Nieuwe VANDAAG in deze krant ter zijde Doé# gebrek aan bezieling Huis Hof Hobby Mobiele Eenheid oefende op zandlichaam Ki Wilet S Pek]. aPpen «O» Besluit over gas in april genomen? >Nurth&. pallid Rijksweg 19 toeft? ftbg ergens goed voo» |Éf Stadsbiod v M< Scfiied Houden van dieren Illusie Voor de vierde keer brand in LEAO-school Bejaardenwerk in de wijken Kabelcensuur deel 2 De Statenverkiezingen. En de speculaties erna Woede om voorstel Pillard. Raar T.V. DEFEKT? RADIO ABA Melig CARAVANS 'buitenleven' KONTAKTLENZEN 4- Randstad Edities verschijnen in het grootste deel vanZ-Holland. 34 Edities. Wekelijkse totaal oplage ca. 1 miljoen. Hoofdkantoor: Koopmansstraat 9 - Rijswijk - Telefoon 070-190222 Top twintig SCHIEDAM Als bepaalde bezuinigings voorstellen van de SG doorgaan zal zolder theater De Teerstoof dicht moeten en vermoe delijk ook het Passage Theater. Een open brief van deze strekking heeft het bestuur van De Teerstoof gisteren aan burge meester en wethouders gestuurd. Kernpunt in deze openba re aanklacht tegen het jammerlijke kulturele be leid in Schiedam is een voorgenomen bezuini gingsplan van de SG om de lang beloofde direk- teur voor beide theaters uit de begroting te schrap pen. Illlllllllllllllllllllllllllllllll Ulllllllllllllllllllllllllllllllllll met Bijlage over wonen, de tuin en vrije tijd Huis, Hof, Hobby Aite's-Gcroge-Rcfcreotle DELFT Het talud van rijksweg 19, de om streden weg waarvan de aanleg is stopgezet en nog steeds in discussie, blijkt toch nog er gens goed voor te zijn. Gistermiddag was het zandlichaam het toneel van een regionale oe fening van de Mobiele Eenheid. Met autowrakken werden barricades opge worpen en het was de bedoeling, daar alert en adekwaat op de reageren. Hetgeen geschied de. Naast leden van de Mobiele Eenheid na men ook hondegeleiders van de Delftse en Schiedamse politie deel aan de oefening. Restaurant „3ti be <&outoe=<®eit' Wegens opheffing recreatieafdeling ahoy' Jt ROTTERDAMS NIEUWSBLAD Optiek „Argus" Voor alle soorten J Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. VRIJDAG 26 MAART 1982 - NR. 24 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG Ja Het circus is in de stad geweest en we hebben er niets van ge zien, behalve de grote blauwe bult van zeildoek boven de da ken van de huizen uit en de veel te mooie aanplakbiljetten met springende paarden en dansende olifanten, die je in werkelijkheid nooit zo ziet als op de plaat, want circus is voor een flink stuk illusie. Misschien omdat dat zo is, vin den we de circussen vandaag lang niet meer wat ze vroeger waren, het stralende is er af. Misschien hoeven we ook geen illusies meer, want voor illusies kun je geen brood kopen, we zijn te hard geworden om naar circussen te gaan. Het gaat met de circussen als met de kermis: alleen voor kin deren zit er nog iets van de stra lenkrans van het feestelijke, het ongewone, het sprookjesachtige omheen. En toch kunnen we het nooit nalaten om even over de kermis te wandelen, want af en toe willen we toch nog wel een stukje illusie consumeren. Maar het lukt nooit meer: we kijken er doorheen, we blijven weten, dat het een beetje nep is. Als we voor de show-tent staan en er een paar griezelige meisjes beentjes hop doen om klanten naar binnen te trekken, dan zien we alleen griezelige meisjes. Vroeger konden we denken, dat het echte danseresjes waren die op muziek door het leven wer velden in een strak pakje met lovertjes erop, en zorgeloos. Maar nu zien we de plooien in de zwaar geschminkte gezichten en ze hebben zwarte vingers van het aardappelen schillen, het spel van de illusie lukt niet meer... Desondanks willen we over die kermis gaan, op zoek naar iets, dat we niet onder woorden kun nen brengen en wandelend langs de attracties vinden we toch een spoor naar dat „iets". Waarom kunnen we niet voorbij gaan aan de touwtrekkraam, zonder één keer aan zo n touw tje getrokken te hebben? Omdat we bij het trekken aan zo'n touwtje zeker weten, dat er iets komt. Je weet niet wat, maar er komt wél iets, en die zekerheid vaagt iets uit van het besef, dat er in het gewone leven te veel touwtjes