Nieuwe kreisel 9.98 VANDAAG in deze krant 11 Kethel Nojjïrdjdreigt met akties ita dodelijk ongelig 1 Schetsen in De Teerstoof Brandweer redt hond Kethel Noord zit al jaren zonder gas Gebundelde voor Polen Koude open dag op kwekerij Teerstoof brengt Tsjechow Draadbreuk: politie I bewaakt 1 overweg fV Stadsblad HALVE PRIJZEN TAPIJTKAMPIOEN een prima keuze. KAD00TJE VAN KOOTJE FRIKANDO ROLLADE KOOT's T.V. DEFEKT? RADIO ABA Randstad Edities verschijnen in het grootste deel van Z-Holland. 34 Edities W ekeli jkse totaal oplage ca. 1 miljoenf. Hoofdkantoor: Koopmansstraat 9-Rijswijk-Telefoon 070-1.90222, TAPIJT EN KARPETTEN een RENAULT van VERHUUR EN VERKOOP VAN SNEEUWKETTINGEN PENNING MONZA SCHIEDAM De bewoners van Kethel Noord hebben met harde akties gedreigd als de Neder landse Spoorwegen geen maatregelen treffen om de overweg Kerkweg/Groeneweg/Kandelaarweg beter te beveiligen. Slecht zicht AHOB pn IjL v Koud Programma te Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. WOENSDAG 13 JANUARI 1982 - NR. 3 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiy SCHIEDAM Op de Zwammerdamsingel onts tond eind vorige week een grote consternatie. Terwijl de jeugd druk doende was met de draag kracht van het ijs te toetsen (met kans op natte voeten), zakte een hond door het ijs. Niemand durfde zich op het ijs te wagen om het van koude en angst jan kende dier een helpend handje toe te steken. De gealarmeerde brandweer bracht echter uitkomst. Een ladder werd uitge legd en zodoende werd de drenkeling in z'n nekvel gegrepen en in veiligheid gebracht. Of de hond nadelige ge volgen heeft gehad van dit ijsjepiepen is niet be kend. Hij had het gewel dig koud en is danig ge schrokken, dat wel! flilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi Volop voor Nieuwe Mathenersserstraat 32, telefoon 010-732562 Stationsplein 2, Schiedam Tel010-37 7099 kilo VLEESSHOP Hoogstraat 27 .Schiedam Wij tolpen direktü! Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop Inruil Reparatie Ook voor uw verlichting Dam 26. Schiedam-centrum telefoon 262001-266817 Fatale overweg beter beveiligen" Zondag werd de 21-jarige A. Poot uit Kethel Noord met zijn auto op deze overweg door een passerende trein gegrepen. De trein kwam 700 meter ver der tot stilstand. Het slacht offer, neergesmakt op de op Rotterdams grondgebied gele gen Kandelaarweg, werd ijlings naar het Dijkzigtziekenhuis ge bracht. De jongen overleed daar later op de dag Voor de regelmatige gebruikers van deze overweg was dit onge luk met dodelijke afloop de druppel die de emmer deed overlopen. Ongeveer drie jaar geleden verloor een meisje uit Schiedam het leven op dezelfde maar ook daar voor waren al ernstige ongeluk ken op de spoorwegkruising ge beurd. De overweg wordt slechts be veiligd met een automatische knipperlichtinstallatie. Op zich zou dit voldoende moeten zijn, ware het niet dat het zicht op het treinverkeer uit de richting Schiedam vrijwel nihil is. Wie de knipperlichten negeert of eenvoudig niet tijdig genoeg opmerkt, maakt grote kans on der een trein te belanden. Volgens de woordvoerder van de buurtvereniging Kethel Noord, de heer A. Verspeek, heerst er in dit noordelijkste stukje Schiedam grote versla genheid maar ook woede na het ongeluk van zondag. De ernstig geschokte buurtbe woners hebben nog zondag avond telegrammen gestuurc aan de direktie van de NS, aar de gemeentebesturen van Schie dam en Rotterdam, en aan he bestuur van Midden Delfland. In die telegrammen, later ge volgd door brieven, dringen de Kethelaars aan op een betere beveiliging van de fatale over weg. Het liefst ziet men de spoorwe govergang beveiligd met AHOB, automatische halve overwegbo men die op de meeste spoorkrui- singen worden gebruikt. Al eerder pleitten de bewoners van Kethel Noord voor een be tere beveiliging, maar zij kre gen