Nieuwe ter zijde Sikkens autolak VANDAAG in deze krant Zeilstoet zondag door Waterweg .a dialoog met IBIS de binnenstad!:1 neem vaker een bloemetje mee! VAN Braderie Parkweg Stadsblad Gezichten Color Center „Adam en Eva" geopend lllllllllllllllllllllllllll De aanleg van de trambaan. Het verkeer in de file? Bejaarden- wijkpost in Zuid Uitgaan in de regio Cruise en race naar New York ^010-268220 >Nurth& óók na zessen en tijdens zon-enfe CZ^cz vrrrexr AUTOSPECIALISTEN VAN HUIS UIT! Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren Nieuw record bij 8e Lenteloop SCHIEDAM Gis termiddag is de ope ning verricht van de nieuwe Wijkpost Schiedam-Zuid van de Stichting Raad voor het Bejaarden- werk in de Groene- laan 31. Het hiervoor ingerichte winkelpandje onderging een metamorfose en is nu een bijna huiselijke infor matieruimte met een bu reel voor staf en mede werkers. V fj Wethouder Roet Taverne scheurde het pakpapier van de gevel, ten teken dat de bejaardenwijkpost in Zuid was geopend. .mm®*} appelmarkt 2a schiedam 3*th3TcT T3H RQPV- 0AAR rj Cadeau van de gemeente Schiedam voor aan de wand; de molen skyline in vroeger eeuwen. DE VOLVO EN DAF SPECIALIST bv btoemsterkunst e De Prodent wordt genoemd als een van de deelnemers aan de zeilrace naar de VS. f EXCLUSIEVE 1 AUTOSERVICE J T.V. DEFEKT? RADIO ABA I.V.M. HEMELVAARTSDAG zal HET NIEUWE STADSBLAD VERSCHIJNEN OP DINSDAG 18 MEI Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. VRIJDAG 14 MEI 1982 - NR. 38 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG C Gek eigenlijk, dat je er na zo'n week toch weer aan denkt: aan dingen, die zo 'n 37 jaar geleden gebeurd zijn en aan de vent met een zwarte uitmonstering op zijn uniform, die in ons onderdui kergat „Raus, raus, schnell", riep. Hij had half hoge laarzen aan en op zijn koppelriem stond „God met ons" in het Duits, maar van wat boven die koppel riem zat, herinneren we ons niets, want de Duitser had geen gezicht. Zijn geweer, zijn laar zen, zijn koppelriem van ge kreukt leer zouden we herken nen uit duizend andere, maar zijn gezicht niet. Er zaten spijkers onder de laar zen, dat weten we nog precies, je keek er van onderen tegenaan vanuit dat gat. Vijf- of zeskanti- ge spijkerkoppen waren het, maar het gezicht, helemaal bo venaan onder die helm, die vier kant moet zijn geweest, herinne ren we ons niet. Het gezicht, dat we nooit verge ten zouden, was in het geheel geen gezicht, het was een vlek en alle andere gezichten, die we seconden later zagen, waren ook vlekken, alle gezichten waren zo, we zouden werkelijk niet meer weten, of er een neus op zat of welke kleur de ogen had den, maar het rook naar ingevet leer en het schreeuwde. Als ze ons nu foto's voor zouden leggen, zoals ze dat doen bij on derzoeken en we zouden de vin ger op de vent moeten leggen, dan zouden we het niet kuhnen, want we zouden hem op die foto eigenlijk pas voor het eerst zien: het plaatje van een oudgewor- den groentehandelaar uit Keu len of de foto van een aardige opa uit Wuppertal, een ingevul de vlek, maar de invulling zou ons vreemd zijn. De beruchte schurken: die zouden we wél herkennen, ofschoon die nooit „Raus" tegen ons geroepen heb ben, die hebben we nimmer ont moet, maar we herkennen hen van foto's en van filmbeelden, we kennen hun schaduwen, maar hen zelf niet. Na zo'n week verbaast het ons weer, dat sommige mensen die vlekken van toen precies kunnen terug roepen in hun geheugen, met alle details: „Ja", zeggen ze dan na 37 jaar, „dat was hem, ik zal dat gezicht nooit vergeten". Onze gezichten in het geheugen hebben geen uitdrukking, zij zijn geen mensen, zij zijn „iets": ze zijn terreur, ze zijn macht, dingen, die schreeuwen, die