m Reizigers spreken waardering uit over proef met Sta-trein D 3491 ZEEMAN 'De kiezer voor Piet Snot gezet' KINDER T-SHIRTS1 1695 1295 1795 4! DE HAVENLOODS SpitsPendel binnenkort ook naar Maassluis en Hoek van Holland Studenten Seniorensehool krijgen geen rapport Alles Parket ER GAAT IETS VERANDEREN: Ruim 450 textielSupers in 4 landen^ U ZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 23 AUGUSTUS 1994, 18e JAARGANG, Nr, 34 üj Schiedams Nieuwsblad ujGgenerlnuLs^jarhhuLsbLaclGn UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren W Let op S01 Kijk op de r Alléén vc op de speciale akties* 010-4699444 rubrieks-pagina's voor particulieren Hof van Pomona In het Vlaardingse Oranje park en 't Hof heeft van woensdag 17 tot en met zon dag 21 augustus het festival 'Hof van Pomona' plaatsge vonden. Dit cultuur- en kunstfestival kan geslaagd worden genoemd in die zin dat het veel bezoekers trok. Sommige acts waren echter minder geslaagd.Meer over het festival is te lezen op pagi na 3 van deze krant. Ontspannen bewegen SCHIEDAM- De Stich ting Welzijn Ouderen start op 28 september met de cur sus Ontspannen bewegen. In groepen van hooguit twaalf deelnemers worden de Chine se bewegingsleer t'ai chi en de haptonomie behandeld. De cursus bestaat uit twaalf lessen van anderhalf uur die op woensdagen van 14.00 tot 15.30 uur gegeven worden. De kosten bedragen 75 gul den. Op 21 september om 14.00 uur is er een gratis in formatiebijeenkomst in Dienstencentrum De 4 Mo lens. Voor informatie en aan melding: Marianne Dikstra tel. 4264022 van ma-vrij tus sen 8.30 en 12.30 uur). Auto's beklad SCHIEDAM - In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn verspreid over de stad acht auto's bekrast of voorzien van deuken. In de Van Olde- barneveltstraat werden vijf auto's bekrast met onder meer hakenkuizen en de kre ten 'Jood moet hier weg' en 'Fuck you'. Het betrof auto's van over het algemeen van origine niet-Nederlanders. De politie heeft inmiddels een onderzoek ingesteld. Ook werden in één van de portieken in de straat enkele leuzen aangebracht. Getui gen die informatie hebben wordt verzocht contact op te nemen met de politie, basis eenheid Zuid, telefoon 4494499, toestel 300. Triathlon voor 55 SCHIEDAM - Ook Schie- damse 55-plussers kunnen op vrijdag 26 augustus weer meedoen aan de Vlaardingse recreatieve triathlon, die rond het Kolpa-bad wordt gehouden. Deelnemers ont vangen bij inschrijving een strippenkaart met daarop zes activiteiten, met als belang rijkste: zwemmen, wandelen en fietsen. Wie een van deze activiteiten niet beheerst, kan kiezen uit jeu de boules, gym nastiek of volksdansen. Iedere deelnemer moet drie activiteiten uitvoeren, waar bij het wedstrijdelement niet aanwezig is. Kaarten a tien gulden (inclu sief lunchpakket, consump tie, een vaartochtje en een herinnering) zijn verkrijgbaar bij: Dienstencentrum De 4 Molens (Nieuwe Damlaan 766), Dienstencentrum De Woudhoek (Heijermansplein 35), Wijkpost Zuid (Oude Maasstraat 22) en Wijkpost Oost (Galileistraat 86). Voor meer informatie: Raad voor het Ouderenwerk (telefoon 4601500, vragen naar Gerard Vonk, alleen op maandag en donderdag) en Bureau Sport- stimulering Vlaardingen (te lefoon 2484576, vragen naar Bianca Lagendijk, alleen op dinsdag, donderdag en vrij dag). Jaar lang gratis zwemmen Wethouder L.A, Hafkamp mocht zaterdagochtend