VANDAAG Voor de derde maal brand Oude Kerkhof 1 Mits er sanerende maatregelen worden genomen Promotie WK nog mogelijk Lintjes regen bij K.W. fonds Gemeentebestuur geeft groen licht voor OJC In noord SLUIS Inbraakgolf in Componisten- buurt Ondank is 's werelds loon Tassendieven sloegen toe in deze krant Ruit Chinees vernield Stadsblad Selektie strijd i van EHBO Organische verbindingen Diepboringen POELIER T.V. DEFEKT? RADIO ABA TAPIJTKAMPIOEN' Randstad Edities verschijnen in het grootste deel van Z-Holland. 34 Edities. Wekelijkse totaal oplageca. 1 miljoen. Hoofdkantoor: Koopmansstraat 9 - Rijswijk - Telefoon 070-190222. Liedewijde wil niet in verdomhoekje SCHIEDAM Woningbouw op het terrein waar vroeger de GTB aan de Dwarsstraat 42 was geves tigd is mogelijk mits er sanerende maatregelen worden genomen. Dat blijkt uit een rapport van de dienst gemeente werken Schiedam, dat gisteren is verschenen. Bij de eventueel te treffen saneringsmaatregelen moet rekening worden gehouden met de bestem ming (woningbouw) van het terrein, de wijze van gebruik en de inrichting van het terrein. Exposi tie, ten gevolge van de bodemverontreiniging, voor mens en dier, accumulatie door voedingsge wassen, aantasting van leidingen en bouwmate rialen dient te worden vermeden en/of dient bin nen aanvaardbare grenzen te worden terugge bracht. vakman TAPIJT EN KARPETTEN HALVE PRIJZEN Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. WOENSDAG 10 MAART 1982 - NR. 19 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG Nieuwe SCHIEDAM Dieven zijn dit weekeinde weer op pad geweest na het aanbrengen van de no dige braakschade. In de nacht van vrijdag en za terdag was vooral de Componis- tenwijk in Groenoord het doel wit. Na het forceren van de achterdeur kwam men binnen in de woning van S.J. in de Bo- rodinlaan. Na het grondig doorzoeken van de woning namen de dief(ven) 500 gulden aan geld mee en een hoeveelheid sieraden. In de Smetanalaan werd de zelfde nacht ingebroken in de woning van de familie R.K. Het forceren van de achterdeur mi slukte. Nu kwam men binnen via het bovenlicht. Hier ver dween eveneens vijfhonderd gulden aan geld met de nodige sieraden. Bot vingen de dieven in de wo ning van J.G. eveneens in de Smetanalaan en poogde toen binnen te komen in de woning van diens buurman. In beide gevallen bleef het hier beperkt tot braakschade. Door middel van een valse sleu tel kwam men binnen in de wo ning van de heer E.J.S. (70 jaar). De buit bedroeg 15 gulden en een viertal gouden spelden. Ongewenst bezoek kreeg ook R.V. in de Archimedesstraat. Men kwam binnen door het bo venlicht in de keuken. Meege nomen werden een tuner, een fototoestel met attributen, een horloge en girobetaalkaarten. Een voor aflevering in de balie van Modern B.V. aan de Nieuwportweg gereedstaande video-recorder verdween spoorloos. Waarde 3.000, Pech had ook de onbekende persoon die in de Villastraat probeerde z'n slag te slaan in de hier geparkeerde auto van N.J.v.d.K. Na het forceren van de achterbak trad de in de wa gen gemonteerde alarminstalla tie in werking. Deze koos het hazenpad, de eigenaar van de auto met een schade van 1000,achterlatend. Mevrouw C. M.M.K. uit Pijnac- ker parkeerde haar, niet afge sloten auto, in de Beierlandse- straat. Bij terugkeer bleek de hierin achtergelaten schouder tas te zijn verdwenen. Inhoud hiervan 100,en persoonlijke documenten. In het pand in de Stationsstraat, bewoond door M.A. verdween een handtas met hierin een be drag van 150,maar tevens het paspoort en de