OPRUIMINGSNUMMER MEUBELBEURS Woensdag morgen 9 u. GROTE VERKOOP de stukken afvliegen m w K ste G.v.d.Heyden f EIND GDED, GOED «TIMCO „TIMCO" SCHIEDAM Enige grepen uit onze Opruimings-aanbiedingen M Popeline Jongens Blouses Broersvest 56 M OVERHEMDEN met 2 boorden Heren-Modemagazijn BROERSVEST 56 begint onze )49 39 198 98 98 >98 in onze nieuwe zaa koopjes in alle afdelingen! Van heinden ver naar i 3.48 Heren-Modemagazijn verzekerden 30 December 1951 4 NUMMER 61 31 DECEMBER 19B1 DERDE JAARGANG OPLAGE 17000 SX. C. J. VAN DER KLINK LOUISE DE CQLIGNYSTRAAT 15 TELEFOON 67368 Bezichtigt met Nieuwjaar onze etalageil WIJ STARTEN met de verkoop op v Woemdag 2 Januari 'i morgen» 0 uur. DE Complete Old Finish Huiskamer en Slaapkamer800.» Compl. O. F. Slaapkamer 350.- Old Finish CLUBSTEL prima gestoffeerd 299.- Verend Interieur HERSTELLEN met fabrlekagarnnte, vanaf 98.- VLOERKLEDEN 2x3 m. vanaf71.- HAARDFAUTEUIL1 In sierlijke modellen .28.- Lange Haven 08 Filiaal ttroenelaau 100 WAAR Geplatt. Dames Kousen met een klein foutje, nu. JAEGER WOL, prima en zonder zijde Prima BRFISAJFT, nog slechts 50 pakken, nu Prima flanellen WERK- IIEMDEN, oer-solide en onverslijtbaar, geen 7.98, nu slechts Grote maat crêpe ONT- BIJTLAKENS, van 8.95, nu slechts Charmeuse DAMES ON DERJURKEN met rondo hals en smalle schouders Zware grijze WERK- SOKKEN Restant badstof KEUKEN DOEKEN GRASLINNEN LAKENS, reeds vanaf DAMES ZAKDOEKJES Prima BREIWOL, in alle I 39 courante kleuren Prima LEITHEN WOL, in ,Q 50 verschillende kleuren, 69 kost overal 2.55, bij ons Zwarte KINDER DIREC- TOIRES Fantasie gebreide DAMES HEMDJES of DIRECTOIRES Flanellen Dames NACHT HEMDEN, lange mouwen en kraag Fantasie Heren ANKLETS alle moderne dessins Wollen KINDER SPORT- rt98 KOUSJES m. lastex boord Prima geel KATOENEN ^98 BEDLAKENS Interlock Heren HEMDEN of LANGE PANTALONS Extra kwaliteit GEBOR DUURDE GRASLINNEN SLOPEN Interlock DAMES DIREC TOIRES Witte DAMAST TAFEL- LAKENS, reeds vanaf Moderne Heren PYAMA's grote maten Prima flanellen LAKENS Grote maat restant MOLTON DEKENS Prima keperflunellen DAMES PYAMA's Een extra super kwaliteit flinke maat, geen 10.95, nu PRIMA EERSTE KEUS AMERIKAANSE NYLON KOUSEN Restant prima WOLLEN DEKENS met een klein I Q75 vlekje IQ en verder diverse restanten iets verschoten tegen HALVE PRIJZEN. In ledore buurt vindt U een taak, II hoeft dua niet ver te lo pen. Ga Ineena naar BROERSVELD 124, Groenelaan hoek Ploegstraat ALEID ASTRA AT 64, naast Jamln of ga naar HET DEKENHUI8, Broersvest 117, bij halte Bui R. BROERSVEST 99 SCHIEpAM Niettegenstaande de slechte deviezen- positie van Nederland en de nog steeds enorme vraag naar Twilflt-Corietten In Europa, zijn wij er ln geslaagd onze sor tering Corietten uit te breiden met de nieuwste modellen van 1952. Tevens hebben wij ln onze collectie opgenomen... ,4e droom van Iedere Vrouw" BaliJsloce Corsetten. Eind goed al goed, laat U nog heden onze corsatière da nieuwste modellen voorleggen en U kunt het Jaar 1052 verjongd Ingaan. Vale duizenden zijn in da wolken over de prima Engelse coupe en de uitstekende kwaliteit van ome Twüttt-Corset en geen ander merk kan de Twilflt evenaren, denkt U alleen maar eens aan die heerlijke soe pele splraal-balljnen onbreekbaar en waarvan alléén Twilflt bet octroolreoht bezit. Vang 1952 aan fris an fit met ean heer lijk zittend Twilflt het Corset uit duizen den voor leder figuur en ln alle- prijs klasse voorradig an alle Corsetten met schriftelijke garantie en bovendien ergens deze kiwalltelt voordeliger, het te veel be taalde bedrag ln oontanten terug. Paskamer aanwezig. Alléénverkoop 1 Bus K en M hebben hun halteplaats voor onze zaken, WU wensen al onze geachte Clllntéle een gezellig Oudejaar en een Voorspoedig 1953. Groenelaan