toen nul op het rekest. Worden hun noodsignalen thans weer genegeerd, dan zul len de bewoners volgens Ver speek niet aarzelen tot akties over te gaan. Daarbij wordt ook gedacht aan grootscheepse blokkade van de overweg. Kethel Noord wijst op het toe nemende recreatieverkeer, dat vooral 's zomers in grote getale de overweg passeert om via de Kandelaarweg langs de Schie ilipw| De overweg in Kethel waar zondag een dodelijk ongeluk plaatsvond. Ondanks een reeks ongevallen zien de spoorwegen geen aanleiding de knipperlichtinstallatie te ver vangen door automatische bomen. giiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyi SCHIEDAM Het trein- verkeer tussen Schiedam en Delft heeft maandag- avond grote vertragingen opgelopen tengevolge van een draadbreuk bij de kruising Joppelaan/Kan- delaarweg. De breuk was veroor- zaakt door een PTT-trein s E die vlak voor deze krui- E sing de elektrische bedra- E E ding boven het baanvak E had „opgerold". E De post-treinstellen E E kwam daardoor zonder E E stroom te staan en moes- E E ten worden weggesleept. E E Hierna begon een NS-re- E E paratieploeg aan de her- E E stellingswerkzaamheden. E E Om half negen, drie E kwartier na het ongeluk, E was één spoor weer be- E rijdbaar. Het duurde tot E half vijf in de nacht voor- j| E dat ook over het andere |j spoor het treinverkeer E kon worden hervat. E De Nederlandse Spoorwe- E E gen zetten in de tussentijd E E bussen in om het reizi- E E gersverkeer op gang te E E houden. Een deel van de E 3 dienstregeling werd om- E E geleid via het Rotter- damse Hofplein station. E E De Schiedamse en Rotter- E E damse politie hebben en- E E kele uren het verkeer ge- E E regeld bij de spoörwego- E E vergang, waar door de E E stroomstoring de automa- E E tische knipperlichtinstal- E E latie niet meer normaal E functioneerde. E Deze maatregel werd ge- E E nomen met het oog op het E dodelijke ongeluk dat zich E E zondag op deze overweg E had voorgedaan. illllllillllllllimillllllllllllllllllllllllllllllllliH naar Delft te rijden. Bij het zeer intensieve treinverkeer op het baanvak Rotterdam/Schie dam/Den Haag -waaraan sinds kort ook de Schiphollijn is toe gevoegd- kan dat volgens de be woners tot nog veel meer onge lukken leiden. De Nederlandse Spoorwegen zien overigens geen aanleiding om de fatale overweg van auto matische slagbomen te voorzien Woordvoerder Wim Binnen dijk: „Dat klinkt natuurlijk erg koud na zo'n ongeluk als van afgelopen zondag, maar voor hands zien wij geen noodzaak iets te veranderen. Wij gaan er nog steeds vanuit dat de overweg voldoende be veiligd is door knipperlichten en belsignalen al zijn we ons be wust dat de situatie niet ideaal is vanwege het schuin oplo pende wegdek en het betrekke lijke slechte zicht". Volgens de NS-woordvoerder moeten overwegen aan be paalde normen voldoen voordat tot aanleg van AHOBS wordt besloten. De Joppelaan voldoet niet aan die normen. Binnendijk geeft toe dat de ver keersintensiteit weliswaar is toegenomen (o.a. door de uit breiding van Schiedam Noord), maar verklaart dat het aantal „passages" (overstekende perso nen) desondanks nog te gering is. Voor een AHOB-installatie moet ook het wegprofiel wor den aangepast. De weg moet dan minimaal 9 meter breed zijn. De betrokken weg is echter te smal, en mogelijkheden om die te verbreden ziet de NS voorlopig ook niet. SCHIEDAM Op het pro gramma van zoldertheater De Teerstoof staat dit week einde twee eenakters van de Russische (toneel) schrijver Anton Tsjechow. Theatergroep Nijinsky uit Ams terdam speelt op vrijdag 15 en zaterdag 16 januari de klucht in één bedrijf „De Beer" en de schets in dialoogvorm „De Vorstin". De voorstellingen kosten 10 gulden. CJP en Pas 65 zijn gel dig en geven recht op een re ductie van 2,50. Voor de jeugd speelt Clown Woudi zaterdagmiddag „Het ezeltje". Toegang 