VANDAAG deze krant têfirifciÉÉ kreisel llllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIII Q-25 in Weer twee wagens naar Polen SLUIS I Co Morel (58) 1 overleden Voor contactlenzen natuurlijk naar Groeneveld. Tieners naar Clubhuis Oost Voorlichtingsdagen suikerpatiënten Stadsblad lil lil Windenergie voor ONS HBSS wil nederlaag vergeten KAASHUIS VRIESEKOOP GEMARINEERDE KIPPEPOOTJES kiloE«95 GEMARINEERDE KUIKENVLEUGELS vakman POELIER Aktiviteiten Jeugdhaven KAD00TJE VAN K00TJI ZUURKOOL Mljl Idllv d&lkfe HALVE PRIJZEN TAPIJTKAMPIOEN T.V. DEFEKT? RADIO ABA een prima keuze. Houdt Groeneveld voor ogen Stationsplein moet RET sterpunt worden KOOT's Randstad Edities verschijnen in het grootste deel van Z-Holland. 34 Edities. Wekelijkse totaal oplageca. 1 miljoen. Hoofdkantoor: Koopmansstraat 9 - Rijswijk - Telefoon 070 190222 SPECIALE WEEKRECLAME ECHTE FRANSE STOKBRODEN VERHUUR EN VERKOOP VAN SNEEUWKETTINGEN PENNING M0NZA WEER VERS V00RRADIGI Nu ook Bij Uw die weel er toch het meeste van Bij aankoop van elke rookworst 500 gram jmmm SCHIEDAM Aan het binnenstadsfront heeft TAPIJT EN KARPETTEN Wij helpen direktü! een RENAULT van Schiedam, Hoogstraat 73 Spookstad De Zwijgende Meerderheid bijeen in de Teerstoof: „Niet langer zeuren over futiliteiten. Gewoon huizen bouwen". zich deze week een derde partij in de strijd gewor pen. Nu Zijdeveld koste wat kost zijn woning bouwplannen gerealiseerd wil zien, en winke liers- en bewoners organisaties (Verenigde Schie damse Ondernemers, Bewonersvereniging Cen trum, Stichting Binnenstad Schiedam, Vereniging Broersveld Belangen) de zaak wederom dreigen te vertragen met een pak bezwaarschriften, zijn en kele ongeorganiseerde centrum bewoners met onverwachte felheid in het strijdperk getreden. Gat Fanclub Montagefoto van de twee verdachten per stuk 2.00 Hoogstraat 153 Schiedam SCHIEDAM Aanstaande vrijdagmiddag of zaterdag morgen zal uit Schiedam op nieuw een tweetal vrachtwa gens naar Polen vertrekken. De auto's vervoeren goederen die de afgelopen maand zijn op gehaald in de Hoekse Waard, waar de Schiedamse Stichting Polen '81 inzamelakties coördi neerde. Het transport bestaat uit voedsel en medicamenten. Ton Nettenbreijer van de gelijkna mige transportfirma heeft we derom een truck voor de reis beschikbaar gesteld. Nettenbreijer nam ook deel aan het eerste transport, dat twee weken geleden de ruim 3500 ki lometer lange reis maakte. De wagen van Nettenbreijer wordt vergezeld door een auto van een transportbedrijf uit de Hoekse Waard. De wagens hebben als bestem ming Warschau. Dam 26. Schiedam-centrum telefoon 262001 266817 St. Liduinastraat 50, Schiedam, telefoon 269884 Héél kilo... 3.75 WOENSDAG 10 FEBRUARI 1982 - NR. 11 SCHIEDAM Op vrijdag avond 12 februari start Jeugd haven Nieuwland aan de Al- bardastraat met een maande lijkse disco avond voor tieners van 10 tot en met 15. De discoavond zal duren van zeven tot half negen. De toe gang is één gulden. Men wil deze avond verder opvullen met soos-aktiviteiten. In Jeugdhaven Nieuwland ook op zaterdag 20 februari een open huis in carnavalssfeer, waar ieder zichzelf of een ander kan schminken. Toegang drie kwartjes. ■I Zwijgende meerderheid wil nü huizen zien Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. Het Nieuwe week verstuurde de wethoudèr een pakket brieven aan de dwarsliggende bezwaarmakers. Die correspondentie had vol gens sommigen slechts één doel: tweedracht zaaien in de bin nenstad, waardoor de voorstan ders tegen de tegenstanders in het geweer zouden komen. Die opzet lijkt gelukt,. Maar al is de methode misschien minder elegant, de noodzaak om snel te bouwen in het hart van de stad is opnieuw zwart op wit aange toond. Eén van de ondertekenaars schreef op Holmers lijst het vol gende veelbetekende zinnetje: „Zoek een woning". Hij is één van de ruim 8000 Schiedam mers die er precies eender over denken. Volop voör Nieuwe Mathenersserstraat 32, telefoon 010-732562 ÉüllllltllllllllllllllllMIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII= Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop Inruil Reparatie Ook voor uw verlichting SCHIEDAM Eind ja il nuari overleed de be ll kende Schiedammer Co E Morel op de leeftijd van E 58 jaar. Morel was vooral E in katholieke kringen