in Zwembad Groeooord voor Sinterklaas spelen. De tienjarige Sharol Spruit-Bleeker kreeg van hem een kaart die recht geeft op een jaar lang gratis zwemmen in het Schiedamse bad. Ruim 400 andere fanatieke zwem mers dongen mee naar de prijs. Zij hadden allen een volle stempel kaart ingeleverd, hel bewijs dal zij ten minste vijf keer een kaartje in Groenoord hadden gekocht. Na die vijf keer mochten zij in ieder geval de zesde keer zonder te beta len naar binnen. Zaterdag kreeg iedereen ook de Groenoord-fan-pas. Deze pas geeft recht op meedoen aan verschillen de acties in het zwembad. Deze pas is sinds zaterdag het bewijs dat de houder tot de vaste bezoekers van het zwembad behoort. Tonnetje steken SCHIEDAM-Het jaarlijk se kampioenschap tonnetje steken wordt op 28 augustus weer gehouden tegenover de rooms-katholieke kerk aan de Kerkweg in Kethel. Het kampioenschap is volgens de organisatoren, Muziekvere niging St. Radboud, na ko ninginnedag hét spektakel van Kethel. De deelnemers aan het kam pioenschap proberen zittend op een karretje een stok door een ring te steken. Deze ring is bevestigd aan een ton met water, waardoor iedere deel nemer drijfnat thuis zal ko men. Het evenement start om 10.45 uur met een koffiecon cert van St. Radboud. Het kampioenschap wordt om lijst door een Engelse pub, een snackbar, rad van avon tuur en verschillende andere wedstrijden zoals: ballen- gooien, sjoelen, schieten en bierfietsen. Voor de kinderen is een kinderhoek aanwezig. WATERWEG Treinreizi gers op de lijn Vlaardingen- Schiedam-Rotterdam blijken liever te willen staan in het voertuig dan wachten op het perron. Dat blijkt een eerste onderzoek onder de pende laars van de zogeheten Hoek se Lijn, waarop sinds 30 mei een proef loopt tijdens de spits. De SpitsPendel, zoals deze trein officieel heet, rijdt nu acht keer per uur in plaats van om het kwartier. Daar staat tegenover dat er minder zit- dan staanplaatsen zijn. Staan is geen probleem. Alles beter dan wachten op het sta tion, zo blijkt dus uit de en quête. Veel lof van de passagiers voor de SpitsPendel, zoals gezegd. Als pluspunten worden genoemd be tere aansluitingen op treinen vanaf Rotterdam CS, kortere wachttijden en minder vertragin- Meer staan- en minder zitplaatsen in de SpitsPendel gen. Door de extra capaciteit die gewonnen is met minder zit plaatsen is ook de doorstroming in het treinstel beter. Enig min puntje is het feit dat de reizigers het comfort van de klapstoeltjes niet zo denderend vinden. Hoek Verder wordt door de reizigers de suggestie gedaan om de Spit sPendel in de avondspits langer te laten rijden. Nu rijdt de trein alleen tussen 16.00 en 18.00 uur. Ook heeft men de wens geuit dat de trein doorrijdt tot het station in Hoek van Holland, terwijl nu Vlaardingen-Centrum als eind station fungeert. De Nederland se Spoorwegen zullen deze wens al op korte termijn honoreren. Met ingang van de nieuwe dienstregeling op maandag 29 augustus rijdt de SpitsPendel in de ochtendspits tweemaal vanaf station Maassluis-West en in de avondspits wordt tweemaal doorgereden naar Hoek van Holland. Daaraan is wel gekop peld dat de eerste en de laatste rit uit de huidige dienstregeling ko men te vervallen. Overigens rij den na het instellen van de proef met de Spitspendel op 30 mei jongstleden treinen na 19.00 uur niet meer om het kwartier, maar slechts tweemaal