„MOEDERS en ZONEN nu rwflp KAPITALIST ZWART ATTENTIE ARIËNS Woensdag 12 februari 1958 Gecontroleerde oplaag van 21.000 exemplaren 10e jaargang no. 12 11 SG Toneelwedstrijd KOP en SCHOTELS PER STUK 6 STUKS 5.80 VVEKAhVELAAW] EEN AARDIGE ATTENTIE SCHOENENHUIS Lama Val Klap Kasteel Afdruk Jas Aangenaam Leeftijd Ooievaar Hondkat Concert Schat 1 NIEUWS ADVERTENTIEBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMGEVING VOOR OPGAVE ADVERTENTIES WENDE MEN ZICH TOT ONS BUREAU „HET NIEUWE STADSBLAD", C. J. v. d KLINK, W DE ZWIJGERLAAN 40 (hoek Louise de Coiignystraat) SCHIEDAM, TELEF. 67368. ADVERTENTIETARIEVEN 24 ct per m.m. Contractprijzen op aanvraag KANTOORUREN DAGELIJKS (beh. 's zaterdags) van 9-1 en 2-6 uur. Bij mij in de buurt woont iemand, die vroeger kapitalist geweest is. U weet wel, dat waren lui die des morgens vroeg al over lijken gingen en 's avonds heel laat nog arbeiders zaten uit te zuigen. Toen dat niet meer mocht van de regering is hij rustig op een stevig pakket Koninklijke Olie gaan zitten. Hij heeft dikke duimen van het cou- ponnejtes knippen en om de haver klap komen ze bonussen en interim dividenden bij hem thuis brengen. „Je moet eens een Unilevertje pro beren" raadde hij mij aan. Ik heb direkt op het huishoudleitje geschreven: „stukje lever meebren gen"- Heden overleed nog onver wacht mijn lieve Vrouw, onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Zuster, Behuwd zuster en Tante JOHANNA ADRIANA BEL Echtgenote van Johannes Hendricus van Grootveld op de leeftijd van 62 jaar. J. H. van Grootveld O. Rebers-van Grootveld J. M. Rebers W. van Grootveld .C van Grootveld- Duchenne J. H. van Grootveld J. van Grootveld- van IJzendoorn P. Vreezen-van Grootveld C. A. Vreezen C AF frends- van Grootveld G. A. Arends en kleinkinderen. Schiedam, 10 Februari 1958, Oude Sluis 5 B. Geen bloemen. Da teraardebestelling zal plaats hebben op de Algemene Be graafplaats te Schiedam, op Vrijdag 14 Februari a.s. om streeks 11.45 uur v.m. Vertrek van het sterfhuis 11.15 u. v.m. Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel onverwacht, onze lieve zorgzame Man en Vader, onze Zoon, Behuwd zoon, Broeder, Behuwdbroeder en Oom GERARD ARNOLD ZEGERS op de leeftijd van 45 jaar. Uit aller naam J. Zegers-Laaij Corrie Hansje Schiedam, 8 Februari 1958, Jan v. Avennestraat 49a. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer, Broersvest nr. 103, Schiedam. Bezoekuur van 6.30 tot 7.30 uur n.m. De teraardebestelling zal plaats hebben op de Algemene Be graafplaats te Schiedam, op Donderdag 13 Februari 1958 omstreeks 2 uur n.m. Vertrek van het sterfhuis 1.45 uur n.m. „Of anders eens een Haveejaatje", als je tenminste geen haast hebt. „Nee, haast heb ik niet", antwoord de ik gedwee, „we eten nooit voor zessen, want eerst moeten de kinde ren in bad". „De beurs was vandaag een tikje luier" merkte hij op. „Der zal nog wat griep in de lucht zitten" meende ik schrander. „Die Flippen hebben het anders wel aardig gedaan hé monkelde hij. „Ja, die Flippen" monkelde ik terug en dacht aan een zwemclub, zoiets VRIJDAG 21 FEBRUARI „Musis Sacrum" Sohiedamse Arb. Toneelver. „Tot Steun in den Strijd" brengt: Toneelspel van Hamo van Wagenvoorde. TOEGANGSPRIJS 1.25 (inclusief programma) Kaartverkoop: V.V.V. Plantage M. de Hon, Troelstralaan 31 P. de Bruin, L. Kerkstraat 26 J. v. Rosmaden, v. Ruysdael- laan 7 B Plaatsbespreken vanaf maandag 3 Februari, V.V.V.