Wat er in Schiedam gebeurde.... v&U es VoorTwilfit-CorsEtten r Schiedamse Slagers Reclame FIJNE RIBLAPPEN GEKOOKTE SCHOUDERHAN ROOKWORSTDA O ELEGANCE Automobielbedrijf „Unique1 RENAULT 1954 Sterren worden gemaakt. KREUGER l/R0ES9edé^ Burgerlijke Stand, i 2.- 48 o» De Bilt seint D. de Bruin Se JAARGANG Nb. Gecontroleerde oplaag van 18.000 exemplaren WOENSDAG 28 OCTOBER 1951 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMGEVING voor 6eh/ci. uw oezire Meeuwen kringelden boven stervende visjes. Grote scholen vooal kleinere vissen bevolkten in de afge lopen week de havens van de binnenstad. Op sommige plaat sen vertoonden het wateropper vlak een onnoemlijk aantal luchtbelletjes. Heel wat jacht- lustige jochies namen deze enige gelegeenheid te baat om met hun schepnetjes goede vangsten te doen. Dat was in dit geval een kleine kunst. Deze geweldige visseninvatie vindt haar oorzaak in het zuurstofarme water van Delftland, dat deze duizenden vissen op de vlucht drijft. En boven da gevinde vluchtelingen kringelen de blanke meeuwen, welke waarschijnlijk nimmer te voren zo gemakkelijk aan hun dagelijks visrantsoen zijn geko men. Verkeersongeval. In de binnenstad, ter hoogte van het Koolas, is Vrijdagmiddag een kleine jongen, de vijf-jarige F. v. Z., welke onverwachts van het voetpad afliep, tegen een rijden de auto gelopen. Met het trieste gevolg dat het knaapje met een hoofdwond en hersenschudding naar het ziekenhuis moest wor den vervoerd. Wat ons volk in 195% aan alcoholica naar binnen werkte. In de grote zaal van Irene heeft verleden week de Nationale Christelijke Geheelonthouders vereniging haar jaarlijkse pro- paganda-avond gehouden. De emeritus-predikant Ds. J. W. Fonsbeek, gewezen voorzitter van de Schiedamse afdeling heeft ter gelegenheid hiervan wel een zeer belangwekkende rede gehouden. Belangwekkend in die zin, dat wij hebben kunnen beluisteren, hoe bijv. in 1952 in ons land niet minder dan zeshonderd millioen gulden aan alcohol-houdende dranken is uitgegeven en dat Deze week als BIJZONDERE AANBIEDING IETS APARTS PER 500 GRAM VOOR DE BOTERHAM PER 100 GRAM -ALS SPECIALE ATTRACTIE Gedurende de maand NOVEMBER IXDERE WOENSDAG PER 100 GRAM 40 volgens berekening voor dit aar dige bedrag 50.000 woningen ge bouwd hadden kunnen worden. De oude, vergrijsde strijder ver telde bovendien nog, dat men voorheen, d.w.z. voor deze laat ste aller-moraal-ontwrichtende wereldoorlog nog de steun van onze Hollandse vrouwen had ge had, doch dat velen, zeer velen van het zwakke geslacht nadien zelf alcoholische dranken zijn gaan gebruiken. Bovendien bleek uit deze lezing opnieuw, welk een nauw verband er be staat tussen het hoge frequentie- cijfer van verkeersongevallen en de alcohol. In het jaar 1952 zou dit 5004 gevallen bedragen hebben. Natuurlijk werpt het al coholisme ook een schaduw over het gezinsleven. In ons vader land zouden er naar schatting 20.000 gezinnen van dronkaards bestaan Drie plezierrijders. Drie knapen van 18, de aanvoer der, 14 en 16 jaar, de passagiers, zijn aan het plezierrijden