Wervingsactie B. B. Schiedam West iLj ctiksk Fa C. Hofman VISSERTJES Frits Grondio Kies 1 eieren voor uw geld Wijkcentrum Nieuwland GOEDE BIJVERDIENSTEN DAMES van 23 jaar en ouder 9 Nu kunt U smullen WEEKRECLAME DE NIJVERHEID TAXof BUSTAX PROFITEERT NU J. M. Pieters cuarfAMxlükek SPAARBANK anno 1820 opening 5e bijkantoor BAKKERIJ ONZE RECLAME IS: SPECIALE KWALITEIT ENLAGE PRIJZEN GARAGE L. v. d. MOST TIÈDE f 12.50 KAPSALON m KRUIT Woensdag 27 februari 1957 Gecontroleerde oplaag van 19.750 exemplaren 8e jaargang no. 16 Spaar de waardevolle K.E.S.-GELDZEGELS BROERSVEST 56 H voor a. 4 DAMES voor ochtend en avond. b. 2 DAMES van 7-12 uur v.m. c. 2 DAMES van 5-7 uur n.m. d. 1 DAME van 8 uur v.m. - 5.30 uur n.m. (48 u. p. week) Komt U eens pratenNieuwe Haven 105 SLAGROOMSPIJSGEBAK, vna 28 voor 0.23 CREME TAARTEN, deze week slechts 1.35 CAKE TAARTEN, van 1.10 nu0.98 HOEFJES en WELLINGTONS, per 250 gram 0.75 MARGRIETEN, per 250 gram 0.65 100% ROOMBOTERBIESJES, per 200 gram 0.75 PENCE GEBAKJES, 2 voor Q.25 Overheerlijke SLAGROOMTAART, deze week voor slechts 1.50 n NIEUWE HAVEN 241 TELEF. 68385 SCHIEDAM Vraag ook aan onze bezorgers Hoofdstraat 147, Schiedam - Tel. 68016 Ruime sortering Koekjes Gebak Krentenbrood en Beschuit, alles vanouds bekende KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN Standplaats MARKT, SCHIEDAM BROERSVELD t.o. DE PASSAGE Let op het rode bord!! VOOR nafiKT.....'. y. SINGEL 195 (nabij station- Telet 69841 J SCHIEDAM EN OMGEVING ADVERTENTIEBLAD VOOR NIEUWS- EN VOOR OPGAVE ADVERTENTIES WENDE MEN ZICH TOT ONS BFKEAO „HET NIEUWE STADSBLAD", C. J. v. d. KLINK, W. DE ZWIJGERLAAN 40 (hoek Louise de Colignvstraat) SCHIEDAM, TELEF. 67368 ADVERTENTIETARIEVEN 18 ct per m.m Contractprijzen op aanvraag KANTOORUREN DAGELIJKS (beh. 'sZaterdags) van 9—1 en 2—6 uur. DANKBETUIGING Met deze betuigen wij onze innige dank aan doktoren en zusters van Diaconessen ar beid, en in 't bijzonder zuster v. Delft voor de liefdevolle zorgen betoond tijdens ziekte en overlijden van onze lieve Man en Vader THOMAS VAN ZOMEREN Uit aller naam: A. v. Zomeren-de Recht Bellstraat 14 b JAN BLAUW en WILLY VRIJDAG Trouwen 2 maart a.s. in de Mary-Church 304 Queenstreet Brisbane, Australia. Let op de zaken met dit embleem. WIJ GEVEN CADEAU..! Hier Ontvangt U 2 K.E.S. pun ten per bestede gulden en 5 GLD. CONTANT TERUG VOOR 500 K.E.S.-PUNTEN Vraag Uw K.E.S.-zegels SCHOENEN VOOR IEDEREEN' BN0ERSVEST 54 SCHIEDAM De meeste Nederlanders zijn van oordeel, dat de organisaties in het maatschappelijk leven van onder af opgebouwd moeten worden door vrijwillige samenwerking van per sonen, die zich er vrijwillig voor beschikbaar stellen. Ook ik ben van mening, dat dan een meer duurzame, meer in het volksleven verankerde organisatie tot stand komt, dan wanneer deze van boven af wordt vastgesteld en geregeld, met van boven af aanwijzing van personen, die hier hun krachten aan moeten wijden. Bij de opbouw van de Bescherming Bevolking is dan ook rekening ge houden met deze karaktertrek van ons volk. De organisatie ter plaatse en hier denk ik in de eerste plaats aan de zelfbescherming moet geheel geschieden door de vrijwillige