30*^1 FOTO-FILM TWEKfl BADPAKKEN 'T WOLHUIS v. d. LEEDEN /Jb. ea mil. c3iui%e. ENORME SORTERING 9.75 iTOndéioeeicl backfish slips 79 ct. Verlovings- TZ/ngen «li A (?AbA Zoof^\ 3J H. J. ORMEL IN ENORME SORTERING Vrijdag 20 juni 1958 Gecontroleerde oplaag van 21.000 exemplaren löe jaargang no. 49 I, lllli IrOAv TKcMü/ - floeg&ci 8RoensvesT93 rei.67937 scw(d/>m Zomermantels en Regenmantels kledinghu/s Orlon Vestjes bedden HOOGSTRAAT 58'SCHIEDAM AFWEZIG S P. van den BROEK AFWEZIG N.Vv.B-AVOND VIERDAAGSE GESLAAGD ied.* W' DUIVENSPORT COLLECTE „HET ZONNEHUIS'' PACIFISTISCH SOCIALISTISCHE PARTIJ NIEUWS DIEOHIE ADVERTENTIEBLAD VOOR STADSBLDD SCHIEDAM EN OMGEVING VOOR OPGAVE ADVERTENTIES WENDE MEN ZICH TOT ONS BUREAU „HET NIEUWE STADSBLAD", C. J. v. d. KLINK, W. DE ZWIJGERLAAN 40 (hoek Louise de Colignystraat) SCHIEDAM, TELEF. 67368. ADVERTENTIETARIEVEN 24 ct per m.m. Contractprijzen op aanvraag KANTOORUREN DAGELIJKS (beh. 's zaterdags) van 9-1 en 2-6 uur. uit het Mus'verjaald door: Sebasfiaau „Omdat we er tenslotte toch niet on deruit kunnen" zoals Kareltje zei, is vandaag de fotograaf geweest! Mama en ik waren extra vroeg in de veren om de binders van kop tot teen een goede beurt te geven en Kareltje heeft met Papa de pan aangedweild (samen met Papa bedoel ik natuur lijk). De fotograaf begon direkt een „on gedwongen" groepje van de zesling te maken, netjes op een rij met de vleugeltjes om eikaars schouders. Dat was heel erg moeilijk, want de peu ters werden gauw moe van het stil staan en als de foto-artiest het vijfde vleugeltje „losjes" om het zesde schoudertje wrong, was het éérste vleugeltje juist van het tweede schou dertje afgegleden. Zo bleven we een half uurtje marte len tot de foto-mus tenslotte drie hip- jes achteruit tripte, bijna van de dakgoot tuimelde, door zijn apparaat gluurde en „kan die éne, helemaal reohts een tikkie naar het midden?" vroeg. Wij duwden Piet wat dichter tegen Koos. „Die andere met de poot ietsjes naar véren als liet kan We sjorden voorzichtig aan 't pootje van Stinky. Stinky rolde om, Pluky viel mee om dat ze op Stinky leunde en Joep ku kelde omdat ze tegen Pluuk op stond .en zo lagen ze alle zes tegen de kant van het nesten piepten van geweld. „Nou" zei Kareltje... „jullie vinden het zeker wel en hij trok Papa mee naar buiten. „Als U ze zó maar eens nam" stelde ik voor. „Hoe bedoelt U wilde de fotograaf weten „Nou, zoals het uitkomt.ik be doel.... knip maar een beetje als ze der maar alle zes óp staan." „Maar mevrouwtje" deed hij in-zijn- eer-getasterig, „het moet toch iets bijzonders worden „Is een zesling soms niet bijzonder genoeg snibde Mama. „Nou vooruit dan als het perse móet" frijnsde de mus-met-het-toestel en iekte We zijn reuze benieuwd wat het ge worden is De bal is terug De oranje plastic vanaf 49.75 in 15 modekleuren en 2 modellen 19.50 en 21.50 bal van het meisje in de Julianalaan. De ouders in Schiedam zijn eerlijker dan hun kinderen Tenminste geldt dat voor die vader in Schiedam-Zuid, die onmiddellijk na het lezen van ons gescheld zijn zoon duchtig onder handen heeft genomen Dat knaapje had braaf verzonnen dat ie de bal „zomaar van iemand op straat" had gekregenMaar, ge lukkig, de bal is nu terug en de „Stadsblad-bal" mogen ze toch houden Hoe vindt U de zómer Onze zesling snakt naar frisse lucht. en wij naar een verkwikkend bad Meneer Sebastiaan zit met zijn grote voeten in een klein teiltje water en om het uur mag zijn zoon twee ijsjes pullman epeda auping vrtifort formule meubelenpas-toe Broersvest 