m REVUE „HIT-PARADE" JEUGDVOORSTELLINGEN DRIESTEDEN-WEDSTRIJD 14e Wielerronde van Schiedam „HOBBY's EN BLOEMEN" „MAN EN PAARD" wmlï e wtmo wee k tut week DANSEN Woensdag 13 augustus 1958 Gecontroleerde oplaag van 21.000 exemplaren VAKANTIE FE EST 1958 „Stichting de Schiedainse Gemeentdu^"' Laken Lach Knop Contract RODDELPOTJE Wijn Snor Afschuw HAP-KINDJE-HAP WESTER GARAGE Tel. 68210 <4 J. H. STAALMAN SPREEKUUR HERVAT NIEUWS- EN 10e jaargang no. 65 ADVERTENTIEBLAD VOOR STADSBLAD SCHIEDAM EN OMGEVING VOOR C. J. y, OPGAVE ADVERTENTIES WENDE MEN ZICH TOT ONS BUREAU „HET NIEUWE STADSBLAD' d. KLINK, W. DE ZWIJGERLAAN 40 (hoek Louise de Colignystraat) SCHIEDAM, TELEF. 67368. ADVERTENTIETARIEVEN 24 ct per m.m. Contractprijzen op aanvraair KANTOORUREN DAGELIJKS (beh. 's zaterdags) van 9-1 en 2-6 uur. onder auspiciën van de Woensdag- en donderdagavond laatste voorstelling van de In het Passage theater. Kaartverkoop uitsluitend aan het Passage theater. donderdag de laatste dag 9 en 11 uur: Toneel „De Kalief en de Goochelaar". 2 uur: Het Scapino ballet. Prijs 50 ct. Kaartverkoop V.V.V.-kiosk, Plantage. Donderdag 14 augustus, Plantage 8 uur op muziek van het dansorkest Jack Wilson, optreden van diverse solisten. Toegangsprijs ƒ0.50. Voorverkoop V.V.V.-kiosk, Plantage Vrijdag 15 augustus, Plantage Podium, 8 uur voor amateurs Amateurs uit Schiedam, Rotterdam en Vlaardingen naar de prijzen Toegangsprijs ƒ0.50, Voorverkoop V.V.V.-kiosk, Plantage. Zaterdag 16 augustus, 2.30 uur, Plantage Toegangsprijzen: zitplaatsen ƒ1.—, staanplaatsen ƒ0.60, kinderen tot 13 jaar ƒ0.30. Voorverkoop V.V.V.-kiosk, Plantage. Op de interessante tentoonstelling in de Beurs kunt U 's avonds nog genieten van films en kleurendia's. Hier is het programma voor de resterende dagen Woensdagavond: kleurendia's. Donderdagavond: Film „Taal der Bloemen" Vrijdagavond: Film „Behoeders van Natuurschoon". Zaterdagavond: Film „Langs ongebaande Klingen". Tot en met zaterdagavond kunt U er nog terechtToegangsprijs 30 cent, kinderen 15 cent. Heeft U het gouden kamerscherm en het zilveren paard en de le vensgrote Witte Hengst van Prins Maurits al gezien op de grote zomertentoonstelling Stuk voor stuk unieke meesterwerken in het Sted. Museum. Dagelijks van 10-5 en 's Zondags van 12-5 uur. En U kunt nog 3 dagen Toren beklimmen. Zaterdagavond 9 uur SLOTVUURWERK! Een Amerikaanse lakenfabriek heeft een psycholoog in de arm genomen om uit te zoeken waarom er zo weinig la kens werden verkocht ondanks de op touwgezette grote reclame-campagne, waarbij een laken met een volmaakt blond pin-up-meisje werd afgebeeld. Dat komt, zei de psycholoog na enig peinzen, omdat de vrouwen bang zijn te kort te schiften wanneer ze zich met dat pin-up-produkt vergelijken en vrezen dat hun echtgenoten er netzo over den ken. Hij gaf daarom de raad het meis je in de advertenties te vervangen door een sympathieke grootmoeder. Zo gezegd, zo gedaan. Waarop... de verkoop direct met sprongen omhoog £in g. De Engelse acteur Joseph Tomelty krijgt 175.000 gulden uitbetaald omdat hij zich niet meer kan beheersen en op v.oor hem ongelegen momenten, b.v. in een ernstige toneelscène, in lachen uit barst. Deze storing heeft hij overgehou- den van een auto-ongeluk, drie jaar ge leden. De rechter kreeg het bewijs ervan voor dn neus opgediend, toen Joseph tijdens het plei dooi in de rechtzaal plotseling krampachtig begon te lachen. Kogel Een Fransman in de buurt van Nan cy had al enige tijd last van zijn hart. Lijn „Haal al die nutteloze apparaten weg", heeft generaal-mir'serpresident De Gaulle gezegd. Hy- *)'jljfurfde de tiental len telefoontoestellen voor het geheime interministeriële verkeer in hotel Ma- tignon, de zetel van Franse regerings leiders. Allicht, want de generaal is de eerste Franse ministerpresident die zijn gehei men voor zichzelf houdt. Onder de nieuwelingen in zijn kabinet beyindt zich de heer Pelletier, die met de nieuwe president van de Parijse ge meenteraad, de heer