DIJK „DE STER" 0.79 HEIJDEN vINK HAKKERT deHeubetbeurs 1.59 1.98 Fa. G. v. d. JAEGER WOL 1.98 Slaapkamer „Succes'1 f 425.00 HALVE PRIJZEN Boterstraat - Schiedam Langs onze zalen Bent U tevreden? DAMES CAMISOLES en DIRECTOIRS THEEDOEKEN Bedde n repa rati es /■"I Ikais No. 49 Oplaag 16.000 exemplaren 19 Januari 1951 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor SCHIEDAM en OUD-MATHENESSE Alléén Twilfit brengt U de juiste pasvorm, want zij is het enigste corset met onbreekbare spiraal- balijnen. Alleenverkoop Magazijn „DE STER" Paskamer aanwezig Keep-Up Bustehouders in diverse modellen Groenelaan 22 Tel. 68840 hoek Wilhelminaplein Rembrandtlaan 71 Tel. 67446 hoek Mesdaglaan Seriefabricage maakt het ondanks stijgende grondstofprijzen mogelijk U een modèrne slaapkamer te leve ren compleet met Driedeurskast, Ledikant, 2 Nachtkastjes, 2 Stoelen en Tafel voor de prijs van Leverbaar in. eiken naturel, eiken gebeitst en Old Finish. Tijdige be stelling is aan te bevelen. Zuiver Wollen HANDWEEFKLEDEN 140x170 van 59.- voor 29.00 Wollen HANDWEEFKLEDEN 140x170 van 39.50 voor 18.90 Verende MATRASSEN „REDEKO" 80x190 van 142.- Nu 21.00 90x190 van 152.- Nu 26.00 DAMAST GORDIJNSTOF GROENE DAMAST van 4.35 Nu 2.12 V/ OP DE DAM Van Heind' en Ver naar Groenelaan 22, Tel. 6884(1 hoek Wilhelminaplein Rembrandtlaan 71, Tel. 67446 hoek Mesdaglaan M.H. DRIES-HOEBOER WeT gesprek van Jen Jag prima kwaliteiten thans 100 gram extra reclame gezoomd extra reclame Rood en Groen 15) Hoogstraat 163 Tel. 67949 133 NIEUWE STADSBLAD Redactie en Administratie. C. J. VAN DER KLINK L. de..olignystraat 15 Telefoon 67368 Advertentietarieven 15 ct per mm Vissertjes 6 ct. per woord. Minimum f 1.21 Bij contract belangrijke korting Contractprijs op aanvraag „Humor is Troef". De Personeelsvereniging van de N.V. Schiedamse Cartonnagel'a- briek houdt haar vierde Jaarfeest in Musis Sacrum en presenteert daarbij de Cabaret-revue „Humor is Troef". Personeelsverenigingen vormen het cement in de moderne bedrijven. Zij kunnen metterdaad medewerken aan de zo noodzakelijke bedrijfsefficiency, aan de minstens even onontbeerlijke prettige verhouding onderling en aan het juiste evenwicht in de driehoeks verhouding Directie - Algemene Be drijfsleiding - Personeel. Bedrijfsef ficiency zal in de komende jaren meer dan ooit nodig zijn, indien wij niet tot nationale armoede willen ver vallen, terwijl daarnaast Bedrijfska- meraadschap en zij het dan demo cratische Bedrijfshiërarchie als aanvullende attributen zullen moeten fungeren. Eens bij ons gekocht, nooit meer verder gezocht. BROERSVEST 10 TELEFOON 60726 mtHM/ LANGE HAVEN 95 GROENELAAN 109 Na onze kennismaking met de Per soneelsvereniging van de Schiedamse Cartonnagefabriek zijn wij tot de conclusie gekomen, dat in dit Bedrijf het Personeelswezen op bijkans ideale wijze tot zijn recht komt. Hetgeen wij hierboven schreven, wordt bij de Schiedamse Cartonipagefabriek reeds in practijk gebracht. D»ze Directie gaat met haar tijd mede: een Voor beeld ter navolging! Zaterdagavond 13 Januari heeft de Personeelsvereniging S.C.F. in de grote zaal van Musis Sacrum haar vierde Jaarfeest gehouden, waarbij zij voor deze gelegenheid aan haar leden een cabaret-revue heeft aangeboden „Humor is Troef". De Voorziter was helaas door ziekte verhinderd