ÜJ DE HAVENLOODS l 198- Politie zoekt contact met burger Personeel Holy-ziekenhiiis woedend over gratis dienstwagen directeur >OBS DAN ALLEEN Schiedams Nieuwsblad Kt* »£^&Groo' H. PENNINGS B.V. GRATIS keuken apparaten Interset Keukens Stadsblad '^Stadsblad Havenloods en \r -- hvee vertrouwde kram,. ."1' StadsMad Sfi&ss aats-.-- oader naam Üiop Het is cultuur wat de klok slaat langs tramlijn 1... MM ii Kat doodgebeten deZniderSter EDITIE P, DONDERDAG 1 SEPTEMBER 1994, 43e JAARGANG Nr. 35 Wegener huL&aanhuLsbladen UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM Ullll In de "nieuwe" amazing showroom van Mazda-dealer Noordmolenstraat 17 - Schiedam - S 4.266.233 Nieuwsgierig geworden kom dan vanaf 2 sept. langs Weereen maand feest Het Museumpark en directe omgeving wordt de hele maand september het brui sende en vurig kloppende, culturele hart van Rotter- De start van het Museum parkfestival dat daar gedu rende die periode zal plaats vinden, is de Uitmarkt op zaterdag 3 september. Lees elders in deze krant meer over alle mogelijke culturele activiteiten. Van Spaanse dui velskunstenaars en Fiatjes 500. Vrouwen en geloof SCHIEDAM - In 'Het Ge bouw' aan Broersveld 142 start op dinsdag 27 septem ber van 9.30 tot 11.30 uur een gespreksgroep waarin vrou wen uit verschillende geloofs richtingen met elkaar een di aloog aangaan. Daarbij zal worden nagegaan welke rol religie speelt in het dagelijkse leven van vrouwen. Religies zoals christendom, islam en hindoeïsme zijn van grote in vloed op de beeldvorming Van vrouwen en ook op de normen en waarden waaraan zij moeten voldoen. De ge spreksgroep wordt begeleid door Lida Bot en Annemarie de Vette-Vrijssen, (theologe). De kosten voor de eerste zes bijeenkomsten bedragen 30 gulden. Aanmelden voor 10 september via tel. 4734545 van SVO (Stichting vrouwe nemancipatie). EHBO voor jeugd SCHIEDAM Voor jonge ren tussen 11 en 16 jaar orga niseert het Rode Kruis, afde ling Schiedam, een cursus Jeugd EHBO A B. De les sen die in september starten en plaatsvinden op maandag avond van 19.00 tot 20.30 uur kosten 30 gulden per jaar. Tijdens de cursus leren de jongeren hoe zij kunnen handelen in een ongevalsitua- Aanmelden en inschrijven via lel. 4710880 tussen 18.00 en 19.00 uur, vragen naar San dra Verdam of bellen met het kantoor van het Rode Kruis, tel. 4268013. Onverbeterlijk SCHIEDAM Voor de honderste keer kreeg een man uit Nieuwegein een pro- ces-verbaal. Op de Broersvest nam hij 'de afgelopen week uit een win kel een T-shiri mee ter waar de van 20 gulden. De dief werd door het perso neel in de kraag gegrepen en overgeleverd aan de politie. CHARKET - KURK - LAMINAACX B&W Parket Pannekoekstraat 48, Rotterdam 010-4333999 S WEGENS GROOT SUCCES HERHAALD! Voor alle mensen die op vakan tie waren viert Hans Verkerk Keukens nog een keer zijn dub bel feest. Hans Verkerk Keukens bestaat 30 jaar en opende zijn 40e filiaal. En dat vieren wij met een ongelofelijke actie. Als u deze week in één van onze filia len een complete keuken koopt krijgt u 5 apparaten gratis: OVEN - KOOKPLAAT KOELKAST - AFZUIGKAP VAATWASSER of de helft van de geldwaarde als extra korting. Kom snel langs en profiteer NU van deze actie. 'Geldt niet samen met andere aanbiedingen. Terug in de tijd Naast de 175 Schie- damse monumen ten die door het Rijk worden be schermd zijn in middels 63 woningen en gebou wen op de Gemeentelijke Mo numentenlijst geplaatst. Hieruit blijkt dat het historisch verle den van de stad meer dan voor heen wordt gekoesterd door het gemeentebestuur. Mevrouw M. Goltseh van de afdeling Wo ningtoezicht van de gemeente is direct betrokken bij de uitvoe ring van de Monumentenveror dening 1994 en legt uit wat plaatsing op de gemeentelijke lijst nu precies inhoudt. „In de bloeiperiode van Schie dam tijdens de groei van de moutwijnindustrie in de 18e eeuw werd onder meer een groot aantal branderijen, koop manshuizen aan de Lange Ha ven en openbare gebouwen neergezet. Ook de opkomst van de jeneverindustrie in de tweede helft van de 19e eeuw en de groei van de scheepsbouw le verde een waardevolle bebou wing op. Veel daarvan is be waard gebleven door onder meer plaatsing op de Rijksmo numentenlijst." Volgens woordvoerster Goltseh heeft de stad heeft echter meer te bieden dan menig burger op het eerste gezicht vermoedt. „Belangrijke delen van het historisch cen trum zijn bepalend voor de identiteit van de stad. Dat geldt "ÖGR 1994 - EDfTip 43e JAARGANG - Nr ?ener SikhofT w l J, van Van /nuf, b"erVenbus. Mtm W111 op de vc.1'««blad. h2" i!