verblijfsver gunning van de nu wel ernstig gedupeerde bewoner. Uit de auto van L.T. voor diens woning geparkeerd in de Ho- nerlage Gretelaan, verdween een achterruitjaloezie, waarde 150,De zonwering ging in andere handen over na het ver breken van de achterruit. SCHIEDAM Dat on dank 's werelds loon is ondervond het personeel van een politiewagen in de nacht van zaterdag op zondag op de Hoogstraat. Na een telefonische mel ding dat hier een 17-jarige jongen door twee perso nen werd afgetuigd, ging men hier een kijkje ne men. Het kwaad was in middels geschied. In een menselijke reactie boden de politiemannen het slachtoffer een lift aan tot nabij diens woonhuis. Onderweg koelde de jon gen zijn woede op het geïncasseerde pak slaag op bemanning van de po litiewagen. Hij deed dit echter in een bewoording waarvan zo gezegd, „de honden geen brood lus ten"! Wegens belediging kwam hij op het bureau terecht om na het opma ken van een proces ver baal thuis zijn wonden te kunnen gaan likken. SCHIEDAM In het afgelo pen weekeinde sloegen tassen dieven opnieuw hun slag. In twee gevallen naderden twee bromfietsberijders van achteren op het trottoir hun slachtoffers. Dit overkwam zaterdagavond 6 uur de 82-jarige mevrouw F. v.d. H. B. op het troittoir in de B.K.-Laan. Ze kwam hierbij ten val en liep enkele schaafwon den op. In de tas zat ongeveer zestig gulden en enkele persoonlijke bescheiden. In de van Swindenstraat werd mevrouw C. v.d. T.B. (72) op een soortgelijke manier van haar boodschappentas beroofd. Ze verloor hiermee haar porte monnee, inhoud 30,haar bejaardenpas en andere be scheiden. SCHIEDAM Voor de derde achtereenvolgende keer kraaide maandag in de vóór avond de „rode haan" in de L.E.A.O.-school op het Oude Kerkhof. Een uitslaande brand die nu de bovenverdie ping naast de schoolingang, grondig verwoestte. De brandweer, met groot mate rieel uitgerukt, wist te voorko men dat het vuur oversloeg naar het Z.W. gelegen gedeelte. De uit deze richting waaiende wind was hierbij een voordeel. Vrij snel had men dan ook de brand onder controle en geb lust. De sterke rookontwikkeling van deze brand in de oude bin nenstad trok uiteraard veel kij kers. Gemompeld werd dat het hier wederom om brandstich ting ging. Om dit te kunnen vaststellen stelde de politie gis termorgen een onderzoek in het gebouw, een vroegere ge meentelijke school voor het la ger onderwijs, dit overigens nog zonder resultaat. SCHIEDAM De plaatselijke afdeling, Koninklijke Vereni ging EHBO organiseert zaterdag 13 maart wedstrijden in de kan- je van Schiecarton B.V., Burg. |6nnerlage Gretelaan 159. et zijn kringwedstrijden, die tevens gelden als selectie voor deelname aan komende di- striktswedstrijden zowel voor se nioren-ploegen als junioren- ploegen. Voor de senioren komen ploe gen in de wedstrijdring van de afdelingen Hoek van Holland, Capelle a/d IJssel, Maasdijk en Vlaardingen. De junioren gaan zich onderling meten in vaar digheid en paraatheid in ploegen van de afdelingen Kethei, Maas dijk, Maassluis en Vlaardingen. De wedstrijden beginnen om 14.00 uur en zijn tevens (gratis) toegankelijk voor mensen die belangstelling hebben voor het EHBO-werk. Woningbouw op voormalig GTB terrein mogelijk! Tot slot stelt het rapport nog dat de vervuiling zich naar alle waarschijnlijkheid tot de direkte omgeving van het voormalige fabrieksterrein heeft beperkt. In verticale zin heeft de verspreiding van de vervuiling zich nagenoeg be perkt tot de opgebrachte grond. De te treffen maatregelen dienen te zijn onderworpen