Varigny, de nieu we verlichting van de fontijnen op de Champs-Elysées in werking moest stel len door een druk op een knop. De heer P. tot de heer VIk zeg u dat u het bent die op de knop moet drukken, want u bent de hoogste magistraat van de stad. De heer V. tot de heer P.: Maar u bent nog belangrijker dan ik, want u bent minister. De twee nieuwelingen konden hierover maar niet tot een besluit komen, zodat de andere officials ongeduldig begonnen te worden. Een van hen kreeg tenslot te de verlossende idee: de heer P. legt het eerst zijn duim op de knop, daarna legt de heer V. zijn duim op de duim van de heer P. Daarna drukken ze ge zamenlijk. En zo gebeurde het De schilder Raoul Dufy heeft met zijn kunsthandelaar een contract gesloten dat hem een inkomen van duizend gul den per maand garandeert. Dat is niet veel vergeleken met Picasso, die van de zijne 2500 gulden krjjgt. (Kranten bericht uit 1931.) Wij waren bij de Hooymeijers op visite. Waarom we daar waren weet ik niet. Waarschijnlijk omdat zij de vorige keer bij ons geweest zijn. Wat eraan haperde weet ik ook niet, maar alle gesprekken liepen dood. Tk heb het met de bestedings-beper- king geprobeerd, met de waterstof bom, met Picasso. alles vergeefs. „Hofstra" begon ik, want Hooymeijer heeft gloeiend het land aan belastin gen in welke vorm ook.We kon den daar vroeger urenlang allerple zierigst over zitten miauwen „Ach" zei hij„Het is die rrtan niet kwalijk te nemen. Hij tloet het tenslotte niet voor zijn eigen plezier." Toen dacht ik dat ik zou ploffen, als er niet heel gauw 'n oplossing kwam voor het raadsel. „Hooymeijer" zei ik„Vertel me nou eindelijk eens wat je mankeert." Hij keek me allerbeminnelijkst aan, bijna met iets van weemoed in zijn schaapgroene ogen. Tenslotte besloot zijn dokter een foto te nemen. Toen bleek dat er in zijn long een kogel zit, slechts twee centimeter naast zijn hart. Het slachtoffer zegt nu dat die kogel daar al moet zitten van 1914 af, toen de doktoren er vergeefs naar hadden gezocht. Hoe onrustig de wereld van vandaag ook is, en hoe vergankelijk alles moge zijn, er zijn dingen waaraan men zich gerust _,og kan hechten, vindt de Engel se diplomaat Garey-Foster. Eén van die dingen is de Franse wijn, zegt hij. Bij een vakantiereis door Frankrijk kwam hij zo onder de indruk van de toewij ding van de Franse wijnboeren, dat hij honderd kisten wijn kocht, die zij hem over tien jaar moeten leveren. De Engelse acteur Edwards heeft zijn snor van 25 centimeter lengte laten ver zekeren voor 60.000 gulden. De verzeke ringsmaatschappij heeft daarbij bedon gen dat hij niet meer mag roken. Wereldkampioen Ray Sugar Robinson zegt dat hij het boksen verafschuwt. Hij doet het alleen omdat er zoveel geld mee te verdienen is... VOOR lEDEREEWf 'IRötERSVEST £4 SCHIEDAM „Heb je het land aan me ofzég het in 's hemelsnaam". Hooymeijer stond langzaam op uit zijn stoel, legde een vaderlijke hand op mijn schouder en sprak innig „Sebastiaan.... ik vind je 'n reuze vent. Ik vind alle kerels reuze venten, ik..." „We hebben een potje" viel zijn dochter Mien in.„iedereen die roddelt moet daar een dubbeltje in doen." „Ja", bekende Hooymeijer met een tere glimlachzo is het". Met een zucht van verlichting heb ik twee kwartjes uit mijn vestzakje ge peuterd, ze op tafel geworpen „Zo nu kunnen we tenminste eens behoorlijk praten". Het is toch nog 'n genoeglijke avond geworden al was ik op het eind een volle rijksdaalder kwijt. Sebastiaan Happen doet een kleuter gewoonlijk wel graag. Toch heeft bijna ieder ge zin met kleine kinderen gedurende lange of korte tijd met eetproblemen te kampen. Heel vaak komt dit door te grote bezorgdheid van de moeder, dat haar kleuter niet genoeg eet of dat hij maar zo weinig dingen lust. Door deze bezorgdheid kan iedere maaltijd opnieuw een tijd van span ning en onrust zijn. De kleuter voelt dit aan en lust dan werkelijk niet veel meer of hij gebruikt de situatie om zijn moeder naar zijn hand te zet ten. Andere oorzaken