vijf, zes meter achter je aan lopen en waarvan je weet, dat ze schieten zullen of trappen, wanneer je niet doofloopt. Schnell, schnell: dat herinneren we ons en verder niets, we zou den het moeten reconstrueren onder het na-vertellen, we zou den er mensen bij moeten fanta seren, want aan de realiteit was niets menselijks, noch bij de vent, die ons vond, noch bij ons zelf; het was machteloosheid en er waren géén gezichten. Na zo'n week denk je daar tóch weer aan, want voorbij is het ei genlijk nooit. Zou die groente handelaar uit Keulen, of die aar dige opa uit Wuppertal, die later in die vlekken zijn gegroeid, óns gezicht nog kennen? Je moet het niet aannemen, want voor hen hadden wij óók geen gezicht, voor hen waren we „zo maar iets", de vlek van de macht te gen de vlek van de onmacht; we zijn pas liter mensen geworden, zoals ook zij later mensen ge worden zijn. Gek eigenlijk, dat je dat na zo veel jaar pas ontdekt: dat je we derzijds mens bent met een in gevulde vlek. Met ogen, waar mee je elkaar kunt zien en een geheugen, waarmee je elkaar kunt onthouden. Die koppel riem: we zouden hem uit dui zend andere herkennen. De vlek waar het gezicht gezeten moet hebben, zegt ons niets meer. Macht en onmacht, die herkennen we, die herinneren we ons. Maar een mens: nee. We zouden hem niet meer aan kun nen wijzen... DAM 41-45, TELEFOON 266192 Zuid heeft wijkpost voor bejaardenwerk Volgens wethouder R. Taver ne kan momenteel over de plaatselijke bejaardenzorg wat WATERWEG-NOORD Rond de klok van elf uur vertrekken zondag 16 mei 7 fraaie maar vooral snelle jachten vanuit Delfshaven in Rotterdam naar de Maasvlakte om deel te nemen aan de De Kuy- per zeilcruise naar New York. - Het konvooj wordt bege leid door een groot aan tal schepen die de deel nemers met veel vlag vertoon uitgeleide zullen doen. Onder het escorte bevin den zich de raderboot Kapitein Kok met aan boord de complete orga nisatiestaf, en een Spido- rondvaartbood vol fami lie van de schippers en hun bemanningen. Deze cruise die via de Azoren en de Bermuda's naar de Hudson baai zal koersen wordt gespon sord door de Schiedamse distilleerderij De Kuij- per en diens agent in New York, de National Distilleries. De organisatie is in han den van de Stichting Specerijen Race te Rot terdam, die in dezelfde week het startschot lost voor de Transatlantic 200, een zeilrace naar New York met 10 sche pen, waaronder de Pro- dent van de bekende schipper Dirk Nauta. Ook het vertrek van dit selecte zeilgezelschap zal met veel praal en pracht worden omgeven. Ver trekpunt is wederom Rotterdam, en vertrek tijd hemelvaartsdag 20 mei, precies op het mid daguur. Tot 19 mei liggen de schepen voor iedereen ter bezichtiging afge meerd in de Leuvehaven. Hoe laat de schepen aan staande zondag langs Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zullen va ren is moeilijk te bepa len in verband met snel heid en het tij. Aangenomen wordt dat zij één a twee uur na ver trek uit Rotterdam het Schiedamse havenhoofd zullen passeren. Wie een glimp van de schepen wil opvangen kan zich het beste tijdig van een plaatsje langs de Nieu we Waterweg verzeke ren. Wachten zal zondag ove rigens geen onaangena me bezigheid zijn, gezien de weersvoorspellingen, die rekening houden met temperaturen rond de 25 graden Celcius. betreft huisvesting de toe komst meer positief worden gezien dan vroeger. De bouw voor bejaardenwo ningen is op gang gekomen en plannen om deze over de gan se stad te realiseren zijn in een vergevorderd stadium. Ze zul len in fasen worden uitge voerd. De wethouder sprak de ver wachting uit dat ook de be jaarden zelf-in-Schiedam- Zuid-alleen al duizend de weg naar de wijkpost zullen