64-66 S'dam, tel. 67920 van vijf halen: één om zelf op te slurpen en één om tussen het boord van zijn Pa te laten glijden Het Rubensplein is prachtig en hebt U die bloeiende bomen in de Liduina- straat gezien Cor Don, onze stads-beiaardier ver telde mij dat er nog steeds niets ge daan is aan het carillon, „maar blijf voorlopig uit de buurt, als je mussen- lijf je lief is".Er zit daar, hooi in de toren, vlak onder de bas-klok d, een torenvalk die twee jongen heeft en die lusten ons mussen levend iiiiiMiniiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiinMifiniiiiiimmiimmniHiinfmmimniiiiiiiinnmiiiiitiiiiiiiin TUINLAAN 98 - TELEFOON 67464 uiiiiiiiHiiitiiiiiimiiuinMiiiiiiiiiHiitHmiiniiiiiiniiimi NiiiimiiiiimiiimiHimiiiiim Dan gaan we liever kijken naar de statige zwaan die met zes jongen rustig in de vijver aan de Stad houderslaan drijft. Schiedam, tonéélstad Er is een cul- tureel-centrum voor héél jongeren in een garage aan de Jacob Catslaan. 18 kinderen hebben genoten van het aangrijpend, kers-vers-geïmproviseer de drama „OLGA DE HEKS" met Olga Melchers in de titelrol Verder werkten mee: Irene, Carla, Annètje, en MiekeOnder de pauze was er snoep verdelen uit Moeders schaal en spelletjes na Het vacantie-comité van de Schie- damse Gemeenschap zit in hemds mouwen en zwetend al vlijtig van alles voor te bereiden voor de ko mende feestweek. Voor de jeugd zul len er maar liefst 16 voorstellingen in het Passage-theater komen: ballet, toneel, film en een kindercircus. „Als de courant mij niet bedriegt" brengen wij in JAPONNEN en JAPONNEN niet JASJES vanaf 1 Ook in grote maten. Bij ons kunt U vrijblijvend passeta. heeft de conservator, de heer Pierre Janssen, het plan om een tentoon stelling „man en paard" in te rich ten. Hij is er al voor naar Londen geweest 1 t „Om je te begillen" piepte Stinky. „de jongetjes van de R.K. M.U.L.O. in Nieuwland roken pijpjes!" „Waarom dóen ze d"1- vroeg ik. „Nou" joelde Stinky (b „£e zeggen dat ze het lékker Hebt U thuis al een goud-hamstertje, mevrouw Het zijn van die lieve diertjes. VAKANTIE is in aantocht.Wij zien overal de koffers klaar staan mét uitgebreide kleurenfolders over Lugano, Mallorca, Loon op Zand. en andere plaatsen die per touring car bereikbaar zijn. Strohoeden voor Zuid Spanje, berg schoenen voor de Zwitserse Alpen, zonnebrillen voor Katwijk-aan-Zee, wandelsokken voor Valkenburg en dikke portemonnaie voor de Expo e Het hjiis van Martin Vanderhof is wel het leukste huis dat wij kennen. In de keuken worden caramels ge bakken, in de kelder wordt vuurwerk femaakt. Mevrouw zit in de huis- amer toneelstukken te schrijven een stuk of drie tegelijk meestal haar dochter oefent balletpassen en haar zoon speelt op de piano. Ergens in een hoek wordt een druk pers gehanteerd en op een andere plaats kweekt iemand met veel am bitie slangen De bewoners van het huis zijn bij zonder prettige mensen, die veel van elkaar houden en het liefst maar doen waar ze zin in hebben Nee, U gelóóft dat allemaal niet, Arts SINGEL 76 Praktijk wordt waargenomen door: G. W. ORMEL, Arts Schoolstraat 5, Telefoon 64244 Praktijk wordt hervat 21 Juli a.s. Tandarts STADHOUDERSLAAN 79 van 21 Juni tot en met 12 Juli. Waameming spoedgevallen: Tandarts M. van der Nagel, Lange Nieuwstraat 177a Tandarts A. I. Th. Overveld, Tielman Oemstraat 7a. lieve lezer. Nou goed, ga dan maar met ons mee: Op Vrijdag 27 juni kunt U de hele familie ontmoeten. Ze zijn dan thuis, op de planken van Musis. Misschien zult U de 'bewoners van het huis