Zomer op de Veluwe VIHCO BAD- l m ATTENTIE SLAVINKE N TWEKA VAN MEURS e» Suède Jasjes KOSTUUMS H.H. Adverteerders IN DE KANTLIJN VAN DEZE WERELD WOLHUIS y. d. LEEDEN Woensdag 18 juni 1957 Gecontroleerde oplaag van 20.000 exemplaren Se jaargang no. 48 Schiedam, 19 juni 1957 Hiermede vervullen wij de treurige plicht, U kennis te geven van het overlijden van de heer K. F. van PELT Die ca. 45 jaar lid, waar van 20 jaar als voorzitter van onze vereniging zijn beste krachten heeft gege ven. Zijn grote liefde voor dit Werk, zal 'n stimulans voor ons zijn, om op de in geslagen weg voort te gaan Hij ruste in vrede Namens het bestuur Dirigent en Leden van O.B.K. DANKBETUIGING DANKBETUIGING 1 JULI A S. 20.000 exemplaren VISSERTJES 8 ct. per woord. Minimum f 1.50 Zakelijke Vissertjes dubbel tarief. Het Nieuwe Stadsblad BROERSVEST 56 ■Zo eet U lekker en voedzaam Hoe t ook zij wA/V^ szHaznm voor dames, heren en kinderen TE KUST EN TE KEUR Broersvest 4 Telef. 69726 mmÊm VOOR ZONWERINGEN ORANJEGALERIJ 11 TEL. 67844 NIEUWS. SCHIEDAM EN OMGEVING ADVERTENTIEBLAD VOOR VOOR OPGAVE ADVERTENTIES WENDE MEN ZICH TOT ONS BÜREAO „HET NIEUWE STADSBLAD", «5. J. v d. KLINK, W. DE ZWIJGERLAAN 40 (hoeh Louise de Colig^ystraat) SCHIEDAM, TELEF. 67368 ADVERTENTIETARIEVEN 18 ct. per m.m. Contractprijzen op aanvraag KANTOORUREN DAGELIJKS (beh. 'sZaterdags) van 9—1 en 2—6 oor. met deze betuigen wij onze innige dank aan Dr. Taverne en Dr. van Buren, familie en kennissen voor de goede zor- zorgen en blijken van belang stelling ondervonden tijdens ziekte en overlijden van onze man en vader, de heer BASTIAAN DUCHENNE A. P. Duchenne van 't Geloof en kinderen. Schiedam, 19 Juni 1957. Singel 132i» Ondergetekenden betuigen hun welgemeende dank aan alle buren, vrienden en kennissen voor de vele blijken van be langstelling tijdens ziekte en overlijden van hun beminde broer en zwager J. A. DE GOEDE N. H. A. v.d. Plas C. M. J. v.d. Plas de Goede. Schiedam, Galileistraat 16b Met ingang van zal in verband met de steeds groeiende oplage van ons blad welke momenteel per uitgave meer dan telt de „Vissertjes" rubriek in prijs worden verhoogd. P.S. Zonder tegenbericht voor 1 Juli a.s. nemen wij aan, dat zakelijke Vissertjes, welke iedere week geplaatst worden, normaal in onze uitgave moe ten blijven opgenomen. Ofschoon wij minister Staf slechts oppervlakkig kennen, geloven wij nochtans zonder aarzeling, dat hij een blijde en opgeruimde man is. Dat kan namelijk moeilijk anders, want iemand, die elk jaar 1450 mil- joèn gulden uit de staatskas schept om 140.000 militairen aan de praat te houden, is óf een man, die er niks van begrijpt óf een olijke mens, aan wie je echt niet behoeft te ver tellen, hoe je geld moet stuk slaan. Wij houden het liever op de laatste karaktertrek, want de heer Staf is indertijd afgestudeerd aan de Land bouwhogeschool te Wageningen, wat hem naast innige voldoening ook nog een ingenieurstitel schonk. Volgens vrienden, die hem in zijn studietijd van nabij hebben geobserveerd, blonk de heer Staf weliswaar niet uit, maar daar zijn professoren dit ook niet deden, viel het nauwelijks op. Toen hij Wageningen dan ook na enkele jaren verbet, lag er een rijke toekomst in de agrarische sec tor voor hem open. Doch nu komt het snaakse in het karakter van de heer Staf naar bo ven. Inplaats van zich te bekwamen in de problemen van de aardappel moeheid of zich vol vuur te werpen op