zijn, waar niets aan zit, maar waar je onverdroten aan blijft trekken, tot je een ons weegt. En je wilt met alle geweld een keer in de swing-mill, omdat je voor die ene keer zélf mag uit maken, hoe hard je rondgeslin gerd wilt worden; normaal heb je daar geen zeggenschap over, want het leven slingert en dat heb je maar te nemen. En in de rups kun je even onderduiken in een veilige anonimiteit, die je op gewone dagen nooit gegund wordt. Bij de tent, waar een man in smoking staat te schreeuwen, dat je daar de wonderen van de natuur kunt zien, terwijl er nie mand is, die naar binnen gaat, herken je ineens iemand in die man: de drol, die om de hoek woont en die zoveel wind maakt, hoewel hij voor honderd gulden bij de kruidenier in het boek staat. Of de strever, die bij de haute volee op de stoep ligt en met holle woorden zijn image probeert op te bouwen. Maar als je goed kijkt, herken je in de man allereerst jezelf en dat is geen aangename ontdekking. Als je dan voor jezelf wegloopt, komt het allerplezierigste van de kermis: de eetkramen met frieten en worst en paling en rolmopsen, waarvan het zure sap in je mouw loopt als je niet oppast. Daar kun je eten zonder mes en vork, zo maar in de open lucht, daar mag je even consument-in- natuurstaat zijn, gewoon primi tief eten, een beetje oer-mens wezen. Maar dat is nog niet het genoeg lijkste. Het aardigste komt nog: van oer-mens kun je ineens de verwende burger anno nu wor den, want de graten, het papier, het voze stukje augurk, de lauwe restjes van de frieten gooi je hautin weg in de wetenschap, dat er een ander is, die het voor je opruimt. En je denkt er maar niet aan, dat je morgen zelf weer die slaaf moet zijn, om het even of je minister bent of loopjon gen, want slaaf ben je altijd. Desnoods van jezelf. Passage Theater en Teerstoof bedreigd met sluiting De SG heeft namelijk van de gemeente opdracht gekregen om 129.000 gulden te bezuini gen. Het schrappen van aller hande kleine postjes levert niet het gewenste bedrag op, zodat SG-direkteur Ruud Pil lard en zijn bestuur geen ande re mogelijkheid zouden heb ben gezien dan het nieuw te benoemen hoofd van de Schie- damse theaters maar weer in de ijskast te zetten. Dit besluit leidde bij de Teerstoof tot gro te verontwaardiging. De Teerstoof aan de Nieuw- straat bestaat in oktober tien jaar. Al die tijd is het theater geleid door vrijwilligers. Omdat het werk hen allengs boven het hoofd begon te groeien dienden zij vier jaar geleden een verzoek in om het Passage Theater en de Teer stoof samen te voegen en voor beide instellihgen één direk- teur te benoemen. Posthoorn zegde deze samenvoe ging plus de direkteur op de lan gere termijn toe. Dat de nieuwe funktionaris nu weer wordt ge schrapt vindt Adriaan Stigter van het Teerstoof-bestuur ten hemelschreiend: „Dat is toch een rare gedachten- gang? Tien jaar hebben we ge werkt om dat theater een goeie naam te bezorgen en nu wil nota bene de SG die de kulturele be langen in Schiedam behartigt, het beheer uit geldgebrek zelf maar overnemen, of het overla ten aan één of andere onbekwa me figuur. Dat pikken we niet!" „We houden er beslist mee op als er geen bekwame vent komt die verstand heeft van theater- beleid en die een goed program ma kan samenstellen. Moet je kijken naar de Stadsge hoorzaal in Vlaardingen, daar draaien ze een prima program ma in elkaar dat nog stukken goedkoper is óók. In Schiedam kan dat ook, als je maar iemand aantrekt die bekend is in de theaterwereld!" Komt die nieuwe direkteur er niet, dan is verder bestaan van De Teerstoof absoluut van de baan. „En het Passage Theater zal dan verder verkommeren," waarschuwt het Teerstoof-be stuur. Wij helpen direktü! Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop Inruil Reparatie Ook voor uw verlichting UITDEUKEN SPUITEN is veel voordeliger bij: Buitenhavenweg 160, telefoon 261046. Uw thuiskrant van formaat déze dus houdt u op de hoogte van veel, dat u dicht bij huis intereseert. Een paar keer per jaar doen we daar nog een schep boven op met o.m. een extra bijlage, handelend over onderwerpen, waarvan wij welen, dai zij uw belangstelling hebben. Binnenkort is het weer zo ver! Dan verschijnt er weer zo'n Randstad-Edities Exclusief met daarin veel, waarvoor u (zeker weten!) speciaal even gaat zitten om het allemaal te lezen. Want hoevelen voelen zich immers niet betrokken bij: Zo heet die extra bijlage met daarin nieuws, tips, wenken en noem maar op over wonen en wat er nog meer bij het begrip Huis komt kijken. Een tuin? Sla die extra krant er op na om en brok goede voorlichting over veel voor die Hof tegen de komen. Zelfs als u géén tuin zou hebben! Onder Hobby brengen we nodige waar tal van lezers zich bij betrokken weten. Naar u van uw thuiskrant gewend bent, vindt u niet alleen redaktionele, maar ook gerichte commerciële informatie in zo'n special, die u binnenkort in uw bus krijgt. NIMHIIIlllllllll Waarna de brief vervolgt: „Zou dit bedoeld worden met het bij de SG gehanteerde begrip „Pas sieve Cultuur"? (de meligheid druipt van het woord af!). Zou dit ook de bedoeling zijn van het gemeentebestuur wanneer zij zegt te willen snijden in zaken die het minst noodzakelijk zijn? (dus zet het culturele leven in Schiedam maar op de helling!)." „De boel sluiten is het makke lijkste wat je kunt doen, maar je krijgt er gegarandeerd nooit meer iets voor terug. In de Schiedamse culturele sektor ont breken blijkbaar bezielende fi guren die ook onder wat moeilij kere omstandigheden de brood nodige impulsen kunnen geven om bijvoorbeeld het Passage Theater er weer bovenop te hel pen. „Gebrek aan geld" maskeert niet zelden een tekort aan initia tief, inzet, fantasie en durf." OE VOLVO EN DAf SPECIALIST Nieuw Mathenessestraat 11-13 Schiedam, telefoon 010-260012 Ook levering en reparatie alle merken ::x/- li Ook voor partijen. Telefoon 733426 '«-GnveUrxIaowefl 622, Schiedam nog enkele nieuwe tegen extra lage prijzen Jan van Riebeeckweg 2, telefoon 379166-152066 Donderdag koopavond geopend een weekend voor mens en dier 2-4 april 1982 I alles voor de zomer-recreatie 2-6 april 1982 Oranjestraat Koopcentrum 19-21 „Koningshoek" Schiedam Maassluis Tel. 266431 Tel. 01899-19039 Lid A.N.V.C. SCHIEDAM Met een zekere spanning zien de bewoners van het „gasloze" gebied in Noord-Kethel het laatste kalen derblaadje van de maand maart afgescheurd. bij zijn te nemen besluit ting), er snel een beslissing moeten worden genomen. Elk jaar dat wij de duurdere olie moeten stoken, raken we (financieel) verder achterop, zo meent het comité. Het voegt hieraan toe dat ze de wethouder aan zijn gegeven woord zullen houden over de toezegging in april een beslissing te zullen ne men. V, In het bijzonder wel het Comité Buurtbelangen dat nu zit te wachten op de beslissing van wethouder R. Scheeres die als schatbewaarder heeft toegezegd in de maand april een beslissing te zullen nemen: Komt er een aansluiting op de gemeentelijke gasvoorziening, of komt deze er niet. In het eerste geval weten de be trokken bewoners wat een aan sluiting op de aan te leggen hoofdgasleiding hun gaat kos ten. Een uniforme prijs van f 260,voor de eerste 8 meter. Voor de overlengte moet extra worden betaald, alles exclusief B.T.W., iets wat er ook lekker in kan hakken. Het is al weer een tijdje geleden dat een onder de bewoners ge houden enquette heeft aange toond dat ruim 80% graag aard gas wil gaan stoken. Om de wethouder van dienst te zijn Dij zijn te nemen met betrekking tot het laten leggen van een hoofdleiding, krijgt hij binnenkort hierover nadere informatie. Het comité heeft namelijk be sloten om in overleg met de O.N.S. nogmaals onder de be woners te gaan enquetteren. Uit het resultaat zal zijn op te ma ken hoeveel bewoners er nu werkelijk gas willen gaan ge bruiken na het zakken van de olieprijs. Een kortstondig dalen van de prijs, waaraan de Opec-landen een duidelijk halt hebben toege roepen. De wethouder krijgt de uitslag van deze enquette nog deze maand op tafel. Ondanks dat men er in het stadskantoor over de gaskwestie er het zwijgen toe doet, zal, als uit de cijfers blijkt dat de animo even groot is ge bleven als die na de eerste pei ling (ruim 80% vóór aanslui-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1