Fa G. Holman n\ Suède Jasjes 29.95 Dames Japonnen il gj| n PAASTIJD-EI ERENTIJD Kies eieren voor uw geld \\HVSE GELOOF NIET ALLES GOLFMESSEN „SOLINGEN i Stadsnieuws AFWEZIG Woensdag 17 april 1957 Gecontroleerde oplaag van 19.750 exemplaren 8e jaargang no. 30 Irma Kolassi bij „Schied. Vrouwenkoor" Klanken van Golgotha ZOJUIST ONTVANGEN Broersvest 111 Openluchtbad Groenoord b Ip v i:a?' 'h n i»; s Ushtuülis TEL. 67121 BROERSVEST 56 Postduiven Vereniging „Nooit Gedacht" SPECIALE v h S mB. ALLEEN GEVESTIGD TE SCHIEDAM wat men U aan de deur komt vertellen!! KOOPT U BIJ ONS MET GARANTIE voor slechts f 2.95 Staalwaren en Gero-Zilmeta HOOGSTRAAT 52 TELEFOON 55193 NIEUWS. SCHIEDAM EN OMGEVING ADVERTENTIEBLAD VOOR VOOR OPGAVE ADVERTENTIES WENDE MEN ZICH TOT ONS BUREAÜ „HET NIEUWE STADSBLAD", G. J. v. d. KLINK, W. DE ZWIJGERLAA N 40 (hoek Louise de Colignystraat) SCHIEDAM, TELEF. 67368 ADVERTENTIETARIEVEN 18 ct. per m.m. Contractprijzen op aanvraag KANTOORUREN DAGELIJKS (beh. 'sZaterdags) van 9—1 en £—6 uur. „Schiedams Vrouwenkoor" is voor nemens Donderdag 25 April a.s. 'n concert te geven in gebouw Arcade. Dit belooft een bijzonder concert te worden want „Schiedams Vrouwen koor" heeft de medewerking ver kregen van de sopraan Irma Kolassi een zangeres mogen wij wel zeg gen van internationale bekendheid. Het was de Haagse musicus Arthur Orobio de Castro, die Irma Kolassi in het najaar van 1950 in een radio - uitzending van ,Le Miroir de Jésus' ontdekte en haar naar Nederland bracht, alwaar zij met hem, in het zelfde werk, voor het eerst optrad te Den Haag op 6 April 1951. Dit debuut in Nederland werd voor Irma Kolassi een overweldigend succes, zodanig zelfs, dat besloten werd aan het eind van hetzelfde jaar de uitvoering van „Le Miroir ,de Jésus" te herhalen in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam (dit laat ste concert werd in April 1952 door Radio Hilversum uitgezonden). Haar succes was wederom over rompelend. Hiermede was haar naam in Nederland gemaakt. Schiedams Vrouwenkoor komt met een interessant programma, waarin o.a. werken van Poulenc, Strategier, Henr. Bosmans enz. ten gehore ge bracht zullen worden. SCHOENEN VOOR IEDEREEN' BROERSVEST 54 SCHIEDAM Het zangkoor van het Leger des Heils voert op Goede-Vrij dag een bijzondere zangdienst uit welke als titel draagt „Klanken van Golgotha" Aan deze dienst werden mede: Sr. majoor J. H. Drent je, Schriftlezing; Solisten: Mevr. E. den Ouden-Jan- sen, sopraan; mevr. M. J. de Jager- Peters, alt. Declamatie door de heer B. J. F. v. d. Hoek en mevr. A. Verdam-de Ruiter. Het geheel staat o.l.v. kapelmeester A. van Gulik. De dienst vangt aan te 8 uur n.m. Toegang vrij. v.a. org. import 12.95 TELEF. 67416 Het prachtige openluchtbad „Groen oord" in Kethel een project van formaat, zoals Schiedam tot nu toe niet heeft gekend is zo goed als gereed. Het is een recreatie-oord van allure geworden en zal niet alleen bezoekers uit Schiedam trek ken, maar ook van ver uit de om trek. Bad Groenoord is een complex van veertig duizend vierkante meter en omvat een groot bassin van inter - De Paastijd nadert weer en zo ook de tijd om weer eieren te eten. Zo doende heeft de Fa. C. Hofman, de enige eierengroothandel in Schie dam, weer een zeer drukke tijd voor de boeg, want tegen de Paasdagen gaan de eieren met tientallen kis ten de deur uit en de ene wagen na de andere rijdt voor om de voorraden van honderd duizenden eieren weer aan te vullen. Dit jaar Pasen verwacht de Fa. Hofman 'n extra grote drukte, daar de prijzen plm. 5 cent per ei lager zijn dan verleden jaar Pasen. De Fa. Hof man, die dit,jaar een klein lustrum viert omdat ze nu 5 jaar in Schiedam gevestigd is, kunnen wij zeker van harte feliciteren, want de beide firmanten stellen alles in het werk om de Schiedamse bevolking een zo vers mogelijk ei te laten eten, en dit lukt ook, want de eieren worden 4 maal per week met eigen wagens opgehaald in Gelderland. Niet alleen in het binnenland heeft de Fa. Hofman 'n goede naam maar in het buitenland is de Fa. Hofman ook zeer bekend, want wekelijks worden er wagens vol eieren naar Duitsland, en Zwitserland gebracht Wij hebben ook kunnen zien, dat