Nieuwe 200jaar betrekkingen tussen V.S. en Nederland „MadameButterfly en Ady Zehnpfennig Bachplein laat bezwaren tegen jeugdhonk varen Loop-Inn Lentebal ter zqde Stadhuisbode Dekker neemt afscheid staMP® >Nurth&i WIJKCENTRUM DE BLAUWE BRUG Stadsblad Beatrixpark in lente stemming Boekenweek: Hans Dorrestijn en Levi Weemoedt lezen hun werk T.V. DEFEKT? RADIO ABA LENTESHOW CDA Schiedam naar Bonn Reumapatienten weer bijeen Nieuwe trams in folder Huisvesting twee weken gesloten 0010-2682 20 Eten Randstad Edities verschijnen in het grootste deel van Z-Holland. 34 Edities. Wekelijkse totaal oplage ca. 1 miljoen. Hoofdkantoor: Koopmansstraat 9 - Rijswijk - Telefoon 070-190222. WATERWEG-NOORD Zondag 16 mei zal de Waterweg ter hoogte van Rotterdam (Delfsha- ven), Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en alle andere steden die zich rond de Nieuwe Waterweg bevinden een schitterend gezicht geven op 15 zeil jachten die allemaal gaan trachten de oceaan over te komen om tenslotte allemaal in de Hudson baai van New York aan te komen. Een en ander is één van de evenementen die worden georganiseerd t.g.v. het 200 jarig bestaan van de betrek kingen tussen de Verenigde Staten en Nederland. VOORTROUWKAARTEN Een schitterende winterse opname van Delfshaven. Hiervandaan beginnen de zeewaardige jachten met hun tocht naar de Hudson baai bij New York. Wij helpen direktU! SCHIEDAM Op zaterdag 20 maart vindt een nogal bij zonder concert plaats in het Passage theater. Vanaf Butterfly kwart over acht 's avonds bespeelt de virtuoze jonge Duitse organist Ady Zehnp fennig (wat zoiets als „dub beltje" betekent, maar in Duitsland een heel gewone naam is) zijn elektronische orgel. Ady Zehnpfennig op zijn elektronische orgel. Zie pagina 14 Aito's-Gcroge-Rcfcrcotte Bachplein 590, telefoon 701049 Presenteert morgenavond (zaterdag 20 maart) een gezellige avond, met gezellige mensen en gezellige muziek. Aanvang 20.30 uur; toegang 1.50 Toegang boven 18 jaar. appelmarkt 2a schiedam Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. VRIJDAG 19 MAART 1982 - NR. 22 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG SCHIECAM(KETHEL) lend, dat een nukkig jong per soon met nonchalante kleren aan tussen de soep en het entre- mêt luid opmerkte, dat er die dag „heel wat afgezwetst" was, en dat er „goed beschouwd niks uitgekomen" was. Dat mocht wel héél pijnlijk he ten, er viel dan ook een geladen stilte, want nou werd het net zo gezellig en dan komt me zo'n jongmens de pret bederven. De voorzitter zei: „Nou, ik vind dat u zich heel ongenuanceerd uitspreekt hoor. We hebben ons vandaag met héél gewichtige za ken beziggehouden, uren gecon fereerd over de grote problemen van onze tijd". De jongeman zei: „Ja, maar er komt niks uit. Geef toe, we hebben geen enkel be sluit genomen. We hebben alles terugverwezen naar commissies 't Was lauw loene wat de klok sloeg". Men keek elkander wat schutte rig aan, zo in de geest van: hè, wat vervélend is dat nou. En er werd hoopvol naar de voorzitter gekeken die plechtig zei: „Nou, maar ik vind het terugverwijzen naar een commissie óók een be sluit, daar was moed voor nodig. We hadden de voorstellen ook Af kunnen stemmen De jongeman zei weer: „Maar daar was nóg meer moed voor nodig geweest. Bovendien zou den dan de soep en de kip niet zo goed gesmaakt hebben". Iemand aan het andere eind van de tafel, met zicht op de keuken, riep: „Haha, we éten geeneens kip, hoe komt u erbij? We eten biefstuk". De voorzitter sprak: „En zo zie je maar weer. Die jonge mansen van tegenwoordig schoppen maar tegen alles aan zonder goed geïnformeerd te zijn. Kip, hoe kómt u erbij?" Iedereen ging heel opgelucht door met eten, want was me daar die knaap even goed op z'n nummer gezet. En toch... Zo nu en dan bleef men ietwat benauwde blikken werpen op de onruststoker, die weliswaar van zijn biefstuk genoot, maar er zo rAAdselachtig bij glimlachte... Kuyper cruise naar Hudson baai Tot aan de Maasvlakte wordt het spelevaren en pronken met schitterende zeewaardige zeil jachten. Op de Maasvlakte wordt op 20 mei het startsein gegeven voor negen schepen, die in hebben geschreven voor de race en zes schepen die aan de tourtocht naar de Hudson Baai meedoen. Een en ander is een vervolg van de onlangs gehouden Spe cerijen race en is mogelijk ge worden dankzij een flinke sponsoring van de aloude Schie- damse distilleerderij Joh. De Kuyper. Voor en tijdens het vertrek van de cruise zullen er in Rotter- dam-Delfshaven de nodige evenementen plaatsvinden. Te vens zullen namens de Spice Race Foundation twee afge vaardigden naar de Azoren en Bermuda reizen, teneinde de aankomst en het gezamenlijk vertrek en verblijf te arrange ren. Daar de sponsoring vanuit New York plaatsvindt is te ver wachten dat ook in New York niet alleen de prijsuitreiking, doch ook aanvullende festivi teiten de nodige aandacht zul len krijgen. Rondom de „Rotterdam Transatlantic 200" en de „De Kuyper Cruise" worden de vol gende evenementen door de Stichting georganiseerd: Een aanbrengwedstrijd New-York - Rotterdam voor Amerikaanse deelnemers, welke zal starten op 15 april Een aantal schepen zullen be schikbaar zijn voor een groot aantal genodigden om de start te kunnen op 20 mei te kunnen volgen en de eerste mijlen mee te varen. Een speciaal hiervoor in het le ven geroepen New York Com mittee assisteert de organisatie ter plaatse. Eind juni, wanneer de meeste jachten zullen zijn aangekomen is er een delegatie van de gemeente Rotterdam naar New York gepland, en een receptie zal worden gehouden in de New York Yachtclub. Op 27 juni wordt er een lokale wedstrijd op de Hudson georga niseerd en eventueel een sche penparade van ronde- en plat- bodemjachten hebben ingesch reven voor bovengenoemde manifestatie. Het zal echter van het transport van de schepen afhangen of dit evenement doorgang zal kunnen vinden. Donderdag 8 juli zal in New York het startschot klinken voor de thuisbrengwedstrijd. Het is de bedoeling, evenals van de Nedlloyd Spice Race, een film te maken en een boek uit te gevenover de „Rotterdam Transatlantic 200" en de „De Kuyper Cruise". SCHIED4MSEWEG41c TEL.:703481 Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop Inruil Reparatie Ook voor uw verlichting vonds ook krijgbaar. plaatsbewijzen ver- Op dinsdag 23 maart treedt eveneens in het Passage Thea ter de Haagse Volksopera op met de voorstelling Madame Butterfly. Hij laat dan een deel van zijn nieuwe langspeler horen, Top on Pop, uitgebracht door Phi lips. Ady Zehnpfennig is afkomstig uit het bruinkolengebied bij Keulen. Zijn liefde voor de mu ziek begon al vroeg toen hij op straat een mondharmonika vond. Daarna volgde al spoedig de accordeon, en weer wat later kocht hij zijn eerste orgel. In 1971 werd hij prof. en ver schenen zijn eerste platen op de