herkennenHet zijn alle maal Schiedamse toneelspelers Uit de acht verenigingen die mee deden aan de toneelwedstrijd van de Schiedamse Gemeenschap zijn deze amateurs gekozenOnder leiding van regisseur Willem v.d. Loos bren gen zij „Je kunt het toch niet mee nemen. U kunt het ook niet meenemen, maar U kunt het wel gaan zienEn er brullend plezier om beleven voor het schamele bedrag van één gulden en vijf en twintig cent De Parochianen van de R.K. Kerk in de Gorzen hebben een prachtige week beleefd. Zij vierden grandioos het veertig jarig bestaan van de pa rochie. De Bisschop van Rotterdam, Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. M. A. Jansen, heeft een Pontificale Hoogmis gecelebreerd en alle oud pastoors waren daarbij aanwezig. Later op de dag is er een groot scheepse receptie gehouden waarop „ons aller Piet Alberts" de man die wij zo node aan Rucphen heb ben afgestaan een gloedvolle her- dendingsrede uitsprak. En 'savonds hebben ze in Arcade de blommetjes gezellig buiten gezet voor DAMES HEREN en KINDEREN -jk- alle maten -fc- alle kleuren alle prijzen BROERSVEST 4. Leuk zeg, die laatste avond van onze „vierdaagse"... „Zie je wel", sjilpte Kareltje, „dat de Schiedammers het best een beetje feestelijk kunnen ma ken met al die enthousiaste blom men spontaan uitgereikt door de mensen langs de kant Goed zo Na 't grote succes van de 15e NWB- Avondvierdaagse wil de Plaatselijke Regelingsoommissie hiermede dank brengen aan de politie voor de pret tige medewerking ondervonden bij het regelen van het verkeer en de massale sluittocht, de E.H.B.O. voor het deskundig behandelen van de voeteuvels de beide muziekvereni gingen „D.O.K." en „Gusto", de wan delaars voor het kameraadschappelijk gevoel, dat ze demonstreerden, de ouders en familieleden van de wan delaars en de vrienden van de sport, die de laatste dag bloemen uitge reikt hebben, de Pers voor het plaat sen van de stukjes en allen, die op enigerlei wijze meegewerkt hebben tot het welslagen van dit wandel- festijn. De commissie hoopt allen vol gend jaar terug te zien bij de 16de Avondvierdaagse van de Nederland se Wandelsport Bond. De volgende medailles werden uit gereikt: Bij de junioren: voor de 1ste maal: 219, voor de 2de maal: 126, voor de J Voor een TWILFIT naar.... 9 Er»5 •ifit" r00' •- 'n .T il I „MAGAZIJN „DE STER", Rembrandtlaan 71, Tel. 67446 MAGAZIJN „DE STER", Groenelaan 22, Telef. 68840. „KRUYER RIS", Liduinastraat 94, Tel. 68335. 3de maal: 75, voor de 4de maal: 4 (totaal: 424). Bij de senioren: voor de 1ste maal: 37, voor de 2de maal: 30, voor de 3de maal: 33, voor de 5de maal: 5, voor de 6de maal: 2, voor de 9de maal: 1, voor de 11de maal: 2, voor de 12de maal: 1 (totaal: 111). Plaatselijke Regelingscommissie, A. Hukshom, J. F. Bakkeren, J. Terwiel, A. H. v. d. Sande. De P.V. „de Vrijheid" organiseert 3 stedelijke oefenvluchten voor jonge duiven en wel op: Zondag 22 Juni Barendreoht; Zondag 29 Juni Zevenbergen: Zaterdag 5 Juli Breda. Inkorven op Zondagmorgen van 7.30 tot 8.30 uur, in 't clubloka straat 34. kaal, Hoofd- De collectie voor de Vereniging „Het Zonnehuis" heeft ƒ3814,32 opge bracht. Collectanten(trices) gevers(sters) har telijk dank. Het Bestuur afd. Schiedam. Op 12 Juni j.l. werd een afdeling van de Pacifistisch Socialistische Partij in Schiedam opgericht. Het secretariaat is gevestigd op het adres Dr. Wibautplein 40, alhier. Fantasie tricot met gekleurd kantje spotgoedkoop slechts OP DE DAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1958 | | pagina 1