nna Centraal Meldpunt voor vragen van ouderen en gehandicapten 1150 i.oo 495 L® 2.95 795 1 79«t. 995 ZEEMAN NIEUW BINNEN! «SB""0» MO DE HAVENLOODS tt A Jeugdland afgesloten Raadslieden op vakantie Schiedamse beroofd Wirwar van loketten wordt per 1 augustus verleden tijd Een lelijk eendje... Politie gaat door met controles op Burgemeester Van Haarenlaan FNV nu op Rubensplein DE LAATSTE BEETJES! U ZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 26 JULI 1994, 18e JAARGANG, Nr. 30 Wegener txjtó^snt^XsbLacten Schiedams Niaiwsblad UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren Let op S01 Kijk op de r Alléén vc de speciale - akties 010-4699444 rubrieks-pagina's voor particulieren Pilletjes tegen kater De Schiedamse apotheker Ch. Wauters anti-katerkrui den op de markt. Drie pille tjes voor het nuttigen van al cohol zou een kater voorko men. Elders in deze krant meer over 'Cheers'. Toename van bedrijvigheid Zestienhoven Het aantal chartervluchten vanaf Rotterdam Airport neemt toe. Het eerste halfjaar van 1994 zijn ruim 12.000 passagiers meer van Zestien hoven vertrokken. Lees meer hierover op de binnenpagina. Beklimming Grote Kerk SCHIEDAM Deze zomer is het mogelijk de toren van de Grote Kerk te beklimmen. Op de zaterdagen 30 juli en 13 en 27 augustus is de toren open voor publiek. Men dient dan wel on? 13.45 uur aanwezig te zijn. Aansluitend op de beklimming is er een carillonconcert door stads- beiaardier Addie de Jong, die ook de beklimming zal bege leiden. Dit duurt telkens van 14.30 tot 15.00 uur. Aansluitend geeft hij een concert op het kerkorgel, waaraan tevens de bariton Frits Karsten mede werking verleent. Het pro gramma is in de Grote Kerk verkrijgbaar. Alle activiteiten zijn gratis. Scouts op doorreis SCHIEDAM Vijftig pad vinders uit de partnerstad Velenje in Slovenië zullen binnenkort Schiedam bezoe ken. De scouts, in de leeftijd van veertien tot negentien jaar, brengen het weekeinde van 30 juli tot en met 1 augustus door in de Bran- dersstad. Zij zijn op doorreis naar Cambridge in Engeland voor een kamp bij de scouts aldaar. De Schiedamse scouts van de Franciscus Lo- dewijkgroep en de Tono- groep zijn de gastheren van de Slovenen. Zij zullen onder meer de molens en het zwem bad bezoeken. VW's slaan handen ineen SCHIEDAM De VW's van Rotterdam. Schiedam, Vlaardingen, Hoek van Hol land en enkele gemeenten rond Brielle gaan het komen de seizoen actief samenwer ken met het doel toeristisch groepsbezoek te stimuleren. Zij doen dit in het kader van 'Delta Rotterdam'. De zoge naamde Delta VW's willen het groepsbezoek aan de re gio sterk uitbreiden. Zo zal de Schiedamse instelling twee nieuwe groepsdagtochten aanbieden. Eén daarvan be perkt zich tot de Branders- stad, de tweede wordt gecom bineerd met Voorne. De Delta VW's zijn van plan een viertalige informa tiebrochure over het hele ge- bied uit te geven. Verder staat op het Schiedamse pro gramma een groepstocht ge pland samen met Delft en zal het publiek intensiever wor den gewezen op de histori sche stadswandeling. Tevens zullen de Waterweg WV's een folder uitbrengen die ge richt is op het geven van meer bekendheid van de toeristi sche en recreatieve mogelijk heden in deze regio. Jammer voor de thuisblij^rs dat een en ander niet vóór zomerva kantie 1994 van de grond is gekomen. Nog even dreigde het vrijdag mis te lopen met de laatste dag van Jeugdland in Schie dam. De watervoor ziening op het parkeerterrein in het Beatrixpark was afgesloten. En zonder water in de brandende zon een kinderfeestje geven is onverant woord, vond de enthousiaste 'Jeugdlandburgemeester' („maar iedereen is even belangrijk!") Joop van Broekhoven. Gélukkig kon de brandweer een noodvoorziening treffen. Veel kinderen gaan nooit met vakantie. Voor hen is Jeugd land het enige uitje in de zomer. Andere kinderen gaan vanwege Jeugdland juist liever niet de stad uit, of tenminste niet als het kinder feest nog aan de gang is. „Ik ben zelf een redelijk goede sporter", zegt Van Broekhoven, „maar dit is echt topsport. Je werkt zo'n zeven tig uur per week. Maar als je na afloop al die blije