-bureau, Plantage. GEGLAZUURDE van binnen gekleurd, in 6 mooie pasteltinten Rose - bleu - groen geel - griji en violet. &.vtaaaonsn.2 icmcwr1 als „De Robben" „Indonesiërs moi t ik niet" vond hij. „Nee", schuwde ik. „Wat een brutale rot-kerels hé „Een enkel taba ;je hoogstens". VOOR IEDEREEN! „Voor in de pijp" vulde ik aan. „Doet U eigenlijk wel eens wat informeerde hij. „Ja zeker", lachte ik, blij dat we van die effecten af waren. „Ik schrijf leuke stukjes in het Nieuwe Stads blad". „Weet U, wat ik altijd een verdraaid aardig stukje vindt vroeg hij. „Meemwaars van Wietje Kwetter" hoop ik. „Hoek" zei hij. „O" deed ik teleurgesteld. Er valt met kapitalisten écht niet te praten. Tis maar goed dat ze wor den afgeschaft. Sebastiaan. STEDELIJK MUSEUM, Hoogstraat 112, Schiedam. De derde van vier „Ontmoetingen met Kunst" wordt deze week vrijdag avond om kwart over acht in één der zalen van het stedelijk museum ge houden. Het onderwerp is ditmaal „Crisis van de wereld, crisis van de kunst", de kunst in de eerste twintig jaren van deze eeuw. Tegen de achtergronden van de maatschappij omstreeks de eeuwwis seling en, iets later, de eerste wereld oorlog, zal het ontstaan worden ge schetst van kunstbewegingen als, Kubisme, Dada, constructivisme en Futurisme. Het zal daarbij andermaal niet gaan om een „aanpraten" van wat deze bewegingen voortbrachten maar om een rustige, menselijke bezinning op wat er gebeurde. Deze „ontmoeting" zal met enkele gekleurde lichtbeelden worden ver duidelijkt. Ou, deze avond, Waarvoor Onze regelmatige cliënten ont vingen in de afgelopen week ter gelegenheid van ons 30-jarig huwelijk. Mocht U echter als regelmatige bezoeker aan ons schoenmaga zijn met deze attentie vergeten zijn, schroom dan niet en stap onze zaak binnen, U ontvangt dan alsnog deze AARDIGE VERRASSING bij BROERSVEST 54. kaarten verkrijgbaar zijn aan de mu seumkassa, wordt gehouden in samen werking met de sectie culturele ont wikkeling van de Sohiedamse Ge meenschap. VOOR IEDEREEN- 2 Ut de Griekse mythologie weten we dat de cyclopen maar één oog hadden. Dat zat midden op hun voorhoofd. Ze misten dus eigenlijk twee ogen, n.l. het linker en het rechter dat mens en dier gemeen hebben. Men meent echter te weten dat het cyclopenoog ook tot de menselijke uitrusting behoort. Het is ech ter nooit goed tot onwikkeling gekomen, het is alleen maar rudimentair aanwezig ergens in de hersens. Dat zou dan het derde oog z(jn waaraan helderzienden het tweede gezicht te danken hebben. De kans bestaat natuurlijk dat de medi ci eens zo ver komen dat ze dat derde oog tot ontwikkeling brengen bij elk mensenkind, wat dan tot gevolg zou heb ben dat we elkaar niets meer zouden kunnen voorpraten, want we zouden pre cies bij elkaar „zien" wat de ander denkt. We zouden er armer op worden, zeggen pessimisten, want wat kan een mens in deze wereld beginnen zonder liegen Hoe dit ook zij, de Ier Cyril Hoskins ls beroemd geworden door een boek waarin hij beschrijft hoe hij tijdens zijn verblijf in een klooster in Tibet in de gunst raakte van de Dalai Lama, die hem het voorrecht verleende om door een hersenoperatie in het bezit te komen van zijn derde oog. Na die operatie keerde Hoskins naar Ierland terug en beschreef de bovenmenselijke dingen, die hij nu in staat was te zien, met het bo vengenoemde succes. Een dezer dagen is hij echter ontmaskerd door een par. ticulier detective, die bij zijn vrouw op bezoek ging en van haar te horen kreeg, dat alles wat in het boek te lezen staat door haar