Ouder worden -zonder dat het te zien is r u Kunnen wij 125 worden Antioxidanten en vrije radicalen L Antioxidanten -de wetenschappe lijke doorbraak van de jaren '90 Deze pagina staat onder redactie van B. Falk, Postbus 506 - 3720 AM Bilthovein Zouden er wel mensen zijn, die er naar uitkijken om oud te worden en rimpels en een slappe huid te krijgen? Vast niet, maar hoe zou je het kunnen voorkomen? Misschien komt het antwoord wel uit het wetenschap pelijk onderzoek, dat zich bezighoudt met de betekenis van antioxidanten voor onze gezondheid. De laatste paar jaar zijn er op dit gebied belangrijke resultaten geboekt, die misschien onze ideeën over de kwaliteit van de herfst van het bestaan zullen veranderen. Hoewel we weten dat aan het ou der worden niet valt te ontkomen, zullen de meeste mensen er veel voor over hebben om iets aan rim pels en andere ouderdomskwaal - tjes te doen. De verkoop van anti- rimpelcrêmes' is op haar hoogte punt, nu vrouwen van de grote na oorlogse generatie in de overgang komen en last krijgen van rim pels. De wetenschap werkt natuurlijk ook aan het voorkomen van rim pels -wetenschappers worden zelf immers ook ouder. Het lijkt erop dat de inspanningen tot resulta ten geleid hebben. Het is bewe zen, dat we lang een gladde en soepele huid kunnen houden, als we extra antioxidanten innemen - niet alleen in de vorm van crè mes, die op de huid aangebracht worden, maar nog effectiever in de vorm van een dagelijks voe dingssupplement. Steeds meer mensen nemen te genwoordig tabletten met antioxi danten in om de huid te bescher men tegen de afbraak die het ou der worden met zich meebrengt. Op deze manier krijgen de cel len van de huid een betere be scherming, omdat huidcrême niet altijd door de bovenste laag van de huid heen zal kunnen drin gen. Om de huid zacht en glad te maken is het nodig dat alle lagen in de huid profijt hebben van de antioxidanten. Een huidcrême zal alleen effect hebben op de boven ste laag, terwijl de diepere lagen nog steeds minder soepel zullen zijn en zullen verouderen. Dit voedingssupplement is 60 tabletten Goed voor 2 maanden i onschadelijk maken van de vrije radcaien Bio-Antioxidant Multivitamlnen en mineralen Versie 2.1 Primaire antioxidanten Secundaire antioridanteri Aanvuliende voedingsstoffen Aan je lichaam worden dagelijks levensbelangrijke vitaminen ben, samen met de industriële verwerking van ons voedsel, de en mineralen onttrokken. Stoffen die je konstant moet aanvul- hoeveelheid van o.a. de vitaminen en mineralen die wij len, omdat de hele energieproductie van je lichaam ervan afhankelijk is. Dit zou geen probleem zijn als iedereen deze belangrijke stoffen via het eten binnen zou krijgen. Maar dat is helaas niet het geval. Onze eetgewoonten heb- nvul- A antioxydanten noemen en die we via ons eten binnenkrij gen, verminderd. Voor meer informatie, bel de Pharma Nord Infolijn: 06-09922 1 1 Verkrijgbaar bij apotheek, drogist en in de reformzaak. Pharma Nord Adviesprijs: Bio-Antioxidant 60 tabletten fl. 48,50 - Bio-Antioxidant 150 tabletten fl. 85,50. Gebruik: 1 tablet per dag. Hoe beter het lichaam zich kan verdedigen tegen vrije radicalen, des te ouder kunnen wij worden, aldus de Amerikaanse onderzoeker Richard Cutler, die een stu die gemaakt heeft van de stof SOD-enzym, het natuurlijke antioxidant-afweermechanisme van het lichaam. chard Cutler van het National In stitute of Ageing is tot de conclu sie gekomen dat iemands levens duur nauw samenhangt met hoe effectief men zich kan verdedi gen tegen vrije radicalen. Volgens hem zouden we belang- ben op schadelijke vrije radica