h. Wllbelmlnapleln, Tel. 68840 Rembrandtlaan h. Mesdaglaan, Tel. 67446 Lagere prtf*on. KiN DAIH*e Naaimachinehandel J I Verkoop van do Lanoflx-brolmachlne Wij wensen onze clientele een VOORSPOEDIG 1952 en maken hiermede tevens bekend det de OPRUIMING van exclusieve modellen Dameshoeden Woensdag 2 Januari a.a. '■-ochtends 9 uur begint Dameshoedenmagazijn M. REESE vanaf heden f 5.98 delen aan hun mede, dat, tengevolge van de sterk gestegen kosten van de verstrekkingen en de vermindering van het Rijkssubsidie, met Ingang van de volgende premietarieven voor de VRIJWILLIGE VERZEKERING gelden A. VERZEKERING MET ZIEKENHUISVERPLEGINGi ƒ1,17 per persoon per week (kinderen onder 16 Jaar vrU)i B. VERZEKERING' ZONDER ZIEKENHUISVERPLEGINGi 1,00 per persoon per week (kinderen onder 18 Jaar vrij). Het premietarief voor onvolledige gezinnen, zijnde l*/a maal het normale premietarief, komt tegelijkertijd te vervallen en wordt aan het normale premietarief voor 1 persoon gelijkgesteld. Het premietarief B. geldt UITSLUITEND voor reeds tegen dit tarief ver zekerde personen. Nieuwe inachrUvingen voor tarief B., of overschrij vingen naar tarief B., worden niet aangenomen. Een PREMIEREDUCTIE, UITSLUITEND op tarief A. ten bedrage van 0,50 per persoon per week wordt verleend aan 1. Verzekerden van 05 Jaar en ouder, onder de volgende xoonw'aarden: a. Men moet op 1 December 1951 vrij willig-verzekerd zijn en vóór 1 Januari 1952 de leeftijd van 65 Jaar hebben bereikt of over schreden. b. Personen, die op 1 December 1951 vrijwillig-verzekerd waren en op een tijdstip ln het Jaar 1952 de leeftijd van 65 jaar bereiken, vallen, van dat tijdstip af, onder de reductieregeling. o. Het bepaalde onder de punten a. en b. geldt ook voor personen, die op 1 December 1951 verplicht-verzekerd waren, doch ln de loop van het jaar 1052 naar de vrijwillige verzekering overgaan. d. De reductie ls strikt beperkt tot de personen, die zelf 65 Jaar of ouder zijn. ZIJ geldt dus niet voor Jongere echtgenoten. 2. Kinderen van 10,17,18,19 en 20 Jaar, onder de volgende voorwaarden: a. ZIJ moeten dagonderwijs volgen aan een Inrichting voor algemeen vormend of vakonderwijs. b. ZIJ moeten, tengevolge van ziekte of gebreken, blijvend buiten staat zijn met arbeid 1/3 te verdienen van hetgeen gezonde kinderen van gelijke leeftijd normaal kunnen verdienen. c. De premiereductie wordt eerst verleend, na overlegging van een volledig ingevulde en ondertekende verklaring, welke verkrijgbaar ls bij de bode of bij het kantoor van het ziekenfonds. N.B. Voor het AANVULLINGSFONDS wordt per 30 DECEMBER 1051 het tarief voor onvolledige gezinnen teruggebracht van ƒ0,12 tot 0,08 per week. De Besturen van de Algemene Zlekenfondaen te Sohledam. Zie speciale mededeling der algemene Ziekenfondsen op pagina 2 HET NIEUWE STADSBLAD EN NU OPRUIMING T. H. Bossers Dames Rokjes sulver wollen itof th.ni 7.98 5.98 Dames Japonnen aardige modellen sulver wol, nu 19.VB Plastic Dames Mantels mat c.puehon «lle maten nu sleehts 3.98 Flanellen Dames Pyema's prlms kwaliteit en afwerking 7.VB Theedoeken gelust en gezoomd royale meat extra reclame U.VB „Nevada" Wel alle kleuren ultsoeken per bol OjV" tJnfBTjtTalcena 120x150 cm pracht kwaliteit 7.95 6.95 1 Flanellen Badlakens roie en zalm Q extra xwaar, nu O.Vö Pyama Flanel extra reclame effen en geitreept thans 1.39 1 «09 Lingerie Katoen pracht kwaliteit 80 om braad 1.24 BESTEK IIuiqvarnaHaKdnaalmaeMnof2SOr Zlgnag, ulua., draagbaar 4n kof for naar kouoo -/SW.' machino— 20 vortchlllondo botoorklngon. Vierambachtutraat 67 Tol. 52116 Rotterdam. Doyorlandtotaan 184 Rotterdam Zuid. HOOGSTRAAT 60 - TELEFOON 60728 De Algemene ziehenfondsen ie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1951 | | pagina 1