markt, die onder de grote schare orgelliefhebbers gretig aftrek vonden. Kaartjes voor het concert kos ten tien gulden. Ze zijn telefoni sch te bestellen bij Aijo de Ko ning (muziekschool), of bij Wersi electronics, 03495-37111. Aan de kassa van het Passage Theater zijn tussen half één en vier of tussen zes en tien 's a-- Hoofdrolspelers zijn Akiko Ku- roda, Kioko Makino, Oddone Masata en Bruno Scebrian, alle vier van Japanse afkomst. Madame Butterfly is al ruim 75 jaar oud. In 1904 ging in Milaan de gelijknamige opera van Puc cini in premiere. Als symbool van Oosterse huwelijkstrouw heeft zij de tijden moeiteloos doorstaan. De Japanse spelers geven door hun uitzonderlijke kwaliteit een apart cachet aan het stuk. De voorstelling begint om kwart over acht. Kaarten kos ten 15 gulden, 22,50 of 20 gulden en zijn verkrijgbaar aan de kassa (maandag gesloten). CJP en Pas 65 zijn geldig. BIJ AUTOBEDRIJF SCHIEDAM Alle leden van de Schiedamse afdeling van het CDA, plus hun vrien den, familieleden of ken nissen, kunnen tussen 29 maart en 1 april mee naar Bonn. Op die data brengt het CDA een vriendschappelijk bezoek aan de Duitse hoofdstad, waar zij te gast zullen zijn van de Duitse zusterpartij CDU die in het na bijgelegen Bad Godesberg haar hoofdkwartier heeft. Het initiatief voor de reis is af komstig van de jongeren bin nen het CDA, die in het recente staatsbezoek dat koningin Bea trix en prins Claus onlangs aan de Bondsrepubliek brachten, een goede aanleiding zagen om de vriendschapsbanden met de christendemocraten in het na buurland te verstevigen. De Schiedammers kunnen de reis voor een prikje naken. Deelname kost maar 90 gulden omdat de gastheer vrijwel alle rekeningen betaalt. Op het programma staan onder andere bezoeken aan het minis terie van defensie, aan het hoofdbureau van de CDU, aan de Bundestag en de Bundesrat (De Duitse varianten op onze Tweede en Eerste kamer) en natuurlijk een bezichtiging van de stad zelf. SCHIEDAM VLAARDIN GEN /MAASSLUIS De reumapatiëntenvereniging „Nieuwe Waterweg Noord" houdt op dinsdag 30 maart om 19.30 uur een officiële bijeen komst. Muzikale medewerking wordt verleend door de band „Happy Music" bestaande uit bezig heids-therapeuten uit diverse ziekenhuizen. De bijeenkomst wordt gehouden in het Diens tencentrum „De 4 Molens" Nieuwe Damlaan 766 te Schie dam, te bereiken zowel vanuit Vlaardingen en Schiedam met bus 52. Vanuit Maassluis kunt u met de trein naar station Schie- dam-Nieuwland, dan 300 meter lopen richting Schiedam-Cen- trum. Voor eventueel vervoer, ook met een rolstoel, kunt u bellen mevr. Tetenburg tel. 348013. Alle reumapatiënten zijn van harte welkom. SCHIEDAM De bewonerscommissie Bachplein heeft haar bezwaren tegen een jeugdhonk op korte afstand van één van de vijf Bachplein flats, ingetrokken. Na moeizaam overleg met wet houder Herman Posthoorn (jeugdzaken) en na bemiddeling van de Werkgroep Ruimtelijke Ordening van de SSSN, waar aan ook nog eens een onder houd met de verantwoordelijke jongerenwerkers vooraf ging, kwam gemeente en bewoners tenslotte toch tot overeenstem ming. Omdat de bewoners bezwaar maakten tegen lawaai wordt het gebouwtje nu geluiddicht gemaakt. Verder wordt het aan het oog onttrokken door er bo men rond te plaatsen. Boven dien komt het jeugdhonk op wat grotere afstand te staan dan oorspronkelijk de bedoeling was. Volgens P. A. Verspeek van de bewonerscommissie