het verbouwen van kwaliteits spruitjes, accepteerde hij na enige tijd een ruime zetel in het ministerie van Oorlog met bijbehorende steek en dienstauto. Een vreemde en ont hutsende wending in zijn fraaie car rière, die hem nochtans niet in ver warring bracht. Want met het grote gemak, waarmee hij tevoren de ge dragingen van de bladluis had ge observeerd, stampte hij nu een soe pele legermacht uit de grond, com pleet met extra borstrok en automa tische geweren. voor de betere herenmodes En het begin hebben dwarskijkers het harrt een openblik vastgehou den, omdat zij niet wisten, hoe een man, die zijn bekwaamheid op de akker en in het weiland heeft ver worven, zich in Den Haag zou hou den, maar al gauw moesten ook zij erkennen, dat de heer Staf het spel speelde, alsof hij al jaren in de mi nisterstoel zat vastgeroest. Zijn eerste werk bestond in het ver bouwen van kazernes. Met gulle hand zaaide hjj op de Veluwe, in de Achterhoek en in het uitgestrekte Drentse land kapitale kampen met schouwburg, cantine, douches en een batterij W.C.'s. Alles fraai omheind en voorzien van bunkers vol explo sieve stoffen. Tussen Zwolle en Amersfoort ontstond zo een akker vol baksteen op de plaats, waar kort daarvoor bijen zoemend over de hei gonsden. Het moet de heer Staf worden na gegeven: er zijn maar weinig plek jes in het kleine Nederland, die aan zijn levenslustige blik zijn ontsnapt. Als nu de dagjesmensen, de kleine schlemielen, die geen geld voor een vacantie aan de Rivièra of in Zwit serland hebben, hun fietsen door het mulle Veluvezand duwen, moeten zij telkens naar de berm om een groep soldaten de gelegenheid te geven langs te marcheren. Het zijn vrolijke jongens met bruinverbrande gezich ten, want niet voor niets zeggen de VOOR IEDEREEN! aanplakbiljetten, dat het zó is in het leger. En de dagdromer, die zijn brood uit het vetvrije papier in een zandkuil had willen opeten, vindt in elk gat een soldaat, die zich heeft in gegraven met het oog op een sym bolische vijand, die ergens in de buurt moet zitten. En in de verte, nog vóór de horizon, markeren stof wolken de weg, die trage tanks door het landschap kiezen. Zeg het maar, kleine Nederlander, jij, die een jaar lang sappelt voor je gezin, voor wat nieuwe kleren en n sigaretje na het eten. Zeg maar, waar je in je vakantie heen wilt. Je hebt twee weken of één en de rest snip perdagen. Pak het atlas van je oud ste zoon maar en prik blindelings in de gekleurde kaarten. Je zult zo gek niet kunnen prikken, of je pen komt in de buurt van een kazerne uit. Al graaf je je midden in Drente in, de afya VOOR DAMES EN MEISJES Grote sortering JAPONNEN BROERSVEST 111 TELEF. 67418 natuurreservaat ,,De Hoge Veluwe", zullen de nieuwste typen straalvlieg tuigen gestationeerd worden. Aldus heeft de minister beslist. Ze zullen straks met donderend geweld over de bezoekers gieren, over de busjes, waarin de reisleider met vaste stem zegt: „Dekken, dames en heren. U behoeft zich niet ongerust te maken. Als één van de vliegtuigen op ons busje neerstort, dan dient u te be denken. dat er geen sprake is van opzet. Straaljagers lusten namelijk geen busjes". PubHkttle van de verenigde slagers in Schiedam en omstreken parate troep «Adelt gegarandeerd achter je aan e. Wruipt onder mitrail- leurvuur over d I deken, die je hebt uitgespreid om er limonade te drin ken. Óveral, waar je heen zult gaan voor je rust, voor je