man verzonnen werd om haar meer huishoudgeld te bezorgen. De grootste teleurstelling voor zijn be wonderaars was echter, dat Hoskins een zoon bleek te zijn van' een doodgewone "Je wereld vee week lol week Ierse loodgieter. Maar wat doet dat er toe? Waarom zou een loodgieterszoon geen lama kunnen worden? Bij haar aankomst te New-York is de filmster Gina Lottobrigida door een journalist de vraag voor de voeten geworpen of het waar was wat een Parijs' blad schreef, dat haar vormen aan volmaaktheid hadden ingeboet. Gina bevond zich op dat ogenblik op de 39ste etage van het Waldorf Astoria hotel en sprong direct bovenop een radiator van de centrale verwarming opdat allen konden zien hoe vals dit gerucht was. Het ongeluk wilde echter, dat de radiator onder haar gewicht begon te wankelen, waarop, schrijft een Amerikaanse krant, de raket Lollo met haar twee babie-manen naar beneden stortte... De particulier secretaris van de mi nister-president van Zuid-Afrika is ver oordeeld tot vier maanden gevangenis straf en vier stokslagen wegens het on derhouden van betrekkingen met een niet blank meisje. De heer Bonhorgues heeft zoveel aan zijn hoofd, dat hij in twee jaar niet op zijn kasteel te Vignolles was geweest. Toen hij er een dezer dagen een kijkje ging nemen, vond hij alleen de muren nog over. Deuren, ramen, dak, meubels, ja zelfs de w.c. waren verdwenen. D© politie is nu achter de dieven aan... Consternatie onder de politie-autoritei- ten van Chicago: een arts is er in ge slaagd de vingerafdrukken van twee van zijn cliënten onherkenbaar te verande ren. Cary Grant, die dit seizoen werd uitgeroepen tot de best geklede filmspeler, zegt dat de jas die hij draagt dateert uit 1935. Oud-president Truman heeft voor de Amerikaanse televisie zijn mening over enkele politici als volgt geformuleerd: ChurchillEen stugge onderhandelaar, die over alles wil meepraten. Generaal De Gaulle: Een man met wie moeilijk te discussiëren valt. Molotof: Een klier van een vent. Stalin: Te Potsdam maakte hij een heel aangename indruk. Ik vermoedde niet dat hij zich aan geen van onze af spraken zou houden... Yves Saint-Lanrent, die zich met zijn voorjaarscoUectie met één slag als op volger van Dior aan de top van de Pa- rljse modewereld heeft geplaatst, is 21 jaar. Jong? Welnee, zegt de schatrijke textielfabrikant Boussac (eigenaar van het huis Dior), de leeftijd doet er niets toe, ik was ruim een jaar jonger toen ik mijn katoenfabriek begon. In dertien Europese landen gaat men de stand van de ooievaars na. Vast staat dat er elk Jaar minder zijn. In zuidoost-Duitsland telde men dit jaar nog slechts honderd paren en in Zwitserland signaleerde men In 1949 voor het laatst een ooievaarsnest. Te Tokio heeft een kat twee katjes ter wereld gebracht en een wezen dat de kop van een kat heeft maar het lichaam van een Pomeraanse hond met lange haren en korte poten. De techniek staat voor niets. José Itur- bi heeft het concert voor piano van Tschaikowski eerst in de concertzaal ge dirigeerd, daarna is hij naar huis ge gaan om daar de pianopartij te spelen. De opnamen van het een en het ander zijn daarna verenigd tot één concert op een grammofoonplaat. In Amerika zit een schat In de grond. Door de atoomexplosies In de staat Ne vada hebben zich volgens de geleerden in de aardkorst brokken safier en dia mant gevormd. Deze zijn echter voor het nageslacht, want ze blijven door hun radio-aktiviteit meer dan honderd jaar te vies om aan te