ui DE HAVENLOODS Incassobureau haalt boeken terug Hl Schiedams Nieuwsblad l J IMMl GRATIS keuken apparaten Wikkelaar in het zonnetje Bibliotheek gaat jaarlijks voor zeker tienduizend gulden het schip in Drie goudgele cirkels in binnenstad BRISTOL TYRECENTER Speciale opleiding voor functies in autobranche Standpunten in museum Autodief rijdt in op getuige AANBIEDING EDITIE P, DONDERDAG 18 AUGUSTUS 1994, 43e JAARGANG Nr. 33 GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren ujGgGner huLs-aarv+iuLsbLacten I 010-4699444 UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM lV" 11V Metropolisfestival blijft eigenwijs Het jaarlijkse Metropolisfes tival in het Rotterdamse Zui derpark houdt vast aan de traditie: 'eigenwijs program meren'. Al betekende dat vo rig jaar veel negatieve kritiek, toch staan er in de versie 1994 weer onbekende maar veelbelovende bands gepro grammeerd. Garantie dat die bij een groot publiek goed zullen vallen is er niet. Toch is en blijft dit het streven van de organisatie. Over het hoe, wie, wat, waar, waarom en hoe laat is elders in deze krant een voorproefje te lezen. Om alvast in de juiste stemming te komen. Op 4 september barst het festival daadwerkelijk in alle hevigheid los. Broekpolder ontwikkelt zich prima Het gaat goed met de Broek polder, meldt de Vlaardingse jagermeester R. Blom. On danks het feit dat de polder zich nog in een pioniersstadi um bevindt, groeien er in middels zo'n 500 verschillen de plantesoorten. Ook met de fauna loopt het uitstekend. Het aantal fanzantenkuikens neemt gestadig toe en boven dien worden er regelmatig haviken gesignaleerd. Meer over de stand van zaken in de Broekpolder is te lezen op pagina 3 van deze krant. Harpe Davids weer met de muziek mee... SCHIEDAM De christe lijke muziekvereniging Harpe Davids is weer met de repeti ties begonnen. In verband met enkele concerten in de komende maanden (onder meer in Frankrijk) zijn zowel in het harmonieorkest als het B-orkest enthousiaste blaas- muzikanten en -leerlingen welkom. Bespelers van een trompet of trombone kunnen zich aanmelden. Nieuwe le den kunnen bij de vereniging een opleiding krijgen. Tegen een aantrekkelijk tarief kun nen belangstellenden les op de klarinet krijgen. Alle lessen vinden plaats in het verenigingsgebouw De Tamboerijn aan het Nijhoff- plein in Schiedam-Noord. Informatie op tel. 4715959/2730721 WEGENS GROOT SUCCES HERHAALD! Voor alle mensen die op vakan tie waren viert Hans Verkerk Keukens nog een keer zijn dub bel feest. Hans Verkerk Keukens bestaat 30 jaar en opende zijn 40e filiaal. En dat vieren wij met een ongelofelijke actie. Als u deze week in één van onze filia len een complete keuken koopt krijgt u 5 apparaten gratis: OVEN - KOOKPLAAT KOELKAST - AFZUIGKAP! VAATWASSER j of de helft van de geldwaarde als extra korting. Kom snel langs en profiteer NU van deze actie. •Geldt niet samen met andere aanbiedingen. Interset Keukens ZZZZZZZ ZZZZZZZ Ze zijn geel-zwart gestreept en kunnen vreselijk steken. Wespen dus. In deze periode van hoge temperaturen komen ze in groten getale voor. Ze nestelen zich in bomen, struiken, tuinen, tussen muren, ja zelfs in Schiedam achter schoolborden. Kortom, het gezoem is niet van de lucht. Er worden deze zomer door burgers veel wespennesten ge meld. Sectorhoofd E. Hertog van de afdeling Bijzondere Zaken van de Vlaardingse Stadsreiniging spreekt van 'een topjaar'. „In 1993 hadden we in totaal 382 nesten, dit jaar zitten we half augustus al aan de 357. En omdat het nog wel even doorgaat, zeker tot dik in september, verwacht ik dat we tegen de 500 aan komen te zitten. Gemiddeld zitten we per