Nieuwe VANDAAG in deze krant ter zijde Ski stunts op Grote Markt Slechthorenden verenigd autolak Expositie Braderie Hoogstraat Weekmarkt vroeger, koopavond later ^010-268220 Color Center Stadsblad Wat doet een luchtballon bij SW? Cricketseizoen kan van start >Nurth& VAN LOENEN Randstad Edities verschijnen in het grootste deel van Z-Holland. 34 Edities. Wekelijkse totaal oplage ca. 1 miljoen. Hoofdkantoor: Koopmansstraat 9-Rijswijk-Telefoon 070-190222. Leefregel Salon van de Maassteden wil andere aanpak Uitgaan in de regio SCHIEDAM De ANWB organiseert zaterdag 8 mei voor de negende keer een Landelijke Fiets dag, wederom in samenwerking met de TROS omroep en de VVV-kantoren. Dit jaar is het thema „fietstoerisme", waarmee men de aandacht vestigt op de sportieve tweewie- Ier als vervoermiddel in de vakantietijd. Vanuit 105 startplaatsen in Nederland zijn speciaal voor deze dag routes uitge zet die langs mooie en wel licht onbekende plekjes voeren. Als het weer meewerkt verwacht men wederom meer deelnemers dan vo rig jaar, toen 320.000 Ne derlanders hun rijwiel beklommen. Radio Route Schiedam iii DE VOLVO EN DAF SPECIALIST Aito's-Garoge-Mtreatte Vanaf een tien meter hoge skischans wordt een succesvolle banana-flip uitgevoerd. Optiek „Argus" Voor alle soorten KONTAKTLENZEN Lid A.N.V.C. i Op 8 mei fietsen. Langs de molens, voor jong en oud SCHIEDAM Met in gang van afgelopen dins dag telt Schiedam een sektie van de Nederlandse vereniging van Slechtho renden, afdeling Rotter dam. 'AANRIJDING GEI WCC MAAKT 'M WEER ALS NIEUW en u krjjgt 'n gratis leenauto mee. Woermeyer Car Care I Nieuwe Mathenesse- I straat 15, A f Da I Schiedam m k 010 - 260199 T.V. DEFEKT? Wij helpen direktll! RADIO ABA KHI soa VOOR Gelegenheidskaarten appelmarkt 2a schiedam Dam 41-45, tel. 266192 ff 'p V Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. VRIJDAG 23 APRIL 1982 - NR. 32 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG Er zijn legio mensen, die last hebben van vervetting, van een teveel aan calorieën, die ze aan vankelijk rustig laten vastzetten in hun corpus, maar dan opeens gaan ze weer eens op de weeg schaal staan en dan schrikken ze zich rot. Ze hebben maanden gebak, slag room, pudding en suiker tot zich genomen, maar opeens wil de broekband niet meer dicht, of nog met moeite, en de japon spant ineens zo erg om de vrou wenleest, dat ze, zij het met moeite, een zoetje in de koffie doen, de slagroom of koffiemelk verwisselen voor de prómelk, inplaats van een reep chocola een ongezoet kauwgummetje ne men en niettemin naar de rek ken van de damesconfectie moe ten om de zo nodige aanvulling van de garderobe te verzorgen, fk hoor iedere keer weer de verhalen van mensen, die in hun vakantie al te zeer hebben gelonkt naar de lunchroom. Ze beginnen met zich wijs te maken, dat ze dat na de vakan tie in hun werk 't wel weer zul len kwijtraken, dat ze dan wel weer gaan afslanken of zo. En nu mag men het ook van mij wel weten. Ik ben ook jarenlang een dikkertje geweest, die tel kens weer geconfronteerd werd met de lichaamslengte en het oir ba re gewicht. Toen opeens kreeg ik ongewild de kans om van al die ellende af te komen. Zes weken ziekenhuis bood me daartoe de gelegenheid. Ik zei (zo maar) tegen de ver pleegsters: „Zuster, ik wil vrij willig op dieet". Men noteert zulks dan en reeds de volgende morgen werd ik gevoed vanuit de dieetkeuken en dat beteken de zoutloos en zonder suiker, prómelk en alles zéér matig. Tegen het zoutloze tekende ik ogenblikkelijk protest aan, ver tellend dat het uit eigen wil en zonder noodzaak geschiedde. Maar men werkte volgens een bepaald schema