m DE HAVENLOODS |Sq Historicus Jeurgens wordt nieuwe archivaris MILLION DOLLAR CAR DAY PROFITEER Ongeval of beroving Buurthuis Nieuwland in feeststemming Veel waardering voor kunstroute 'Het archief is een opwindende plek' Visiteclubs succesvol «UZwitWSter DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1994, 46e JAARGANG, Nr 38, OPLAGE 37.374 Mi!ld;l J t? 1IAI I 010-4699444 II a# I Kijk op de rubrieks-pagina's wegenersythoFF m. H©T Alléén voor particulieren weekOLaüen EEN WEGENER SIJTHOFF WEEKBLAD PRINS HENDRIKKADE 12-16 ROTTERDAM IH0UW© If lMVI«rl|l9lll HN WANDMEUBEL OENE KOMPLEET MET VITRINE-BAR LADEN EN VEEL BERGRUIMTE. 260 CM BREED VAN 1698,- VOOR Hooldweg 18 Capeiie aan den Ussel, Tel. 010-4518844 Hillelaan 30-39 to metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 124 SEPTEMBER: Kom zaterdag 24 september a s. naar Profile Tyrecenter Excelsior en u gelooft uw ogen niet. Een complete ver zameling ■million cars' staat daar om bewonderd te worden. Van Rolls Royce tet Mercedes SL, van Persche tot de Alfa SZ. En zelfs een Lamborghini Countagh. aanbiedingen (o.a sportuitlaten, velgen, verlagingssets, carstereo- systemen en nog veel meer) om uw bolide de uitstraling te geven van een "million car". Maar cok vcor nieuwe banden kunt u natuurlijk bij ons terecht. VHOFILE CM* EXCELSIOR TYRKINT1R W BIJ EXCELSIOR DRIEMANSSTEEWEG 25, ROTTERDAM, 010-4933433 A15. ROTTERDAM-ZUID. AFSLAG RH00N/CHAR10IS (INDUSTRIETERREIN) Nathalie Lans over haar 'Plantageboek' Maison Tivoli definitief geschiedenis John Held mikt nog op wereldtitel CDA mengt zich in PvdA conflict SCHIEDAM- Het CDA, de grootste oppositiepartij in Schie dam, heeft zich volop gemengd in het interne PvdA-conflict. Bij monde van fractievoorzitter Daan Baart lieten de Christen democraten schriftelijk aan de burgemeester weten dat de vier afgetreden socialistische raadsle den wat hun betreft niet meer terug hoeven te komen. Het kwartet- Gé Brouwer, Noor Samkalden, Betty Hoogeveen en Peter Stadhouders- vroeg vorige week officieel ontslag aan, maar trok dat enkele dagen later weer in. Volgens Baart is dat volgens de Kieswet niet mogelijk. „Bij het naslaan van de Kieswet is gebleken dat zo'n handelswijze volgens artikel X2 lid 3 van de Kieswet niet kan. Dit artikel luidt als volgt: 'Op een ingediend ontslag kan niet worden terugge komen.' De conclusie moet dan ook zijn dat het ingediende ont slag van de vier genoemde raads leden onherroepelijk is en dat de procedure voor benoeming van opvolgers volgens hoofdstuk W van de Kieswet moet worden opgestart." aldus Baart in zijn brief aan de burgemeester. Het CDA liet de socialistische politieke opponent al eerder in een brief weten: 'Met toenemen de ergernis en gevoelens van af keer kennis te hebben genomen van de wijze waarop binnen de PvdA met conflictueuze situaties wordt omgegaan.' Schiespoordag SCHIEDAM- Modelspoor vereniging Schiespoor, aan de Westerkade 21, houdt zaterdag 24 september 'open huis'. Er zijn dan drie modelspoorbanen in bedrijf te bewonderen. Verder wordt er een ruilbeurs gehouden en worden kleine reparaties aan locomotieven tegen kostprijs van het materiaal uitgevoerd. Schiespoordag duurt van 10.00 tot 16.00 uur. De entree be draagt 1,- voor volwassenen en 0,50 voor kinderen. SCHIEDAMEen 81-jarige gewonde stadgenoot heeft de po litie vrijdagochtend voor een raadsel gesteld. De man was om 9.00 uur 's morgens gevallen op de Nolenslaan en liep daarbij een hoofdwond op. Het bejaarde slachtoffer kon zelf zich niet meer herinneren wat er gebeurd was. Op de plek waar hij geval len zou zijn lag enig kleingeld. De politie zoekt nu uit of de man misschien slachtoffer was van een beroving en zoekt getuigen van dit voorval. Beurs in Nieuwland SCHIEDAM - Van de op brengst van de kleding- en speelgoedbeurs die op vrijdag 30 september in Buurthuis Nieuwland plaatsvindt, is twintig procent bestemd voor het Foster Parentsplan. