KAREL APPEL Gilde Nette Schoonmaaksters f 32.75 STEDELIJK MUSEUM VACANTIE De wereld van week tot week Woensdag 23 april 1958 Gecontroleerde oplaag van 21.000 exemplaren ïoe jaargang no. 32 SPELREGEL DEMONSTRATIES VAN S.V.V. - UNIEK IN NEDERLAND - ZIJN GROOT SUCCES, li SCHIEDAMSE VERENIGING TOT BESTRIJDING T.B.C. S.V.C.-VOLLEYBAL voor het schoonhouden van diverse kantoren te Schiedam voor de ochtend, voor de middag en voor ochtend- en/of avonduren. Goed loon, goede sociale voorzieningen. Persoonlijk aanmelden: donderdagavond a.s. tussen 6.30-8.30 uur: Nieuwe Haven 105, Schiedam of telefonisch 54635. Eerste Schiedamse Tax- en Bustax onderneming MONOPOLE THEATER HENK VINK Jr. WINT OPNIEUW KAMPIOENS-TRIAL VOUWBLAD VOOR TREKKERS DOOR DE BENELUX Genie Arm Einde Kikker 30-DELIG [BEHANDELAAR'] Voet Lidteken Ontdekkers Wedloop Lorgnet Paddestoel Saucijs Rimpel WESTER GARAGE Tel. 68210 4 NIEUWS- EN VOOR OPGAVE ADVERTENTIES WENDE MEN ZIC ,4, H TOT ONS BUREAU „HEI NIEUWE STADSBLAD". ADVERTENTIETARIEVEN 24 ct per m.m. Contractprijzen op aanvraag C. J. v. d. KLINK, W DE ZWIJGERLAAN 40 (hoek A Louise de Coligny straat) SCHIEDAM, TELEF. 67368. KANTOORUREN DAGELIJKS (beh. 's zaterdags) van 9-1 en 2-6 uur. Da Schiedamse Scheidsrechters Ver eniging doet heel veel om het publiek meer begrip voor de spelregels bij te brengen, want de S.S.V. is ervan overtuigd dat de misverstanden steeds ontstaan omdat het publiek te weinig afweet van de spelregels. Hoe dik wijls gebeurt het niet dat het publiek volkomen onkundig is en toch zijn mening geeft, of hoe dikwijls is men niet van mening dat er sprake is van buitenspel of dat de scheidsrechter een vrije schop had moeten geven als: er bijv. geen sprake is van bui tenspel of als de arbiter de voordeel- regel heeft toegepast. Om het wan begrip, dat gewoonlijk de oorzaak is van ae excessen op de sportvelden, te bestrijden geeft de S.S.V. veel voorlichting en niets is te moeilijk voor de S.S.V. om dit doel te berei ken. Er worden succesvolle sport avonden georganiseerd. Er wordt zelfs op de sportvelden gedemon streerd. Nergens in Nederland kent men deze demonstraties, maar de actieve S.S.V. trekt iedere zondagmiddag naar het veld van S.V.V. of Hermes D.V.S. om aan duizenden aanschouwelijk onderricht te geven. Het publiek mag zijn oordeel over de spelsituatie ken baar maken en voor de goede oplos sers zijn prijzen beschikbaar. De S.S.V. ontvangt gemiddeld honderd oplossingen per wedstrijd, maar de SCHOENEN VOOR IEDEREEN! RROERSVEST S4< SCHIEDAM ïoopt dat wekelijks duizend zullen komen. Dankbaar is S.S.V. hoop brieven de S.S.V. voor de steun van de fa. Albert Heyn, die dit goede werk steunt door waardebonnen beschik baar te stellen. Bij de wedstrijd S.V.V.—Volendam moert de motivering zijn dat de speler op het moment van spelen de bal niet in buitenspelpositie ontving. Hij sprintte daarna de achterspelers voorbij en het was dus een geldig doelpunt. De heer A. van der Hamer, Rozenburgsestraat 25 b, krijgt een waardebon van 5 gulden van Albert Heyn. De heer C. Feenstra krijgt 'n vedstrijd van S.V.V. toegangsbewijs voor een wedstrijd Bij de wedstrijd Hermes D.V.S.— Wageningen ontving de speler de bal in strafbare buitenspelpositie, ook al trok hij zich snel op eigen helft terug, Buitenspel dus. Prijs winnaars zijnL. Stieber, Maria- straat 45 (waardebon van vijf gulden van Albert Heyn) en J. Elgers, Lange Singelstraat 17, krijgt een toe gangsbewijs voor een wedstrijd van H.D.V.S. Bij de wedstrijd S.V.V.