Orgelconcert Nieuwe Kerk Delft 5.98 VANDAAG Spanning over goede afloop Fietser komt er bekaaid af f Hef Nieuwe kreisel Collectei Ivoor I Polen in deze krant SLUIS KAD00TJE VAN KOOTJE b SAUCIJZEN KOOT's T.V. DEFEKT? RADIO ABA POELIER Bejaarden: „Wij strijden voor onze rechten" Burgermeester onderscheidt PTT'ers Schiedamse judoka's behalen brons Stadsblad Boet tweewieler aan populariteit in? Dubbelmoraal Terugloop meisje op 'n haar Steen mist Randstad Edities verschijnen in het grootste deel van Z-Holland. 34 Edities. Wekelijkse totaal oplage ca. 1 miljoen. Hoofdkantoor: Koopmansstraat 9 - Rijswijk - Telefoon 070-190222 PENNING MONZA i TAPIJT EN KARPETTEN HALVE PRIJZEN TAPIJTKAMPIOEN 't Vierkantje vakman De bromfietser zit overwegend in de knel. Terwijl voor de automobilist talloze voorzie ningen worden getroffen moet de langzame weggebruiker op zijn twee wieltjes het vooral doen met mooie praatjes en goeie voornemens van de overheid. Er ligt voor ongeveer één miljard aan fietspaden plannen in de ijskast en het ziet er niet naar uit dat dit geld binnen afzien bare tijd aan het voorge nomen doel wordt be steed. V een prima keuze. Schiedam "fel 010-37 7099 SCHIEDAM/VLAARDINGEN Vier vrachtauto's zijn zaterdagmorgen kort na ne gen uur vanaf de werf van Wilton Fijenoord vertrokken met een grote lading kleren, le vensmiddelen en medikamenten voor Polen. De lading was samenge steld uit goederen die de afgelopen weken in Schie dam en Vlaardingen en omstreken onder de be volking waren ingeza meld. VERHUUR EN VERKOOP VAN SNEEUWKETTINGEN Dam 26, Schiedam-centrum telefoon 262001-266817 Donderdag 28 januari a.s. om 20.15 uur geeft Jan J. van den Berg weer zijn eerste winter avondconcert in de Nieuwe Kerk. In de redelijk verwarmde kerk zal dan een veelzijdig program ma ten gehore worden gebracht. Dat ziet er zo uit: Bewerking en koraal over Psalm 139 vun Adr. C. Schuurman, Fantasie in g kl.t. van G. Ph. Telemann, Ko raal: „Liebster Jesu, wir sind hier" van J, S. Bach, Toccata en Fuga in E gr.t. van J. L. Krebs, Vervolgens twee romantische stukken van Duitse herkomst: Melodia van Max Reger en Vi sion van J. Rheinberger. De koraalbewerkingen van Jan J. van den Berg genieten alom bekendheid, en ook nu weer een tweetal daarvan: Trio over Psalm 16 en Bewerking over Psalm 17. Tot besluit Choral I in fis kl.t. van Hendrik Andriessen. Toegang ƒ5,-, CJP en 65+ re ductie. De opbrengst van de concerten is voor het fonds „Uitbreiding orgel" van de Nieuwe Kerk. kilo B VLEESSHOP [Hoogstraat 27 Schiedam Volop voor Nieuwe Mathenersserstraat 32, telefoon 010-732562 Café Petit-Restaurant voor een nieuwe uitgebreide lunch of drankje. Deze week: gebakken zeetong met garni J U.fD Dagschotels: vanaf 5.75 Broersvest 1, Schiedam, telefoon 731924 E SCHIEDAM Gedu- E rende de periode 1 - 6 fe- E bruari wordt er in Schie- E dam een lijsten- en E straatcollecte gehouden E voor Polen. E Het initiatief "daarvan is E uitgegaan van de Stich- E ting Lentefeest, die hier- voor toestemming en me- g dewerking heeft verkre- E gen van het gemeen te be- E stuur van Schiedam. Van maandag 1 tot en E met vrijdag 5 februari g E wordt de lijstencollecte E gehouden, zaterdag 6 fe- g E bruari is bestemd voor de straatcollecte. E Het ligt in de bedoeling dat g E met de ingezamelde gelden E een speciaal adoptieplan zal E worden uitgevoerd voor E een zieke- of kindertehuis E in Polen. Voor de collecte zijn onge-E veer 40 collectanten nodig. E Daartoe kan men zich mei- E E den bij stichting Lentefeest E 3 tel. 730831, na 17 uur E 705381. Het comité Stichting Polen 5 hoopt dat zich de collectan- ten zullen melden, wantS E komen zij niet dan moet, i hoe treurig ook, van de E Schiedamse Polen collecte E 3 worden afgezien. 5llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfr Wij helpen direktü! Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop Inruil Reparatie Ook voor uw verlichting Op weg naar Polen... WEER VERS VOORRADIG! HOLLANDS TAM KONIJN kilo 14.90 GEMARINEERDE KIPPEPOOTJES kilo 4.95 VERSE KALKOENDIJEN kilo 14.90 Bij Uw die weet er toch het meeste van St. Liduinastraat 50, Schiedam, telefoon 269884 De fietser komt daarom nauwe lijks aan zijn trekken, noch in de stad, noch op de verbindings wegen tussen de steden. Van de 40.000 kilometer verharde weg binnen de bebouwde kom is maar 6 procent uitgerust met fietspaden. Vrije tram- en bus banen belemmeren de fietser nog eens extra in zijn bewe gingsvrijheid. Buiten de bebouwde kom is het al even droevig gesteld. Van de 70.000 kilometer de zich daar uitstrekken heeft maar 10 pro cent een fietsstrook. Deze feiten, die voor Nederland, dat zich er op beroemd de fiets- natie bij uitstek te zijn, toch wel onthullend zo niet beschaamd genoemd mogen worden, wer den onlangs op tafel gelegd door professor dr. L. Bak, buitenge woon hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bak fungeerde als gastspreker op een persconferentie ter gele genheid van de Tweewieler-RAI die op maandag 22 februari in Amsterdam geopend wordt. Volgens de Amsterdamse hoog leraar houdt de Nederlandse overheid er een dubbelmoraal op na door enerzijds de bevorde ring van het openbaar vervoer en het langzaam verkeer te pro pageren, maar anderzijds de fietser gewoon in de kou te laten staan. Professor Bak sprak van „een buitengewoon groot manco"dat in Nederland bestaat als het de voorzieningen van (brom)fiet- sers betreft. Andere punten die op dit gebied ernstig te wensen overlaten zijn volgens Bak bewaakte fietsen stallingen, waaraan een groot gebrek is, en een bewegwijze ring, die lang niet altijd duide lijk en voldoende is. De professor signaleerde overi gens dat de fiets maar een gerin ge bijdrage levert aan het aantal reiskilometers dat jaarlijks in Nederland wordt afgelegd. Van de naar schatting 135 mil jard reiskilometers die Neder land per jaar achter de wielen werkt, neemt de tweewieler f-f (waarbij dan ook de motorfiets is inbegrepen) er hoogstens 12 mil jard voor zijn rekening. Voor de toekomst verwacht pro fessor Bak zelfs een aanzienlijke terugloop van fietsgebruik. Oor zaken zijn de snelle vergrijzing van de bevolking, het achterblij ven van voldoende voorzienin gen voor de fietser, de sterke belangstelling onder de jeugd voor de auto, en de schaalver groting van de steden, waardoor de afstand tussen woning en binnenstad voor een fietser zo goed als onoverbrugbaar wordt. Bak liet overigens niet alleen pessimistische geluiden horen. Door andere faktoren zou hde fiets misschien juist weer aan populariteit kunnen winnen. Door de teruglopende welvaart grijpt men mogelijk sneller naar de fiets, die immers een goed koop vervoer garandeert. Bo vendien leeft alom het geloof dat het gebruik van de fiets kan bijdragen aan de lichamelijke gezondheid. Het betoog van de hoogleraar werd op sommige punten onder schreven door J. Wijnschenk, voorzitter van de afdeling fiet sen van de RAI, die eveneens vaststelde dat de bedragen die de overheid reserveert véor de verbetering van het fietsvekeer, wel erg magertjes afsteken bij de sommen die besteed worden aan het snelverkeer. In tegenstelling tot professor Bak gelooft de direktie van de RAI echter niet dat de fiets over een jaar of tien een zeldzaam verschijnsel zal zijn geworden op de Nederlandse wegen. Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. Konvooi voor Polen vlot op weg De Schiedamse chauffeurs bijeen, kort voor het vertrek. Nederland, fietsland bij uitstek een RENAULT van Stationsplein 2, WOENSDAG 27 JANUARI 1982 - NR. 7 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG SCHIEDAM Een meisje is vrijdagavond aan ernstige ver wondingen ontsnapt toen onbe kenden een steen door de ruiten gooiden bij de familie H. in de Graaf Florisstraat. De steen vernielde twee ruiten van de voorkamer. De dochter des huizes die in de kamer zat zag de steen rakelings langs zich heen zeilen. De reden van deze baldadige aanslag is onbekend. Door het voorval ontstond een schade van 400 gulden. De politie stelt een onderzoek in. g.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiii£ De wagens werden begeleid door een politie escorte en een dertigtal personenauto's die het konvooi uitgeleide deden tot in Overschie. Hier sloten de Schiedamse trucks zich aan bij het grote, uit 10 vrachtauto's bestaande trans port waarin ook aktiecomités uit andere Rijnmondgemeenten en Overschie deelnamen. Ook de Melkunie heeft een speciale wa gen met zuivelprodukten afge vaardigd. Voordat het konvooi zich op weg begaf schoven de leden van de aktiecomités aan een rijkelijk voorziene koffietafel. Tijdens dit maal konden de chauffeurs met elkaar kennismaken. 's Avonds om zeven uur kwam bij de Stichting Polen'81 in Schiedam een telefoontje binnen dat de wagens de eerste pleister plaats haden bereikt, namelijk Helmstedt op de grens van de twee Duitslanden. Hier werd overnacht. De kolonne zou de volgende morgen om zeven uur de weg vervolgen. Nadat de wagens de Oost-Duitse grens waren gepa- seerd is niets meer van het kon vooi vernomen. In Schiedam verkeert het stich tingsbestuur in gespannen af wachting. De berichten over een mogelijke volksopstand in Polen op de 28e januari, de dag van de Zwarte Madonna, hebben onge rustheid gezaaid over het lot van de chauffeurs. Uit Schiedam maken vijf chauffeurs de rit mee. Ze zijn tewerk gesteld bij de firma's Nettenbreijer, Klein- koort en Baartmans.Zij zagen bij hun vertrek niet tegen de klus op, maar de huidige berichten uit Polen doen vermoeden dat zij wel eens op onverwachte moeilijkheden kunnen stuiten. Stichtingsvoorzitter Herman van Stralen zegt gespannen, deze dagen in „niemandsland te leven". Hij hoopt dat de wagens in de nacht van woensdag op donderdag behouden zullen te rugkeren. Als dit eerste transport is afge wikkeld neemt de stichting min stens een maand rust, deels om weer op krachten te komen, deels om nieuwe ideeën voor vervolgakties op te doen. Een van die ideeën heeft be trekking op het adopteren van een Pools weeshuis. Binnenkort gaat men de mogelijkheden on derzoeken om Poolse kinderen in de zomervakantie naar het Rijnmondgebied te halen voor een verblijf van een paar we ken. Tegelijkertijd gaat men dan op zoek naar gastgezinnen in de Rijnmondstreek die bereid zijn een Poolse logeetje onderdak te verlenen. Er was bij het vertrek van het konvooi erg veel belang stelling.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1