een E gezien en gerespecteerd E persoon vanwege zijn E functies als hopman/ E groepsleider van de St. E Lodewijkgroep en secre- E taris van de katholieke E kring. E In het bijzonder de „oude E Singelklanten" hebben E Co Morel gekend, maar E zeker ook verder in E Schiedam, daar waar het de verkenners-beweging E betrof en de v.m. katho- E lieke kring, de politieke partij D'66 en voor nog tal van Schiedammers was Morel een goede bekende. Hij werd gekend om zijn aparte houding, misschien E zouden we vandaag kun- E nen zeggen „iets revolu- iflIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII E Elllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllll£ tionairs", want Co Morel E was niet formalistisch E maar zeer breed denkend. E In de staf-functies die hij E in Schiedam beklede gaf E dat wel eens wat proble- men, maar Morel wist dat met zijn goedmoedigheid ruim te overbruggen. Zij waren gekomen, de oude vrinden uit de jeugdbeweging, vanuit E Limburg en Friesland, Noord-Holland en Noord E Brabant en vele, zeer vele E uit Schiedam zelf, om Co E Morel de laatste eer te be- E Stationsplein 2, Schiedam "fel010-37 7099 wijzen De rektor van he Schie- E land-ziekenhuis, pastor de E Groot, schetste Co Morel E vanuit de relatie welke E zo'n twintig jaar heeft be- E staan, op een wijze waar S velen hem in herkenden. Ook de dienst van Rijk's- E belastingen, welke in E ruime mate was vertegen- woordigd, waren er om E van Co Morel hun kollega E die vanaf de middelbare E E school in dienst was geko- E E men, afscheid te nemen. Co Morel, een markant fi- guur in het na-oorlogse E katholiek Schiedam, een E E eigen persoonlijkheid, een E man van vele kwaliteiten E E welke de naoorlogse jeugd E een nieuwe en betere vi- E sie heeft gegeven, is te E vroeg heengegaan. Eigen- E lijk had hij nog zo veel te E E doen. liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirf OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG De Groeneveld-opticiens rijn aangesloten bij het Optiek-Gilde schrikkelijk boos gemaakt om Vredebregt (voorzitter van de VSO, redaktie) die volgens ons alleen zijn familie als fanclub heeft". „Ik heb m'n vrije middag op geofferd om aan te tonen hoe de zaken werkelijk liggen, name lijk dat de overgrote meerder heid in de binnenstad huizen wil, zodat we eindelijk eens een echt centrum krijgen in Schie dam". Holmers handtekeningenlijsten wijzen dat ook uit: vrijwel iedere winkelier zette vol gaarne zijn naam of stempel. Holmer: „Vrijwel iedereen is 't spuugzat. Overal waar je komt hoor je: jongens, rammen met die handel, de palen er in. Als de gemeente 't niet kan of wil, dan doen wij 't wel". De andere vertegenwoordigers van de Zwijgende Meerderheid zijn het daar roerend mee eens. Van Dorp en Bel: „We hebben al een tijd lang onze ware ge voelens opgekropt. Die bezwaarschriften van die paar ondernemers waren voor ons de druppel die de emmer deed overlopen. Een binnenstadbewoonster: „Onze kinderen hebben geen vriendjes, want je woont hier praktisch moederziel alleen. Je zit hier in een leeg, zwart gat waar telkens meer mensen uit vertrekken. Het is een regelrechte spooks tad. Het is de hoogste tijd dat er eens wat leven in geblazen wordt". Holmer: „Ik ontvang hier na tuurlijk regelmatig artiesten. Sommigen, die hier met tussen pozen van een paar jaar komen, zeggen meteen als ze binnen zijn, gatver Henk, is het hier nou nog steeds zo'n blubber- zooi?" De spontane aktie van de bewo ners mag zeker voor een deel op het conto van Chris Zijdeveld zelf geschreven worden. Vorige was de recorder nog slechts ver pakt in de kartonnen doos. De vuilniszak was verdwenen. Op het station hebben de man nen vermoedelijk de trein naar Den Haag of Rotterdam geno men. Het politiespoor loopt hier dood. Wie inlichtingen kan verschaf fen oveer dit tweetal wordt dringend verzocht zich met de Schiedamse politie in verbin ding te stellen (tel. 260760, toes tel 160). De politie stelt vooral belang in getuigen die de mannen hebben waargenomen in Groenoord toen zij naar de bushalte liepen of pas8agiers die het tweetal in de bus met elkaar hebben horen spreken. Mogelijk heeft ook iemand het tweetal in de trein gezien. Alle informatie wordt door de politie desgewenst ver trouwelijk behandeld. Wie schriftelijk wil reageren kan dat doen via Postbus 1502, postcode 3100 EB Schiedam. Wij kunnen u alles over contactlenzen vertellen. Of het nu harde, zachte of zuurstofdoorlatende Z-flex-lenzen zijn. Bovendien hebben wij een aanbod in zachte contactlenzen voor f 400.