week namelijk op vijftig gevallen. We hebben onze handen eraan vol." Vlaardingers kunnen op werkdagen tussen 08.30 en 16.00 uur ongedierte melden via het speciale nummer 06- 0221115. Is het laten opruimen van een wespennest in Vlaardingen nog gratis, een Schiedammer betaalt aan het ONS een bedrag van minstens 46 gulden. „Het is afhankelijk van de werkzaamhe den die we moeten verrichten", zegt Hoofd Ontsmettings- dienst Th. van der Meer. „Als we met ladders aan de slag moeten, dient de burger extra te betalen." Tot nu toe moesten in Schiedam 200 nesten worden verwijderd. „Een jaar of zes geleden hadden we een topjaar met 350 nesten, of we dat ditmaal halen weet ik nog niet." Een nest bevat al gauw 5000 wespen. Bij het opruimen wordt contactgif in het nest gespoten, waarbij het de bedoeling is dat de koningin snel sterft. Als dat gebeurt, raken de overige wespen geheel ontregeld en vliegen ze alle kanten op. De Vlaardingse familie De Waard aan de Dwarssteeg 5 ontdekte afgelopen maandag een wespennest in de tuin. „Het is een gigantisch bouwwerk. Wij hebben er niet zo'n last van, de buren echter des te meer", aldus de heer De Waard. Afgelopen dinsdag is het nest dan ook opgeruimd door de Stadsreiniging. SCHIEDAM Schiedammer H.A. Breget viert deze week zijn 40-jarig bedrijCjubileum als wikkelaar bij Electrotechnisch Bedrijf Van Rietschoten en Houwens Zuid-West bv te Ca- pelle aan de IJssel. In verband hiermee heeft hij gisteren van burgemeester Scheeres de zilve ren ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau ge kregen. In zijn leidinggevende functie heeft Breget veel praktij klessen gegeven aan jongeren. Ook was hij zeer actief lid van de Industriebond FNV. Politie in Noord wil kennismaken SCHIEDAM Nu de nieuwe regio-indeling van de politie een feit is, nodigt de leiding van de basiseenheid Schiedam-Noord de bewoners uit dat gebied uit voor een kennismakingsbijeen komst. Schiedam-Noord ligt ten noorden van de spoorlijn Rot terdam-Hoek van Holland. De bijeenkomst wordt op dinsdag 23 augustus gehouden in de Blauwe Brug, aanvang 20.00 uur. De politie zal met name de werkwijze duidelijk maken. SCHIEDAM De Openba re Bibliotheek schakelt per 1 september een incassobureau in om uitgeleende materialen terug te krijgen die weken na het verstrijken van de uitleen termijn niet zijn ingeleverd. Na twee aanmaningen zal voortaan een rekening worden verstuurd met de vermelding dat het incassobureau de zaak overneemt. De kosten worden geheel verhaald op de lener. „Er liggen nu tachtig berich ten klaar die begin volgende maand naar leners worden verzonden, die hardnekkig weigeren om spullen terug te brengen", zegt medewerkster Lia de Laat. Zij schat dat de Schiedamse bibliotheken jaar lijks voor zeker tienduizend gulden het schip in gaan, om dat boeken, cd's en videoban den niet meer worden ingele verd. In onder meer Utrecht, Gouda en Amsterdam maken de biblio theken al geruime tijd gebruik van een landelijk werkend incas sobureau om onwilige leners op hun plichten te wijzen. Gezien het succes aldaar neemt nu ook de Openbare Bibliotheek Schie dam het bureau in de arm. Alle filialen in de stad doen daaraan Kostenpot „Want spullen die niet terug ge bracht worden, vormen voor ons toch een behoorlijke kostenpot", stelt Lia de Laat. „Vaak komt het door een samenloop van om standigheden dat mensen hun boeken, cd's of video's niet meer inleveren. Omdat de leendatum al is overschreden schamen ze zich een beetje. Daarom laten ze de spullen maar thuis liggen. Door het inschakelen van het incassobureau hopen we nu dal leners sneller overgaan tot het terugbrengen van hun