ge weest, zoals de mode-term luidt. Deze misdadige sport, welke in Amerika nogal beoefend schijnt te woren, is de laatste tijd ook naar ons land overgewaaid. De politie, zowel aan gene zijde van de grote haringvijver als hier te lande, pakt deze joy-riders" ge lukkig niet met fluwelen hand schoenen aan. De vrachtauto, waar het hier om gaat, stond in de Hagastraat. De chauffeur was even afwezig. Een jeugdige drukkersgezel heeft toen met twee kameraden even zijn slag geslagen en is voor een wijle door de donkere straten aan het „plezierrijden" getogen. Laten wij voor de jeugdige delinquen ten hopen dat het Joy-riding proces-verbaal van de politie hen tegelijk van Joy-riding heeft genezen. met een 15.90 ,.DE STER" Kruyer-Ris vanaf f 4380.- Reeds nu leverbaar. ▲UTGMOBIBLBEDBIJF „UNIQUE" (F. BLOK) Borg;. Knappertlaan S-G Tel. 6T100-68100 Wanneer wij zo de lijst van populaire Amerikaanse zangers ai zangeressen bekijken Rosemary Clooney, Guy Mitchell, John nie Ray, Frankie Lane, Jimmy Boyd valt het niet op, dat zich achter het succes van deze jonge mensen de meesterhand vw- bergt van Mitch Miller. Toch zouden Frankie, noch Guy, noch Rosemary ooit zulk een in druk op de populaire muziekwe reld gemaakt hebben, als er niet de voortdurende steun en stuw kracht van Mitch Miller was. Mitch, de man met de rossige baard, is degeen die als a en r chief" van een Amerikaanse platenmaatschappij het hele re pertoire van de sterren in kwes tie - en van vele andere - vast stelt. De „a" in zijn titel betekent „artisten", de „r" slaat op „re pertoire". In de bijna vier jaar, dat Mitch zijn functie bekleedt, heeft hij menige hit geproduceerd - er waren platen bij, waarvan meer dan twee millioen exemplaren verkocht werden! Dank zij zijn inspirerende leiding kwamen er in 1952 in het repertoire van „zijn" [platenmerk procentsg(e- wijze veel meer best-sellers voor dan in dat van alle andere maatschappijen. In 1953 zijn al zeer bijzondere dingen gebeurd, zoals het succes van Frankie Laine's „I believe", dat maanden achtereen bij de top-hits stond, en Jimmy Boyd's „Teil me a story". Deze dynamische persoonlijk heid heeft een druk, jachtig le ven. Niet alleen is hij de pro grammaleider, maar ook orkest leider, arrangeur cri „l&leotciv jager". Hij begint zijn werkdag al vroeg met het doornemen van de post op zijn kantoor aan Se venth Avenue in New York. Om eventuele opdringerige bezoe kers (voor wie hij op die tijd „niet thuis" is) te weren, sluit hij daarbij de luiken aan de straatzijde van z'n kantoor! Dan komt het nauwkeurige en con centratie vereisende werk van platen beluisteren. De rest van de dag wordt gevuld met het be spreken van nieuwe muziek nummers met tientallen uitge vers en met het leiden van nieu we opnamen - dat soms tot diep in de nacht duurt. Mitch Miller reist veel; in feite bereist hij heel Amerika en is soms dagen lang onderweg. Dit is een noodzaak voor iemand die steeds ogen en oren open moet houden voor jonge talenten, voor veelbelovende nieuwe Het weer wordt slechter. Shawls 3.95 - 4 90 - 5 90 