aan een goedkeuring daar van door de regionale in spectie van de volksgezond heid voor de hygiëne van het milieu in Zuid-Holland. Het totale GTB-terrein is op te delen in een zone waarin de aanwezigheid van ver- ontreiüigende stoffen vast staat en in een zone waarin nauwelijks of niet sprake is van de aanwezigheid van verontreinigingen. De ver ontreinigde zone is op te de len in een beperkt gebied waarin sterke mate veron treinigingen aanwezig zijn (voorbeeld teerputten) en in een groter gebied waarin de verontreinigingen in matige of zwakke concentraties aanwezig zijn. Enkele mogelijkheden moeten uitgaande van de thans voor handen zijnde gegevens tegen elkaar worden afgewogen, waarvan worden genoemd: Ontgraving van de verontrei nigde zone. De sterk verontrei nigde delen af te voeren en op milieu-hygiënische verant woorde wijze te verwerken. De matig tot zwak verontreinigde grond wordt naar elders afge voerd en kan worden gebruikt als onderlaag bij ophogingen van industrieterreinen. De rest van het terrein wordt op de ge bruikelijke wijze bouwrijp ge maakt. Ontgraving van de delen met sterk verontreinigde grond, af voer hiervan en verwerking op milieuhygiënisch verantwoorde wijze. De verdere matig veron treinigde zone wordt niet afge graven, doch de nodige civiel technische maatregelen worden getroffen om de contacten tussen mens en dier en de ver ontreinigde grond te vermijden. De rest van het terrein wordt op de gebruikelijke wijze bouw rijp gemaakt. De dienst gemeentewerken Schiedam is bij het onderzoek naar een mogelijke bodemve rontreiniging van het vm. GTB terrein aan de Dwarsstraat niet over één nacht ijs gegaan. Men stelt dat bij het produc tieproces stoffen zijn vrijge komen, bestaande uit organi sche verbindingen, waaron der stoffen als naftaleen, teerbestanddelen etc., als mede anorganische verbin dingen, waaronder cyaniden en cyanide complexen, sul faat, daarnaast ook ijzer. De plaatsen die als mogelijk vervuild zijn aan te merken, zijn: situering elevatorbakken; terreingedeelte (cokesopslag) ten noorden van het voormalige ketelhuis; terreindeel om en onder de voormalige stokerij en om en onder de natte zuivering; de terreinen bij de voormalige teer- en ammoniakputten; het deel ten oosten van de vroe gere oerloods; voormalige tracé's van riolen; voormalige tracé's van bedrijfs- en gasleidingen. Verder geeft het onderzoek aan, dat de verspreiding van puntend-waar de grond een on natuurlijke geur en/of kleur heeft, in grote lijnen samenvalt met het gebied dat is aangege ven als mogelijk verontreinigd. De grondmonsters zijn gemid deld 1 a 1,50 m. diep genomen. Op diverse plaatsen is puin in de ondergrond aangetroffen. In de zone's van de elevator- bakken en ter hoogte van de teerputten zijn over een wat groter oppervlak grondmons ters van onnatuurlijke geur en/of kleur waargenomen. Dit is ook het geval in de zone ten noorden van de plaats waar in de „watergasperiode" het gasmengstation heeft gestaan. Ter plaatse van de oerloods blijkt vanuit het onderzoek, dat met name in het deel ten oosten daarvan, grond van onnatuur lijke samenstelling aanwezig is' Vanuit het ondiepe grondwater valt op te maken, dat de grond waterspiegel in het centrale ter reingedeelte een inzinking ver toont. Waarschijnlijk treedt in de zone rondom dit gedeelte afstroming naar het centrum op, waar nog aanwezige riool buizen en met puin gevulde putten een drainerende werk ing hebben. De hoofdrichting van de grond waterafstroming loopt in Zuid westelijke richting, naar