van niet-eten kunnen zijn oververmoeidheid, ge brek aan eetlust door veel snoep of een ongezellige manier van het eten bereiden en opdienen. Voor goede kleur, smaak en geur is de kleuter zeer gevoelig. Vóór alles dient men ervoor te zorgen Voor Uw TROUWAUTO's... dat de maaltijden op geregelde tijden worden gebruikt, rustig en onder zo min mogelijk spanning. De laatste is natuurlijk gemakkelijk gezegd en gemakkelijk voorgenomen, maar in de praktijk valt het lang niet mee. Geef Uw kleuter niet meer dan hij aan kan. Het helpt dikwijls, te be seffen wat de kleuter aan voedsel nodig heeft: de hoeveelheid wordt namelijk veelvuldig overschat. Zoge naamde slechte eters eten in veel ge- Oogarts SCHIEDAM vallen heus niet minder dan zij nodig hebben. De porties van de jonge kleu ters behoeven niet veel groter te zijn dan die van de baby ook al zit hij nu mee aan tafel. Zij kunnen het beste heel geleidelijk opgevoerd wor den. Daarbij moeten wij niet uitgaan van het idee, dat een kleuter op een zekere leeftijd nu beslist zo en zo veel brood of aardappelen moet eten. De grootte van de porties daarvan kunnen we gerust aan het kind over laten. Dit geldt in mindere mate voor melk, groente, vlees, vis en ei. Het is gewenst, dat het kind daarvan dagelijks een bepaalde hoeveelheid gebruikt. Weigert het, dan kunnen we beter kalm-aan doen of een paar dagen wachten dan een scène maken en die portie opdringen. Hieraan moet U trachten de hand te honden. Als dagelijkse hoeveelheid melk wordt tenminste Va liter aanbevolen. Liefst geven we die in kleine porties tegelijk: b.v. een klein bordje pap aan het ontbijt, een bekertje melk of karnemelk in de loop van de ochtend en bij de boterham enz. Van groen is om te beginnen 100 gr. voldoende. Dat is ongeveer een flinke eetlepel. Bij de jonge kleuter moeten we nog wel oppasen met kool, uien en prei. Een kind van een paar jaar kan gerust alle groentesoorten eten. Ook alle vruchtensoorten worden dan wel verdragen. Als het mogelijk is geven we ae kleuter iedere dag een plak kaas en wat vlees (35 a 50 gr.) of voor de variatie vis of een ei. Ook hiervan kan hij gewoon met de rest van het gezin mee eten. Het is b.v. niet nodig om speciaal voor hem al tijd gehakt te nemen. Zeer vette lap pen (zoals spek en speklappen) en sterk gerookte of -gekruide vleeswa ren zijn voor de kleintjes echter min der geschikt. Vaak maakt moeder de kleutervoe- dnig te vet: flink boter op het brood, een extra klontje boter of schepje jus over de aardappelen en groenten. Een vette voeding kan gauw de eetlust wegnemen en wordt door sommige kinderen rJiet lekker gevonden. Voor edien biedt een vette voeding niet. Ongeveer 2 lepels boter of margarine per dag is heus niet te weinig (deze hoeveelheid levetr al ongeveer een zevende van het benodigde aantal calorieën). S^^^^VOOR IEDEREEN f. BR0ERSVEST 54 SCHIEDAM Veel suiker, jam, strooisel en andere zoetigheid is ook niet goed. Deze artikelen hebben niet veel bescher mende waarde en kunnen de eetlust remmen. Het is dan ook niet juist om de smaak voor zoetigheid te verster ken door b.v. alle groenten met sui ker af te maken of nagerechten extra zoet te maken. Kleuters kunnen alles eten! Voor de kleuter behoeven we trou wens in het algemeen het voedsel niet anders klaas te maken dan voor de rest van het gezin. Hij kan gerust brood met korst en al eten, het eten behoeft niet steeds fijrigeprakt te worden en van rauwe slaatjes kan hij best meegenieten. Het is zelfs aan te bevelen om de kleine op gezette tijden rauwe, harde vruchten of groenten te geven; dat is goed voor de ontwikkeling van zijn gebit. Eerst zal de rauwkost geraspt of fijngesneden gegeven worden, later kan de kleuter afhappen. Ook niet te vers brood vraagt een goede oefening van het gebit. Laten we dan aan de andere kant geen tandbederf in de hand werken door veel kleverige snoep te geven. Vooral snoepen in bed is funest.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1958 | | pagina 1