Handschoenen 5.50 - 15.90 - 17.90 Wollen Vesten 15.95 - 19.95 - 24.50 Pyama's 12.90 - 15.90 Kamerjassen OVERHEMDEN Kerko - Fablo 12.90- 14 90 - 10.90 - 13.90 BROERSVEST 6 TELEFOON 68206 MITCH MILLER Hoboist, hit-maker en leidsman van jonge talenten. nummers, nieuwe stijlen en ori ginele aardigheidjes. Hij moet een goede kijk hebben op da smaak van het publiek en csr als de kippen bij zijn om eerder dan anderen iets nieuws te brengen. Een man van Miller's formaat moet organisatievermogen heb ben; hij moet de meningen van anderen niet zonder meer opzij zetten, en toch steeds goed we tenten wat hij wil en wnt hij doet. BEDDEN REPARATIES Voor zijn artisten is Mitch een vaderlijke vriend, een raadgever en een mentor. Met zijn ethousi- asme drijft hij zie tot top-presta- ties, hij vervolmaakt hun stijl en hun kundigheid en maakt ze tenslotte beroemd.Wat te zeggen van Guy Mitchell, geboren Al- bert Cernik, die onder de naam van Al Grant een onopgemerkt zanger was? Door Mitch, die de unieke hoorn-en handgeklap- begeleiding voor hem bedacht, is hij beroemd geworden. Zijn ar- tistennaam - Mitchell - is ont leend aan de voornaam van zijn vriend en programmaleider En Rosemary Clooney, nu een zan geres van wereldbekendheid en een filmster bovendien, zei eens: „Ik geloof, dat er van mijn ta lenten nooit iets goeds gemaakt werd, totdat ik Mitch ontmoet te". (zie vervolg pagina 2) OPTICIEN TELEFOON 66431 64- VOOR OPGAVE AD VERTE NTIE'S WENDE MEN ZICH TOT ONS BUREAU „HET NIEUWE STADSBLAD" C. J. v. d. KLINK L. de Colignystr. 19 SCHIEDAM TEL. 67368 ADVERTENTIE TARIEVEN 16 ct. per m.m. Contractprijzen op aan /raag. HNMtf GEBOREN: 19 OCT. Johannes J. zoon van J. Harte en L. D. Streefkerk; Robert, zoon van J. Heijnemans en C. A. M. v. d. Moezel; Cornelia dochter van L. Troost en A. J. Bonte; Elsa, doch ter van A. Dalmeijer en E. Mühl- hauser; Edward P. zoon van P. B. Bedeker en C Ketting. 20 OCT. Johannes C. zoon van J. A. van IJperen en A. J. Ouwerling; Nicolaas zoon van J. N. Breget en A. A. Brands; Andreas G. W. zoon van H. H. van Stralen en J. M. Har tendorp. 21 OCT. Franciscus zoon van C. H. Blanker en C. M. Koppenhagen; Johannes C, zoon van N. van Ark en J. Verkerk; Wilhelmina C. doch ter van G. Koster en M. M. N. v. d. Meulen; Maria C. L. dochter van J. de Vette en C. J. M. Olsthoorn. 22 OCT. Lode wijk P. zoon van C. K. Prins en J. S. Wehrmeijer; Cor- nelis zoon van C. v. d. Torre en J. de Jong; Tennis zoon van H. C. den Brinker en F. Suttorp; Anna C. M. dochter van C. P. Rab en A. A. van Rixoort; Dirk J. zoon van B. J. S. Sluijter en A. den Uyl; Levenloos kind van J. Weeda en E. de Bruin. 23 OCT. Alexander J. zoon van I. S. Daniëls en C. J. M. Kloppers; Annette E. dochter van G. Geertse- ma en E. A. v. d. Zee. 24 OCT. Maria M. dochter van G. van Naamen en P. Stuit; Petrus J. H. M. zoon van J. M. de Koning en M. F. J. Melchers; Carla C. dochter V. J. de Voogel en M. J. C. Knoops; Adriana P. dochter van M. van Eijk •n C. W. J. Broeren. 