PP eubelbears JERSEY OH SCHIEDAM Koopt bij onze Adverteerders I AriBns Schoenenhuis 79. Jarvyen'' MANTELPAKJES „DE STER" Maar tüd om f te behangen yrijwillig-verzekerden 4 Maart 1951 Het Dekenhuis, Broersvest 117 Meisjes en jongens gevraagd Belangrijke opgravingen te Schiedam Oplaag 15000 exemplaren No. 56 2 Maart 1951 ki NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR SCHIEDAM EN OUD-MATHENESSE Geen tijd om te dutten WLuMaT zuiver wol in maten v. 38-46 L. grijs Bruin Turquase Jade L. marine Uw Modemagazijn Hoogstraat hoek Korte Dam SCHIEDAM delen aan hun mede, dat, met Ingang van de volgende premietarieven gelden: A. VERZEKERING MET ZIEKENHUIS VERPLEGING: 1,08 per persoon per week (kinderen onder 16 jaar vrij) 1,62 per onvolledig gezin per week. B. VERZEKERING ZONDER ZIEKENHUISVERPLEGING: 0,90 per persoon per week (kinderen onder 16 jaar vrij); 1,35 per onvolledig gezin per week. Het premietarief B. geldt uitsluitend voor reeds tegen dit tarief verzekerde personen. Nieuwe inschrijvingen voor tarief B. of overschrijvingen naar tarief B. van personen, thans ingeschreven voor tarief A., worden NIET aan genomen. Aan verzekerden van 65 jaar en ouder wordt, uitsluitend op het tarief A., een reductie van 0,30 per persoon per week verleend onder de volgende voorwaarden: 1. Men moet van 1 Januari 1951 af vrijwillig-verzekerd zijn en op 4 Maart 1951 de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt of over schreden. 2. Personen, die op 1 Januari 1951 vrijwillig-verzekerd waren en op een tijdstip tussen 4 Maart en 31 December 1951 de leeftijd van 65 jaar bereiken, vallen, van dat tijdstip af, onder de reductieregeling. 3. Het bepaalde onder de punten 1. en 2. geldt ook voor perso nen, die op 1 Januari 1951 verplicht-verzekerd waren, doch in de loop van 1951 naar de vrijwillige verzekering overgaan. 4. De reductie is strikt beperkt tot de personen, die zelf 65 jaar of ouder zijn. Zij geldt dus NIET voor jongere echtgenoten. De bovenstaande tarieven en regelingen hebben de goedkeuring van de Regering en van de Ziekenfondsraad. De Besturen van de Algemene Ziekenfondsen te Schiedam. met die oude contracten maar er komt 'n einde aan, dus profiteert nu nog Zolang de voorraad strekt verkopen wij: Prima werksokken 1.98 Geplatteerde dameskousen 0.98 hoe bestaat het Fantasie gebreide dameshemden 1.39 Fantasie gebreide dames SLIPS 1.19 Fijn gebreide katoenen dameshemden of directoires 1.98 Zijden interlock dames onderjurken - -2.49 Zwaar katoen bustehouders 1.79 prima pasvorm Fantasie dames zakdoekjes 0.29 alle kleuren Prima RODE zakdoeken0.59 Prima Crochetwol laatste notering 3.99, bij ons 2.99 Stel niet uit tot morgen wat U heden doen kunt, ga dus nog vandaag naar: BROERSVELD 124 GROENELAAN h. Ploegstr. ALEIDASTRAAT 64, naast Jamin of naar Br staan... grote dingen op het spel" VOOR CORSETTEN Van Heind' en Ver naar Paasreizen per luxe Touringcar „Met de N C.R.O. De Snelle Vliet reist U veel aangenamer DEZE WEEK f de laatste week van onze Wolreclame MAGAZIJN „DE STER" N. V. Schiedamsche Cartonnagefabriek OVERTOLLIGE GELAATSBEHARING till tf III11111 III I IM |l 11 Redactie en Administratie: C. J. VAN DER KLINK, L. de Colignystraat 15, Telefoon 67368. Bij contract belangrijke korting. Contractprijs op aanvraag, Advertentietarieven: 15 cent per mm. Het voorjaar komt weer in het land, dc natuur steekt zich in lentetooi en ook de huisvrouw begint met die jaarlijkse revo lutie, die met „grote schoonmaak" wordt aangeduid. Dit wil zeggen, dat het ook tijd wordt om Uw kamers een nieuw behang te ge ven. Op het ogenblik is behangselpapier nog te kust en te keur te krijgen. Wij stel len een mooi stalenboekje beschikbaar met