Nieuwe VANDAAG in deze krant Op zaterdag 8 mei in centrum Schiedam herdenkt doden lllllllll11IIIIIIIIIIEIIII mum lllllllllllllllllllllllllll Schiedam verliest 165 inwoners in één maand tijd 0 2.95 PIMQOUIM Stadsblad Man naar ziekenhuis na gevecht met politie Adam en Eva, beurs voor 't hele gezin Man bijna verpletterd onder pers van 400 kg. m Houdt Groeneveld voor ogen S. P. Groeneveld en Zn. Jan Terlouw gastspreker T.V. DEFEKT? RADIO ABA Groeneveld, de zon en uw ogen... Vers van de groothandel tegen bodemprijzen Vrijdags van 15.00 - 18.00 uur 's Zaterdags van 9.00 - 12.00 uur Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaaloplage van circa 1 miljoen exemplaren koninginnedag klein glaasje ranja met véél water Strips in Schiedam Tnoo steeds v. J SUPER GOEDKOOP!!! Kippepoten Q Filet-schijven SCHIEDAM De gecombineerde Welzijns/Jaar markt, aangevuld met de Geraniummarkt van de KMTP zal zaterdag 8 mei ongetwijfeld weer heel wat mensen op de been brengen in het stadscen trum. Ruim honderd kramen staan dan opgesteld in de Lange Kerkstraat en het Broersveld. Het stramien voor wat betreft de deelnemers is vrijwel gelijk aan dat van voorgaande jaren. Politiek Geraniummarkt vX s> v - w:.m 'm iv, W «L Gd® i i If üw Schiedam, Hoogstraat 73 "nent; choiujer pcr ^"''appen Burg. Honn. Gretelaan 91 (hoek Parkweg) Schiedam. Tel. 010 - 739755 Penning-Monza A utomaterialen In de Woliewei Hoogstraat 15 Schiedam PIMQOUIM Bij aankoop van 10.- wol, zolang de voorraad strekt voor TAPIJTEN KARPETTEN HALVE PRIJZEN TAPIJTKAMPIOEN Dick van den Heuvel LEDEREN KLEDING Wij helpen dhektü! yh Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse)" Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Ri]swijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. WOENSDAG 5 MEI 1982 - NR. 35 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG SCHIEDAM Door verwon dingen, opgelopen tijdens een handgemeen met de politie, heeft een 25-jarige Schiedam mer zich aan de vomravond van Koninginnedag onder be handeling van een arts moeten stellen. Samen met twee andere stadge noten raakte de man op de Breedstraat slaags met twee agenten, die één lid van dit trio wilde aanhouden onder ver denking van het feit dat hij zo juist een etalageruit van een schoenenzaak aan de Broers- vest had vernield. Bij zijn arrestatie werd de man terzijde gestaan dmor zijn vrienden en wel zo krachtdadig dat de politie extra assistentie moest inroepen. Volgens de politie bleef het drietal zelfs op het bureau aan de Lange Nieuwstraat neg re calcitrant gedragen. Twee van de drie Schiedam mers moesten na middernacht naar het ziekenhuis. Eén van hen bleek een snijwond aan het bovenbeen te hebben opgelo pen, volgens de politie een be wijs dat hij wel degelijk bij het ■vernielen van de ruit was be trokken. Het drietal werd een dag later in vrijheid gesteld. DE KIPPEB0ER 500 gram ViOO 2 KILO 1 1 .90 van puur filet per stuk «J 4 stuks 6.95 8 stuks 11.95 Borrelhapjes 500 gram A.ÖU Bij iedere 500 gram S00 gram B.B.Q.-ttukjM ORATIS Tot ziens in een van onze 15 verkooppunten. Het dichts bij u in de buurt zijn: Rotterdam-West Vierambachtsstraat 86 Schiedamseweg 210 (in Bas v.d. Heijden) Schiedam Broersvest (in Bas v.d. Heijden) Oouda Marktpassage de Beursklok Welzijns/ Jaarmarkt met ruim honderd kramen Alle stedelijke welzijnsorga nisaties gaan zich presente ren, ook die speciaal gericht zijn op jongeren. Ook van de partij zijn gerichte plaatse lijke afdelingen van lande lijke organisaties met als doelstelling stad en land leefbaar te houden of te ma ken. Als culturele instellingen zijn aanwezig: Het Passage Theater, het Stedelijk Museum, de Histo rische Vereniging Schiedam en de Bibliotheek. Ook sport- en muziekvereni gingen gaan belangstelling vra gen voor ontspanning en amu sement, kortom bij een rond gang op de Welzijnsmarkt kan een ieder zich oriënteren op wat de stad doet om dit welzijn te bevorderen. Er korpt een sprekeréhoek voor de politieke verenigingen waar alle partijen de kans krijgen aan te tonen dat ze met stad en be volking het beste voor hebben, vooral nu de gemeenteraads verkiezingen voor de deur staön. De jaarmarkt wordt weer een verzameling kramen waarin van allés te koop wordt aange boden, waaronder produkten om de inwendige mens te ver sterken en curiosa en noem maar op. Hiet en daar kan een gokje worden gewaagd met o.m. het rdd VdN dVoNtUUf, mi'dd81S HHN 10t8fij of een tombola. De te verwachten politieke dis cussie wofdt omstreeks 14.30 uur ingeluid door een muziek korps dat over de beide mark ten zal marcheren. De Geraniummarkt van de KMTP zal de gebruikelijke fleur geven aan het toale gebeu ren. Handelaars bieden niet al leen germaiums te koop aan maar tevens perkplanten en heestergroen, bruikbaar voor heL- inrichten van balkon- en gevelversieringen. Tevens is het een