per uur. Voor heen was dat 21.00 uur. Uit de reacties leiden de Neder landse Spoorwegen af dat de Hoekse Lijn voldoet aan de verwachtin gen. Eerder waren er, bij het bekend worden van de plannen voor een Sta-trein tussen Rotter dam en Vlaardingen, met name van de kant van enkele consu mentenorganisaties minder posi tieve geluiden te horen over de SpitsPendel. De kritiek betrof vooral het feit dat door het ver minderde aantal zitplaatsen het comfort aanzienlijk zou teruglo pen, terwijl de prijs van het trein kaartje hetzelfde zou blijven. SCHIEDAM Veel mensen hebben hebben tegenwoordig de behoefte om geestelijk actief te blijven. Het Educatief Centrum voor Volwassenen en de Stichting Welzijn Ouderen starten daar om in september met de Seniorensehool. „De naam Seniorensehool staat voor een aanbod van cursussen en themabijeenkomsten op het gebied van persoonlijke ontwikke ling, belangenbehartiging en ontspanning", schrijven de twee instellingen. De nieuwe school moet geen gewone school worden, vinden ze. Immers: schoolgaande jongeren hopen door hun opleiding een baan te kunnen krijgen. 55-Plussers hoeven dat niet meer, zij willen liever ontspannen bezig zijn. „Het plezier daarbij hebben staat voorop, niet het moeten." Rapportcijfers worden dan ook niet uitgedeeld. De Seniorensehool start in september met het volgende aanbod: computercursus, open school, Engels, algemene ontwikkeling, geheugentraining, lees- en schrijfgroepen en Neder lands. In oktober wordt een bijeenkomst gehouden over verande ringen in de Nederlandse taai. Hier zal P. Waalput, auteur van het boekje 'Zeggen en schrijven', spreken. De cursussen worden gegeven in het Educatief Centrum, de dienstencentra De Woud- hoek en De 4 Molens en in Klubhuis Oost, De kosten variëren van vijftien tot zestig gulden. Voor informatie en aanmelding: Marian ne Dijkstra, tel. 4264022 (ma-vrij 8.30 tot 12,30 uur). SCHIEDAM Het is eigenlijk slechts vernieuwing om de ver nieuwing, denkt raadslid A. van Loenen van Solidair '93. Het gaat over de volgende zin uit het regeerakkoord van het 'paarse' kabinet: „De mogelijkheid zal worden geopend voor de benoe ming van wethouders door de gemeenteraad die niet uit zijn midden afkomstig zijn." Met an dere woorden: iedereen moet wethouder kunnen worden, ook als die niet eerst via verkiezingen is gekozen. Na de verkiezingen kan de raad buitenstaanders vra gen in het college plaats te ne men. Een kleine telefonische enquête onder een aantal individuele Schiedamse raadsleden maakt duidelijk dat dit voorstel geen warm onthaal krijgt. „De grap van Bruynzeel en Kahrs. Ook voor doe-het-zelvers. IN DE PARKETSHÖP: ligt het vloerenboek voor u klaar. J U kunt het ook telefonisch bestellen: i is", zegt D66-fractievoorzitter M. Houtkamp, „dat het een voorstel is van D66 op landelijk niveau. Ikzelf ben het er niet mee eens. Nu worden de wethouders gekozen. Het gaat om mensen die bekend zijn in de stad. Maar ik weet dat veel partijgenoten in de regio er vóór zijn." Op de lijsten van de partijen staan toch genoeg mensen die de kwaliteiten in huis hebben om wethouder te worden, vindt Houtkamp. „Wij zullen in ieder geval altijd goede mensen op de lijst zetten. En ik denk dat dat ook voor de andere partijen geldt." Ook G. Brouwer van de PvdA is geen voorstander van het voor stel. „Als wethouders alléén op grond van hun bekwaamheid