**1»™Tlfflll tevens voor andere delen van Schiedam, zoals de Warande, Westerkade en Kethel. Het stadsbestuur wil daarom dit be zit meer bescherming bieden door plaatsing op de gemeente lijke monumentenlijst." Op de gemeentelijke lijst staan nogal wat pandjes aan de Hoogstraat die er toch niet zo historisch uit zien als men zou verwachten. „Dat is inderdaad zo", aldus Goltseh. „Meestal is de gevel ingrijpend veranderd maar is binnen toch nog wel een en ander uit het verleden terug te vinden." Panden aan de Elzensteeg, Grote Markt, Korte Dam, Lange Kerkstraat en Schie ma ken deel uit van de gemeentelij ke lijst. Eigenaars van een pand dat nu beschermd is zijn niet verplicht het weer in de oor spronkelijke staat te brengen. Het streven van de gemeente is erop gericht om de gebruiks mogelijkheden zo min mogelijk te beperken. Een verbouwing is geoorloofd zolang de histori sche waarde wordt gerespec teerd. Dit betekent wel dat men voor iedere verandering een vergunning dient aan te vragen. Aan de andere kant kan het juist voordelig zijn om op de lijst te staan. Voor het herstel van bouwtech nische gebreken en monumen tale onderdelen verstrekt de ge meente namelijk een subsidie die 50 procent bedraagt van de kosten, met een maximum van 100.000 gulden. De gemeente lijke monumentenlijst heeft als doel het doorgeven van waar devolle zaken aan volgende ge neraties. volgende week 1 gang van »ii8Susêgevol«ra" voegd in één Z samenge- aan-huisbladen i/ cf-buis' ^euweSadsbJ^„H« NieuwsbbdHïï Sd"«i™ blad ab va„HgeNT1'ads- vindt de lezer „lHaven,°ods ""««ten terug i„TWÖe e,e" krant. ae nieuwe Seïn^egiokant Weekblad™ dingen wÏÏ1 m?°,r V,aar- a,s de afdeling ZerkoLZ^ den zijn. Het is hZ P £e VIn" West^4nkade ia°°r aan SijtholT Pers 00k n i Waar hgd is. Het kantn geves" edities uit in de Versc£ll"ende Havenloods, °e Nieuwsblad en L? ff ams Stadsblad leest N,euwe Verhuurders werken aan plan om kelderboxen te verstevigen SCHIEDAM De voorlich tingsavond die de politie vori ge week hield in de Blauwe Brug voor bewoners uit Schie- dam-Noord krijgt een vervolg. Volgens coördinator Jur Ver beek moest de avond om elf uur worden afgesloten. „Maar als het aan het publiek had gelegen waren wij van ba siseenheid Noord nog even doorgegaan. Het was opmer kelijk dat de aanwezigen zeer geïnteresseerd waren in de uitleg over hoe de politie na de grote reorganisatie nu functioneert." Verder werden vragen gesteld over de parkeermogelijkheden aan de Zwaluwlaan, waar inder daad maar een paar plaatsen be schikbaar zijn. Heel positief werd gereageerd op het vakan- tiekaartenproject waarop men kan aangeven wanneer en hoe lang de woning onbewoond is. „Wij komen dan af en toe eens poolshoogte nemen. Ook kwa men de kelderboxinbraken ter sprake", zegt Verbeek. Duizend Ip's De politiefunctionaris tekent daarbij aan dat ondanks veelvul dige waarschuwingen in de pers deze inbraken gewoon door gaan. Vrijwel alles dat de dieven tegenkomen in de kelders kun nen zij gebruiken. Onlangs ver dwenen uit een box ruim dui zend lp's. Maar ook brommers, fietsen, hengelsportattributen en boormachines worden ingepikt. Verbeek: „Een speciaal team houdt zich bezig met deze inbra ken, deze agenten kunnen dat echter niet alleen. De medewer king van burgers en de verhuur ders, zoals gemeente en woning bouwvereniging, is daarbij on ontbeerlijk. Zo zien de deuren van de boxen er in veel gevallen