Komfort en welstand towtdetoeeJci v. d. Leeden lrüA\ ITALIAANSE ORLON VEST JES VOOR REGEN EN ZON REGEN MANTELS SfCuige. aba rit f 18.95 Vrydag 19 september 1958 Gecontroleerde oplaag van 21.0C0 exemplaren 10e jaargang no. 76 ICLEDINGHUIS REMBR. 1.8L HOOGSTRAAT58 SCHIEDAM ZOVEEL VERSCHILLENDE FOTO- EN SMALFILM APPARATEN REGENJASSEN WOLLEN KAMGAREN WEVENIT JACQUARD STOFFENHU IS 2500 HEREN PYAMA's tegen propaganda prijs die voor textiel de beste is STADSNIEUWS Nylon Onderjurken 4.90 - 5.90 NIEUWS- ADVERTENTIEBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMGEVING VOOR OPGAVE ADVERTENTIES WENDE MEN ZICH TOT ONS BUREAU „HET NIEUWE STADSBLAD", C. J. v. d. KLINK, W. DE ZWIJGERLAAN 40 (hoek Louise de Colignystraat) SCHIEDAM, TELEF. 67368. ADVERTENTIETARIEVEN 24 ct per m.m. Contractprijzen op aanvraag KANTOORUREN DAGELIJKS (beh. 's zaterdags) van 9-1 en 2-6 uur. uit het Mus'vertaald door: Sebastiaan Hoog boven het S.G. paviljoen in de Plantage wappert de nationale drie kleur. Beneden lopen de voorzitter en de directeur van de S.G. aan ieder die voorbij komt grote sigaren-met bandjes uit te delen en de altijd-ge- lijkmatige, lieftallige juffrouw Kievith biedt knappende beschuiten aan met rose muisjes bestrooid. „Wat is er nou aan de hand?" sjilpte Kareltje in hoogste verbazing. „Kareltje" zeg ik, plechtig een vlerk op zijn schouder leggend„Dit is BftOCRSVCST93 TC1.67937 SCH/eDAM een gróót moment. Jij, ik, onze kin deren en héél Schiedam staan aan het wiegje van een GEMEENSCHAPS DAAD." „Een wit Meid, la-me-los, wat HEB je?" deed ie. „Ik heb tranen in mijn ogen en een van vreugde heese sjilp" verklaarde ik „Kareltje.... na tien jaar blijkt plotseling dat er niet vergeefs ge zaaid is. Ergens is een klein groen sprietje uit de grond omhoog gekomen.maar toen werd Kareltje hélsSta me nou niet langer te be... be... nou ja... belatafelen en zeg wat er aan de hand is." Goed dan „De Katholieke Kring heeft beloofd dat hoor je me dat ze de winnaar van de komende Toneelwedstrijd de gelegenheid zal geven op te treden in het Passage- theater, net volgend jaar October, of november." „Jamaar, dat is.... dat is...." be gon mijn ventje te stotteren. „Ja," hielp ik hem. „Dat is gran dioos! Dat is waar we al zo lang op gehoopt hebben, dat is waarvan we wisten dat het ééns komen zou." Want dit IS een gemeenschaps-daad Die Katholieke Kring gaat onze amateurs de gelegenheid geven één keer op beroeps-planken te staan Dat is een gebaar van die Katho lieke Kring, een brééd, een majestei telijk gebaar, een Gemeenschaps- febaar F Dat verdient ons aller lang- urig hand-geklap 1 Bovendien kunnen Schiedamse ama teurs-toneellisten „tegen ledenprijs" dat is dus sterk-gereduceerd iedere toneel-avond van de Katho lieke Kring meemaken Jongens, hóóg die vlag 1 Zojuist ontvangen: in 18 verschillende kleuren, w.o.: marine, koren, kobalt, bleu, flessengroen, biljart- groen, grenadine, wortel, geel, anthraciet en zwart 19.75-16.75 Het oog van de meester maakt het paard vet. Ja, en de hand van de bovenmeester maakt de spaarpot leeg „Nu denk je aan het drama in Am- merstol" grinnikt Kareltje, maar er valt helemaal niks te grinneken. Het is een bar-schandaal dat iemand een oud hoofd-ener-school nog wel, dus iemand die béter moest weten drie honderd duizend gulden ge gapt heeft van kleine spaarders, van luidjes die letterlijk hun hele hebben en houwen aan hem hadden toever trouwd „Aan de galg" zouden wij mussen roepen. Maar nee, zó zijn de mensen niet. Ze kunnen zo hard en vervelend tegenover elkaar zijn als je maar wilt, nauwelijks heeft iemand een mis daad begaan of ze worden de barm