—Roda Sport waren bij de talrijke inzendingen ;een goede oplossingen. De bal moet ij het nemen van een vrije schop rechtstreeks buiten het strafschopge bied geschoten worden. De bal mag echter in alle richtingen worden ge trapt. Bovengenoemde vereniging zal van 21 tot 26 april a.s. haar jaarlijkse Emmabloemcollecte houden ten bate van de Schiedamse patiënten, terwijl op zaterdag 26 april een straatcol lecte volgt. Dat hiervoor zeer veel collectanten (collectrices) nodig zijn behoeft geen nader betoog. Wij doen dan ook een beroep op de jeugd om de collecte te doen slagen. De uitreiking van de bussen heeft plaats op Vrijdag 25 april, van 7.30 tot 9 uur, aan net kantoor, Boter- straat 8. Help mede de voortgang onzer werkzaamheden te verzekeren. Het Emmabloem-Comité: A. M. Sunderman, voorz. S. Kleijn, Lo. setir. De afd. Schiedam van de Vereniging tot betartiging van T.B.C. patiënten in Nederland zal Donderdag 21 April a.s. een grote propaganda filmavond organiseren, in gebouw „Irene", Nwe Haven 155. Aanvang 8 uur. Plaats bewijzen ad. 50 ct. (dus bijzonder laag) zijn verkrijgbaar bij: Mevr. H. Verlinde-Naterrop, Marconistraat 69a; de Heer J. Elgers, V. Swindenstraat 53 b. Zaterdag 26 April zal de Christel. Toneelgroep als laatste van dit sei zoen opvoeren „De Grote Stilte", toneelspel in 3 bedrijven van Terence Rattigan. Donateurs hebben toegang op hun donatiekaart. Deze uitvoering zal worden gegeven in gebouw „Irene", Nwe Haven 155. Aanvang 8 uur. in het tot 27 mei Dagelijks 10—5, Zondag 12—5 Volwassenen 25 ct Kinderen 10 ct. De teams van de Schiedamse Volley bal Club gaan nog steeds op de goede weg voort. Het eerste heren-zestal speelde in de afgelopen week haar laatste compe titie-wedstrijd tegen het Rotterdamse EVCH/Olymp. De Schiedammers namen geen enkel risico en wonnen op vlotte wijze met 3—0. S.V.C. moet nu nog twee sets van een onlangs gestaakte wedstrijd spelen tegen Rotterdam-Zuid. Wint S.V.C. deze twee sets, welke op 1 mei gespeeld worden, dan zijn de Schie damse heren kampioen en staan pro motie-wedstrijden voor de overgangs klasse voor de deur. Dames 1 kon helaas de volle winst niet grijpen. Met 2—2 werd gelijk gespeeld tegen U.S.V. 1. Heren 2 zegevierde wederom, dit maal met 3—0 van Z.V.C. 2. Ook dit team heeft nog een mooie kans op het kampioenschap. GEVRAAGD: Wilt U verzekerd zijn om op de gemakkelijkste en voordeligste manier van en naar Uw vacan- tieverblijf te worden gebracht. Bespreek dan vroegtijdig of bel ons even op. L. v. d. Most Lekstraat 15 Telefoon 69709 Schiedam. Eén kampioen is echter al bekend. Het 4e dames-zestal, dit jaar voor het eerst in de competitie, leverde de keurige prestatie het kampioenschap van de res. 2e klasse'm de wacht te slepen. Uitslagen: Dames: S.V.C. 4-S.V.C. 3 3-0 Heren: Z.V.C. 2—S.V.C. 2 0-3 S.V.C. 3-D.O.S. 3 1-3 S.V.C. 4—Wico 3 2—2 A.s. Zaterdag 2 e: i JEUGDFILM: ILo 3ES EN DE Z WIJ NI \lic. TT l Nederlands gesprok* Naar het bekende sprot r i van H. C. Andersen, is prins Eerlij kaart op weg naar de schone prinses Rozemond van het naburige koninkrijk om haar ten huwelijk te vragen. Zijn bijzondere geschenken, 'n prach tige roos en een nagtegaal in een fouden kooi, worden evenwel door e prinses niet aanvaard omdat zij slechts imitatie op prijs stelt. De