materiaal. Het alternatief is hoge kosten en dat is natuurlijk allesbehalve prettig." Dat die kosten de pan uit kun- Ieder jaar verdwijnen tussen de 300 nen stijgen, blijkt uit een simpel rekensommetje. Een gemiddeld boek of cd kost 35 gulden. Heeft iemand drie artikelen in z'n be zit, dan praten we al over ruim honderd gulden. Die nieuwprijs moet worden vergoed. Het in cassobureau berekent voor het opmaken van de nota circa 60 gulden, bij bezoek aan huis lig gen deze kosten uiteraard veel hoger. Per saldo moet dus al snel tweehonderd gulden worden be taald. „En bij gezinnen, waar meerdere mensen de fout in gaan, kan het dus helemaal een groot bedrag worden." Treinen „Nee, de bibliotheek kost het niets", aldus De Laat. „Wij ver strekken de geautomatiseerde gegevens aan het incassobureau en laten de zaak geheel aan hen over. Op deze manier worden mensen gedwongen beter op hun spullen te letten. Omdat de goe deren die hier geleend worden met gemeenschapsgeld zijn ge kocht is dat niet meer dan te recht, vinden we. Je mag andere leners niet laten wachten op een bepaald boek, omdat iemand het zomaar thuis houdt." „Zo maakten we het enige tijd geleden mee, dat iemand in ver band met een onderzoek al onze boeken over treinen leende. Die man had een vals adres opgege ven, dat kon toen nog. Het duur de en duurde maar voordat wij doorkregen dat die man zich de boel had toegeëigend. Toen was het te laat om nog in te grijpen en moesten al die boeken op nieuw gaan inkopen. Dat hopen we nu te voorkomen, omdat veel sneller dan voorheen maatrege len worden genomen." Jaarlijks verliest de bibliotheek naar schatting tussen de 300 en 500 boeken, cd's en videoban den. Een kostenpot van circa tienduizend gulden. „Te veel dus", meent De Laat. „We ho pen dan ook dat van dit initiatief met het incassobureau een pre ventieve werking uitgaat. Er lig gen nu tachtig rekeningen klaar die begin volgende maand naar leners worden verzonden, die hardnekkig weigeren om spullen terug te brengen. Het incassobu reau staat klaar om die personen op hun plicht te wijzen." SCHIEDAM Zonnebloemen vormen op het Spinhuispad drie gele cirkels. Dit fleurige geheel is niet door wezens uit de ruimte gecreëerd maar door twee Schie dammers, namelijk beeldend kunstenaar Sjef Hendrickx en zijn vrouw Anne. Hendrickx maakte vorig jaar tij dens de Kunstestafette een ob ject waarbij hij ruim driehon derd zonnebloemen vanuit een container naar buiten liet ko men. „Na afloop van de mani festatie hebben wij de bloemen bewaard, de enorme hoeveelheid pitten gedroogd en die deze win ter aan de vogels gevoerd", ver telt Anne Hendrickx. „In het voorjaar hebben wij op een zon dagmorgen in het veldje aan het Spinhuispad drie cirkels getrok ken en daarin^het restant van de zonnebloempitten gezaaid. Om wonenden hebben zich waar schijnlijk toen afgevraagd wat die twee kruipende mensen daar 'Verwachtingen niet helemaal uitgekomen' toch in de grond stopten... Ove rigens is onze verwachting, dat er prachtige goudgele en volle cirkels zouden verrijzen, niet he lemaal uitgekomen. Ten eerste werkte het koude voorjaar be slist niet mee en vervolgens de den de hoge temperaturen van de afgelopen weken de planten ook geen goed. Toch hebben wij geen spijt van onze inspanning en hopelijk vinden de Spinhuis pad-bewoners het een leuk initi atief." Natuurwandeling in Beatrixpark SCHIEDAM Er kan zondag ochtend weer worden gewandeld in het Beatrixpark. De Vereni ging voor Natuur- en Milieuedu catie organiseert op 21 augustus een natuurwandeling, waarbij de heemtuin ruimschoots aan bod komt. Planten en dieren krijgen extra aandacht van de gids. Ver