hartigheid zelf. VIER jaar krijgt de Enorme sortering in Falcon, effen en streepdessins, Ottoman zijde en gabardine, allen met hoed, goed water afstotend, maten 36—52, vanaf 29.75 het meer iets voor hysterische jonge juffrouwen of héél oude meneren Nou, dan gaat U maar eens lekker vet eten of naar Sofietje Lorren kij- schurk.Vier jaar in een nette, verwarmde cel. Goede voeding en elke week een verschoning. En dat kost hem niks. Dat betaalt de gemeenschap met vreugde althans zonder protest. En over vier jaar als meneer de oplichter uit de bajes komt staat er onmiddellijk een haag van reclasseerders om hem heen te joelen en krijgt hij een vrome be trekking. Waar vindt U in Schiedam als bij De grootst gesorteerde Fotohandel van Schiedam. Kom eens vrijblijvend onze collectie zien. Wij staan U met raad en daad bij Uw keuze ter zijde 1 TUINLAAN 98 - TEL. 67464 „Dat noem ik naastenliefde" knikt Kareltje sentimenteel. „Ik noem het stóm" gil ik. Waarom doen de mensen zo lieverig tegenover hun boeven en waarom laten ze eerlijke, hardwerkende huis vader in de steek.om van de weduwen en wezen nog maar hele maal niet te spreken „Dat" verklaarde Kareltje„is een van de meer bijzondere misteries van het mensdom, dat zullen wij, mussen nooit begrijpen." Hebt U de tentoonstelling „Man en Paard" gezien Nee, nou dat is ver schrikkelijk jammer, want die ten toonstelling was machtig interessant. Trouwens, alles wat er in ons mu seum te beleven valt is volop de moeite waard. U houdt niet van musea U virv.": in bedden en meubelen U thuisbezorgd door U thuisbe iff VP AA 41 Broersvest 66-64 Telefoon 67920 Zie ook onze benedentoonzalen. ken. of iets anders doen wat met de géést niets te maken heeft Maar één ding mag ik U als mus dan wel zeggen: Verbeeldt U zich vooral niet dat U méér dan de dieren bent „Hé, hé...." sjilpt Kareltje verma nend. Stel je niet an, Wiet, ieder zijn aard. niet alle mensen zijn voor de cultuur geschapen „Pardon" beleer ik Kareltje... „Dat zijn ze nou toevallig wel. Ieder mens heeft behalve zijn lijf ook een ziel, een géést. Ze kunnen behalve met de zintuigen, ook met de geest genietenBehalve lekker eten kunnen ze ook lekker dénken, lekker iets moois appreciëren „Meid wat ben je vermoeiend op een warme dag" klaagt Kareltje. „Kareltje, vent, ga jeneverbessen zuigen en laat mij bespiegelen, wil je heb ik gezegd. Want, lieve lezer, U hóeft niet van kunst te hou den als U persé niet wilt, maar U MIST zo veel als U er helemaal nooit eens aan begonnen bent. Na tuurlijk: een goede voetbalmatch is Popeline en Gabardine vele sportieve modellen met katoenen ruit- of fleurige wollen plaidvoering HERENKLEDi Hoogstraat 174 Schiedam spannend, een revue is plezierig, 'n paté de fois gras is niet te versma den, maar een mooi gedicht, een piano-concert, een goed schilderij.... Als U geleerd hebt dat te genieten, danja dan alleen zult U besef fen hoe verrukkelijk het is om mens te mogen zijn, om meer te hebben dan een lichaam. En daarom zijn we zo blij met ons museum. Daarom zijn we de conser vator zo dankbaar voor de uitsteken de wijze waarop hij allerlei tentoon stellingen organiseert. en daar om is het zo verheugend dat er in Schiedam ruim vijf honderd mensen zijn die zich „vrienden van het mu seum" noemen. De vrienden van het museum.... Hoe zijn die bij elkaar gekomen Vroeger toen de heer Schwager- mann Sr. nog conservator was had Schiedam een verzameling oude din gen, schilderijen en curiositeiten bij een gestouwd in het gebouw de Doelen. Voor een dubbeltje, tien oenten geld, mocht men die verza meling bekijken. De heer Schwa- germann wist er leuke bijzonderhe