weten te vinden, of anderen aanspo ren hiervan gebruik te maken voor het inwinnen van infor matie. Het doel is nog altijd te be werkstelligen dat ouderen zo lang mogelijk in staat worden gesteld zelfstandig te blijven wonen. Stichtingsvoorzitter H. L. Spier merkte onder meer op dat de Wijkpost geen diensten centrum is voor het organise ren van activiteiten. Van hier uit zullen ze wel georganiseerd worden volgens het gebruike lijke stramien. Mevrouw Taverne schonk de staf, namens het gemeentebe stuur een prent met de Schie damse Molens. De opening werd bijgewoond door be stuurders van de plaatselijke Bonden voo%Ouderen en vrij willigers, betrokken bij dit welzijnswerk. Zaterdag is het van 10.00 tot 15.00 uur „Open Huis" in de Wijkpost waar een kleine foto expositie is ingericht over de Gorzen in vroegere jaren. a la carte restaurant gespecialiseerd in vis-, vlees-, en grill-gerechten geopend: di. t/m vr. v.a. 17.00 uur za. en zo. v.a. 16.00 uur A :i.g G Zifrii AitoVGvoge-Rcfcreotte Nieuw Mathenessestraat 11-13 Schiedam, tel. 010-260012 Ook levering en reparatie alle merken SCHIEDAM De winke liersvereniging Parkweg orga niseert op zaterdög 15 mei een groots opgezette braderie over de gehele lengte van deze win kelpromenade. Samenvallend met de winke liers Parkweg-aktie organiseert de hier gevestigde Albertus Magnusschool zaterdag 15 mei een uitgebreide rommelmarkt. De handel staat opgesteld op de speelplaats van de school en duurt van 12 tot 15 uur. Wat leerlingen en leerkrachten in samenwerking met het oudercomité voor de markt bij een wisten te garen grenst bijna aan het ongelooflijke! Ook nos- talgisten zullen hier het nodige aantreffen, zoals spullen uit het schoolverleden. De opbrengst van de rommel markt is bestemd voor aankoop van een kleurentelevisie. Mensen die nog wat bruikbare spullen over hebben kunnen deze aan de school afgeven (Parkweg 193). De leerlingen willen ze ook wel komen afha len na een telefonische melding onder nummer 736787. SCHIEDAM Wethouder Chris Zijdeveld (ruimtelijke or dening) zoekt de dialoog met de binnenstadsbewoners. Deze week heeft Zijdeveld alle bewoners en bedrijven in het centrum een brief gestuurd met de uitnodiging eens te komen praten in de „informatiewin kel" op de Hoogstraat, waar de wethouder regelmatig spreek uur heeft. Na het akkoord dat enige tijd geleden werd bereikt over de woningbouw in de binnenstad wil Zijdeveld de samenwerking met de binnenstadsbewoners „op gang houden" In het centrum staan immers, aldus Zijdeveld, nog tal van be langrijke dingen te gebeuren. Daarbij doelt hij onder andere op de woningbouw tweede fase en de restauratie van de Lin- denhof. Winkeliers en bewoners kun nen nu met de wethouder gaan praten over de keuzen die voor dit gebied gemaakt moeten worden. Daarbij zal ook het stadserf (tussen stadskantoor en Broersvest) ter sprake komen. In zijn kwaliteit van „winke lier" houdt Zijdeveld spreekuur op de Hoogstraat 34 op de vol gende data: Zaterdag 15 mei, 11.00-14.00 uur. Vrijdag 21 mei, 12.00-14.00 uur. Vrijdag 28 mei, 12.00-14.00 uur. Donderdag 10 juni 10.00-12.00 uur. Iris Bloemenkiosken Stationsplein - Dagelijks geopend tot 's avonds 9 u. en zondags tot 8 u. Uw regionale dealer: Exclusieve Auto Service - E.A.S. b.v. 's-Gravelandseweg 408, 3125 BK Schiedam, Tel. 010-378444 (showroom zaterdag geopend). Wij helpen direktlll Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting van woensdag 19 mei a.s. Copy hiervoor moet uiterlijk op maandag 17 mei 16.30 uur binnen zijn. Het Nieuwe Stadsblad van vrijdag 21 mei verschijnt op de normale datum Copy-inzending uiterlijk woensdag 16.30 uur Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1