startsein voor de ook dit jaar weer te organiseren weds trijd van de KMTP. Binnenkort wordt hierover nog mondelinge en schriftelijke informatie ver strekt. Ook de stadskwekerij is met een stand aanwezig ter stimule ring van de wedstrijd Balkon en Gevelversiering, en de stad „mooi" te maken, waar ook de afdeling Plantsoenen G.W. hard aan mee werkt. Hier zijn voorlichting gevende folders in kleurendruk of sten cil aanwezig naast enkele mo delbloembakken. Ook andere natuurgerichte verenigingen gaan zich hier presenteren zoals de Koninklijke Natuurhistori sche Vereniging, afdeling Schiedam met o.a. informatie over het reilen en zeilen van het Vogelasiel. De Aquariumvereniging Na tuurgenot in Huis, zal laten zien hoe eenvoudig het is zelf een klein aquarium in te richten. De markten beginnen zaterdag om 10.00 uur en duren tot plm. l6.00 uur. Mensen met auto's doen er goed aan hun wagen te plaatsen op het grote parkeer terrein aan de Broersvest nu omliggende straten vanwege de nieuwbouw in de binnenstad grotendeels zijn geblokkeerd. MM' vj ,'w y mï 3" -- m *-. V -ft. SCHIEDAM Een 40-jarige machinemonteur is donderdag zwaar gewond geraakt bij een bedrijfsongeval bij de zakkenfa- briek Goode BV aan de Over- schiesseweg. De uit Hoorn afkomstige en voor een Amsterdamse firma werkende monteur weKd tij dens de reparatie van een hy draulische pers door een 400 kilo wegend onderdeel van dit gevaarte bijna verpletterd. De man wist nog juist op tijd op zij te springen maar kon niet voorkomen dat zijn rechterbeen door het staal nagenoeg werd geamputeerd. Het slachtoffer werd in allerijl naar het Schielandziekenhuis en vervolgens naar het Rotter damse Dijkzi9t ziekenhuis ge bracht, alwaar chirurgen pro beerden het been te behouden. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in. «S y J:>:; '-4 y v WH Groeneveld opticien adviseert graag over een zonnebril op uw eigen afstands sterkte. Handig als reserve bril, maar bovenal is het veilig in de auto. Onmisbaar in zomer en winter. *(Van +3 tot —6. Hogere sterktes geringe bijbetaling). De Qroeneveld-opticiens zijn aangesloten bij het Optiek-Gilde SCHIEDAM In maart is het aantal inwoners van Schie dam opnieuw aanzienlijk geslonken. Aan het einde van het eerste kwartaal stonden nog 72.479 Schiedammers geregis treerd, 424 minder dan aan het begin van dit jaar, en 165 minder dan in februari. Schiedam heeft gisteren rond de klok van acht uur enkele minuten stilgestaan bij de doden uit de bezet tingstijd 1940-1945. Zoals ieder jaar op de vierde mei gebeurt, legde de burge meester namens de ge meente een krans bij het verzetsmonument in de Plantage. Kransen waren er ook uit de kringen van het voormalige verzet. Ter nagedachtenis aan de gevallenen speelde Harpe Davids tenslotte enkele passende muzikale passages. Dam 26, Schiedam-centrum telefoon 262001-266817 Volop voor Nieuwe Mathenersstraat 32, telefoon 010-732562 SCHIEDAM/VLAARDINGEN In samenwerking met de af deling Vlaardingen organiseert D'66 Schiedam op maandag 17 mei een verkiezingsbijeen komst waar als gastspreker Jan Terlouw, minister van Econo mische Zaken, zal optreden. De bijeenkomst wordt gehou den in de Blauwe Brug aan het Bachplein in Schiedam, aan vang acht uur. Dat betekent dat wederom méér Schiedammers vertrok ken dan er zich vestigden. In maart lagen die cijfers op res pectievelijk 333 en 167. Tussen het aantal geboorten en sterfgevallen bleef de ba lans vrijwel in evenwicht, namelijk 56 tegen 55. Naar verwachting zal aan de leegloop de eerstkomende tijd geen halt worden toege bracht, wat betekent dat Schiedam hard op weg is om in 1982 weer een nieuw dieptepunt te bereiken. In 1981 verloor de stad 1.330 inwoners, een getal dat min of meer overeenkomt met de verliezen van de afgelopen ja ren. Met het huwelijksleven gaat het in Schiedam al even be roerd. Tmssen het aantal scheidingen en huwelijken begint zo langzamerhand een één staat tot één relatie te groeien. Stonden in januari tegenover 11 huwelijken al 14 echtschei dingen en in februari 13 nieuwe echtparen tegenover maar liefst 19 ontbonden hu welijken, in maart lagen deze cijfers op 28 en 26. Die cijfers betekenen een flinke aanslag op de toch al krappe Schiedamse woning markt. De gebrekkige huis vestingssituatie wordt trou wens over het algemeen ge zien als de voornaamste oor zaak van de leegloop. de lederspecialist Naast een grote kollektie lederen konfektiekleding, leveren wij ook naar maat en eventueel naar uw eigen ontwerp. Reparatie en mo dernisering van alie soorten lede ren kleding. Eigen ontwerpatelier. Hoogstraat 100, Schiedam Telefoon 010-269051 Grote Visserijstraat 33a, Rotterdam, tel. 010-157377 Koopavond geopend Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop Inruil Reparatie Ook voor uw verlichting. V 4 -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1