de Fa. Hofman niet alleen hele eie ren verkoopt, maar de eieren wor den er ook stuk geslagen om dan verwerkt te worden tot advocaat in distilleerderijen. Ook worden de eieren gescheiden in wit en dooier, dit gebeurt op een zeer bijzonder apparaat dat de Fa. Hofman voor dit doel zelf ontworpen heeft. Met dit apparaat kunnen 4 man 10.000 eieren per uur stuk slaan en tevens scheiden in eiwit en eidooier. Als de Fa. Hofman op dezelfde voet doorgaat, kunnen wij er verzekerd van zijn, dat wij binnen enkele ja ren in Schiedam één van de grootste eierengroothandelaren van het hele land gevestigd zien. Bij ons bezoek vond de Fa. nog even tijd om de sorteer machine (die dagelijks draait om de grote aanvoer te ver werken) stil lï -^-tten en 'n aardige etalage te waarvan wij hier een foto afdrukken. Wij wensen de Heren Hofman Sr. en Jr. nog meer succes in de komen de 5 jaar en hopen, dat zij de Schie damse Melkhandelaren en Distil leerderijen nog vele jaren mogen bedienen met de beste eieren van het land. -•■•*■ aai 5C C Sa* !ii. GROOTHANDELAAR IN EIEREN (ook voor industrie) Overschiesestr. 53-57, Schiedam. nationale afmetingen (vijftig meter lengte) met een glooiende bodem. Voqrts een bassin voor geoefenden met een wateroppervlakte van 1450 vierkante meter en een kleuterbad van 150 vierkante meter. Een ruim terras, waar ongeveer 300 personen de activiteiten in het bad kunnen gadeslaan, maakt het mogelijk, dat ook niet-zwemmers er zich thuis zullen gevoelen, onder het genot van ijs, verfrissende dranken en/of eenvoudige gerechten. Er zullen 5000 bezoekers tegelijker tijd bassins en ligweiden kunnen bevolken, wat mogelijk is door een systeeih van „wisselcabines". Het bad zal voor het publiek wor den opengesteld op Zondag 12 Mei a.s., nadat op de Zaterdag vóór ge noemde datum de officiële opening zal hebben plaatsgevonden in tegen woordigheid van de Minister van Sociale Zaken. voo de betere herenmodes Op veler verzoek wordt reeds Za terdag a.s. een begin gemaakt met de verkoop van seizoen-abonne menten, waarop indien deze vóór de openingsdag worden gekocht 10% korting zal worden gegeven. Telkens op Woensdag en Zaterdag middag van 2.30 tot 4.30 uur, zal de bedrijfsleider van Bad „Groen oord", de Heer A. L. A. Peute, voor deze verkoop aanwezig zijn in het V.V.V.-huisje, nabij het Postkan toor. Met betrekking tot de voor het a.s. zwemseizoen geldende tarieven, ver wijzen wij U naar de in dit num mer voorkomende advertentie van de „Stichting Openluchtbaden", Schiedam. VOOR IEDEREEN! BROERSVEST 54 SCHIEDAM te Vlaardingen. A.s. Zondag houdt bovengenoemde vereniging haar éérste trainings- vlucht vanuit Zevenbergen. Afstand 37 km., tevens kan er door de leden geconcourst worden. Inkorven kan geschieden op Zon dag v.m. van 8 tot 9 uur. Klokken zetten gelijktijdig, 9 uur. ENORME SORTERING LAGE PRIJZEN Elega nt costuum met 2 rokken (1 wijde plooirok en 1 gladde rok) in de nieuwe Franse lijn. Gemaakt van de zo gewilde kamgaren Ba* ratea. Aiïe nieuwe mode kleuren. Maten 36-46 O 7» Mantelcostuums reeds v.a. I 59. Suédine, d« grote mode! Wij brengan hierin een grote sortering Dit mode( in een prima kwaliteit (niet van echt te onderschelden) moderne kleuren, o.a, ree bruin, koffiebruin, battle groen, beige, rood en bleu - jrj maten 36-46 Suèdine reeds vanaf f 37.50 Japon met aangesloten Jasfe De nieuwste Amerikaanse import dessins en in alle moderne kleur schakeringen. m q Maten 38'48 <r Japonnen met jasjes v.a. f 29.73 Voor ieder kind een mooie ballon De vrachtprijs bedraagt 10 cent per duif. Ook zal er weer traditiegetrouw wekelijks een extra ereprijs worden vervlogen, voor aangewezen duif. Hoewel het vluchtprogram eerst pas 5 Mei a.s. definitief aanvang zal nemen, werd besloten vooraléérst drie oefenvluchten te houden, en wel op 14 April Zevenbergen, 37 km.; 21 April: Breda, 48 km. en 29 April: Tilburg, 64 km. Het ligt in de bedoeling le Paasdag vanuit Breda een eierenconcours te houden. 500 stuks eieren werden reeds dis ponibel gesteld. S. P. VAN DEN BROEK Tandarts van 19 April t.m. 2 Mei. Waarneming spoedgevallen; Tandarts v. d. NAGEL.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1957 | | pagina 1