en dus was het iedere dag weer drie keer zout en suikerloos met het gevolg, dat ik na zes weken huiswaarts keerde met, ik meen, tien volle zoutvaatjes en een zak vol sui kerklontjes. Maar wel heerlijk afgeslankt en op een gewichtje, dat men licha melijk had opgehaald uit de ver vetting. Sindsdien is zulks zo ge bleven. Mijn maag was gewoon naar die kleine porties gaan staan en nu zegt mijn vrouw als ik, om wille van haar, wel eens voorstel buitenshuis te gaan eten: „Met jou in een restaurant eten, is geen lol aan. Hele porties en menugangen gaan onaange broken terug of ik moet ze bij de mijne opeten". En ik maar geregeld op de weegschaal gaan staan en vast stellen, dat het alsmaar hon derdveertig pond blijft. In ge sprekken bij familie-samenkom sten moffelt ze er wel eens een paar pond bij om haar eigen ge wicht te rechtvaardigen. Maar dan roep ik haar de vol gende morgen op de badkamer en staande op het kleine draag vlak van zo'n bascule, zeg ik: „Kijk eens even met me mee". En het is dan met wat afgunst in haar stem, dat ze moet vaststel len, dat het weer honderdveer tig pond is. En uit dépis stelt ze dan vast: „Ja, maar je hebt ook niks aanEn dan zeg ik uit een aangeboren zedigheidsgevoel: „Ho, ho, toch nog altijd met een onderhempie aan..." Ik weet het. Dat het in den be ginne uiterst moeilijk is om te gen een gerecht nee te zeggen. Maar met doorzetten komt men zo ver, dat men er tenslotte geen bliksem meer om geeft. Landelijke fietsdag in startblokken Per traditie valt de Landelijke Fietsdag samen met de Natio nale Molendag. Vanzelfspre kend leiden veel routes langs draaiende wieken, een combi natie die deelnemers op hoge prijs Stellen. Ook dit jaar kan men weer meedingen naar een van de vele prijzen (mini-vakanties, weekend arrangementen en na tuurlijk rijwielen) door het oplossen van een rebus, verbon den aan de routebeschrijving. De TROS maakt 's avonds de prijswinnaars bekend. Op de fietsdag zelf wijdt de TROS ra dio een volledig programma aan het gebeuren, dat van 's morgens vroeg tot 's middags twee uur te beluisteren is. Elk jaar is er bij de Landelijke Fietsdag sprake van een neven doel. Een deel van de inschrijf gelden wordt gebruikt om re creatiemogelijkheden te schep pen voor lichamelijk gehandi capten. In 1981 werd dat geld besteed aan een liftinstallatie voor rols toelers in een ambulance, en voor technische apparatuur voor de Ziekenomroep in Har derwijk. Ook dit jaar staat de ANWB weer een dergelijk goed doel voor ogen. Zoals gebruikelijk vindt in Schiedam de start plaats vanaf het ANWB kantoor aan de 's Gravelandseweg. Om negen uur geeft de Boerenblaaskapel St. Radboud een muzikale startsignaal. De route is gepland via Schie- dam-Kethel naar Schipluiden' DehLt, laags de Schie en via de Iflndelaar terug naar Schie dam. De lengte is ongeveer 30 km. Ook deelnemers die gestart zijn bij het VVV kantoor in Vlaardingen en fietsers vanuit Delft zullen deze route groten deels volgen. In verband met de Nationale Molendag zijn ook de molens weer te bezichtigen, zoals molen „De Vrijheid" in Schiedam. Bovendien zijn er langs de route nog verschillende andere even ementen en festiviteiten te vin den. In Schipluiden heeft de vereni ging Midden Delfland een in formatiemarkt georganiseerd in de Dorpshoeve in verband met het 5 jarig bestaan van de ver eniging. Een bezoekje hieraan kan een aangename onderbre king zijn van de fietstocht. In Schiedam worden er op de Grote Markt, vanaf 12.00 uur, diverse sportmanifestaties ge houden vanwege de opening van de vernieuwde Hoogstraat en in de Lange Kerkstraat en Broersveld heeft de jaarlijkse welzijns- en