koppies ziet, weet je: daar doe ik het voor." m SCHIEDAM- Het Instituut Sociaal Raadslieden Schiedam (Nieuwe Haven 147) zal op de woensdagen 27 juli en 3, 10, 17, 24 augustus en op 7 september geen spreekuur houden. Op de overige dagen (dinsdag, donder dag en vrijdag) blijven de spreekuren gewoon doorgaan. Vanaf week 37 zal het Instituut ook weer op de woensdagen spreekuur houden. SCHIEDAM— Een 76-jarige Schiedamse vrouw is afgelopen zondag rond 16.00 uur op de Dillenburgsingel in Vlaardingen beroofd van haar tasje. De vrouw zat te wachten toen plot seling een man de tas uit haar handen griste en hiermee vja de struiken wegvluchtte in de rich ting van de Willem Lodewij- klaan. SCHIEDAM Wie van de overheid iets gedaan wil krij gen, moet bergen verzetten. En tevens over een goed stel wandelschoenen beschikken, want de uitdrukking 'van het kastje naar de muur gestuurd worden' doet in de bureaucra tie nog altijd opgeld. Voor de meer vitale burgers kan de ambtelijke chaos misschien voor aangename gespreksstof zorgen op verjaardagen, maar ouderen en gehandicapten kunnen er allang niet meer om lachen. Zij weten maar al te vaak hun weg niet meer te vinden in de wirwar van loket ten, en geven dan maar al te vaak de moed op. Vanaf 1 augustus hoeven zij niet meer te wanhopen, als alles goed gaat. Op die datum wordt name lijk het Centraal Meldpunt ge opend. Op alle vragen van ouderen en gehandicapten moet hier een antwoord te krijgen zijn. Het Centraal Meldpunt, zo ver meldt een persbericht van de Stichting Welzijn Ouderen Schiedam, „is een plaats waar iedereen, met name ouderen en gehandicapten maar ook hun fa milieleden, met al zijn vragen over zorgvoorzieningen in Schie dam terecht kan. Het nieuwe is dat u niet alleen terecht kunt voor informatie en voorlichting, maar dat u uw vraag als het ware kunt aanmelden. De functiona ris van het Centraal Meldpunt zorgt, voorzover nodig, dat een aanmelding bij de juiste instantie terecht komt. Er wordt samen met u bekeken wat het beste antwoord is voor uw probleem. U hoeft zelf niet meer naar ver schillende instanties." Ellende In Vlaardingen is het idee voor een centraal meldpunt geboren, vertelt J. Bol van Welzijn Ouderen. Het punt bestaat daar Schiedamse ouderen kunnen met al hun vragen terecht hij het Centraal Meldpunt al een jaar. „Zelfs professionals hebben al moeite de juiste in stantie te vinden", zegt Bol. „Je merkt dat mensen die om hulp vragen vaak al verschillende te lefoontjes naar andere instanties hebben gepleegd, terwijl ze ziek zijn." Het meldpunt moet deze ellende voorkomen. Het meldpunt wordt gevestigd in Schiedam-Oost, wat niet voor alle ouderen om de hoek is. Maar dat hoeft geen probleem te zijn, vindt Bol. „Mensen kunnen telefonisch contact opnemen, of ze kunnen met de TeleTaxi ko men. Het zou te duur zijn ook in andere wijken een spreekuur te houden." De medewerkers van het meldpunt hebben een specia le opleiding gehad om iemands probleem helder te verwoorden. De 'hulpvrager' is daar zelf vaak niet toe in staat. Instanties De doelgroep van het Schiedam se Centraal Meldpunt - gehandi capten, ouderen en hun familie - telt ongeveer 14.000 personen. Bol verwacht per maand tussen de 150 en 200 telefoontjes te krijgen. De eerste maanden zijn dat er waarschijnlijk meer. „In Vlaardingen belden mensen na de opening met vragen waar ze al jaren mee liepen. Ze waren overal al geweest, maar zaten eindelijk alle instanties tegelijk om de tafel. Zo konden de oude problemen tenslotte toch opge lost worden." Een groot aantal instanties werkt mee aan het meldpunt: Thuiszorg NWN, GGD NWN, de sociale dienst, het maatschap pelijk werk, de Stichting Welzijn Ouderen en de gemeente Schie dam. Binnenkort zal ook Wo- ningbeheer meedoen. De ge meente heeft voor de eerste maanden een startsubsidie gege ven. Daarna zullen of de instel lingen of de overheid (via de AWBZ) voor de kosten van het meldpunt opdraaien. Dat hangt af van de plannen van een nieuw kabinet voor de ziektekostenver zekeringen. De instellingen zijn in ieder geval bereid te betalen, zodat de toekomst van het meld punt verzekerd