s Vrouwelijke huisartsen doen het in specifieke situaties heter dan mannen ALGEMEEN ZOEKT U WERK? Jubileum concert Corry Konings in Ahoy' n %mI Nader onderzoek moet uitwijzen of sexeverschillen de kwaliteit van de zorg beïnvloeden EVENEMENTENEN STRAATFEESTEN STAAN IN DEZE KRANT Te koop Kijk op donderdag naar de personeelsadvertenties in onze krant. Er is vast wel iets voor u bij. "Slijter, doet u mij maar een heel volmout Russische ode aan Amadeus belooft tot op het bot te raken Inloopconcerten seizoen '94-'95 Bibliotheektheater literair Genomineerd Kruimeltje op de Nederlandse tv DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1994 38-479 Poppen en beren Op zaterdag 24 september is er weer een grote Poppen en Beren- beurs in De Doelen te Rotter dam van 10.30 tot 17.00 uur entree f. 6,-, 65 f. 4,50 en kin deren tot 12 jaar gratis. Door middel van beurzen is de verza melaar in staat zich met haar of zijn hobby bezig te houden door het uitbreiden van de bestaande collectie en net zo belangrijk, gegevens uit te wisselen met an dere verzamelaars. De verzamelde verzamelaars kunnen het publiek een grote verscheidenheid bieden aan pop pen als replica's, karakter- en kunstlerpoppen, bos- en fanta siefiguren, allen met de hand vervaardigd. Behalve nieuwe poppen zijn er eveneens deelne mers met antieke poppen en oud speelgoed, waaronder niet te vergeten 'Beren'. Deze laatste categorie verovert steeds meer populariteit en is dan ook ruim schoots vertegenwoordigd op onze beurs. Als replica's, hand gemaakt en oud, zowel uit Ne derland, Duitsland, Engeland en Amerika. Als attractie heeft het blad Beerbericht voor deze dag 'De rattenvanger van Hameien' beschikbaar gesteld. Een projekt dat gemaakt is met medewerking van de lezers van het blad. Om zelf een pop of beer te maken en aan te kleden, is alles op dit gebied te verkrijgen zoals, klei, pruikjes, schoentjes, antieke en nieuwe lapjes stof, kant, band, lint, meubeltjes, kleding, ezo- voorts. Er worden verschillende demonstraties gegeven en men kan gratis een pop of beer laten taxeren. Voor de 'zieke poppen en beren' houdt de poppendok ter spreekuur. Nieuwe kaart lange wandelingen Onlangs verscheen bij de Stich ting Lange-AfstandWandelpa- den een nieuwe overzichtskaart met alle Nederlandse LAW's. Wie wil weten hoe de 301-a-wan- delpaden met een totale lengte van ca. 4.500 km in grote lijnen lopen, en hoe ze onderling aan sluiten, kan met deze kaart (schaal 1:500.000) duidelijkheid verkrijgen. Ook de aansluitingen op de pa den in België en Duitsland ko men aan de orde en tot slot wordt een groot aantal nuttige adressen gegeven. De kaart is uitgevoerd in vierkleurendruk en fraai vormgegeven. De verkoop- prijs'van de kaart is f. 4,95. Te verkrijgen bij VW's, ANW- B-kantoren en de gespecialiseer de boekhandel. Ook rechtstreeks te bestellen door f. 4,95 over te maken op postbanknr. 4205157 ten name van Stichting LAW te Amersfoort onder vermelding van 'overzichtskaart'. gaasa—mbbsbmsbis Corry Konings viert maandag f2 december a.s. in Sportpaleis Ahoy' te Rotterdam haar vij fentwintig-jarig artiestenjubi leum. Corry nodigt voor deze gele genheid een aantal prominente artiesten uit, waarvan enkele tijdens haar carrière als zange res een belangrijke rol hebben gespeeld. Het programma krijgt daardoor een nostalgisch tintje. Op een later tijdstip wor den de namen van de optreden de artiesten bekend gemaakt. Corry heeft in haar vijfentwin tig-jarige artiestenloopbaan een groot aantal hits op haar naam weten te schrijven, waarvan haar eerste 'Huilen is voor jou te laat', samen met de Rekels, wel de bekendste is. Als soloar tieste brak zij door met 'Ik krijg een heel apart gevoel van bin nen'. Daarna volgden: 'Adios Amore', 'Je Moedertje' en 'Mooi was die tijd', Bijna al haar albums zijn met 'goud' gehonoreerd. Voor 'Le ven en laten leven' ontving zij een platina plaat en voor het zelfde album kreeg zij een Gou den Harp. 