gerarriummarkt zijn tenten opgeslagen» Bij terugkomst ontvangen de deelnemers een medaille of jaarhanger. Tot 16.30 uur is het ANWB kantoor hiervoor open. Mocht men niet op tijd zijn dan kan de medaille ook na het weekend worden afgehaald. De routebeschrijvingen zijn nu reeds te koop bij het ANWB kantoor in Schiedam en het VVV kantoor in Vlaardingen. Ze kosten 3,per stuk. Nieuw Mathenessestraat 11-13 Schiedam, tel. 010-260012 Ook levering en reparatie alle merken In het Wijkcentrum van „De Blauwe Brug", Bachplein 590, Schiedam-Noord, wordt 14 da gen lang een tentoonstelling ge houden van werkstukken van kursisten van: aquarellen, kleien, marionetten-maken en tekenen. Deze expositie werd geopend op 23 april en is tot en met 7 mei dagelijks vanaf 9.30 uur (be halve zondags) te bezichtigen. SCHIEDAM Tijdens de Braderie te Schiedam op 24 april 1982 zal het Peter Stuy- vesant Show Ski Team in het kader van haar Europese toernee diverse wervelende shows geven. De demonstraties zullen gehou den worden op de Grote Markt. Aanvang van de demonstraties: 11.30, 13.00, 14.30 en 16.00 uur. Het Peter Stuyvesant Show Ski Team bestaat uit skiers van internationale faam, waaronder Craig Clow, Ca nada (Wereldkampioen 1982), Sandro Wirth (Europees kampioen 1982) Freddy Wirth (Europees kampioen 1981) en Edwin Kurt (Zwitsers kampioen 1982). De leden van het team beoefe nen het free style skiën, onts taan in Canada en de Verenigde Staten. In Europa wint het free style skiën snel aan populari teit, wat niet alleen blijkt uit de grote deelneming aan de Euro pese kampioenschappen, maar ook uit de massale opkomst van het publiek. Naast de wedstrijden worden er in de Alpenlanden 's winters regelmatig demonstraties gege ven, die gezien hun spectacu laire karakter ook weer veel publiek trekken. Om buiten de sneeuwgebieden het free style skiën te kunnen demonstreren, werd een mo biele, tien meter hoge springs- chans ontwikkeld. Vanaf deze schans storten de skiërs zich met een snelheid van ca. 50 km/h naar beneden om vervol gens hun salto's, schroeven en „banana-flips" uit te voeren. Door de steilte èn de verstel baarheid van de schans kan het Peter Stuyvesant Show Ski Team zelfs de spectaculaire dubbele salto's voor- en achterwaarts alsmede de ge waagde parallel-salto's demons treren. Alhoewel er voor de landing gebruik gemaakt wordt van een groot luchtkussen, durft slechts een handjevol skiërs van deze schans te springen. Oranjestraat Koopcentrum 19-21 „Koningshoek" Schiedam Maassluis Tel. 266431 Tel. 01899-19039 De officiële oprichting van de sektie vond plaats in Diensten centrum „De 4-molens". In de sektie-kommissie hebben zitting: Roel krikke, lid van het afdelingsbestuur Rotterdam, als leider, de heren G. J. v.d. Enden en D. F. Hoogwerf, alsmede de dames Huisjes-van Hoofd en Visser. Het werkgebied van de afdeling Rotterdam en omstreken van de NWS strekt zich uit tot alle plaatsen langs de Nieuwe Wa terweg plus het gebied ten zui den daarvan tot aan de grens van de provincie Zeeland; te vens nog tot de „Drechtsteden": Dordrecht, Sliedrecht, Zwijn- drecht enz. Met een decentralisatie in de sekties wil de NWS dichter bij de leden komen. Het effekt van de regelmatig te houden kon- taktbijeenkomsten zal zijn dat meer mensen hiervan gebruik gaan maken. Het zijn tegenwoordig middag bijeenkomsten nu, vooral oude ren liever niet in late avonduren de straat op gaan. Het waarom van deze kleinscha ligheid vertelde Roel Krikke tij dens de bijeenkomst. Het aantal leden dient ook in Rijnmond (430) te worden uitgebreid. Slechthorenden en doven zijn ook gehandikapten en dat komt nog steeds