worden benoemd, krijg je een soort super-ambtenaren. De af stand tot de raad groeit en ook het contact met de kiezer neemt af." Brouwer vindt het voorstel een „goedkope oplossing" voor het probleem dat goede raadsle den vaak moeilijk te vinden zijn. De goede raadsleden die er zijn, willen vaak geen wethouder worden. Zij moeten dan hun baan opzeggen voor een functie die niet echt goed betaalt, en die ook nog eens onzeker is. Want na vier jaar zijn er weer verkie zingen. „Ik persoonlijk sta er positief tegenover", zegt J. Hakkert van GroenLinks. „In de raad is niet zo veel kwaliteit aanwezig. Die genen die dat wel hebben, heb ben ook een goede job. Die aar zelen om wethouder te worden. Natuurlijk kan een buitenstaan der als wethouder de afstand met de kiezers vergroten. Maar dat hoeft niet, als die buiten staander uit Schiedam zelf af komstig is." Net als Hakkerts benaderde collega's vindt zij, dat zo'n wethouder-nieuwe-stijl weggestuurd moet kunnen wor den. „En je moet verantwoor ding afleggen aan je eigen frac tie." De buitenstaander moet dus aan een in de raad vertegen woordigde partij gebonden zijn. A. van Loenen van de eenmans fractie van Solidair '93 vindt dat dit voorstel „de kiezer voor Piet Snot zet". De kiezer weet van te voren niet wie kans maakt in het Dagelijks Bestuur van de ge meente te komen. „En dat zet de democratie buitenspel." Van Loenen gelooft niet dat er geen kwaliteit in de raad voorhanden is: „Zo ver gaat het toch niet dat je geen mensen kunt vinden." Hij noemt het ook tegenstrijdig, omdat D66 (die het voorstel in het regeerakkoord gezet heeft) tegelijkertijd voorstander is van een gekozen burgemeester. „Het is meer een soort hobbyisme, om anders te zijn." ofiteer van de speciale aanbieding. I lM 111 tlAfW) let op de krant van volgende week CURSUS EHBO - De EHBO- vereniging Christophorus start op dinsdagavond 13 september weer met een opleidingscursus voor het EHBO-eenheidsdiplo- ma. De lessen worden gegeven in de dependance van scholenge meenschap Buiten de Veste aan de Van Hogendorpstraat bij sta tion Nieuwland. De lessen duren van 20.00-22.00 uur, de school is open vanaf 19.30 uur. De kosten bedragen f140,- inclusief een boekje en examengeld. Gediplomeerde le den kunnen op 27 september op de zelfde plek terecht voor een herhalingsoefening. Voor infor matie en aanmelding: J. van Ree-Eckebus, tel. 4733811 of E. van der Schans, tel. 4700447. I Wit in 100% katoen. Maten 104 t/m 164. KLEUTERBROEKEN I IJzersterke corduroy met brede rib en taille-elastiek, ilt, marine, rood, groen er PEUTERPYJAMA'S I 100% katoen. Met diverse printjes. I Maten 68 t/m 86. ikfS' KINDERJACKS Warm gevoerd, met capuchon en dubbele sluiting. In rood en marine, prachtig afgewerkt. Maten 92 t/m 128. UNI HERENOVERHEMD Normale en extra wijde pasvorm. In wit, bleu en beige. Malen 37 t/m 44. UNI DAMESPULLOVERS I Met ronde hals. Fantastisch kleurenassortitnent! I Ruimvallend, draagt dus heedijk. 2 PAAR HERENSOKKEN Uni en gedessineerd in één bundel. 70katoen/30% polyamide. ZWARTE DAMESLEGGING 100% katoenen tricot. Prima pasvorm. De laagste prijs! WEER NAAR SCHOOL... yf^otAtcJ^CettexA 50ct. Snetdecdtendewta/i/ien 250 5 dctètèe i cd tenten 6(<zdji/dcn) 2.95 /O "See.-/hennen (aéte d(euren) 3.95 DUS EERST HAAIt... Rotterdam (12x) Capelle a/d LUsel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1