CADEAUX PAAS reclame WIJ VIEREN FEEST BROERSVEST 99 NIEUW HANSEN HANSEN HANSEN JEUGDFILMS IN DE PAASVAKANTIE FABLO 10 gulden KEN MORE TRENCO TERLENKA Gecontroleerde oplaag van 21.000 exemplaren MULDER WESTER GARAGE Tel. 68210 M EERSTE PAASDAG HONKBALFESTIJN OP S.V.V.-TERREIN 1873 1958 Bij inlevering van: Bij inlevering van: waarvan Ter gelegenheid van ons 85-jarig jubileum U kunt profiteren geven wij EEN PRACHTIGE MULTI-COLOR KEUKENBADDOEK 2 volgeplakte formulieren (100 zegels) ont vangt U gratis EEN PRIMA WETEX BADDOEK MET 2 WASHANDJES EEN MODERN „SWAN" ONTBIJTLAKEN Bij inlevering van: COPACABANA HERENMODES GOEDE RESULTATEN VOOR S.V.C. \'DE KANDELAAR] HERENMODES AAN DE HOUDERS VAN TROPISCHE AQUARIA IN SCHIEDAM HERENMODES 24.75 HERENMODES Het Mysterieuze Huis The Man in the white Suite Woensdag 2 april 1958 NIEUWS- 10e jaargang no. 26 niEOIHE ADVERTENTIEBLAD VOOR TBDSBinO SCHIEDAM EN OMGEVING VOOR OPGAVE ADVERTENTIES WENDE MEN ZICH TOT ONS BUREAU „HET NIEUWE STADSBLAD", C. J. v. d. KLINK, W. DE ZWIJGERLAAN 40 (hoek Louise de Colignystraat) SCHIEDAM, TELEF. 67368. ADVERTENTIETARIEVEN 24 ct per m.m. Contractprijzen op aanvraag KANTOORUREN DAGELIJKS (beh. 's zaterdags) van 9-1 en 2-6 uur. Hij heet Mulder en ik kan hem niet kwijt raken. Het zit zo: De vorige week hebben mijn vrouw en ik het plan uitgebroed om ons vóórtuintje wat op te knap pen. De palmstruikjes moesten eruit, het grind weg, een perkje hier, wat flagstones daar, zo'n plantje of wat, een paar bolletjes en af en toe een struik. Toen we een paar dagen bezig wa ren hing er opeens een man over het hek. ,,Dat doe je verkeerd" zei de man. Wij probeerden hem te negeren maar hij stond al naast ons, bukte zich en begon flagstones te arrangeren. „Geef dat kleine rooje steentje es an" commandeerde hij. Ik gaf dat rooje steentje an. Na het kleine rooje kwam „die met die spikkeltjes", daarna „Die met dat Voor Uw TROUWAUTO's. stuk eruit" en toen had ie zijn jasje al uit. We sjouwden gedrieën „tot de avond viel" zoals ze dat sohrijven in boeren romans. Sanderendaags was het zondag, maar op maandag-avond was hij al bezig voor wij met de afwas klaar waren. Dinsdags hielp hij weer en 's woens dags begon het zomaar opeens heel hard te regenen. We konden niet egei anders dan nem even binnen vragen. Hij vertelde dat hij Mulder heette en liever een borrel („Ha, U hebt Ouwe Duys 1") .dronk dan ohloor- thee. Donderdag en Vrijdag bleef mijn vrouw binnen met „Tien kleine ne gertjes" van Agatha Christy... „En zeg tegen Mulder dat ik schoon ge noeg van hem heb". Had ik het maar gezegdik durfde niet 1 Enfinde flagstones in het vóór tuintje liggen. De volgende week gaat Mulder ons achter-erf „eens flink onder handen nemen". Ik hoop dat mijn Vrouw dit léést dan hoef ik het niet meer te zéggen 1 Sebastiaan. VOOR IEDEREEN! BROERSVLST 5.4. SCHIEDAM Bij de intensieve voorbereiding voor het komende honkbalseizoen horen ook een aantal oefenwedstrij den, die in de maand april gespeeld zullen worden. De S.V.V.'ers zijn jhet vorig seizoen gepromoveerd van de 2e klasse nadir de Overgangsklasse. Aanstaande zondag 6 april, le Paas dag, komt de Haarlemse Hoofdklas ser E.H.S. naar Schiedam om een vriendschappelijke wedstrijd te spe len tegen de Rood-Groenen. In de S.V.V.