niet voldoende naar voren. „Ook wij willen er bij ho ren. Zulks vraagt een verster king van het ledenbestand", al dus de nieuwe sektieleider. Doel van de NWS is in hoofd lijnen doven en slechthorenden het integreren in het maatschap pelijke bestel te vergemakkelij ken en de onderlinge kommuni- katie in deze maatschappij en onderling mogelijk te maken. Een voorlichtingsuitgave van het maandblad ^Omega" wijdt uitvoeng uit over de middelen die de vereniging hiervoor ter beschikking heeft. Een toelichting hierop gaf de heer Thieme, voorzitter afdeling Rotterdam, met het aksent op de faciliteiten waarover men mo menteel beschikt. Hiertoe be hoort onder meer de aanschaf van hoortoestellen en het volgen van lipleeskursussen, ook in klubverband. Onder wat tot nu toe is bereikt noemde de voorzitter de nieuws berichten voor slechthorenden en ondertiteling middels de vi deo-telex. De aanwezigen zagen ook een demonstratie met alle thans voorkomende gehoorapparaten door een audiciën. Dat de bijeenkomst meteen al vijf nieuwe leden opleverde wordt als zeer positief ervaren ten opzichte van de beoogde groei van het ledenbestand in de sektie Schiedam. Plaatselijk in formateur is J. W. den Hoed, Ch. de Bourbonstraat 33, tele foon 265000 UITDEUKEN SPUITEN is veel voordeliger bij: Buitenhavenweg 160, telefoon 261046. LID - FOCWA Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting SCHIEDAM Gelet op de koopavondverordening en de winkelsluiting, zal de koop avond die normaal op don derdag 20 mei zou plaatsvin den worden verschoven naar vrijdag 21 mei, dit in verband met Hemelvaartsdag. In verband met Koninginne dag zal de weekmarkt van vrijdag 30 april komen te ver vallen. De markt wordt nu op beperkte schaal gehouden op woensdag 28 april in de Lange Kerkstraat tussen ne gen en vier. De wijkvereniging Het Singelk wartier organiseert op zondag middag 25 april haar laatste bingb van dit seizoen voor kin deren. Plaats van handeling is als va nouds zaal Marijke aan het Broersveld 121. De middag be gint om twee uur. a la carte restaurant gespecialiseerd in vis-, vlees-, en grill-gerechten SCHIfOKMSEWEC4*r TEL 703481 SCHIECWvUKETHEL) geopend: di. t/m vr. v.a. 17.00 uur za. en zo. v.a. 16.00 uur SCHIEDAM Waren de feestelijkheden rond de her opening van de vernieuwde Hoogstraat zaterdag voor de organiserende winkeliers een eclatant succes, ook voor het onderdeel braderie van zater dag a.s. zijn de verwachtin gen hoog gespannen. Niet minder dan vijfentach tig kramen komen er te staan, reden voor de deelne mende winkeliers om eens lekker uit te pakken. Bijzondere aandacht is ook besteed aan het onderdeel Oude Ambachten". Bij de keuzeselectie is als voor waarde gesteld dat ambach ten ook werkelijk aan schouwelijk dienen te wor den verricht. Zo kan het publiek de As- tense kunstsmit Lodewijk Frits Piller aan het werk zien. Met hem een kopersla ger, een pottenbakker, een emaillekunstenaar en een houtdraaier. Er komt wat minder luid ruchtige muziek dan vorige week zaterdag het geval was. Liefhebbers van jazz-muziek komen aan hun trekken aan het begin van de Hoogstraat, hoek Koemarkt. Hier concerteert de West- Coast-Jazz-Band terwijl de accordeonist Henri Cordino, al wandelend over de Hoog straat zijn onderhoudende re pertoire gaat brengen. Het grote spektakelstuk op de Grote Markt wordt het ski-springen wat de toeschou wer natte handen zal bezor gen. Gesprongen wordt om 11.30-13.00-14.30 en 16.00 uur. De puien-actie (zie onze editie van woensdag) is nu al een succes. De eerste oplossingen hiervan kwamen donderdag reeds binnen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1