'Morgen komt alles goed', Corry's laatste nieuwe album, belooft zeker weer een hit te worden. Over veertien dagen verschijnt haar nieuwe single 'Botte Bijlen'. Kaarten zijn vanaf zaterdag 24 september a.s. verkrijgbaar aan de kassa van Ahoy' tel. 010-4104304, bij het bespreek bureau van het Rotterdams Dagblad tel. 010-4004206 en bij enkele voorverkoopadressen. door ELS NEIJTS Vrouwelijke huisartsen wor den in een aantal situaties ho ger gewaardeerd dan hun mannelijke collega's. Omdat ze meer aandacht hebben voor vrouwengezondheidszorg, psy chische klachten die uit socia le problemen voortkomen en voor preventie. Ook bieden ze meer geestelijke ondersteu ning, maken ze vaker uit- strijkjes, laten ze meer labo ratoriumonderzoek doen maar schrijven ze minder me dicijnen voor. Het grootste verschil tussen mannen en vrouwen blijkt in de communicatie te zitten. Vrouwen zouden meer prijs stellen op een gelijkwaardige arts/patiënt-relatie en zouden die ook meer aanmoedigen, aldus een gisteren gepresen teerd onderzoek. De auteur van het proefschrift Doctor's Gender and Patient Care (vrij vertaald: Het geslacht van de dokter en de zorg voor de patiënt), Mevrouw C.M.A.C. Rouneau, verrichtte haar onder zoek onder 303 patiënten: 160 van 17 mannelijke huisartsen en 143 van 15 vrouwelijke. Ze pro moveerde daarmee aan de Leid- se Universiteit. In het algemeen 60% van de mannen en 50% van de vrou wen) blijken patiënten geen spe ciale voorkeur te hebben maar in een aantal specifieke gevallen wel degelijk. Als er vookeur wordt uitgesproken (vrouwen doen dat meer dan mannen) is dat vanwege emotionele, per soonlijke problemen of sexuali- teitsgebonden zaken. Van de mannen heeft 30% het liefst een arts van het eigen 'soort', maar 10% geeft de voor keur aan een vrouw. Vrouwen kiezen in 35% van de gevallen voor een vrouw. Nadrukkelijk voor een mannelijke arts kiest 15%. Voor beide geslachten geldt dat ze meer voorkeur voor vrouwen 'ontwikkelen' naarmate ze deze vaker consulteren. Inwendig onderzoek Inwendig onderzoek blijkt een verhaal apart, zowel vaginaal als rectaal. Ómdat vrijwel iedereen dit vervelend vindt, wordt van een goede arts verwacht dat hij of zij daar nadrukkelijk rekening mee houdt. Patiënten blijken bij inwendig onderzoek verschillen in aanpak te ervaren tussen mannelijke en vrouwelijke artsen. Dit bleek uit vragenlijsten die door de 303 on dervraagde patiënten onmiddel lijk na en dergelijk onderzoek werd ingevuld. Zowel mannelij ke als vrouwelijke patiënten ble ken na een anaal inwendig on derzoek vrouwelijke artsen als kundiger te ervaren. Voor vrou wen komt daar nog bij dat ze hun soortgenoten ook als 'meer betrokken' ervaren en 'gerichter' vonden handelen. Vrouwen vinden dat ook van vaginaal inwendig onderzoek, vooral als ze nog jong zijn. Zomaar een wachtkamer Zomaar een steekproef in zo maar een wachtkamer leverde amusante maar niet helemaal identieke reacties op. Van de mensen die wel iets wilden zeg gen bleken de mannen het op één punt roerend eens: Voor zaken 'onder de gordel' hebben ze het geen dringende voorkeur In het algemeen hebben de liefst een vrouwelijke arts. „In principe maakt het me niet uit", verwoordde één van hen, een man van midden veertig. „Maar toen er bij het vermoeden van een geslachtsziekte eens twee mannen aan me zaten te frunni ken, vond ik dat ongelooflijk gênant. In dat soort situaties heb ik echt liever een vrouw. Dan heb ik minder last van gêne." Een wat oudere soortgenoot was het daar roerend mee eens maar vond vrouwelijke artsen wel „meer kapsones hebben. Het lijkt wel alsof ze perse en in alle opzichten boven mannen willen staan. Ook in hun beroep." Een derde bekende wat aarzelend in alle gevallen liever een man te treffen. Bij nader inzien blijkt dat het gevolg van een Lydie van der Ploeg-syndroom (van Zeg eens AAA). „Ik weet dat het een vooroordeel is", gaf hij toe, „maar door haar denk ik bij vrouwelijke artsen altijd aan van die hele drukke types. En daar houd ik niet van." De aanwezige vrouwen leek het in eerste