VANDAAG llllllll 1111 llllllllllllll CDA CDA H SLUIS Het Nieuwe Verpauperd geheel wordt warm kloppend hart IIIIIIIM111llllllllllllll „Ook huizenkopers in de problemen" De politieke come-back vail Eef CoHé (CPN) in deze krant Houdt Groene veld voor ogen Vier inbrekende jongeren aangehouden Stadsblad Schuld bij ONS staat vaak niet op zichzelf Crematorium: petitie aan Ed van Tijn Verkeer eist twee gewonden Concerten in Stedelijk Drie delen Eén voorbeeld uit het assortiment van Groeneveld Verkeer POELIER TAPIJTKAMPIOEN T.V. DEFEKT? RADIO ABA Body-builders kampten om randstad titel OJC mag van gemeenteraad Kopers van huizen in moeilijkheden Randstad Edities verschijneninhetgrootstedeelvanZ-Holland. 34Edities. Wekelijkse totaal oplage ca. 1 miljoen. Hoofdkantoor: Koopmansstraat 9 - Rijswijk - Telefoon 070 190222. Schiedam, Hoogstraat 73 SCHIEDAM PENNING MONZA gemarineerde drumsticks gemarineerde kippepootjes vakman die weet er toch het meeste van eChri6 Zijdeveld: „Veel tegenwind gehad, maar nu krijgt Schiedam een warm kloppend hart" TAPIJT EN KARPETTEN HALVE PRIJZEN SCHIEDAM Onder grote publieke belang stelling heeft wethouder Chris Zijdeveld gis terenmiddag de historische eerste paal gesla gen voor honderd woningwet-woningen in de binnenstad. Symbolisch bij deze gebeurtenis was het weer. Laaghangende wolken, felle rukwinden en dikke regendruppels benadrukten nog eens de onvoorstelbare inspanningen die het ge kost heeft voordat het eerste beton de grond in kon. Al als schooljongetje in de jaren vijftig, zo bekende de wethouder van stads ontwikkeling later tijdens zijn toespraak in het stads kantoor, had hij zich afge vraagd of, en zo ja wan neer, er iets op die braak liggende grond zou verrij zen. De eerste paal ging opmerkelijk soepel de grond in Wij laten u graag onze andere monturen zien. Natuurlijk adviseren wij dan welke bril u het beste staat. Als Groeneveld-opticien weten we niet alleen alles van optiek, maar ook welk montuur het best bij u past. De Groeneveld-opticiens zijn aangesloten bij het Optiek-Gilde SCHIEDAM In het weekeinde heeft de politie vier jonge lui in de leeftijd van 13 tot 16 jaar gearresteerd toen zij een poging deden, in te breken bij de verbruikersmarkt aan de Kerklaan in Kethel. Een 15-jarige Rotterdammer werd in het pand aangehouden. Drie anderen hielden zich bui ten het gebouw op verdachte wijze op. Eén van de verdachten, een 15- jarige Schiedammer, verblijft nog op het Schiedamse politie bureau. Zijn kornuiten werden na verhoor naar huis gestuurd. Bij de verbruikersmarkt wer den in de afgelopen weken al vier inbraken gepleegd. Nog altijd voortvluchtig is de onbekende die donderdag tij dens de koopavond een porte monnee met daarin 200 gulden stal uit een keuken achter een winkel aan de Rotterdamsedijk. Ook heeft de politie nog geen spoor van de inbreker die de hand legde op een postzegelver zameling in een woning aan de Julianalaan. De zegels hadden een waarde van rond de 8000 gulden. Een diefstal i dezelfde buurt vond in het weekeinde plaats bij Derag BV aan het Rubens plein. Daar werd een Perzisch tapijt ter waarde van 2000 gul den ontvreemd. Terwijl 3 onbecende mannen de verkoper aan de praat hielden, zagen anderen kans het kleed uit de winkel te smokkelen. Ook de vernieuwde Turksma aan de Hoogstraat heeft in het weekeinde een schadepost moe ten incasseren. Tussen twee en vier uur zater dagmiddag werden daar een vi deocamera en een spelcassette gestolen' ter waarde van ruim 2500 gulden. Discussie-avond 18 maart, 8 uur, zaal Irene, Nieuwe Haven 155. tweedeling provincie vliegvled Zesteinhoven rijksweg 19 christen democratisch SCHIEDAM Een amendement op de leveringsvoorwaar den voor gas, water en elektra, ingediend door Ulferd Bru- seker (CPN) heeft het maandagavond in de gemeenteraad niet gehaald, Bruseker wilde mensen die hun gasrekening niet kunnen betalen hulp bieden in de vorm van maatschappelijke en financiële bijstand. Wel ging de raad akkoord met een motie van de PvdA, aangeboden door Aad Wieg man, van vrijwel soortgelijke strekking, maar zwakker en vrijblijvender geformuleerd dan Brusekers amendement. De motie behelst dat de direk- teur van de Nutsbedrijven een (nog te schrijven) instruktie gaat hanteren die inhoudt dat verbruikers met een dreigende betalingsachterstand naar ver schillende hulpverlenende in stanties worden verwezen. Siem Rosman (CDA) vond het aansnijden van deze problema tiek „stemmingmakerij". Vol gens het CDA gaan de nutsbe drijven al heel zorgvuldig te werk in gevallen waar sprake is van achterstallige betaling. Pas in allerlaatste instantie wordt overgegaan tot afsluiten van de leidingen, aldus Ros man, die zich ook afvroeg waarom Bruseker niet met soortgelijke voorstellen kwam waar het de betaling betreft van bijvoorbeeld de onroerend goed belasting of de erfpacht. In dezelfde trant liet zich CDA- wethouder Taverne (sociale za ken) uit. Zij vond dat de ge meente geen illusies mag geven aan mensen met betalingsmoei lijkheden. „De sociale dienst heeft zijn handen al vol aan mensen in financiële nood. Schuld bij de ONS staat vaak niet op zich zelf, meestal staan de betrokke nen ook elders zwaar in het krijt", aldus Taverne. Zij vond het ook unfair dat de raad zweeg over de problemen van Schiedammers die de rente op hun koopwoning niet meer kunnen betalen -een geval dat volgens haar veel vaker voor komt dan schuld bij de nutsbe drijven. Verantwoordelijk wethouder Reinier Scheeres kon zich wel vinden in de motie als daarin enkele kleine wijzigingen wer den aangebracht, maar ver wierp Brusekers amendement. Scheeres: „We mogen zo'n VERHUUR EN VERKOOP VAN SNEEUWKETTINGEN Dam 26, Schiedam-centrum Telefoon 262001-266817 kilo slechts9.90 naturel of kerrie per kilo5.95 Bij Uw St. Liduinastraat 50, Schiedam, telefoon 269884 Volop voor Nieuwe Mathenersstraat 32, telefoon 010-732562 Wij helpen direkt!!! Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop Inruil Reparatie Ook voor uw verlichting Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. WOENSDAG 17 MAART 1982 - NR. 21 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG SCHIEDAM De gezamen lijke ouderenbonden in Schie dam, ANBO en KABO zullen opnieuw pogingen in het werk stellen om de overheid te over tuigen van de noodzaak van een Schiedams crematorium. Op donderdag 18 maart ont vangt de minister van binnen landse zaken Ed van Tijn een petitie van die strekking, Van Tijn is die dag gastspreker op een verkiezingsbijeenkomst van de PvdA in de Blauwe Brug. Hij krijgt de petitie uit handen van Tini Krikke, die de belan gen behartigt van de twee be jaardenbonden en al jaren strijdt voor een Schiedams cre matorium. De petitie bestaat uit het ope ningsartikel van het Nieuwe Stadsblad van vrijdag 12 maart, waaraan een groot aantal hand tekeningen is toegevoegd die mevrouw Krikke de afgelopen dagen heeft ingezameld. Ook Hans vander Vlist, de tweede spreker op de PvdA bij eenkomst, zal nogmaals het cre matorium onder de aandacht van zijn toehoorders brengen. Om zijn woorden kracht bij te zetten, doen de bejaardenbon den een oproep op hun leden en de Schiedamse bevolking, om massaal brieven of kaarten naar de Blauwe Brug te sturen met adhesiebetuigingen. Komen de brieven te laat aan, dan zullen ze naderhand wor den doorgestuurd naar het mi nisterie van binnenlandse za ken. Het adres is Blauwe Brug, wijk centrum, Bachplein, Schiedam. SCHIEDAM Een 46-jarige fietser uit Schiedam heeft vrij dagmiddag een beenbreuk op gelopen bij een ongeluk op de hoek van de Marconistraat en de Korte Singelstraat. De man kwam in botsing met een brommer die door een 16- jarige stadgenoot werd be stuurd. Brommer en fiets raak ten zwaar beschadigd. De brom fietser kwam met de schrik vrij. Op de kruising van de Burg. Van Haarenlaan en de P. J. Troelstralaan botsten wat later op de middag een brommer en een auto. Een 16-jarige Vlaardinger werd daarbij met een beenbreuk naar het Holyziekenhuis gebracht. SCHIEDAM Op zaterdag avond 20 maart vindt in de aula van het Stedelijk Mu seum aan de Hoogstraat een bijzonder concert plaats. Mu sici zijn Martin Sonneveld (barokviool), en Hannie Rit- mijer (hammerklavier). Zij spelen werk van Christian Bach, Mozart, Schubert en Schobert. Martin Sonneveld studeerde viool aan het Rotterdams conservatorium en barokviool bij Sigiswald Kuyken. Na zijn studie werd hij door een beurs in