de zuidelijke kant van de Dwars straat toe. Gezien de aard van de ondiepe ondergrond is sprake van slechts een beperkte doorla- tendheid voor grondwaterstro mingen. Dit verklaart ook de relatief grote stijghoogtever- schillen in het freatisch grond water over betrekkelijk kleine afstanden. Uit diepboringen valt op te ma ken, dat het gebied in verticale zin wordt afgesloten door klei lagen en kleihoudende lagen. Voor een diepe penetratie van verontreinigd grondwater zijn geen aanwijzingen gevonden. De oorspronkelijke grondslag van het terrein zal naar ver wachting hooguit over enkele decimeters kunnen zijn ver vuild, met plaatselijk diepere verontreinigingen, zoals bij de teerput. De analyse van de monsters ge nomen bij de diepboring naast de teerput, geeft eveneens aan dat verticale verspreiding in de oorspronkelijke ondergrond (klei) hooguit over enkele deci meters zal hebben plaatsgevon den. Het onderzoek is een bevesti ging van de zienswijze dat verticale verspreiding en ver spreiding buiten het terr n zich nauwelijks zullen neb ben voorgedaan. Het feit dat bij het onderzoek sprake is van punten met een geconcen treerde verontreiniging, met veelal een duidelijke onder grens, houdt in, dat er nauwe lijks verspreiding in de on dergrond is opgetreden. In de loop der jaren zal bij aan vullingen ter plaatse van lei- dingtracé's, onder bestratingen, alsmede onder en om de gebou wen beter doorlatende grond op het oorspronkelijke maaiveld zijn aangebracht. Op het terrein hebben boven dien plaatselijk aanvullingen plaatsgevonden met grond uit de stad, die meer doorlatend is, bijv. ter plaatse van de ooste lijke cokesopslag. Deze opge brachte grond, waarin plaatse lijk puin zit, kan derhalve de verontreinigde stoffen bevat ten. Volgens het onderzoek kan nu worden geconcludeerd dat. De verontreinigingen kunnen worden verklaard vanuit de vroegere productieprocessen. Er is sprake van een over grote delen van her terrein ver spreide vervuiling door cyanide en cyanide-verbindingen van de bovenste grondlaag en het daarin aanwezige grondwater. Lokaal zijn andere verontreini gingen in zekere mate aanwe zig, zoals sulfaat, ammoniak, olie-achtige stoffen en polycy clische aromaten. Daarnaast is over belangrijke delen van het terrein een be trekkelijk geringe verontreini ging aanwezig met aromatische stoffen, zoals benzeen, tolueen, xyleen, fenol. Gesproken kan worden van licht bevuilde in- dustriegrond. De bodemgesteldheid van het terrein geeft aan, dat sprake is van geringe verplaatsingen van het ondiepe grondwater in hori zontale richting. Verticale ver plaatsingen vinden vrijwel niet plaats beneden het oorspronke lijke maaiveld. gemarineerde drumsticks kilo slechts9.90 gemarineerde kippepootjes naturel of kerrie per kilo5.95 Bij Uw die weet er toch het meeste van St. Liduinastraat 50, Schiedam, 'elefoon 269884 Wij helpen direktü! Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop Inruil Reparatie Ook voor uw verlichting Volop voor Nieuwe Mathenersstraat 32, telefoon 010-732562 VERHUUf VERKOOP VAN SNEEUWKETTINGEN PENNING MONZA Dam 26, Schiedam-centrum Telefoon 262001-266817 SCHIEDAM De eigenaar van het Chinese Restaurant in de Boerhavelaan, K. L. T. kreeg zondag via de telefoon de mede deling dat hij het vernielen van zijn voorruit kon verwachten. De belofte is nagekomen want in de nacht van zaterdag op zondag werd door de ruit een baksteen geworpen met als ge volgen scherven en ravage in het restaurant.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1