instantie weinig uit te maken of ze een man of een vrouw aan hun lijf hebben. „Je vertrouwt iemand of je doet het Te druk! niet", meldde de jongste(van -- pakweg 25) laconiek. mannelijke keuringsarts komt ter sprake: „Als eerste medede ling te horen krijgen dat je jé uit kunt kleden, belachelijk", herin nert één van de dames zich. „Het is dat ik goed gebekt ben, dan laat je je dat niet zomaar aanleu nen. Maar als je nou verlegen bent?" Een oudere vrouw schudt haar hoofd: „Ik ben blij dat ik een man heb", zegt ze, resoluut haar soortgenoten ontrouw. „Ik vind dat mannen meer begrip voor je hebben. Misschien juist wel om dat ze de naam hebben zo niet te zijn. Of ik nou om hoge bloed- drukpillen kom of voor een in wendig onderzoek, van hem stijgt mijn bloeddruk niet!" Een klacht per keer Bij nader inzien herinnerde ze zich echter ineens weer waarom ze bij haar vorige huisarts -een man- was weggegaan. „Die had nooit tijd. Ik ga niet graag naar een dokter en al helemaal niet voor een kleinigheidje. Dus als ik er kom, heb ik meestal een paar dingen tegelijk te melden. Daar had hij dus geen tijd voor. De laatste keer dat ik er was, mocht ik eén klacht uitkiezen en niet te veel vragen stellen. Ja, kom nou!" Een iets oudere dame meldt spontaan dat ze bij haar eigen huisartsenechtpaar net zo goed met de man als met de vrouw op kan schieten. „Ze hebben echt allebei overal aandacht voor. Ze zijn gewoon lief', glimlacht ze. Liever een man Ook de nonchalance van een Uit het onderzoek wordt gecon cludeerd dat vervolgonderzoek wenselijk is: 'Om (be)kijken of sexeverschillen de kwaliteit van de zorg beinvloeden en daarmee samenhangend de kosten van de gezondheidszorg. Als mocht blij ken dat daarvan inderdaad spra ke is, zou grotere deelname van vrouwen aan de gezondheids zorg tot verandering en verbete ring van die zorg kunnen leiden.' Richting opleidingen wordt ge adviseerd 'Onder de huidige eco nomische realiteit meer aan dacht te besteden aan de mense lijke kant van het arts-patiënt contact. Dat zou meer ervaren moeten worden als een ontmoe ting met de lijdende mens.' Pogingen om ook artsen hun licht over dit onderzoek te laten schij nen hebben geen resultaat gehad. De reacties -van zowel mannen als vrouwen- varieerden van 'Nee, dank u' tot boodschappen via de assistente als 'Geen tijd, we heb ben ook zo'n drukke praktijk!' Uw krant. Een onmisbaar medium. Zie rubrieks advertenties WWijnhoet^ Bokma Volmout Graanjenever Hopp CHATEAU DE PIAT D OR *06 SUM «BOfTEUER, IUIION 11 KOi:>HRAM_)E%i)> Nee, wij zijn niet overgegaan op de verkoop van brood! Dat laten wij liever aan de warme bakker over. Wel brengen wij u natuurprodukt onder de aandacht: Bokma Volmout. Bokma Volmout is een zachte graanjenever met een uniek eigen karakter. Gemoute gerst, tarwe, mais en rogge geven deze graanjenever zijn bijzondere basis: moutwijn. Na distillatie kruiden en specerijen (o.a. kaneel, curacaoschillen en nootmuskaat) ontstaat de rijke en zachte smaak van Volmout. Bokma Volmout; zachter kan een jenever niet zijn! WIJNHANDEL BARRIQUE Hof van Spaland 50, Schiedam, Tel. 010-4705462 Oudeland 98, Zwijndrecht, Tel. 078-104812 Stadhoudersplein 136a, Rotterdam, Tel. 010-4666580 Fax. 4652695 Uw dranken gratis thuis bezorgd. Mogelijkheid tot betalen met pincode. an 22-09 t/m 01-10-1994. Op woensdagavond 28 septem ber 1994 vindt er een groot Amadeus concert in de Rotter damse Doelen plaats. Russische musici zullen ondermeer het Re quiem van Mozart, het Ave Ver- urn en een vioolconcert van Mo zart ten gehore brengen. Na de succesvolle concerten van Ode aan Amadeus en de film Amadeus over het leven van Mozart is er in heel Nederland een ware Mozart-cultus ont staan. Vooral de film Amadeus ver laagde voor velen de drempel om klassieke concerten te bezoeken en te genieten van Mozart's prachtige muziek. Speciaal Mo zart's Requiem waarmee hij in de film afscheid neemt van het leven is voor velen onvergetelijk geworden. 