is. De functionaris van het Centraal Meldpunt, Marianne Dikstra, is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur op de Van Swindensingel 40, telefoon 4264022 (vanaf 1 augustus). SCHIEDAM Het zal je gebeuren... Je gaat met je deux- cheveauxtje, net gekeurd en keurig opgepoetst, op vakantie en op de Van Brienenoordbrug in Rotterdam gaat het al mis. Het overkwam de Schiedammers Miranda Pais en Daan de Graaff. In de nacht van donderdag op vrijdag vertrokken ze met hun Citroen uit 1986 richting Frankrijk. Toen ze met een gangetje van zeventig kilometer per uur de Brienenoord opreden, roken ze opeens een brandlucht. De vlammen sloegen onder de kap van daan. Maar omdat de twee hun hoofd koel hielden kon een grote ramp worden voorkomen. Snel werden de honden uit de auto gehaald en de aanhanger ontkoppeld. De brandweer kon niet meer voorkomen dat de auto zelf geheel uitbrandde. En dus was er echt sprake van een 'lelijk eendje'... Na de aanschaf van een nieuwe Citroën zijn de twee Schiedammers alsnog vertrokken naar de zon. SCHIEDAM De politie van Schiedam heeft in de periode tussen 12 en 22 juli 646 proces sen-verbaal opgemaakt tegen automobilisten die op de Bur gemeester Van Haarenlaan te hard reden. De hoogste snelheid bedroeg 97 kilometer per uur, gemeten op de kruising met de Pierson- straat, terwijl daar vijftig is toe gestaan. Gelet op het grote aantal over treders zullen de snelheidscon troles worden geïntensiveerd. Naar aanleiding van de vele aanrijdingen die dit jaar op de Van Haarenlaan plaatsvonden, werd door de Schiedamse poli tie een onderzoek naar de ver keersveiligheid op die weg inge steld. Uit dat onderzoek bleek dat zich sinds november 1990 op deze laan 127 aanrijdingen had den voorgedaan. Zeventien van deze botsingen hadden lichamelijk letsel tot ge volg, twee hadden een dodelijke afloop voor één van de betrok kenen. De aanrijdingen gebeurden niet alleen op kruisingen, maar ook de weggedeelten daartussen. Uit een analyse bleek dat 45 procent van de botsingen het gevolg was van een te hoge snelheid. Dit was voor de poli tie aanleiding om de zaak gron dig aan te pakken. Ten eerste werd in samenwer king met de regionale verkeers dienst een offensief geopend te gen hardrijders. Tijdens snelheidcontroles bleek dat de gemiddelde snelheid met de verkeerslichten in werking 55 kilometer per uur bedroeg. Zoals gezegd werd in de perio de van tien dagen bijna 650 maal een bekeuring uitgedeeld. De politie gaat dan ook door met de controles. Momenteel voert men nog overleg met de gemeente Schiedam om de ver keersveiligheid op de Burge meester Van Haarenlaan te ver beteren. SCHIEDAM De FNV-af- deling Schiedam houdt vanaf heden elke eerste en derde maandag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur spreekuur in haar Vakbondswinkel, Rubensplein 12b. Het oude pand van de vakcentrale aan de Stadhouderslaan is eerder door brand verwoest. Op het spreekuur worden leden van bij de FNV aangesloten bon den bijgestaan bij het invul len van belastingformulieren en andere zaken. Zij worden verzocht hun lidmaatschaps kaart mee te nemen. Uitke ringsgerechtigde niet-leden worden op het spreekuur ge holpen bij eenvoudige zaken. Overigen kunnen terecht voor informatie. HET BEKENDE K@YMl-BREIGAREN Van die grote wollige bollen! In ecru, blauw, marine, groen, zwart en rood. MEISJESSLIPS Met leuke printjes. 100% katoen. H Maten 92 t/m 128. HERENSOKKEN Gekke restpartij. Zoek uit! CHINTZ KUSSENTJES Gedessineerde en uni sierkussentjes, glad gevuld met Fiberfill. 38 x 38 cm. HANDDOEKENSTUNT! Mooie partij jacquard handdoeken. PEUTERJOGGINGPAKJES Met leuke muizen-applicatie. Maten 74 t/m 86. Sweater en broek samen C I STERKE DWEILEN H Prima non-woven kwaliteit. H 50x60 cm. HUISHOUD- HANDSCHOENEN Plakken niet en zijn geurloos. TRICOT ZOMERPYJAMA Voor dames. Diverse modellen. Ife95 T4.9S sX HERENVRUETUDSSHIRTS DUS EERST NAAR... Rotterdam 12x) Capelle a/d Ussel Hoogvliet Krimpen a/d Ussel Ridderkerk Schiedam Spijkenisse ■xx TjP" r Vlaardingen h Ruim 450 textielSupers in 4 landen..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1