prijzen, welke gelden zolang de voor raad strekt. In ons filiaal Groenelaan 109 (Telefoon 68894) ligt zulk een boekje voor U klaar, en wij verstrekken U daw ook gaarne deskundige voorlichting. Lange Haven 95 l Groenelaan 109 50 /7/oc/e /flagaz/j'nen De Algemene ziekenlondsen ie Is het U nooit opgevallen, dat zo menige vrouw er op haar latere leeftijd groot spijt van heeft, haar fi guur op jeugdige leeftijd zo ontzettend verwaarloosd te hebben. Of wat nog erger is, haar figuur bedorven te heb ben, door het dragen van een verkeerd model corset. ER STAAN GROTE DINGEN OP HET SPEL I I I Laat ons vakkundig personeel U voorlichten bij de keuze van uw corset, want uw figuur kan voor altijd bedorven zijn door foutieve voorlichting. Draagt onze Twilfit corsetten, want ZIJ ALLEEN hebben onbreekbare spiraalbalijnen, U weet toch wel, die heerlijke balijn waardoor U geen hinder onder vindt bij het dragen van een corset. Juist de TWILFIT CORSETTEN geven uw figuur haar natuurlijke gratie. Verkrijgbaar in alle prijsklassen en modellenI Alleenverkoop „De Ster" Paskamers aanwezig Draagt U ook reeds onze Keep-up bustehouders Grocnenl. 22, Tel. 68840 h. Wilhelmlnapl. Rembrandtl. 71, Tel. 67446 h. Mesdaglaan 24 t.m. 26 Maart 3-daagse rel» naar het Ahrdal (Duitsland) Een prachtige tocht met schitterende panorama's I f 65- p. persoon, inclusief prima verzorging 2e Paasdag Naar Namen en Dinant f 12.50 p. persoon Antwerpen en Brussel f 10.—p. persoon Grote Vraagtekenreis met verrassingen f 7.50 p. persoon Middagtocht naar Avifauna f 2.50 p. persoon Voor gezelschappen en Verenigingen maken wij gaarne I plannen om één of meerdere dagen op reis te gaan. Vraagt bezoek van vertegenwoordiger I Reisbureau en Tourlngcarbedrljf S.C.B.O. „DE HNELLE VEIBT" Rotterd.dijk 425, Schiedam, Tel. 68895 (b.g.g. 67043) WIJ sluiten l.et seizoen met een denderende AANBIEDING Ver beneden de huidige Prijzen I Groenelaan 22, Tel. 68840, hoek Wilhelminaplela Rembrandtlaan 71, Tel. 67446, hoek Meadaglaan Reparatle-Benzlne-Olle Banden-Accesolri voor lichte werkzaamheden. Prettige werkkring hoog loon Oranjestraat 24 Schiedam Afdoende verwijdering volgens nieuwste methode. Verwijderen van wratten en moedervlekken. Gelaatsmassage - make up - manicure. Behandeling uitsluitend volgens afspraak. Telef. 66586. INSTITUUT „VOTRE BEAUTE", STADHOUDERSLAAN 32, SCHIEDAM Bij de opgravingen aan de Koemarkt, welke nodig zijn onze stad aan een nieuwe riolering, aansluitende op het nieuwe rioolgemaal, te voorzien stuiten de werklieden op oude fundamenten van Schiedams roemrijk verleden. Vorige week moest een gedeelte van de oude Rotterdamse poort welke te voorschijn kwam gedeeltelijk plaats maken voor de riolering. En op het ogenblik zijn zij aan het graven waar Ariëns Overgrootvader zijn eerste filiaal stichtte, voor de Broersvest gedempt werd. Wat hier te voorschijn kwam is wel een heel be langrijk iets voor Schiedam, men vond allereerst een der gouden lepels waarmede Ariëns voorouders ge wend waren te eten. Doch bet meest interessante zijn wel de schoenen welke nog geheel gaaf, krom en pun tig van model met en zonder gouden gespen, herin nerende aan 'n roemrijk verleden, werden teruggevon den. Deze zijn geschonken aan de nakomelingen van de Oude heer Ariëns n.l. ons bekende Axiëns Schoe nenhuis, alwaar deze in de zaak te bezichtigen zijn. Dit is wel het beste bewijs van de duurzame schoenen welke Ariëns reeds eeuwen geleden in Schiedam be gon te levéren en nog levert. Heel Schiedam koopt reeds eeuwen in het drukste schoenmagazijn van Schiedam. BROERSVEST 54 SCHIEDAM SCHOENEN VOOR GEHEEL UW GEZIN DE EEUWEN TROTSEEREND

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1951 | | pagina 1