-. SCHIEDAM Het onderzoek naar de moord op de 45-ja- rige steward B. T. van Hek, die vorige week maandag dood in zijn woning aan de Toon Verheijstraat werd aangetroffen, heeft uitgewezen dat het slachtoffer vermoedelijk door twee daders om het leven is gebracht, Vast is komen te staan dat Van Hek werd vermoord op woens dag 27 januari tussen half één en half vijf 's middags. Buurtbewoners hebben kort voor half vijf twee mannen de flat zien verlaten. Zij waren beiden tussen de 25 en 30 jaar oud en hadden zwart, half lang haar en zwarte bakkebaarden. Zij waren tussen de 1.70 en 1.75 meter lang. Beiden droegen een grijs col- loert. De ene man had een don kerkleurige pantalon aan, de ander een donkere trui die ver moedelijk rood of licht- of don kerbruin was. Uit de flat zouden zij een video recorder van het metz merk Fi scher, type Betacord VHS 7000 hebben meegenomen. Zij droe gen het apparaat in een karton nen doos die deels in een vuil niszak was verpakt. Volgens getuigenverklaringen stapten de mannen op de Laan van Bol'Es bij het arbeidsbu reau op buslijn 52, om half vijf. Zij kwamen uit de richting van de taxipaal op de hoek van de Laan van Bol'Es en de Diepen- brockstraat. Het minutueuze onderzoek heeft verder uitgewezen dat één van de daders op de zit plaats achter de chauffeur plaatsnam. Zijn metgezel be zette een stoel aan de andere zijde van het gangpad. In de bus spraken zij Engels. De mannen stapten uit op de halte Koemarkt/Broersvest. Eén van hen, de man die de vi deorecorder droeg, hing nog enige tijd rond in het portiek van sigarenhandel Dullaert aan de Rotterdamsedijk. Op de Koemarkt nam het twee tal een taxi die hen afzette bij het centraal station van Schie dam. Toen zij daar om vijf mi nuten voor vijf aankwamen Dinsdagmiddag ontving Chris Zijdeveld uit hun han den ruim 250 handtekenin gen vóór de woningbouw,. De wethouder van ruimte lijke ordening was daarmee bijzonder in zijn sas, omdat de petitie ondubbelzinnig zijn gelijk aantoont: de meerderheid van de cen trum bevolking wil huizen op de kaalslag, en wel zo snel mogelijk. Het handjevol aktievoerders, dat zich „De Zwijgende Meer derheid" noemt, zamelde in no time een groot aantal handteke ningen in onder bewoners en winkeliers in het centrum. Motto van de bliksemaktie: „Onze eis is kort en krachtig, de heipalen erin vóór maart '82". Ondertitel: „Weg met de bezwaarschriften!" Motor van deze aktie is Henk Holmer, beheerder van het Teerstoofgebouw aan de Nieuwstraat. Hij werd terzijde gestaan door zijn twee dochters en enkele bekenden uit de bin nenstad, zoals Ben van Dorp en Hans Bel, die óók vonden dat het nou wel eens welletjes is. „We zitten al achttien jaar tegen dat gat aan te kijken, Nou er eindelijk een redelijk goed plan op tafel ligt moet een handjevol ondernemers die het op futili teiten met de gemeente niet eens is, geen roet in het eten gooien". Dit verwijt geldt niet alleen de Verenigde Schiedamse Onder nemers en de Stichting Bin nenstad Schiedam, maar ook de Bewonersvereniging Schiedam Centrum. Deze laatste organisatie is vol gens de kersverse aktievoerders „een elitair clubje" dat niet na mens de meerderheid van de centrum bewoners spreekt, maar hooguit namens een man of tien. Holmer: „Ik heb me ook ver- Politie op spoor van twee daders SCHIEDAM Vanaf maan dag 8 februari is in Clubhuis Oost aan de Gallileistraat 86 de Tienerclub van start ge gaan. Tussen half zes en acht uur zijn alle meisjes en jongens van 13 tot 15 jaar van harte welkom. Zij kunnen zich bezighouden mei sport of handenarbeid. De tienerclub is iedere maandag avond en de toegang is gratis. Iedere tweede zondag organi seert Clubhuis Oost ook film middagen voor de jeugd. De eerstvolgende film wordt ge draaid op zondag 21 februari, om twee uur. In de pauze worden chips en li monade verkocht. De toegang is één vijftig en de films zijn be doeld voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. VLEESSHOP fHoogstraat 27 t Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1