ui DE HAVENLOODS BALY Slechts twee ambulances voorzien rond Waterweg 200.000 inwoners Dakopbouw d'rop - dakopbouw d'raf AH»' duo 'Summer in the city...' Jongeren zetten beste beentje voor in Spanje Fietsenmaker stopt er mee na 60 jaar deZuitUrSfcer EDITIE P, DONDERDAG 28 JULI 1994, 43e JAARGANG Nr. 30 UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM Schiedams Nieuwsblad Wegener txls-aarrhulsblaclen GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren Let op de speciale - a kties* S 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren De Havenloods voer mee door de Europoort Rederij Diane uit Vlaardin- gen verzorgt dit jaar voor het eerst rondvaarten. De tripjes gaan naar IJsselmonde, de molens van Kinderdijk, de Zuidhollandse Biesbosch en Europoort. De Havenloods voer mee door de Rotter damse havens. Over de belevenissen aan boord is op pagina 3 alles te lezen. Familievete met vuisten beslecht SCHIEDAM Bij een uit de hand gelopen familieruzie zijn maandagavond rond 23.30 uur op de Willem An- driessenlaan flinke klappen uitgedeeld. Aan de knokpar tij ging volgens de politie een slepende, ingewikkelde ruzie vooraf tussen diverse familie leden. Maandagavond liepen enkele personen lichte verwondin gen op en een man werd bui ten westen geslagen. Hij werd ter observatie opgenomen in het Schieland Ziekenhuis. De politie arresteerde een 42-ja- rige man en zijn 18-jarige zoon, beiden afkomstig uit Schiedam. Covers in Podium SCHIEDAM - Muzikant Phil Friendly his Rockin Friends verzorgen zaterdag 30 juli een optreden in het Podium aan de Lange Ha ven. Het repertoire van de groep bestaat uit covers van onder anderen Hank Wil liams, Johnny Burnette, Joe Turners en uit songs van een vrachtwagenchauffeur uit Memphis. De aanvang is t 22.30 uur. De Vlaardingse Merel Slu- man formeerde vorig jaar de band Merels Black Birds. Op het programma staan Bluess- huffle van Eddie 'Cleanhead' Vinson en jazzy ballads van Tuck en Patti. Gitarist Erwin Kandau zorgt voor zigeune rachtige invloeden in de so lo's en tenorsaxofonist Guust de Koning plays the blues. Zangeres Merel zingt de ster ren van de hemel. Het optreden vindt plaats op zondag 31 juli, aanvang 21.30 uur. Benzine gestolen SCHIEDAM - Bij het Texaco-pompstation aan de Laan van Bol'Es heeft vrij dagmiddag een automobilist benzine getankt zonder te be talen. Rond 12.40 uur arriveerde de verdachte, gooide de tank van zijn wagen vol en reed meteen weer weg. Een signa lement van bestuurder en auto ontbreekt. (zolang de voorraad strekt). Dam 9-11 Schiedam Tel. 4267126 Juli 1994 lijkt uit te groeien tot de warmste maand van de afgelopen 250 jaar. Veel mensen ondervinden last van de hitte... Ze slapen slecht, hebben weinig eetlust en zweten doorlo pend. Uiteraard zijn er alternatie ven; ijsblokjes op het voorhoofd, een extra douche of de ventilator op volle toeren. Maar het lekker ste blijft natuurlijk een verfrissen de duik. De zwembaden draaien dan ook prima. Nogal wat bewo ners langs de Waterweg geven echter de voorkeur aan het open water. Dicht bij huis, zoals in de Vlaardingse Vaart, de havens en de surfplas. De files naar Hoek van Holland, Scheveningen, het Brielse Meer en 's Gravenzande bereikten recordlengtes. Ook een van onze fotografen genoot met volle teugen op het strand. Hij kon het nuttige en aangename meteen verenigen, want hij schoot deze prachtplaat aan de kustlijn. Boeken vliegen bibliotheek uit SCHIEDAM