26 OCT. Anna M. dochter van Q. D. v. d. Broek en A. H. J, v, d. Noor- daa. BROERSVEST 54 SCHIEDAM ONDERTROUWD: 22 OCT. L. van Barneveld, 24 jaar en A. J. v. d. Kroon, 23 jaar; A. J. Blokland, 26 jaar en J. Tettelaar, 24 jaar; J. A. Blokland, 26 jaar en J. Segers, 24 jaar; W. A. ter Braak, 26 jaar en E. M. Beukers, 25 jaar; C. de Graaf, 24 jaar en J. E. A. Ostyn, El jaar; G. Kop, 32 jaar en G. H. Carels, 29 jaar; L. Oosterman, 19 jaar en G. P. Bleecke, 17 jaar; H. Ouwens, 21 jaar en C. Reine, 19 jaar; J. A. Penning, 43 jaar en J. D. Sprado, 48 jaar; A. M. Sehuurmans 26 jaar en A. A. M. Wij zenbroek, 23 jaar; J. Ulven, 41 jaar en C. Th. Hersbach, 28 jaar; J. B. J. Verschu ren, 25 jaar en J. Kapoen, 23 jaar; G. Verwaal, 21 jaar en M. Meulstee, 22 jaar; W. Vogel, 26 jaar en A. E. Peeters, 23 jaar; A. P. de Vree, 47 jaar en A. van Gorkum, 47 jaar; J. H. van Waas, 26 jaar en A. M. den Hartog, 23 jaar. GEHUWDi 22 OCT. G. P. Middeldorp, 24 jaar en M. Gerrets, 24 jaar; J. F. v. d. Heiden, 22 jaar en A. C. van Splun- ter, 28 jaar; M. van Steenis, 25 jaar en N. J. de Wit, 22 jaar; A. P. van Schendelen, 31 jaar en M. A, Th. Sciarone, 25 jaar; P. J. de Jong, 26 jaar en .G A. Braak, 26 jaar; P. R. v. d. Plaats, 39 jaar en A. van Oos ten, 31 jaar; J. P. Broere, 24 jaar en W. v. d. Horst, 21 jaar; M. H. Wei ten, 32 jaar en H. M. L. Meijer, 28 jaar; J. H. B. Melchers, 25 jaar en en C. J. van Raay, 22 jaar; C. J. Koreman, 30 jaar en M. Th. de Ja ger, 21 jaar; L. P. S. Gommers, 27 jaar en A. H. L. Brouwer, 25 jaar; A. Th. J. M. Heeze, 24 jaar en A. v. d. Knaap, 20 jaar; P. van Heest, 27 jaar en A. Kerdel, 29 jaar; J. H. Kruit, 25 jaar en J. Klela, 24 jaar; J. T. ten Ham, 27 jaar en N. G. Bak ker, 24 jaar; J. Visser, 28 jaar en L. E. Roodenburg, 26 jaar. OVERLEDEN! 17 OCT. H. Wielstra, 51 jaar. 18 OCT. G. van Stuivenberg, 49 jaar; J. H. van Deursen, 49 jaar. 19 OCT. J. M. Kuypers, 57 jaar, vrouw van G. H. Prein; J. A. Schra, 73 jaar; A. S. W. van Oortmerssen, 57 jaar, vrouw van T. Tiesema. 20 OCT. L. v. d. Sluijs, 88 jaar, wed. van T. Kalkman; C. de Bruin, 73 jaar; 21 OCT. P. den Herder, 51 jaar; E. A. Steeg, 3 dagen. 22 OCT. F. v. d. Pol, '56 jaar. 23 OCT. W. Wilton, 78 jaar. 23 OCT. W. Kool, 75 jaar. VQ0R «CHML UW 0CZIN BROERSVEST 54 SCHIEDAM CORSE? y „TwiIfit"-Corsetten geven fratie aan dc lichaamslijn en ouden het figuur jong en flank. Er ia een „Twilfijr' voor iede» figuur. Model 8404 ,,Twilfit"-Co». set. zijsluiting, met veter in de rug, elastieken bovenrand en 2 paar Twil- grip-Jarretelles ook van heind' en ver naar en nu ook naar.... die bij onze combinatie is I 1 GROENELAAN, REMBRANDTLAAN ST. LIDUINASTR. 94 Bus K en M hebben halte-plaats voor onze zaken. ÜPW""«— Beschermt U daar dan tegen, wij brengen 'n pracht sortering. f 49.diverse kleuren de goedpassende merken Zie onze etalages vakwerk voor redelijke prijs en in 1 dag klaar i SCHIFBAM 5» Broersves^ 64-66 SCHIEDAM Te! 67920 ORANJE GALERIJ 9 A SPEEDS DE W NIEUWSTE MODELLEN ZIEKENFONDSLEDEN SPECIALE KORTING SPECIALE AFDELING SPOEDREPARATIES

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1953 | | pagina 1