verschrikkelijk uit. Met een stuk karton of wat kippegaas zijn sommige afgesloten, nou daar houd je inbrekers echt niet mee buiten de deur en dat werkt voor ons niet bepaald stimulerend. Er zijn verhuurders die aangeven de kelderboxdeuren op te willen knappen. Dat betekent wel dat de aanpassing wordt verrekend in de huur. Daarbij gaat het om een verhoging van gemiddeld drie gulden per maand. Wij advi seren de burgers om daar niet moeilijk over te doen, want juist met z'n allen kan je dit proble men aanpakken." Kloof Eigen verantwoordelijkheid en het besef dat de politie niet al leen een instantie is die bonnen uitdeelt, moeten eraan meewer ken de kloof tussen burger en de Hermandad te overbruggen. „Wij hebben een zeer positief gevoel over het nut van informa tie-avonden en zijn zeker van plan deze in de toekomst te her halen, wellicht eens in de twee maanden," aldus Verbeek. De bedoeling is dat ook in andere delen van Schiedam dit soort bijeenkomsten wordt gehouden. SCHIEDAM Trampassagiers van lijn 1 zagen de afgelopen dagen op bepaalde plekken langs de route werkzaamheden uitvoe ren die hen ongetwijfeld niet geheel duidelijk waren. Zo werden bij de Heijermansflat drie lange palen, rood/wit geschilderd, gedeel telijk de grond ingedreven en werden in de schaduw daarvan door kunstenaar Dick van Bellen gleuven gegraven waarin hij vervol gens planten zette. Het is een van de veertien objecten die vanaf zaterdag 3 september te zien zijn in het kader van Tramplus 94, dat als thema heeft, 'Kunst in de openbare ruimte'. Het blijft hier echter niet bij, want er is de komende weken nog meer 'cultureels' te genieten in de stad. In aansluiting op het thema van Tramplus 94, waarbij bloemen en het landschap centraal staan, zijn onder het motto 'Flower Power' bij Galerie Bothof Modern Art aan Schie 94 werken te zien van onder andere Egbert Philips. In de expositieruimte van Martin Moesman aan Lange Haven 50 hangen schilderijen van Daan van Golden, Marianne Bakelaar en Jacques van Erven en in de Sint Janskerk, Lange Kerkstraat exposeren vijf kunstenaars waaronder Ben Admiraal, Vivian Rowe en Ben Oostrum. Bovendien zijn bij Art Gallery Interbook International beelden en schilderijen tentoongesteld van Marina Radius en Wim Korink. Op Monumentendag (10 september) zal het thema openbare ruimte nog steeds spelen. Drie kunstenaars zullen dan namelijk een boekje presenteren waarin zij ideeën aandragen voor de herinrichting van het oudste park van Nederland, de Plantage. Ander werk van deze drie kunstenaars wordt op deze dag geëxposeerd in huizen rond de Plantnoe door PETER BRAAD WATERWEG In navolging van Amsterdam lijkt de gemeen te Vlaardingen een 'Nordholt- affaire' te krijgen. Directeur dr M.J. Rutgers van het Holy-zie- kenhuis blijkt eveneens een riant inkomen te verdienen, met daar naast een forse onkostenvergoe ding. Bovendien heeft hij vol gens betrouwbare bronnen on langs van het bestuur van het ziekenhuis een dienstauto ca deau gekregen. Een Ford Mon- deo ter waarde van 65.000 gul den. Bestuursvoorzitter K. van der Windt, tevens PvdA-wet- houder in Vlaardingen, bevestigt de geruchtenstroom afkomstig van het ziekenhuispersoneel. De spanning onder de werknemers kan daardoor alleen'nog maar verder toenemen, aangezien zij als gevolg van reorganisaties en Kom naar Excelsior en ontdek dat Profile Tyrecenter Excelsior is uitgegroeid tot een volledig "automotive center". Niet alleen voor banden, velgen, schok- en uitlaten maar ook voor autotelefoons, l.'lljll'.'J JJlJlil J.'l M radio's, autobeveiliging, a onderhoud en nog veel n kunt u bij ons terecht! In c splinternieuwe showroom vindt u meer dan 1000 artikelen die autorijden nog veel leuker maken. En voor "aantrekkelijke" prijzen. P^OflLE EXCELSIOR DRIEMANSSTEEWEG 25, ROTTERDAM, 010-4933433 A15, ROTTERDAM-ZUID. AFSLAG RH00N/CHARL0IS (INDUSTRIETERREIN! bezuinigingen worden gecon fronteerd met ernstige onzeker heid over het voortbestaan van hun baan. Een