'Dit is mijn zwanen zang' zei Mozart op zijn sterfbed over dit meesterwerk. Dit indrin gende Requiem datje tot het bot raakt zal nu op woensdagavond 28 september in de Rotterdamse Doelen worden uitgevoerd tij dens het Groot Amadeus Con cert. Het indrukwekkende Re quiem wordt gebracht door het groot KIEV koor onder leiding van dirigent Mikola Gobditsch met het grote orkest van het Tsjaikovski conservatorium in Kiev onder leiding van dirigent Roman Kofman. De Doelen Rotterdam op woens dag 28 september, 20.15 uur. Kaarten aan de kassa van 10.00-18.00 uur, tel. 0102171717, bij de VVV Rotterdam en alle VVV bespreekburo's. Violiste Borika In het culturele seisoen 1994-1995 vindt opnieuw een se rie inloopconcerten plaats in de hal van het Concert- en Con gresgebouw De Doelen. Deze se rie, die georganiseerd wordt door de Rotterdamse Kunst stichting in samenwerking met De Doelen, biedt zowel begin nende als gevorderde amateur koren en -orkesten de gelegen heid zich aan een breed publiek te presenteren. In de hal van de Doelen vindt op zaterdag 24 september aanstaan de, tussen 15.00 en 16.15 uur, het eerste Inloopconcert van het nieuwe seizoen plaats met optre dens van het Kinderkoor Kakel bont, vrouwenkoor Mixed Voi ces en het Delfhavens Kinder koor. Het komend seizoen bestaat de serie uit negen concerten. Tij dens ieder Inloopconcert zullen twee of drie verenigingen optre den. De toegang blijft gratis en de deuren van De Doelen zijn vanaf 14.45 uur voor het publiek geopend. Programma Inloopconcerten seizoen 1994/1995 in De Doelen 25-09-94: Kinderkoor Kakel bont, Mixed Voices, Delfhavens Kinderkoor; 29-10-94: wordt na der bekend gemaakt Rotterdams Symfonisch Blaasorkest; 12-1 l-94:NIVON zang en mu ziekgroep, R.M.V. Aeoline, Mondharmonica-ensemble The Oldtimers; 17-12-94: Mandoli ne-orkest Opbloei, Open Hof koor 'Pendrecht', Onderstebo ven; 214)1-95: Rotterdamse Mondharmonicaclub, Sempre Animoso, R.A.V. Vieux Cama- rades Zuid; 11-0395: Nieuw Operakoor Rotterdam, Russi- sch-Oekraïns Zang- en Dansen semble Kalinka; 22-04-95: Vieux Camarades Hoogvliet, Oefening Baart Kunst Pernis; 27-05-95: De Slagsingers, Ge mengd Koor 'Rotterdam', Ope rette '87; 24-06-95: Rotterdams Dameskoor, Dansensemble Ra- dostan. In de periode waarin de winter tijd geldt is de centrale biblio theek aan de Hoogstraat weer open op zondag, 's middags van 1 tot 5. terecht. Het Bibliotheek theater heeft in die periode elke zondagmiddag een literair pro gramma. Jonge sla, literair ma gazine op het podium, elke eer ste zondag van de maand, met interviews, optredens van schrij vers een vervolgverhaal en mu ziek door het huisorkest La Freeze Friends. Op verschillende zondagmidda gen is er daarnaast Open podi um van Poetry Park. Migranten- dichters en -schrijvers presente ren zich dan in een meertalig programma, steeds met Neder landse vertaling. Verder komt er een lezingenserie over het Fin de siècle, onder de titel Lust van zinnen: zes lezingen door Magda Sosef, waarvan de eerste plaats vindt op 16 oktober. Het fami- lie-verhalenprogramma met mu ziek ui alle windstreken van Paul Middellijn wordt het komend seizoen ook voortgezet, elke laatste zondag van de maand. Inlichtingen (010) 4338258. De speelfilm Kruimeltje die vo rig jaar door Veronica Omroep Organisatie in samenwerking met Jeugdtheater Hofplein is gemaakt, is genomineerd voor de VPRO - Cinekids Kinder cast Prijs 1994 categorie fic tie. Een jaarlijkse prijs voor het beste televisie jeugdprogramma. Op zondagmiddag 25 september a.s. worden alle 10 genomineer de programma's achter elkaar uitgezonden. Kruimeltje is dus weer op de TV! De uitreiking van de prijs zal op 29 oktober a.s. plaatsvinden. Over de ziekte van Besnier Boeck, een grillige en vrij onbekende aandoening die in vlagen komt en gaat, bestaan vele misvertanden. Op zaterdag 24 september wordt daarom om 14.00 uur een regionale bijeenkomst gehouden op de locatie: Goede Herderkerk, Kastanje plein 28, Rotterdam-Schiebroek.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 5