afgewezen prins geeft echter de moed niet op en treedt in dienst van haar vader, de keizer, als zwijnen hoeder. In zijn vrije uren maakt hij een won- derpan, die liedjes speelt en als de prinses dit hoort, wil zij de pan kopen. Hij is echter niet te koop. De prins wil hem aan haar afstaan voor tien kussen. Gedreven door haar verlan gen om de pan te bezitten, besluit de prinses de overeenkomst aan te gaan. Dan maakt prins Eerlijkhart 'n ratel, die eveneens liedjes speelt. Deze kan de prinses bezitten als zij de zwijnen hoeder honderd kussen geeft. Ook nu besluit de prinses deze prijs te be talen. Dan scharen de hofdames zich rond de twee om te voorkomen, dat iemand hen bij het afdoen van de schuld zal verrassen. De keizer ziet het evenwel toch en eist dan dat zijn dochter zal trouwen met de zwijnenhoeder. De hofnar „Hik" lichtte de keizer in, maar hij zet het spel voort. Prinses Rozemond vindt het echter helemaal niet erg om met de zwijnenhoeder te trouwen, hoewel zij zeer verheugd is als zij bij de huwelijksvoltrekking verneemt, dat de zwijnenhoeder een prins is. Dan is prinses Rozemond van haar zucht naar imitatie genezen. Opnieuw zegevierde de bekende 19- jarige Maaslandse motorrijder Henk Vink Jr. op zijn nieuwe 200 cc. 1958 James in de duinen te Callantsoog, alwaar de 3e kampioenstrial werd gehouden. Thans staat deze jeug dige wedstrijdrijder, op de helft van het seizoen, weer ruimschoots voor aan in de puntentelling voor het Lands-Trial-Kampioenschap van de K.N.M.V. 1958. Bij V.V.V. Schiedam, Plantage, is verkrijgbaar een aantrekkelijk en practisch Benelux-vouwblad voor trekkers. De vreemdelingenverkeers- instellingen van de drie Tanden heb ben in dit vouwblad in een notedop willen aangeven, waar ge op trek tocht door het Benelux-gebied veilig en goedkoop kunt overnachten. Is er eigenlijk iets plezierigere denk baar dan een trektocht, en dan door de Benelux-landen, die ons toch het meest na staan Het prettige van zwerven is, het gevoel je eigen baas te zijn, zo vrij te zijn als een vogel in de lucht, en op die manier ook nog wat kennis en ervaring op te doen. Want het valt niet te ontkennen, dat ge op trektocht „en passant" veel opsteekt van de wijze, waarop onze zuider-buren denken, leven, werken en wonen. Trekken verdiept het inzicht in het zeer eigen karakter van de Benelux. Het brengt bovendien de jeugd van de drie landen met elkaar in con tact, iets wat onderling begrip en waardering bevordert. En dat is be langrijk, want juist in deze tijd heeft onze maatschappij daar meer aan ooit behoefte aan. Trek er daarom eens op uit, verruim de blik, verwijd de horizon. En mocht Uw reis in 1958 het jaar van de wereldtentoonstelling door Nederland, België en Luxem burg voeren, vaar dan onbekommerd en met een gerust hart op het kom pas van dit Benelux-vouwblad, dat zich richt op een zorgeloze en pret tige vakantie. BR0F.RSVEST 54 SCHIEDAM VOOR IEDEREEN! Voor ons nageslacht Teen genieën meer. We worden te gezond, zegt dokter Green Ermytage, ex-voorzitter van het Britse Genootschap voor geneeskunde. Gebrekkigheid of minderwaardigheid van de ouders is de voorwaarde voor het ter wereld komen van een genial mens. Een studie heeft dat aan het licht gebracht, en ook, dat vrijwel alle genie- 1 en die de wereld heeft gekend verslaafd waren aan alcohol of aan verdovende middelen of tuberculeus waren of geeste lijk