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via tel. 4738671. SCHIEDAM Zondag is het 30 jaar geleden dat de Stichting Buurthuis Nieuwland werd op gericht. Dit feit is voor de or ganisatie reden om feest te vie ren. Zaterdag 24 september kan iedereen die zijn fiets, kinder- wandelwagen en ander rijdend materiaal versiert meedingen naar een prijs. Om het extra kleurrijk te maken kunnen deelnemers zich laten schminc- ken. Het 'corso' vertrekt om 13.00 uur vanaf het buurthuis begeleidt door drumband Julia na. Verder is om en in het buurthuis deze middag van al les te beleven. Bezoekers kun nen niet alleen een ritje maken in de paardetram maar ook op de rodeostier. Peuters kunnen een voorstel ling bijwonen van een jeugdthe ater en zich verbazen over trucs van goochelaar Melchior. Om dat de stichting in de zomer van 1995 verhuist naar de nieuw bouw aan het Dr. W. Drees- plein wordt met de paarden tram een excursie georgani seerd naar de plek waar het nieuwe onderkomen verrijst. Architect De Jel en aannemer Verschoor geven uitleg over de bouwplannen. Tijdens de 'open week' die 26 september begint geven mede werkers van het buurthuis be langstellenden informatie over de activiteiten die in het wijk centrum plaatsvinden. Vaarwel zomertijd, hallo wintertijd SCHIEDAM De zomertijd is nog nimmer zo effectief geweest als dit jaar. De bijna tropische temperaturen van de afgelopen maanden hield veel mensen buiten de deur, waardoor volop genoten kon worden van het 'langer-licht-blijven'. Maar helaas, de herfst heeft definitief z'n intrede gedaan en ook de lange avonden moeten er nu aan geloven. In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 september moeten alle klokken weer een uur achteruit worden gezet. De kerstman met in zijn kielzog de sneeuwpop zijn hun tijd vooruit. Zij hebben hun uurwerk al aangepast en blijven ook deze dagen al lekker wat langer in hun bed liggen. SCHIEDAM— De visiteclubs die nog niet zo lang geleden zijn opgezet blijken aan een behoefte te voldoen. Daarom start de Stichting Welzijn Ouderen op dinsdag 4 oktober in Diensten centrum De Woudhoek en in Wijkpost Oost twee nieuwe groepen. Bovendien komt spe ciaal voor heren op donderdag 22 september in Thurlede een mannensoos van de grond. Inmiddels draaien er vier visite clubs naar volle tevredenheid. Een club bestaat uit ongeveer twaalf ouderen boven de 65 jaar, die zelfstandig wonen, maar een maal per week op een vaste dag bijeenkomen. Uitgangspunt van een visiteclub is ouderen met el kaar in contact brengen. Ouderen die zich graag willen aansluiten bij een dergelijke groep kunnen dit doorgeven aan het Centraal Meldpunt van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.30 uifr, tel. 426 40 22. Voor het begeleiden van de be staande groepen zoekt de stich ting vrijwilligers die het leuk vin den om een dag of een deel daar van aanwezig te zijn. Belangstel lenden kunnen zich telefonisch aanmelden via het nummer van het Meldpunt. Niemand heeft de klap gehoord. Toch moet de crash die het lichte vliegtuigje op de Burgemeester van Haarenlaan heeft gemaakt, niet geruisloos aan het publiek voorbij zijn gegaan. In ieder geval staat vast dat de meeste passagiers van tramlijn één gezien hebben dat het vliegtuig, gemaakt door kunstenaar Michel Snoep tegen een boom beland is. Het project Tramplus in het kader van de Kunstestafette, blijkt uit reacties van het publiek, dit jaar bijzonder goed aan te slaan. Vanuit tramlijn één krijgt de reiziger enigszins een voorstelling van wat bedoeld wordt met 'kunst in de openbare ruimte'. De directe confrontatie met veertien kunstwer ken langs de route ervaart het publiek ais zeer origineel. Volgens de meesten is het jammer dat de installaties aan het eind van deze maand weer verdwijnen, Die reactie toont aan dat men zeker niet afwijzend staat tegenover deze luchtige aanpak van kunst in de openbare ruimte. De Kunstestafette wordt door de gemeente in samenwerking met de Stichting Kunstwerkt gerealiseerd. Door de enorme inzet van de stichting is het Tramplus project uiteindelijk tot stand gekomen", vertelt kunstenaar Peter Heliemons, direct betrokken bij de organisatie. „Wij hopen dat mede door dit initiatief het kunstkiimaat in de stad wordt verbeterd. Vanaf 3 september is het Schtedamse publiek in een kort tijdbestek in de gelegenheid geweest veel kunst te zien. Niet alleen langs de route maar ook in galeries werden in een periode van twee weken schilderijen en objecten getoond die te maken hadden met het thema van de estafette, namelijk bloemen en het landschap", aldus Heliemons. Hij tekent erbij aan dat de objecten langs de tramroute niet bedoeld zijn als zwaarwichtige kunstwerken met een filosofische inslag waarover veel moet worden nagedacht. Schiedam Jaren pas na de pensionering van drs. Guus van der Feijst heeft het colle ge een nieuwe gemeente-ar chivaris benoemd. Het is de Helmondse historicus dr. Charles Jeurgens, die nu nog werkt op het Instituut voor de Nederlandse geschiedenis in Den Haag. Maandag 3 okto ber is zijn eerste Schiedamse werkdag. Jeurgens treft dan op de Korte Haven een ar chief aan van middelgrote om vang, dat sinds Van