raken. Woningruil: Ben.huis in het Oosten ruilen voor vrij bovenhuis of huis in Kethel of Nieuwland. Br. nr. 8784 Be handel Verheyen, St. Vdu'nastraat 98. Te koop: Bromfiets merk H.M.W., nw. banden Woensdagavond na 7 uur. Ant. Muvstraat 5. Te koop gevraagd: goed onderh. huis met recht van zelfbewoning (min 4 pers.) liefst Schiedam Oost. Br. nr. 10952, bur, v.d. blad WEGENS PLAATSGEBREK MOESTEN ENIGE VISSERTJES BLIJVEN OVERSTAAN TOT A.S. VRIJDAG. —Te koop: Trouwjapon m. toebeh.,en avondjapon m. 10-42. Boylestraat 13b. Te koop: eiken boeken kast met 70 boeken ƒ125. avonds tusen 6.30 en 7.30 Warande 47b. Te koop aangeboden: wegens ziekfe Victoria 250 cc. tegen elk aannemelijk bod. Leibnitzstraat 24b. Gevraagd: Nette werk ster voor 2 ochtenden p.w. Stadhouderslaan 68. Nette R.K. kostganger gevraagd voor direct. Boerhavelaan 57a. Voor goede schoenrepa raties. Mgr. Nolenslaan 199 Gedipl. schoenhersteller. Gevraagd: Winkelmeis je in levensmiddelenbedr. leeftijd plm. 16 jaar. Loon 20.—. Tel. 66676. Lorentzlaan 1. Woningruil aangeboden vrij ben.huis gevraagd 4 a 5 kamerwoning geschikt v. samenwoning, v. v. Musschenbroekstr. 23 Kosthuis gezocht door nette jongeman beslist P.G. Br. nr. 10911, bur v.d. blad Ophoging van tuinen en tegelpaden. Handel in tuin en bloemaarde, grint, zand en koolas. P. A. v. Helden Gaffelstraat 121b, R'dam. Nette werkster gevraagd Nieuwe Haven 123 c. Gevraagd: Nette werk ster 3 maal per week. Stadhouderslaan 56. Gevraagd: Nette werk ster v. 2 halve dagen p.w. Prettige werkkring, goede beloning. Graaf Florisstraat 20 Aangeboden: le etage 4 kamerwoning, badk., keu ken en berghok te Berg- polder. Gevr. mooi huis te Schiedam. Br. nr. 10903, bur. v.d. blad Te koop aangeboden: Gotische eetk. m. smyrna bekleding, boekenk., thee meubel, bi, zet tafeltjes, kloostertafel, tafelkleed, smyrna vloerkleedje z.g.a.n 4 gotische fauteuils prijs 950.Na 8 uur. Dr. Wibautplein 29. Laat uw schoenen her stellen bij gedipl. schoen hersteller. Mgr. Nolenslaan 199. Woningruil: Welke Verolme werknemer wil ruilen? Vrij huis nieuwb. Spijkenisse. Gevraagd:* vrij huis of 4 kamer ben. wo ning te Schiedam of Vlaar. dingen. Br. nf. 10912, bur. v.d. blad Heeft het nog niet ge zien? Kom dan snel eens kennis maken met ons mo dern ingerichte bedrijf, waar Uw hartige hapjes vlug en op de meest hygië nische wijze bereid wor- j.den. De moderne zaak in jeen moderne woonwijk. iL. Boer's, Visb^drijf, Mgr. (Nolenslaan 850, Schiedam. Eet meer verse vis, het is lekker en gezond. De beste kwaliteit tegen de laagste prijs vindt U bij L. Boers Visbedr., Mgr. Nolenslaan 850, Schiedam (tussen Wi- bautpl. en Nw. Damlaan). Loop niet te ver. Voor wijnen, bier, limonade, co ca-cola en likeuren kunt U ook bij L. Boer's Visbedrijf terecht. Thans gevestigd Mgr. Nolenslaan 850, naast Keurslager Poot. Niet alleen Vis en patat, maar ook een grote sort, diepvries en conserven als konijn, kip, groente en fruit, vindt U bij L. Boers Visbedr., Mgr. Nolenslaan 850, Schiedam. Te koop: Kinderledikan- tje voor 5 a 6 jaar. Billijke prijs. W. C. Bos, Kortland straat 5 (kl 2) Voor al uw tassen of lederwaren. Mgr. Nolenslaan 199. —Nette werkster gevraagd Mevr. Steens, Marconistraat 107a. Voor al uw lederwaren naar Mgr. Nolenslaan 199 Zie etalage. Te koop: Pracht kachel t.e.a.b. na 6 uur, Schaap, Herenpad 7. Meisje gevraagd: voor of hele dagen. Mevr. Bijl L. de Coiignystraat 60.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1958 | | pagina 1