gestoord (zelfs Goethe!). De meeste genieën waren klein van stuk en zieke lijk. Wie dus nog een genie ontmoet, bestede er aandacht aan, het kan de laatste der Mohikanen van zijn soort zijn! Wensen staat vrij. De filmster Brigitte Bardot heeft tegen een verslaggever ge zegd, dat zij zo dolgraag een boerderij in de Provence zou willen hebben met een zeearm die zich over het erf tussen de stallen doorslingert. „Je ster is verdwenen, je behoorde eigenlijk dood te zijn", zei een waar zegster te Rome tegen een eenvoudige boer, die hiervan zo onder de Indruk kwam dat hij stil naar huis liep en zich daar ophing. De volgende morgen von den zijn familieleden hem dood. „Ik heb gegeten als een vorst", zei ex-koning Faroek in een restaurant te Antibes. Hij had zich tegoed gedaan aan zes dozijn kikkerbilllen. Heei De rechter te Sussex heeft een jonge man tot 24 uur gevangenisstraf veroor deeld omdat hij een toespraak had ge houden tot het beeld van koningin Vic toria. Want, zei de rechter, het is een heer onwaardig een dame aan te spre ken die hem nie* kan antwoorden. DRINKSERVIES uit voorraad leverbaar. GILDE-glazen zijn ook apart verkrijgbaar. WIJNGLAS 1.20 PORTGLAS 1.10 BITTERGLAS 1.00 LIKEURCOUPE 1.40 BIERBEKER 0.80 I IVlKtOONST*. t rtL 69906 fCM/gPAH I Drie duizend Amerikanen hebben el* honderd gulden en een hevige buikpijn (van het lachen) over gehad om Danny Kaye met zijn voeten het Filharmonisch Orkest van New York te zien dirigeren. De opbrengst was voor een liefdadig doel. Het ls, zegt een Franse bokser, niet de val die gevaarlijk is wanneer men uit de ring tuimelt, maar de dames-toe schouwers op de eerste rijen. Zj) zitten altijd klaar om iemand te lynchen en ik bewaar op mijn schenen de lidtekens van de brandende sigaretten die zj er te genaan drukten. De Amerikanen zijn mensen, die allen weten, die sterker zijn dan ieder ander en die alles hebben ontdekt, behalve Amerika, zegt Winston Churchill. Vraag in een damesblad: „Over de zeventig, heeft hij een liaison en dat gaat van kwaaa tot erger. Hij slaat me zelfs wanneer ik hem verwijten maak. Anderen zeggen, dat het senili teit is, maar daar geloof ik niets van, hij ziet er nog best uit. Ook zegt men, dat het snel over zal gaan op zijn leeftijd." Antwoord van de redactrice: „Het te genovergestelde zou me verwonderen. De liefde van een grijsaard is een wed loop tegen het horloge. Laat hem lopen Naar alle waarschijnlijkheid zal het een korte etappe zijn." In Frankrijk worden nog geregeld lorg netten verkocht. De mannen zetten die tijdens het scheren op om niet door de benen van hun gewone bril te worden gehinderd. Een terdoodveroordeelde zei de avond voor, zijn terechtstelling: „Geef me niet m'n laatst» sigaret maar liever een portie paddestoelen. M'rs hele leven heb ik geweigerd ze te eten uit angst dat ik vergiftigd zou worden." De hertog van Edinburg vindt dat er niet genoeg vlees in de Engelse saucij zen zit. Hij reist nu de Engelse keukens af om toe te zien op de bereiding van deze lekkernij. (France Soir). Toen een fotograaf op een portret van de Engelse schrijver Somerset Maug ham de rimpels op het voorhoofd wilde wegretoucheren, zei Maugham: „Ik heb tachtig jaar nodig gehad om die rimpels te krijgen en ik zal niet toestaan dat u ze in twee minuten laat verdwijnen.'5 Voor Uw TROUWAUTO's.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1958 | | pagina 1