zamelen om 10.00 uur op de grote parkeerplaats in het Bea trixpark (verlengde van de Park weg). LOTTO "ITALIA 'voetbalschoen met vaste noppenzooi Maten 28 - 39 Adviesprijs 59.95 Bristolprijs geldig t/m zaterdag Profile Tyrecenter Excelsior is vanaf nu te vinden aan de A15, afslag Charlois. Makkelijk bereikbaar en completer dan ooit. Voor de laatste trends op bandengebied, de mooiste velgen en optimale service. En nu ook voor autoondertioud (APK), car-stereo, autotelefoon, alarm En alles tegen echte Excelsior prijzen, dus scherp. Kom snel eens langsl PROFILE eik EXCELSIOR v TYRECENTER I W DRIEMANSSTEEWEG 25, ROTTERDAM, 010-4933433 SCHIEDAM In samenwerking met onder meer Scholenge meenschap Brandersstad start Car Business School in Schiedam een opleiding die uiteindelijk moet leiden tot een kaderfunctie in de autobranche. Volgens directeur Peter Nienhuis van Car Busi ness heeft de autobranche in toenemende mate behoefte aan all- rounders. „In drie jaar tijd kunnen leerlingen het meao-diploma, hel diploma vakbekwaamheid autobedrijf en het diploma marke ting (N1MA-A) halen. De opleiding is bijzonder geschikt voor vbo-, mavo- en havo-leerlingen die een functie in de autobranche ambiëren. Het standaard meao-pakket is uitgebreid met de vak ken marketing, verkoopvaardigheden, bedrijfsbeheer, computer- kunde. elektrotechniek, motoren- en voertuigenkennis." Doordal het Mercurius College tevens samenwerkt met Car Business School blijven de kosten van de opleiding beperkt tot 5000 gulden per jaar. Zaterdag 20 augustus wordt in Scholengemeenschap Branders- stad, Mgr. Nolenslaan 99b van 9.00 lot 13.00 uur meer informatie over deze nieuwe opleiding verstrekt. Belangstellenden kunnen zich tot 1 september aanmelden. Vooraf vindt een beoordelingsgesprek met directeur Nienhuis plaats, die daarbij vooral zal letten op persoonlijke drijfveren. SCHIEDAM - Betrokkenheid en een sterke persoonlijke inzet staan centraal op de tentoonstel ling die met ingang van 10 sep tember in het Stedelijk Museum is te zien. Onder de titel 'Afslag 16, standpunten in de heden daagse kunst' tonen zestien kunstenaars wat hun kenmerk is en hoe ze al zoekende naar nieu we standpunten hun eigen gren zen en die van de kunst over schrijden. De expositie wil de persoonlijke en soms tegenge stelde beeldtaal van de kunste naars onderling tonen. Voor 'Afslag 16' vervaardigden de uitgenodigde kunstenaars nieuwe beelden en installaties, waarbij het herstel van de ver vaagde relatie tussen kunst en samenleving een belangrijke rol speelt. Deelnemers zijn onder anderen Hans van den Ban. Martin uit den Boogaard, E. Camminga. Otto Egberts. Toine Horvers. Fransje Jepkes, Hester Oerlemans en Ton Zwerver. SCHIEDAM Aan de Haven straat zag een getuige maandag morgen dat een onbekende man aan een auto stond te morrelen. Deze zwarte Opel Kadett be hoorde toe aan een collega van de getuige en was geparkeerd op een afgesloten terrein. De ver dachte was inmiddels in de wa gen gestapt, toen de getuige naar buiten kwam. Hij probeerde het portier te openen, maar dat zat al op slot. De verdachte reed met dé Kadett achteruit, waarna de getuige snel naar de uitrit van het parkeerterrein liep om de doorgang te versperren. De be stuurder gaf echter vol gas, waarna de getuige nog net opzij kon springen om het vege lijf te redden. Hij deed aangifte van poging tot mishandeling, terwijl de eigenaar van de auto aangifte van diefstal deed. Stapelbed FUNNY Het ledikant met wit buisframe er gekleurde panelen. Met buisfram Formaat 90 x 200 cm. als het om wonen gaat -- Hoofdweg 18 Capelle

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1