der Feijts vertrek door een honkvaste staf prima op orde gehouden is. Zijn grootste klus: leiding geven aan de verhuizing naar het nieuwe onderkomen op het Stadserf, waarvan de fun damenten werden gelegd, on geveer toen zijn benoeming rondkwam. Bij elkaar anderhalve kilometer volle boekenplanken - vaak oude en tere archiefstuken - die heelhuids en ordelijk naar de Broersvest moeten worden ge bracht. Het nieuwe archief komt daar boven de gemeentebiblio theek. Dat is sterk naar de zin van Charles Jeurgens, want dat wordt een drukke plek waar veel mensen komen. „Ik vind dat het verleden dichter bij het publiek moet staan", zegt hij. „Steeds meer archivarissen gaan zelf naar de mensen toe. Zij vinden de drempel van het archief veel te hoog. Ik hoor daar ook bij. Een archief heeft nog vaak een stoffig imago. Maar dat is on- ook de allerkleinste -, archieven van verdwenen bedrijven, al dan niet zakelijke briefwisselingen, band- en video-opnames, foto's en ander materiaal, dat het ver leden vashoudt. Dat kan gratis worden geraadpleegd door iedereen die iets over vroeger wil weten. Dat opzoeken wil Jeur gens actief stimuleren. „Je moet het materiaal gemakkelijk kun nen opezoeken, ook als je geen ervaren archiefbezoeker bent. Gelukkig is Schiedam wat de publieksvriendelijkheid betreft al redelijk ver. Maar ik denk dat meer memsen de weg naar het archief zouden moeten vinden. Hun verleden ligt er. Er zijn ver schillende mogelijkheden. Je kunt denken aan gerichte projec ten, aan lessen op de Schiedamse scholen bijvoorbeeld, met aan sluitend een bezoek op het ar chief. Of tentoonstellingen. Ik heb veel onderzoek gedaan naar milieugeschiedenis en toen heb ben wij in Den Bosch bijvoor beeld een tentoonstelling inge richt over wat mensen met be langstelling voor het milieu in het archief kunnen vinden. Dat is meer dan je denkt." Gifbelten In opdracht van de gemeente Leiden zocht Jeurgens in het ge meentearchief daar naar gege vens over vervuilende bedrijven in een ver verleden. Want hun gifbelten trotseren de tijd. En inderdaad: op de plek van een oude schietbaan bleek de grond nog met het lood van de kogels vergiftigd. Zo wees Jeurgens en kele honderden plekken aan waar je voor de veiligheid beter een grondmonster kon nemen. Jeurgens: „Vakhistorici komen toch wel. Maar de gemiddelde Schiedammer die zou ik graag willen bereiken. Het is dan erg belangrijk dat je als archief streeft naar een bepaald aanbod waarmee mensen zich kunnen identificeren". Waarmee dan? Jeurgens heeft al een vaag idee. Op zwerftochten door Schiedam ontdekte de nieuwe archivaris veel, dat hem uit Helmond bekend voorkwam. Vooral buiten de binnenstad: Helmond met zijn verpieterde textielindsutrie en Schiedam met zijn gekapseisde scheepsbouw hebben veel sociale problemen gemeen. „Het centrum heeft wel allure. Veel meer dan de binnen stad van Helmond. Daar is trou wens twee jaar geleden het oud ste pand afgebroken. Ik geloof, dat het uit de vijftiende eeuw stamde. Maar buiten het cen trum van Schiedam herken ik veel. Helmond heeft geen rijke historie, wel een interessante ge schiedenis. Dat is de geschiede nis van de gewone arbeider, die voortploetert voor een karig loontje. Met die geschiedenis kan de Helmonder van nu zich beter identificeren dan met de elite en de statuspanden. Ik denk dat dat voor Schiedam ook geldt. Je ziet in Helmond de laat ste dertig jaar meer belangstel ling voor dat stuk van de ge schiedenis. En in Schiedam ook. Voor het boven water halen van gegevens over het leven van de gewone mensen, zijn juist de amateurhistorici zo belangrijk. Ik ga in het archief niet zelf* historisch onderzoek doen. Ik ga het de mensen wel zo gemakke lijk mogelijk maken. Als archi varis is het je voornaamste taak om mensen van buiten binnen te halen". juist, want het is juist een opwin dende plek. Het verleden ligt daar voor iedereen. Waarom gaat er zoveel geld naar archie ven? De belangrijkste rechtvaar diging is volgens mij, dat zij een basis vormen voor de democra tie. In een archief kan de burger nagaan wat er op bestuurlijk ni veau gebeurd is". De archiefwet verplicht de over heid - dus ook de gemeente - de schriftelijke neerslag van hun handelen te bewaren. In de prak tijk bewaart een gemeentearchief veel meer. De medewerkers zijn altijd op zoek naar notulenboe ken van verenigingen, pamflet ten, ooit op straat uitgedeeld, jaargangen van lokale blaadjes - als het om wonen gaat Drs. Charles Jeurgens de nieuwe stadsarchivaris van Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1