zenuwen, zul je die bekende geluiden horen. Droge geweerschoten, tok, tok, tok. Als je een beetje fantasie hebt, zul je jezelf nog kunnen wijs maken, dat het een kip is, die de hik heeft. Maar welk geluid van welk dier past bij het kanongebulder, dat door de lucht met je meezweeft en welke oplossing vind je voor de gillende sirenes, die in de kampen de tijden aangeven, dat er gegeten en verza meld wordt. Er wordt driemaal daags gegeten in de kazerne's, maar veel meer verzameld. Het land moet im mers paraat zijn en als de vijand komt, dient iedereen er te zijn. Daar om worden telkens de koppen ge teld. Even kijken, of er niet één tus senuit is geknepen. VOOR lEDEREENf Intussen zijn er protesten opgeste gen, verontwaardiga kreten van res tauranthouders en mensen, die be gaan zijn met de cultuur van de veluwe. Ze hebben een persconfe rentie belegd en daarop gezegd, dat de straaljagers er niet mochten ko men. Niet op de Veluwe. Want in dat geval zou het rondom Arnhem een openlucht-gekkenhuis worden met gegarandeerde oorlogsgeluiden voor de bezoekers op de normale werkdagen tussen negen en vijf uur. Maar tijdens de persconferentie is niet gezegd, waar men zich die straaljagerbasis dan wel had voorge steld Na jaren is de minister tot het werkelijk verblijdende inzicht ekomen, dat straaljagers op Ypen- urg, in vredestijd, een misdaad aan gezond verstand is. Dus in het Drente dan maar Waar honderd duizenden vacantie-gangers elk jaar heentrekken. Ook dat kan niet. En Limburg kan ook niet en hetzelfde geldt voor andere provincie's. Ons land is te klein voor straaljagers. Daar kan het niets aan doen. Maar toch moet het meeboksen in de we reld. Bewapeningsronde na bewape ningsronde. Het is een onsportieve en ongelijke wedstrijd, waarbij wij reeds op papier knock out zijn. Maar toch' gaan we dapper door, omdat het niet anders kan. Als de één een boksbeugel koopt, moet zijn tegen stander het ook doen. En daarom women er straaljagers op Deelen. Straaljagers vormen de splijt zwam van onze eeuw, tesamen met de atomen en de geleide projectielen. We zullen er nog eens in stikken. BROERSVE.ST-^5%. SCHIEDAM BROERSVEST 54 SCHIEDAM En in het mooiste deel van Neder land, in het wonderlijke park „De Hoge Veluwe", waar de aarde nog is, zoals het bij de aanvang van de schepping bedoeld was, heeft men het schietterrein De Harskamp ge bouwd. Dat heeft de heer Staf zelf niet gedaan, maar hij vindt het wel best, dat duizenden guldens verknal len. En de echo van dat militaire gemors hoor je kilometers in de om trek. Hoor je op het plekje in de hei, waar je nou eens één keer rustig je brood op wilde eten. Ver weg van de stad, van de benzinedamp, van de machine's, van lawaaierige trams en doelloos door elkaar pratende mensen, maar vlakbij een copie van de oorlog. Mortieren gieren door de lucht, commando's snijden er tussen door. En pas, wanneer je in wanhoop je vingert in je oren hebt gestopt, vind je de rust, waar je voor geko men was. Maar diezelfde rust vindt je ook in de geblindeerde kamers van psychiatrische inrichtingen, waar pa tiënten op verhaal komen. De heer Staf heeft nu, ten gerieve van de dagjesmensen, van de kleine zrlfgenieters, een nieuw geluid voor de Veluwe gecreëerd. Het geluid van straaljagers. Op de basis Deelen, een geografische Luurman van het T;*S iTï.v ;.m.v - tSKSit - - VÏV -,; -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1957 | | pagina 1