heeft men op het Bachplein nooit ernstige SCHIEDAM /ROTTERDAM In december 1981 is de afleve ring begonnen van een nieuwe serie tramrijtuigen. Op veler verzoek heeft de RET een kleu- renfolder uitgegeven, waarin de nieuwe trams uitvoerig wor den beschreven. Op dit moment worden met het nieuwe trammaterieel nog tech nische proeven genomen, ter wijl inmiddels ook een begin is gemaakt met de instructie van het rijdend personeel. In de loop van het jaar zullen de wa gens in de tramdienst in ge bruik worden genomen. Wie er meer over wil weten, kan de folder gratis afhalen, o.a. in de openbaar vervoer-infor- matiepost op het Stationsplein, bij het bureau Voorlichting van de RET in het hoofdkantoor aan de Kleiweg en bij het ge meentelijk Hulp- en Informa tiecentrum (HIC) in het post kantoor aan de Coolsingel te Rotterdam. bezwaren gehad tegen het ge bouw op zich, waar de jeugd van noord terecht kan voor een praatje en een plaatje, maar was men vooral verbolgen door de „autoritaire" houding van het gemeentebestuur, dat op eigen houtje een beslissing nam zon der de omwonenden in het plan te kennen. Op het Bachplein leidde dit tot woede en verontwaardiging. Verspeek schrijft in een brief aan burgemeester en wethou ders dat er sprake is geweest van „onzorgvuldig bestuur", maar dat men bereid is het col lege het voordeel van de twijfel te gunnen, mits dergelijke miss tappen in het vervolg zullen uitblijven. De bewonerscommissie had om het geschil te regelen al een ad vocaat in de arm genomen maar kwam, nadat de gemeente zijn starre houding liet varen, tot in schikkelijker gedachten. Overigens is de komst van het jeugdhonk naar noord plotse ling op losse schroeven komen te staan, evenals het bouwen van een soortgelijk onderko men in Schiedam Zuid. Op het stadskantoor doen ge ruchten de ronde dat de ge meente te traag is geweest met de subsidieaanvraag bij het mi nisterie van CRM, dat niet al leen zou bijdragen in de kosten van de gebouwtjes, maar ook de salariëring van de twee bijbeho rende jeugdwerkers voor zijn rekening zou nemen. Door niet tijdig de verzoeken in te dienen zou Schiedam inmid dels de kans op subsidie zo goed als hebben verspeeld. OE VOLVO EN DAF SPECIALIST SCHIEDAM Het Bureau Huisvesting zal gedurende de periode van maandag 5 april tot en met vrijdag 16 april voor het publiek gesloten zijn i.v.m. de voorbereidingen die nodig zijn om over te schakelen op de au tomatisering. Het afgeven van woonvergun ningen en het aanbieden van gemeentewoningen zal op de gebruikelijke wijze voortgang vinden. Verder zal de chef van Bureau Huisvesting telefonisch te spreken zijn voor, naar zijn oordeel, spoedeisende gevallen Nieuw Mathenessestraat 11-13 Schiedam, telefoon 010-260012 Ook levering en reparatie alle merken a la carte restaurant gespecialiseerd in vis-, vlees-, en grill-gerechten geopend: di. t/m vr. v.a. 17.00 uur za. en zo. v.a. 16.00 uur Na de uitvoerige vergadering werd er een uitvoerige maaltijd aangericht, want de voorzitter had in zijn slotwoord gezegd dat er „goed werk verricht was" en dat dientengevolge ieder er recht op had „de inwendige mens krachtig te versterken". Dus werd er goed gegeten, en er heerste een vrij uitgelaten stem ming, omdat iedereen na de prij zende woorden van de voorzit ter zo 'n verrukkelijk voldaan gevoel had... Juist daarom was het zo verve-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1