In de hoofdbi bliotheek aan de Lange Haven vindt zaterdag 30 juli vanaf 10.00 uur weer een grote boek verkoop plaats. Naast de gebrui kelijke boeken worden oude exemplaren (onder meer uit de jaren dertig) aangeboden. De prijzen variëren van een gulden tot 7.50. De verkoop duurt, zolang de voorraad strekt, de hele maand augustus. Verder is in de hoofdbibliotheek de tentoonstelling over tekenen en schilderen nog tot eind juli te bezichtigen. Forse boete SCHIEDAMDe politie van Schiedam heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een Duitse Turk een forse boete gegeven. Rond 04.00 uur werd de auto van de man gecontroleerd. Daarbij bleek dat de bestuurder flink wat had gedronken. Na overleg met de officier van justi tie werd bepaald dat hij 1000 Mark en 290 gulden moest beta len. Hij betaalde meteen en kon daardoor zijn weg vervolgen. Manager Van der Wulp geeft toe dat het 'nogal magertjes is' door NANS WOLTERS SCHIEDAM Wie 06-11 belt met het verzoek om snel een ambulance langs te stu ren, kan weieens bedrogen uitkomen. Sommige bewoners uit deze regio zijn dan ook verontrust over het geringe aantal ambulances dat be schikbaar is als zich in Schie dam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland een on geval voordoet. A.H. van der Wulp, hoofd van de regionale ambulancedienst, stelt echter dat slechts twee wagens voor een gebied waar ruim 200.000 personen leven voldoende zijn. „Als een soort subregio in de regio Rijnmond zijn wij aange sloten op de centrale post Am bulance die vanuit Rotterdam alles regelt. Niet alleen coördi neert men daar het Waterweg- Noordgebied, maar ook onder meer de Krimpenerwaard, Voorne Putten en Rotterdam", zegt Van der Wulp. „Op basis van de ritten die wij in #WRM 06-11 Soms arriveren ze vrij laat het verleden maakten, bereken den de ziektekostenverzekeraars (DSW en particuliere verzeke raars -red.) hoeveel ziekenwa gens wij op de weg mogen heb ben. Het is dus niet zo dat bij voorbeeld de Ambulancedienst of de GGD beslist dat er een wagen meer of minder wordt aangeschaft. De uitvoering van ons werk en de financiële kant wordt getoetst door een centraal orgaan, het COTG. Het is puur een statistische aangelegenheid. Aan de hand van de uitkomst heeft men beslist dat er in dit gebied zowel overdag, 's avonds en 's nachts twee ambulances klaar moeten staan. Als deze wa gens al zijn ingezet en er doet zich bijvoorbeeld nog iets voor in Schiedam dan wordt daar een wagen uit Rotterdam op af ge stuurd. Andersom komt het ook voor dat wij gedirigeerd worden naar Rotterdam." Volgens de manager van de am bulancedienst staat één auto ge stationeerd in Schiedam en de andere in Maassluis. Het gevoer de beleid koppelt paraatheid aan de wettelijke eis dat een ambu lancewagen binnen vijftien mi nuten ter plekke dient te zijn. „Dit laatste lukt in de regel wel. Overschrijding van de tijdlimiet wordt geregistreerd en later ver werkt in de statistieken." Van der Wulp geeft aarzelend toe dat in een gebied van ruim 200.000 inwoners, twee ambu lances weinig is. „Het is inder daad nogal magertjes", zegt hij voorzichtig. „Het is een krappe bezetting. Wij kunnen daar ech ter geen invloed op uitoefenen, het is gewoon een centenkwestie. Je kan je echter afvragen wie de verantwoordelijkheid daar voor draagt, zijn het de gemeentebe sturen of de zorgverzekeraars. De meest ideale situatie voor ons is, dat er altijd een extra wagen voor eventuele calamiteiten