staat gesteld zich te verdie pen in de uitvoeringspraktijk van muziek uit de 17e en 18e eeuw. Hij werkte o.a. mee aan het Monteverdiproject o.l.v. Gustav Leonhardt. Hannie Ritmeijer studeerde piano bij Jaap Callenbach en clavecimbel bij Gustav Leon- hartdt en Ton Koopman. Na het behalen van het solistendi ploma specialiseerde zij zich in de uitvoeringspraktijk van vroege pianomuziek. Zij trad verscheidene malen op in de aula van het Schiedams museum met haar fraaie clave cimbel en zelfs met de zeer in tieme geluiden van een clavi chord. Zij geeft regelmatig con certen, veel in samenwerking met andere instrumentalisten en vocalisten. Het concert begint om kwart over acht, 20.15 uur. Elke derde zaterdagmiddag van de maand, van 3 tot 4 uur is er in de aula een orgelbespeling op het prachtige museumorgel. Het koffieconcert in april is op de 14e april. Werken van Strate- gier en Dvorak, voor piano vierhandig (Marlies van Gent en Fieneke van Stekelenburg - Hasenbos). Zijdeveld wilde overigens niet langer bij het verleden stilstaan. Een referaat over de voorge schiedenis van die eerste paal zou hem waarschijnlijk ook meerdere uren hebben gekost. Want zoals genoegzaam bekend is, moest de gemeente een lange, kronkelige weg vol valkuilen en hindernissen afleggen voordat eind januari dit jaar de palen be steld konden worden. „Na 30 ja'ar tobben zitten we eindelijk met elkaar op één noemer", zei Zijdeveld tevreden tegen zijn grote schare toehoorders, die hoofdzakelijk bestond uit mid denstanders en ambtenaren. „Vandaag kunnen we beginnen van een half verpauperd geheel een warm kloppend hart te ma ken". Schiedam verkeert trouwens volgens Zijdeveld eens te meer in een idiote situatie. Terwijl overal in Nederland de woning bouw stagneert, begint die hier pas op gang te komen. Van de honderd te bouwen hui zen zijn er 29 bestemd voor de kleine huishoudens, 6 voor de huisvesting van bejaarden en 5 voor minder-validen. De rest be staat voornamelijk uit 3-kamer- woningen. Door de toepassing van een snel bouwsysteem kunnen de huizen ongeveer 3 maanden eerder dan gebruikelijk worden opgeleverd. Volgens voorlopige berekenin gen varieert de huurprijs van ca. 280 gulden (kleinste eenheden) tot ongeveer 500 gulden (groot ste woningen). De bouw wordt uitgevoerd door aannemersgigant Muwi, die ook kandidaat staat om het tweede, nog niet goedgekeurde plan oplossing nooit in de verorde ning opnemen, want dat zou er toe kunnen leiden dat er op de langere duur niet wordt be taald, en dat houdt weer een systeem van willekeur in, waarbij de ene verbruiker zijn gas en licht gratis krijgt terwijl de ander er voor moet betalen". Door Wiegmans motie gaat de veelbesproken kwestie wede rom terug naar de raadscom missies voor financiën en voor sociale zaken. Een verordening komt er niet, wel een wat strakker geformu leerde instructie aan de direc teur van de nutsbedrijven waarin wordt bepaald in welke gevallen tot afsluiting mag wor den overgegaan. SCHIEDAM In onze aan kondiging van de komende premiere door De Toneelver eniging „Othello" in zaal Ar cade, is de speeldatum wegge vallen. Deze is zaterdag 20 maart a.s., aanvang 20.00 uur. Bouw in gestart binnenstad eindelijk i voor nog eens 150 woningen te realiseren. Met een beetje geluk kan vol gens Zijdeveld nog voor het ein de van 1982 met dit tweede deel- plan worden begonnen. Daarna moet nog een derde deel van de grond komen, dat niet al leen woningen, maar waar schijnlijk ook enkele winkels zal omvatten. Ondertussen heeft de ongewone bedrijvigheid in het hart van de stad de laatste dagen al verschei dene malen voor chaotische toe standen gezorgd. Winkelklanten die zich per auto naar de binnenstad begaven raakten door de hekken rond het bouwterrein de kluts kwijt, ze reden in een fuik of kwamen onverwacht tegenover eveneens in moeilijkheden verkerende vrachtauto's te staan die onwen nig hun weg zochten naar de winkel die zij moesten bevoorra den of naar de bouwput om daar materiaal af te leveren. Met de ondernemers in de bin nenstad is overeengekomen dat de ontsluiting voor het verkeer direkt na afloop van de bouw geregeld zal worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1