aanwe zig te zijn. In zijn plaats opende der halve de heer J. Hazebroek deze feest avond. Spreker heette allereerst de Directie met haar Familieleden, Be drijfsleider en Chefs van harte wel kom. Aangezien de artisten van groot formaat waren, behoefde spreker niet lang uit te wijden over het Program ma van straks en had hijde aanwezi gen eigenlijk alleen maar een zeer genoegelijke avond toe te wensen. Nu, aan genoegen en feeststem ming heeft het op deze avond niet ontbroken. Want niemand minder dan de eeuwig-jonge Kees Pruis en zijn vrolijke gezellen hebben in een vlot tempo dit bonte programma, waarin humor dan ook inderdaad troef was, afgedraaid. Kees bracht gelukkig nieuwe mop pen. Want men mag deze dingen nog zo goed kunnen tappen, op den duur krijgen ze toch ook ouderdomskwaal- tjes. Cor van Veen trok er lustig op los en ontlokte aan zijn accordeon de bekende „appeltjes van oranje", Good Night en andere populaire klanken. De cabaratière Beryll Baroni, de naam mag reeds een vondst op zich zelf worden genoemd, bracht sentimentele liedekens van verre, zwoele stranden, waar bij manelicht de palmen staan te wuiven. En dan kwam Onze brave Kees weer met 'n praatje gevolgd door olijke zangnummers, waarvan wij o.a. „Café De Goede Hoop" erg plesant vonden. Betty Visero ver toonde adembenemende acrobatische toeren, 'n wervelwind gelijk. Als in ternationale straatzangers ontpopten zich Yank en Doodle, 'n duo, wier dubbele toneelnaam op een presiflage van een bekend volkslied geleek. De Fleski's toonden zich knappe illu sionisten met speelkaarten. Een bij zonder .attractief nummer vonden wij Mr. Doodle, o.a. In de Dierentuin en De Moord in de Variété, waarna don derend applaus en luid gelach in de zaal! Alle medespelenden waren uit stekend voor hun taak berekend Dit cabaret-programma vertoonde nu geen zwakke plekken. Cor van Veen had de muzikale omlijsting ervan en Frans van Klingeren voerde met be kwame hand de programmaleiding. En tenslotte werd het Bal verzorgd door de in onze stad zo vertrouwde Hakkert Band, waardoor de slotstem- ming nog aanzienlijk werd verhoogd. v. d. K. - J„ Eisenhower ontevreden over Neder land en lang niet voldaan. Piet Lieftinck ontevreden, te wei nig belastingopbrengst door de bevol king. Indonesië ontevreden over de Ne derlandse houding ten aanzien van Nw. Guinea Bijna iedereen is ontevreden. Uitgezonderd zij die kochten bij de Ster, want zij betaalden de laagste prijzen voor de betere kwaliteiten. Alleen zij waren tevreden en vol daan, Extra koopjes in onze opruiming. Koopt bij de Ster en U bent tevreden. HOEVEEL RADIO-LUISTERAARS TELT NEDERLAND? Het aantal aangegeven radio-ont vangtoestellen in Nederland bedroeg op 1 Januari 1951: 1.482.215 tegen 1.417.260 op 1 December j.l. Op 1 December waren er 485.535 aangeslotenen op het Rijksdistributie net tegen 485,065 op 1 November. Voor ALGEHELE VOETVERZORGING één adres Pedicure BOERHAVELAAN 86 Tel. 68653 Laat ons Uw beddengoed repareren, overtrekken, opnieuw bijvullen m. Java Kapok. Onze jarenlange ervaring op dit gebied ga randeert U het beste van het beste tegen de laagste prijzen. Eigen beddenmakerij Hoogstraat 48 Schiedam Telefoon 68717 Wij hebben zelfs nieuwe vanaf f 35.met garantie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1951 | | pagina 1