klaar zou moeten staan." Ongevallen Van der Wulp geeft verder aan dat bij de bevolking onduidelijk heid bestaat over het gebruik van het 06-11 nummer en over de CPA (Centrale Post Ambu lance). Hierover zijn problemen ontstaan, waardoor de coördi natie niet optimaal is en de hulp verlening vertraging kan oplo pen. „Men wijst altijd beschuldi gend naar onze dienst als wij te laat arriveren. De vertraging wordt echter niet door ons ver oorzaakt maar door hetgeen vooraf gaat aan het uitrijden van de ambulance. Voor veel mensen is de functie van het 06-11 num- mer niet duidelijk. Aan de ene kant wordt er misbruik van ge maakt en aan de andere kant aarzelen mensen veel te lang om te bellen. Men gaat er vanuit dat het alleen gebruikt kan worden voor ongelukken en men zegt dan onterecht: 'Ja maar een hartinfarct is toch geen onge luk'. Het 06-nummer is er echter voor alle ongevallen", bena drukt Van der Wulp. „Vanuit de centrale waar de melding bin nenkomt wordt de aanvraag di rect doorgespeeld naar de betref fende hulpverlenende instantie. Door gebruik te maken van dit nummer laat men geen kostbare tijd verloren gaan." SCHIEDAM M. van Oud- heusden kocht in november '93 een huis in de Alb. Thijmstraat. Een tweekamerwoning met be neden de woonkamer en boven - op de derde verdieping - een slaapkamer. Deze is te bereiken via een trap langs de tweede eta ge (die bewoond wordt door de buren). „Omdat de indeling nogal onge lukkig uitviel voor ons en omdat het een beetje een zooitje was, ben ik meteen aan de slag ge gaan", zegt hij. Besloten werd dat de grote slaapkamer boven in tweeën gedeeld zou worden, zodat de drie kinderen daar kon den slapen. Voor zichzelf en zijn vrouw moest er een slaapkamer komen op het buitenplaatsje. De bouwmaterialen werden besteld en Van Oudheusden stak de handen uit de mouwen. Binnen de korste keren verscheen de slaapaccommodatie op de bui tenplaats, werd een scheidings muur in de tuin een halve meter verzet en verrees op het pand een dakopbouw. „Met die dakopbouw wilde ik een soort nooduitgang maken. Kijk, mijn kinderen - van 6, 10 en 14 jaar - slapen nu alledrie helemaal boven. Ze komen in hun slaapkamers via een hele lange, metershoge trap. Mijn vrouw en ik slapen in de kamer 'Illegale bouwactiviteiten' in huize Van Oudheusden op het buitenplaatsje. Je moet er dan niet aan denken dat er ooit brand uitbreekt in het pand. Dan kunnen mijn kinderen geen kant meer op. Er zat alleen een klein zolderraam in die slaapka mer. Daarom heb ik die dakop bouw bedacht. Ik verhoogde het dak een metertje en kon zo mooi een deur plaatsen. In geval van nood kunnen de kinderen daar door vluchten." Maar net toen Van Oudheusden flink bezig was op het dak, kwam een buurman een kijkje nemen. „Nou, die maakte gelijk be zwaar. Blijkbaar heeft die jon gen direct de gemeente ingescha keld, want in een mum van tijd was de bouwpolitie aanwezig. Ik kreeg te horen dat ik moest stop pen met mijn werk." Het was het begin van een con flict met de gemeente Schiedam. Van Oudheusden probeerde zijn bedoelingen aan de hand van brieven en tekeningen duidelijk te maken, de afdeling Ruimtelij ke Ontwikkeling en Stadsbeheer weigerde overstag te gaan. On langs kwam de zaak zelfs offi cieel aan de orde in het college van B W. Dat gaf aan het hoofd van bouw- en woningtoezicht op dracht om Van Oudheusden te manen de dakopbouw te slopen. Voorts moeten voorzieningen worden getroffen aan de