3,50. Zoldert heater De Teerstoof is te vinden aan de Nieuwstraat 12. Volgende week vrijdag en za terdag: Theatraction: „De kluchtige tragedie van Pyramus en Thisbe" Volgende week zaterdagmid dag: Clown Woudi: „Hans en Grietje". Aanvang: middag, 14.30 uur, zaal open: 14.00 uur. Avond.: 21.00 uur, foyer open: 20.00 uur. Reservering: Maandag t/ m vrij dag via het VVV, tel: 266000, vrij-avond en zat-middag via het theater, Nieuwstraat 12, Schiedam, tel. 269455. Kaarten: gereserveerde plaats bewijzen afhalen tot een kwar tier voor aanvang van de voors telling. Theatergroep Nijinsky speelt scenes van Tsjechow. Gekraakte Masten, broekschool nu hermetisch afgesloten SCHIEDAM De Mastenbroekschool aan de De Meester- straat is hermetisch afgesloten. De jeugd die het gebouw in de herfstvakantie vorig jaar kraakte om er een jongerencen trum voor de wijk Nieuwland te vestigen, kan er niet meer in. De school wordt permanent bewaakt, dit op last van burge meester en wethouders die vrijdagmorgen besloten het ge bouw te ontruimen en af te grendelen. Op een spoedpersconferentie verklaarden burgemeester John te Loo (openbare orde) en wethouder Herman Post hoorn vrijdagmiddag (jeugd zaken) dit rigoreuze besluit door te wijzen op de ravage die de jeugd in de school zou hebben aangericht. Volgens Te Loo was er een le vensgevaarlijke situatie onts taan nadat stopcontacten van de muren waren gerukt, waardoor de elektrische leidingen bloot kwamen te liggen. Dit zou ernstige gevaren ople veren voor kinderen die de vrij toegankelijke school binnen zouden lopen. De plotselinge wijziging van de aanvankelijk „lankmoedige houding" die het stadsbestuur jegens de krakers had ingeno men was ook een gevolg van het ontbreken van enigerlei discipline in het bezette ge bouw. Volgens b en w was er de eerste tijd na de bezetting sprake van een goed georganiseerd beheer. De situatie zou u$t de hand ge lopen zijn toen steeds wisse lende groepen jongens de school gingen bezoeken. Daardoor verloor het stadsbestuur alle controle op het gebeuren bin nen het gebouw. Andere redenen om tot sluiting over te gaan waren het toene mende brandgevaar en klach ten van omwonenden, die bezwaar maakten tegen lawaai. Het besluit om de school af te grendelen werd genomen zon der overleg vooraf met de kra kers. Die waren tijdens de on truiming ook niet in het ge bouw aanwezig. De bezetters moesten het name lijk al geruime tijd zonder stookolie stellen. De koude dreef menige kraker op de vlucht. B en w verwachten overigens geen excessen van de zijde van de jeugd, dit als reactie op de sluiting. Te Loo onderstreepte dat het gemeentebestuur voor dergelijke dreigementen ook niet op zij zou mogen gaan. „We hebben het besluit geno men omdat het zo niet verder kon. Voor eventuele konsek- wenties zijn we niet bang". Volgens Posthoorn betekent een en ander overigens niet dat de jeugd van Nieuwland nu door de gemeente in de steek gelaten wordt. „We zullen naar andere moge lijkheden zoeken", aldus de wethouder van jeugdzaken. Mogelijk zal op korte termijn een semi-permantent onderko men voor de jeugd in Nieuw land worden geplaatst. Ook in Schiedam Zuid en Noord wor den binnenkort dergelijke „op vangcentra" geïnstalleerd. Om zich in te dekken tegen mogelijke politieke gevolgen hadden Posthoorn en Te Loo vrijdagmiddag een excursie naar de Mastenbroekschool georganiseerd waaraan alle fractievoorzitters uit de ge meenteraad konden deelne men. Van de opgemelde grove ver nielingen was toen nauwelijks nog iets te zien, omdat de dienst gemeentewerken al een groot deel van de school had opge ruimd. r Van de bezetting getuigden nog slechts een van de muur getrok ken wasbak, enkele kapotte stopcontacten, een paar gebro ken ruiten en andere betrekke lijk kleine mankementen. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1