paar weken gele den zorgde het nieuws dat hoofdcommissaris E. Nordholt van de Amsterdamse politie een jaarsalaris van ongeveer een kwart miljoen gulden verdient, inclusief onkostenvergoeding, voor nogal wat opschudding. Hiermee zou Nordholt nog meer verdienen dan minister-presi dent W. Kok. De verklaring luidde dat de post van hoofd commissaris in Amsterdam moeilijk te vervullen was geweest en Nordholt alleen voor een hoog salaris uit Groningen wilde komen. Die 'deal' was hij over eengekomen met de voormalige burgemeester van de hoofdstad, E. van Thijn. Deze 'Nordholt- affaire' is vergelijkbaar met wat zich nu in Vlaardingen voor doet. Ook de functie van direc teur van het Holy-ziekenhuis was eindjaren tachtig moeilijk in te vullen. Rutgers bleek wel naar Vlaardingen te lokken, maar daar stond een hoog salaris te genover. Volgens ingewijden verdient Rutgers zo'n twee ton per jaar. Benzine De gemeenteraad ging echter met één eis niet akkoord: Rut gers kreeg geen directie-auto. Wel werd afgesproken dat hij bepaalde onkosten kon declare ren. Volgens betrouwbare bron nen mocht de ziekenhuis-direc teur bijvoorbeeld maandelijks tot 500 gulden benzine tanken bij de gemeentelijke pomp aan de Hoflaan. Nu heeft Rutgers dus alsnog een dienstauto ca deau gekregen, en wel een Ford Mondeo ter waarde van 65.000 gulden. Het ziekenhuispersoneel is woedend. Juist in een tijd van bezuinigingen en reorganisaties, met als gevolg dat er banen op de tocht staan, krijgt de direc teur een dure auto cadeau. Bestuursvoorzitter K. van der Windt bevestigt dat Rutgers de directiewagen heeft gekregen, maar wil niet ingaan op de hoog te van het salaris en de onkos tenvergoeding. Dergelijke gege vens van een werknemer worden niet verstrekt. Wel wil hij tegen over De Havenloods een verkla ring afleggen. „De directeur van het Holy-ziekenhuis is in dienst vanaf 15 januari 1990. De ar beidsvoorwaarden zijn sindsdien niet aangepast. De functie is de afgelopen jaren verder ver zwaard als gevolg van de keuze voor een eenhoofdige directie en het fusietraject met het Schie- land-ziekenhuis. Dit is reden ge weest voor het bestuur de ar beidsvoorwaarden van de direc teur te bezien." „Het salaris is de afgelopen tijd niet verhoogd, al leen trendmatig aangepast. Oriëntatie bij andere ziekenhui zen heeft aangegeven dat het be schikken over een directie-auto vanwege het ziekenhuis gebrui kelijk is. Het bestuur heeft ermee ingestemd een directie-auto aan te schaffen. Daarbij is met de directeur een betalingsregeling getroffen voor het privégebruik. Voor de onkostenvergoedingsre geling is aangesloten op de stan daardregeling van de Neder landse Vereniging van Zieken huisdirecteuren", aldus Van der Windt ip zijn verklaring. De kunstestafette die gecoördineerd wordt door de gemeente Schiedam en de stichting Kunstwerkt heeft tot doel het publiek met hedendaagse künst in aanraking te brengen. Voor slechts een paar stripjes zitten passagiers van tramlijn 1 de komende twee weken op de eerste rij. Zij kunnen zich al rijdend afvragen wat de kunstenaar bedoelt met het object of het gewoon maar over zich heen laten komen en het ervaren als een verrijking van de openbare ruimte. SCHIEDAM In de Am bachtstraat is maandagavond omstreeks 19.30 uur een kat aangevallen door een loslopen de bouvier. De eigenares van de hond heeft haar huisdier geschopt en van de kat afge haald. Daarna is zij met haar kinderen verder gelopen. De gewonde poes liet zij in hulpe loze toestand achter. Toen de eigenaars van de kat 's avonds thuis kwamen werd de dierenambulance gewaar schuwd. Op het moment dat die arriveerde was de kat ech ter al dood. Volgens de politie wordt het verbod om honden los te laten lopen nog steeds op grote schaal genegeerd. IN MESSING-ZALM-BORDEAUX EN BLACK ICE 133 CM HOOG - 54 CM BREED - OF 58 CM KWART ROND VAN 299,- VOOR MEENEEMPRIJS Hoofdweg 18 Hillelaan 30 - 39 t.O. metre als het om wonen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1