school af en kunnen nergens te recht. In de jaren twintig krijgt hij de beschikking over een lokaal bo ven de brandweerkazerne, hoek Markt/Schoolstraat. De vereni ging 'Zorg voor het Achterlijke kind' kan daar jongens die van school moeten en niet in het vrije bedrijf aan het werk kunnen, op vangen. Het is de tweede sociale werkplaats in Nederland. Van Leeuwen: „In het begin maakten ze borstels, bezems, matten. De jongens verdienden bijna niks, maar de ouders hoef den niet meer in de zorgen te zitten waar hun kind was." Twee jaar later - in 1928 - wordt een werkplaats voor geestelijk ge handicapte vrouwen in gebruik genomen. Herman Frantsen is tevreden al moeten soms eerst borstels en weefstukken worden verkocht om de salarissen van het personeel te kunnen betalen. Bij zijn pensionering in 1940 wordt Frantsen gehuldigd als 'leider van de zwakzinnigenzorg in Vlaardingen', maar zijn ide aal, een gezinsvervangend te huis, heeft hij niet kunnen ver wezenlijken. Ook Jaap van Leeuwen ervoer een dergelijke instelling als een gemis. „Als werkmeester heb ik er veel verdriet van gehad, hoor. Als de ouders waren overleden, moest zo'n kind weg uit het ou derlijk huis en naar een instelling buitenaf gaan. Vreselijk vond ik dat. Op een dag beloofde ik een vader dat ik voor zijn zoon zou zorgen als de man iets zou over komen. Ik heb mijn hand erop gegeven, dus toen die knaap voor m'n deur stond moest ik iets doen. De hele zondag ben ik op pad geweest om onderdak te zoeken; ik had zelf vier kinderen thuis. Uiteindelijk vond ik een adres waar die jongen tot zijn dood trouwens is gebleven. Maar door dit geval zagen we de noodzaak in van opvang voor die mensen," aldus Jaap van Leeuwen die dan besluit zijn schouders onder dit oude ideaal van Herman Frantsen te zetten. De gemeente laat weten het initi atief financieel niet te kunnen ondersteunen. Van Leeuwen in zijn boekje:„Ik laat het er niet bij zitten. Er moet en zal wat gaan gebeuren. Je zult het zelf moeten doen, mijn jongen." Bedelaars De oudervereniging Help Elkan der wordt nieuw leven ingebla zen en het Grote Bedelen kan beginnen. Door middel van lote rijen, filmvoorstellingen en col lectes wordt het geld voor het eerste tehuis bijeen vergaard. Mevrouw Van Leeuwen: „O, o we waren net bedelaars. Dan lie pen we met lijsten langs bedrij ven voor geld. Hele treinwagon- Kapsalon Belcanto aan de Rotterdamsedijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 3