samenwerking van per sonen, die zich hier vrijwillig voor beschikbaar stellen. voor de befere herenmodes Tot heden heeft zich een behoor lijke kern aangemeld, die met grote volharding aan de opbouw van de B.B. gewerkt heeft. Uit het feit, dat de B.B. nog niet volledig bemand is, zou men kunnen afleiden, dat het Nederlandse volkskarakter toch liever regeling van boven af dan vrijwillige opbouw van onderen ver kiest. Ik en velen met mij weige ren dit te geloven. Daar moet een andere oorzaak zijn, en wel: onbe kend met het wezen, het doel en de noodzaak van de Bescherming Bevolking. VOOR IFDFRff M BROERSVEST 54 SCHIEDAM Teneinde deze onbekendheid en onwetendheid in haar tegendeel te doen verkeren zal in de periode van 25 februari tot 9 maart 1957 Uw aandacht op velerlei wijze op de B.B. gericht worden. In het wes telijk deel van Schiedam zal n.l. gedurende genoemd tijdvak een «(IMIHIHM •ÏÏJS II r" TEL. 67121 GROOTHANDELAAR IN EIEREN (ook voor industrie) Overschiesestr. 53-57, Schiedam. o- dl MAANDAG 4 MAART A.S. in het Dr. WIBAUTPLEIN 129 Geopend alle werkdagen van 9-12 uur wervingsactie worden georgani seerd, tijdens welke 'n groep nood- wachters de persoonlijke belang stelling van de bewoners van dat stadsdeel voor de B.B. zal vragen; voorts zal op zaterdagmiddag 2 maart a.s. in de Rembrandtlaan en omgeving een demonstratie worden gegeven door redders, EHBO'ers en brandwaohts van de B.B. Dan zal ieder onzer zich in alle ernst moeten afvragen of hier wel licht een taak voor hem of haar ligt. Dan moet het ook mogelijk zijn in dat stadsdeel een hechte, in de be volking verankerde B.B. organisa tie op te bouwen. En daarmed» tevens de moeite te belonen van hen, die, gedreven door het ideaal van onbaatzuchtige samenwerking, zich reeds thans ten behoeve van de B.B. zoveel moeite getroosten. Mogen de komende weken bewijzen, dat wij inderdaad samen in staat zijn om op vrijwillige basis 'n hech te en betrouwbare B.B. organisatie op te bouwen. Het Ass. Hoofd Bescher ming Bevolking Schiedam, M. F. Engels. Voor het schoonhouden van moderne kantoorgebouwen: Donderdagavond a.s. van 6.30-8.30 uur. Gratis accordeon mee naar huis Laat U direct inschrijven voor de Maart- testcursus. 3 maanden, we kelijks een uur les voor 30.Geen verdere kos ten voor studiemateriaal privé- en clublessen. Voor gevorderden nog plaats in gezellige clubjes. - Accor deon Instituut Borstlap, Nic. Beetsstraat 48 B, Schiedam - Telef. 67441 Te koopkinderwagen en wandelwagen m. bedje en kussen, merk Mutsaerts Warande 222 B. Boterhamworst, uit blik 100 gram 28 ct. Ham 100 gr49 ct. Voor MELK, ZUIVEL PRODUCTEN, KAAS en FIJNE VLEESWAREN Groenelaan 35 Telefoon 67918 Wij geven Zeleozegels Te koopgoed onderh. Solex, tegen elk aann. bod. W. Chaigneau, Prof.Treub- laan 27, Nieuwland. Te koop gevraagd: een meisjesfiets, leeftijd 810 jaargratis verkrijgbaar een kinderwagen. Brieven onder No. 2505 aan bureau van dit blad. Zoekt U trompet, sax of clarinet V. Krogten heeft het I Rotterdamsedijk 148, Telefoon 67026. Aangeboden: boonstok ken, tuinzaden, poot-aard appelen; verse eenden eieren a 10 cent per stuk. H. van Schie, Oudedijk 99 Te koop: kinderwagen, crème en wieg, in zeer goede staat. Na 7 uur: St. Liduinastraat 23 A. Ter overname aangeb.: Licht grijze kinderwagen, laag model (t.e.a.b.) v. Deijk, B.K.laan 191a. Te koop: tegen elk aan nemelijk bod 2 fauteuils, 2 eikenhouten leunstoelen, kinderstoel en commode te bezichtigen: D. Van de Vorle, P.K.O.laan 82c. Te koop: modern stalen schrijfbureau en lichtgrijze kinderwagen. Veel chroom en in prima staat. Troelstralaan 117. Verloren: Vrijdag 22 febr. autoped kleur (rood met beige) omgeving Wi- boutplein tegen beloning terug te bezorgen. F. Steenbergen, Schaperlaan 49. Te kooppick-up; ovale theetafel; 6-kantige tafel. Boerhavelaan 51 A. Te koop: kinderwagen. Vondellaan 50. Te koop: een radio en aquarium (90x40x60). Na 7 uur: Molensingel 45. Te koop: Oldf. dressoir, oldf. boekenmolen m. rook stel, bandrecorder geschikt voor inbouw compl. merk Grundig, staande schemer lamp. Fr. Haverschmidtlaan 35 Te koop: compleet inge richt tropisch aquarium (80x50x40); ledig aquarium (55x35x35); beide met bij behorende onderzettafel; enige kweekbakjes; origi nele „Wi!helmina"biljart- qeue; Philips radio. Adres: Kamerl. Onneslaan 134 b, (bovenste bel). Zoekt U 'n mondorgel, gitaar of slagwerk v.Krogten levert uw merk! Rotterdamsedijk 148, Telefoon 67026. Groot huis met tuin te koop gevraagd voor samen woning. Ook te ruilen met twee zonnige 3 kamer wo ningen met alle gerief. Brieven onder no. 2564 aan bureau van dit blad. Vriendin gezocht, leef tijd plm. 21 jaar om samen le week van Augustus bus- of bootreis te maken. Brie ven onder No. 2512 aan het bureau van dit blad. Te koop: z.g.a.n. tennis- koffer. 'sAvonds na 7 uur: Vlaardingerdijk 305 A. Te koop 1 Philips koffer radio (kostprijs 385. voor 150.in staat van nieuw; 1 Philips platen- wisselaar, 78 toeren, 35.-; 2 old-finish armstoelen a f20.per stel; drukknop radio v. eigen bouw 10. Prof. K.O. Laan 134 B (le étage) Schiedam. Ged. machinist gevord- leeftijd. Beh. Engels en Duits. Goed handschrift, zoekt verand. v. werkkring b.v. lichte adm., vertegen woordiger of magazijn, liefst op technisch gebied. BrievenNieuwe Maas straat 26 A. Te koop wegens over compleet: een old-finish huiskamertafel en 4 stoe len (gobelin-bekleding); een dressoir, in goede staat tegen elk aannemelijk bod. Rosman, Leibnitzstraat 21a Schiedam. tt Lekstraat 15 Schiedam Telef. 69709 Tegelboard in diverse kleuren 183x122 17,— per plaat; Bricolite, voor het maken voor schoorsteen mantels 122x105 16, grote keuze in zachtboard, gaatjesboard, triplex, mul. tiplex, meubelplaat, latten, planken enz. Frans v. Tienen, Broers veld 123, Tel. 69799. ItP-CEKWR* UWLtWAUÜMMA (STtnojvmsws ST tHOtrtHW Pt-WTO \H6 atwtwmwRkM io* mvao* sein rotiwoma Voor bruiloft en par tijen verhuren wjj nu ook 5 liter koffieketels, wij be zorgen zonder prijsverho ging. Verhuurinr. Andr. aan de Wiel, Breedstr. 33, Tel. 64 366. Goed nieuws voor prui mers De beste tabakken Witte Ster en Nikkel nu zó verpakt, dat de tabak altijd vers en soepel blijft en niet kan uitdrogen. Altijd sap pig. Geen kort, geen ver lies, dus voordelig. Probeer 't vandaag nog

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1957 | | pagina 1