len. In principe wil dat zeggen, dat mensen die van nature niet een sterk antioxidant-afweerme chanisme hebben, dit kunnen krij gen door rijkelijk antioxidanten in te nemen via voeding en voe- "Survival of the fittest" wordt in hedendaags onderzoek opgevat als: degene die het langst leeft, is degene die zichzelf het meest effectief kan beschermen tegen de schadelijke vrije radicalen. De theorie is gebaseerd op het ge geven, dat sommige mensen al van af de geboorte beter dan anderen de stof SOD-enzym (superoxide dismutase) kunnen produceren, dat de van nature voorkomende bescherming met antioxidanten tegen vrije radicalen vormt. Het zijn vooral deze mensen die heel oud worden, zelfs als ze ro ken, drinken en ongezond eten. De verklaring is dat het lichaam zelf de vrije radicalen onschade lijk kan maken, die in verband met teveel roken, drinken etc. ontstaan. De Amerikaanse onderzoeker Ri- rijk ouder kunnen worden, mis- dingssupplementen. als het Vrije radicalen worden schien zelfs wel 125 jaar, a Vrije radicalen tasten cellen aan ra zijr. worden en rimpels krijgen. Vrije radicalen zijn moleculefragmen ten, die de celmembranen aantas ten en afbreken. Hierdoor kunnen de cellen beschadigd worden en ten gronde gaan. In de huid zal dit proteïnen zoals collageen tref fen, en als dat afgebroken wordt, verliest de huid haar elasticiteit. Er valt niet te ontkomen aan de aanvallen van vrije radicalen, om dat die o.a. ontstaan als gevolg van natuurlijke reacties in het lichaam. Maar veel van de heden daagse milieu-invloeden kunnen het aantal vrije radicalen verveel voudigen. Dat geldt bijvoorbeeld voor roken, uitlaatgassen, stress, sterke medicijnen en overdreven zonnebaden. De Amerikaanse onderzoeker F.C. Hatfield heeft een studie ge maakt van de samenhang tussen rimpels en antioxidanten, en hij komt tot de conclusie, dat anti oxidanten een remmende werking hebben op het ontstaan van rim pels. Antioxidanten verbinden zich met de vrije radicalen, waardoor deze ongevaarlijk worden. De be handeling met antioxidanten kan een effectief zonnebrandmiddel niet vervangen, maar het is een belangrijke aanvulling. Een dagelijks voedingssupplement met antioxidanten is niet alleen goed voor de gezondheid. Het kan kennelijk ook de onbarmhartige Dankzij recente onderzoeken is het mogelijk geworden om een loopje te nemen met de leeftijd. Mensen die heel veel aan sport doen, hebben extra antioxidanten nodig. Door de zware belasting van het lichaam ontwikkelen zich een groot aantal vrije radicalen, die geneutraliseerd kunnen worden door een supplement met antioxidanten. Chemisch gezien is een vrije radicaal een mo lecule met een ongepaard elektron in de bui tenste elektronenbaan. Daardoor neigt de mo lecule er toe om een elektron van andere mole culen te stelen, bijvoorbeeld vetzuren in de cel- membraam. Hierdoor worden de vrije radicalen hele agressieve chemische verbindingen, die de bestanddelen van het lichaam beschadigen. Antioxidanten zijn een gemeenschappelijke be naming voor stoffen die de schadelijke effecten van de vrije radicalen kunnen tegengaan. Antioxidanten zijn natuurlijke stoffen, die de cellen van het lichaam beschermen tegen af braak. Dit is een belangrijk verschil met de mees te medicijnen, die het lichaam niet op voorhand kent. De antioxidatieve vitaminen en minera een maximaal effect te bereiken. Daarom is een ouderwetse multivitaminetablet per dag niet genoeg. Vrije radicalen worden van nature in kleine hoe veelheden in ons lichaam aangemaakt bij de che mische reacties in de stofwisseling. Deze vrije radicalen kan het lichaam in de