den bij te vertellen, hij wist de men sen enthousiast te makenEn wat was die goede man blij toen het ge meentebestuur hem eindelijk het voormalig Jacobs Gasthuis ter be schikking stelde. Maar o, o, o, wat zag dat Jacobs Gasthuis eruit. Deze keer vindt U in onze maandelijkse aanbieding een zeer FRAAIE voor pakjes, jasjes, japonnen e.d. van 27.75, nu slechst per meter. BROERSVEST 10 Bij stukjes en beetjes werd het oude cavalje opgeknapt zo bij wijze van werkverschaffing en om de jongens uit Duitsland te houden tijdens de bezetting 1 Rond de sympa thieke heer Schwagermann groepeer de zich een aantal brave lieden die met hem mee voelde. De een gaf hem een cent, de ander een kwartje, een derde zelfs vijf gulden. „Voor aankoop en vernieuwing". „Vrienden van het museum" noemde hij ze. Later hebben die vrienden zich verénigd met statuten en een bestuur. Nu zijn ze met vijf honderd. De minimum bijdrage is op een rijks daaldertje per jaar gesteld. Alle „vrienden" hebben vrije toegang tot „hun" museum. Ze worden tegen sterk verlaagde prijs toegelaten op alle concerten die de „Vrienden" or ganiseren in de aula van het mu seum kamerconcerten. Het vorig jaar waren er acht uitvoeringen 1 Er worden lezingen gehouden ende „vrienden' voelen zich gelukkig! Ja, GELUKKIG... omdat er in hun leven iets schoons geko men is, iets dat hen uitheft boven het stof van alle dagVoor jeugd leden dat is tot 21 jaar geldt een minimum-contributie van één gulden.Juist onder de jongeren de zoveel gesmaden, de totaal niet begrepenen is er een verlangen naar het hogere, een heimwee naar ware Cultuur 1 Jongeren van Schiedam wordt eens lid van de „Vrienden van het mu seum". Het is geen kunst iets voordelig te brengen maar wel is het 'n kunst „Het beste te brengen tegen 'n abnormale lage prijs". Wij zijn gelukkig geslaagd en zullen het U bewijzen. Als EXTRA PROPAGANDA verkopen wij 2500 prima Heren Pyama's gemaakt van de beste kwaliteit- zwanendons flanel met popeline kraag en manchetten afgezet, waar voor U elders guldens meer betaalt, NU VOOR SLECHTS 9.90 IN ALLE MATEN 1 Deze aanbieding geldt uitslui tend van 20—27 September Haast Ueen week is maar kort van duur. VAN HEIND' EN VER „MAGAZIJN „DE STER", Rembrandtlaan 71, Tel. 67446 MAGAZIJN „DE STER", Groenelaan 22, Telef. 68840. „KRUYER RIS", Liduinastraat 94, Tel. 68335. Het is geen muffe boel, het is geen snobisterij, het iseen poging om hélemaal méns te zijn 1 „Zo trouw als een hond".... „Ja, zo trouw als een houd iedere och tend de stoep van de buren bevuilt. Lieve mensen-met-lieve-honden Let er nou toch eens op waar Uw huisdier zijn hoop laat varen A.s. Zaterdag 20 September is er in gebouw Arcade voor héél jong Schie dam een groot Jongerenappel Om acht uur 's avonds spreekt Pater Piet Wesseling C.s.s.R. Alle jongens en alle meisjes boven 17 jaar, die iets van hun leven wil len MAKEN, die met zich zelf en de wereld niet heemaal raad weten, die IETS zoeken (geen paraplu of een leesboek, maar EEN DOEL, 'n WAARHEID) raden wij aan: gaat luisteren. Sohiedamse Toneelvereniging „Co- media" geeft op Zaterdag 27 Sept. zijn eerste uitvoering in het seizoen, waarbij de Ouden van Dagen op ver toon van hun lidmaatschap toegang hebben voor de bekende prijs. Kaarten aan de zaal of bij L. de Wolf Galileistraat 1, Schiedam. Om 9 uur beginnen wij met de verkoop van tegen spotgoedkope pr zen, nog nooit zo got koop geweest. Deze on derjurken zijn fraai af gewerkt met kant en garnering en strook en bovendien in de moder ne tinten zoalsbleu, *-ose, wit te verkrijgen. I op de Dam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1958 | | pagina 1