andere 'illegale bouwactiviteiten', daar voor kunnen dan vergunningen worden afgegeven. In plaats van de dakopbouw met vluchtdeur stelt de gemeente voor om een vlizotrap plus zolderraam te in stalleren. Van Oudheusden weigert zich daarbij neer te leggen. „Deze week gaat opnieuw een brief de deur uit. De gemeente moet toch begrijpen dat ik zo'n opbouw niet voor mijn plezier op het dak zet. Het is puur voor de veilig heid van mijn kinderen. Die kunnen met een vlizotrap niet uit de voeten. Als de nood aan de man komt, gaan die kinderen toch niet even rustig aan die trap hangen. Die krijgen dat ding trouwens nooit naar beneden ge trokken." SCHIEDAM Een groep van elf Schiedamse jongeren gaat, vanuit het jongerenwerk van wijkcentrum De Erker, van 1 tot en met 13 augustus deelnemen aan een multi-lateraal Eurocamp in de Spaanse stad Albacete. Dit Eurocamp is een vervolg op de bijeenkomst van jongeren uit de partnersteden van Schiedam die het afgelopen jaar in Esslingen heeft plaatsgevonden. Vanwege het succes van dit kamp is beslo ten om in het vervolg ieder jaar een dergelijke happening te laten plaatsvinden. De gemeente Albacete heeft dit jaar het voortouw genomen. Albacete is een officiële partnerstad van Vienne in Frankrijk. Albacete wordt echter ook meer en meer opgenomen in de kring van partnerstedeh waartoe Schiedam behoort. Buiten de Schiedamse groep nemen ook deel jongeren uit Vienne (Frankrijk), Velenje (Slovenië) en Esslingen (Duitsland). De jon geren in de leeftijd tussen de 16 en 21 jaar zullen in Albacete aan verschillende creatieve workshops deelnemen. Deze workshops zijn gebaseerd op het thema 'Ik en Europa' en hebben als doel de positie van jongeren in de verschillende Europese landen voor het voetlicht te halen. Ook zal er op ruime schaal worden kennisge maakt met het leven van alledag van Spaanse jongeren. Er worden excursies gemaakt naar de bergen rondom Albacete. Voorafgaand aan de reis is de groep verschillende keren bijeen geweest om zich voor te bereiden op de workshops en om een presentatie te maken over Schiedam. Na trugkomst uit Albacete gaat de groep werken aan een verslag van de bijeenkomst en een video. De reis is mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de gemeente Schiedam, het nationaal activiteitenfonds en wijkcentrum De Erker. Daarnaast betalen de deelnemers een eigen bijdrage in de kosten. SCHIEDAM Fietsenmaker A. Schrauwers houdt ermee op! De 89-jarige reparateur heeft zestig jaar -in het vak gezeten. Van heinde en ver kwamen men sen naar zijn zaak aan het Broersveld om hun tweewielers te laten repareren. Een prima klus werd geleverd voor een lage prijs. Maandag 1 augustus biedt be wonersvereniging Centrum fiet senmaker Schrauwers een recep tie aan in het gebouw aan het Broersveld 144. Tussen 20.00 en 22.00 uur is iedereen welkom. Een wereldprimeur in Tropicana: de Rainbow Flash! Een glijbaan van maar liefst 200 meter lang. Met een duizelingwekkende vaart flits je van- uit het hoogste puntje van Tropicana j naar de rest van de tropische won- derwereld. Dus mooi weer of slecht weer? Kom naar Tropicana, want daar schijnt de zon altijd. Maasboulevard 100, 3063 NS Rotterdam, i Telefoon 010 - 40 20 700 uw zonnebril maar op dfZukkrSter Een prachtig vorm gegeven hoekbank, bekleed met dessinstof. De volle armleuningen en de dikke zitkussens geven u als het om wonen gaat WtKÊÊÊÊÊÊ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1