-ploeg zijn geen wijzi; sinds vorig seizoen. E.H.S tegen heeft een grote toeloop gehad van prominente honkballers, zoals de geboreders Tromp, Nol Houtkamp, Martin Jole, Gé Hoogenbos. Met Gé Oosterbaan hebben de meeste van CS SCHOENEN VOOR IEDEREEN! RROERSVEST 54 SCHIEDAM deze honkballe^^^Rrnationale er varing. Verseb^^^W E.H.S.-spelers zijn thans wee^^^?cnodigd voor de centrale training onder leiding van de bekende coach Henk Keulemans. Voor het eerst past E.H.S. dit jaar de Amerikaanse spelmethode toe, d.w.z. het team speelt met drie coaches, t.w. Aanvoerder Frans Vreenegoor, Nico Heemskerk en e >ach-trainer Gé Hoogenbos. Een systeem dat zeker op honkbalgebied uniek is. Honkbal- minnend Schiedam kan dus rekenen op het neusje van de zalm, dat het voorgeschoteld krijgt. Voor de wedstrijd zullen er folder tjes worden verstrekt met een korte omschrijving van het honkbalspel en een overzicht van bet honkbalveld, gezien vanaf Uw zitplaats, waardoor dus de spelsituaties gemakkelijker te overzien zijn. De E.Ti S.-honkbalIers zullen in deze wedstrijd rugnummers dragen, zodat de plaats ook duidelijk te zien zal zijn en de naam gemak- Bij elk besteedt bedrag van 50 cent ont vangt U een zegel, welke U plakt op een speciaal formuber. Deze formulieren worden door ons gratis verstrekt. Het begin is reeds gemaakt, de eerste zegel hebben wij geplakt 1 volgeplakt formulier (50 zegels) ontvangt U gratis keurig verpakt in cellophaan 3 volgeplakte formulieren (150 zegels) ont vangt U gratis in originele cellophaan-verpakking f G.%HEU[ SPORTHEMD Rotterdamsedijk 427 kelijk is te onthouden. De opstelling luidt: 1. werper: Nol Houtkamp (ex. HCK); 2. achtervanger: Nioo Tromp; 3. eerste honkman: Ben Tromp (ex. ABC); 4. 2de honkman: Leo Jacobs; 5. derde honkman: Cas Tromp (ex. ABC); 6. korte stop: Kees van der Mark 7. Iinksvelder: Antoon van Esveld 8. midvelder: Gé Oosterbaan; 9. rechtsvelder; Martin Jole. Reserves zijn 10. reserve-werper Joop Schuitemaker; 11. Bob Wil- emse; 12. Frans Vreenegoor; 13. Nico Heemskerk; 14. Gé Hoogenbos. De wedstrijd wordt op het hoofd terrein van S.V.V. aan de West- Frankelandsedijk gespeeld en begint om 2 uur. Verder oefenprogramma luidt: Zaterdag 19 april: hoofdterrein SW: S.V.V.—D.O.S.. Zaterdag 26 april Tjikalong—S.V.V. De eerste teams van de Schiedamse Volleybal Club hebben wederom de volle buit binnengehaald. Het eerste heren-zestal kwam in het met een gemiddelde, de eerste plaats bezette. De Schiedammers speelden deze wedstrijd voor wat ze waard waren, doch ook Z.V.C. gaf prima partij. Na een mooie en spannende strijd, die maar liefst anderhalf uur duurde, zegevierde S.V.C. met 3—0 en nes telde zich door deze overwinning stevig aan de kop van de eerste Klasse, .vlet Jïug twee V/eds fljdni té spelen en met twee punten voor sprong, maakt S.V.C. dus een prach tige kans voor het kampioenschap. Dames 1 leverde eveneens een prach tige prestatie. Met 3—1 wonnen zij van het leidende D.R.L. De S.V.C. 