regel wel de baas met behulp van een gewoon antioxidant- afweermechanisme. De vorming van vrije ra dicalen neemt echter belangrijk toe als men blootgesteld wordt aan milieuverontreiniging, stress etc. Dan is een sterk antioxidant-afweer mechanisme nodig om deze zwaardere belas ting aan te kunnen. Antioxidanten zijn er altijd geweest, maar pas nu zijn we ons er van bewust hoe belangrijk ze zijn voor ons lichaam. Meer dan 200 verschillende ziektes ontstaan mogelij kerwijs door een tekort aan antioxidanten. Antioxidanten zijn bepaalde vi taminen en mineralen, die we ken nen van de traditionele multivi- taminepillen. Het probleem met de gewone vi taminepillen is, dat de hoeveel heid antioxidanten te klein is. In de nieuwe, hoog-potente antioxi dant-voedingssupplementen zijn de antioxidanten in een bepaal de verhouding tot elkaar en in de juiste hoeveelheden, verwerkt. Bovenaan de lijst van antioxi danten staan de vitamines C, E en bèta-caroteen, en de minera len selenium, zink en het coën- zym Q10. Onze voeding bevat vaak te weinig antioxidanten. De oorzaak hiervan is te vinden in de bodem gesteldheid, de voedselproduktie en in onze eetgewoonten. Kunst mest en zwavel, ontstaan door mi lieu-verontreiniging, binden het mineraal selenium in de grond. Tegelijkertijd hebben mensen fy siek minder zwaar werk en daar door hebben ze niet zoveel calo rieën nodig. Tegenwoordig eten mensen dus Sinds 1985 zijn er meer dan 5000 wetenschappelijke artikelen verschenen over vrije radicalen en antioxidanten, zodat het niet zonder reden is, dat men spreekt van een wetenschappelijke doorbraak. minder dan hun voorouders - en ze krijgen daardoor minder vita minen en mineralen binnen. De strijd tegen de vrije radicalen Schadelijke vrije radicalen, die de cellen van het lichaam aantasten en afbreken, zijn in de regel de oorzaak van ziekte. Dat proces moeten we verhinderen en hier ko men de antioxidanten in beeld. Zij helpen ons in onze strijd om het leven. Ziektes aan de bloedsomloop zijn enkele van de meest voorkomen de gevolgen van de aanvallen van de vrije radicalen op het lichaam, en juist bij zulke ziektes zijn steek houdende bewijzen geleverd van de unieke werkzaamheid van an tioxidanten. De vrije radicalen zijn het resul taat van de invloeden waar we ie dere dag aan bloot staan - roken, milieuverontreiniging, alcohol, chemicaliën, stress en onvoldoen de gevarieerd eten. Gevarieerd eten, een gezonde le venswijze en een dagelijks voe dingssupplement met antioxidan ten zijn tegenwoordig de beste voorzorgsmaatregelen die we kun nen treffen om een goede gezond heid te krijgen en te houden. Ziektes zullen er altijd zijn, maar nu hebben we een effectief wapen in handen dat ons kan helpen om de risico's te verminderen die een groot deel van ons kan treffen. antioxidant-afweermechanisme dacht de belangrijkste oorzaak te het lichaam optimaal func- zijn van het verouderingsproces, tioneert. Antioxidanten helpen Vandaag de dag is men er van over tuigd, dat antioxidanten, vooral vitamine E, C, bèta-caroteen en de mineralen selenium en zink, een sterk neutraliserend effect heb- zodat onder alle omstandigheden op dit gebied iets gedaan moet worden. Tot nader orde is het een doel op zichzelf, als we een ho ge leeftijd kunnen bereiken zon der noemenswaardige kwaaltjes. Of we ook werkelijk 125 jaar oud zullen worden, dat zal de tijd leren. Vandaag de dag worden we ouder dan nog maar vijftig jaar geleden het geval was. Maar sommige onderzoekers zijn van meninq dat we door antioxidanten nog ouder kunnen worden. M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 7