't Is NU de tijd voor Verlovingsgeschenken. Wie deze week voor of meer besteedt, ontvangt een MOOIE PLATEEL KANDELAAR MET KAARS CADEAU 1 Deze reclame is slechts 3 dagen geldig, n.L tot en met a. s. Zaterdag 5 April. I vmbpc.vjry 2 m.wwi tcwuw>| dames wonnen verdiend, voorname lijk door het technisch volmaakte spel en een vurig enthousiasme. Overige uitslagens Dames: S.V.C. 3-Hermandad 2 2-2 S.V.C. 5-S.V.C. 4 0-3 S.V.C. 5-Juliana 1 0-3 Dames 2 was vrij. Héren:1 v Smash2—S.V.C. 2 03 Hou Stand 2-S.V.C. 3 3-1 Wico 2—S.V.C. 3 2-2 Concordia 4—S.V.C. 4 3—1 S.V.C. 5—Concordia4 1—3 KERKO-ESPRESSO OVERHEMD 13.50 Rotterdamsedijk 427 Op Vrijdag 11 April a.s. wordt door de Aquariumhoudersvereniging „Oud Mathenesse" in de benedenzaal van de „Amstelbron", Broersvest 13, in het kader der Feruva- en U.V.A. (Unie van Aquariumhouders) een be langrijke avond belegd. Voor deze avond hebben wij de Heer A. van Herck uit Antwerpen, bereid gevon den, het zeer leerzame en interes sante onderwerp te brengen: „Kongo stelt voor". Op deze avond zullen er ook zeer mooie en exclusieve opname ver toond worden. Deze avond dient ook voor het ver- En nu.IETS BIJZONDERS met garantie 17.90 Rotterdamsedijk 427 nieuwen, verstevigen en het leggen van kontakten tussen de leden van de bij de „U.V.A." aangesloten ver enigingen maar ook in het bijzonder voor diegene, welke liefhebber en aquariumhouders zijn maar nog geen lid zijn van onze vereniging. Dit zijn er in onze stad nog zeer velen. Zo'n lidmaatsohap is voor iedere aquarium liefhebber een onmisbaar bezit. Door het houden van lezingen, het bespre ken van diverse onderwerpen op het gebied van de Aquaria in het alge meen, zoals: het inrichten van een bak, planten, vissoorten, voedings bodem, belichting, het voederen der vissen, het geven van advies, hulp bij inrichting van een bak, het hou den van filmavonden, vergroot U Uw kennis en liefhebberij. Tevens komt U ook in het bezit van „Waterweelde" het populair geïllu streerd tijdschrift voor Aquarium houders welke maandelijks verschijnt. De contributie is voor iedere liefheb ber van tropische vissen niet te hoog. Inclusief „Waterweelde" 1.— per fantastisch Rotterdamsedijk 427 maand. Wij verwachtten dat alle liefhebbers en houders van een Tropisch Aqua rium deze avond vrij zullen houden en komen naar de benedenzaal van de „Amstelbron". Aanvang 8 uur pre cies. Wij zijn ervan overtuigd, dat U een onvergetelijke avond zult be leven. Aquariumver. „Oud-Mathenesse". Correspondentie-adressen: C. J. Heilker, Rembrandtlaan 56B; P. C. Koole, Prof. K.O. Laan 122. Voor leerlingen van het Lager Onderwijs: DINSDAG 8 APRIL PASSAGE-THEATER 10 uur Een spannende hoofdfilm In het voorprogramma: JEUGDJOURNAAL en „Rover brengt uitkomst" Voor leerlingen van voorgezet en Middelbaar Onderwijs: WOENSDAG 9 APRIL PASSAGE-THEATER 10 uur met ALEC GUINESS, JOAN GREENWOOD, CECIL PARKER enz. In het voorprogramma: „Spiegel van Holland", „Image de Debussy" en „Neighbours". Toegangsbewijzen 50 ct. verkrijgbaar: V.V.V.Bureau, Plantage.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1958 | | pagina 1