m Algemene diensten Rijksweg 19, ja of nee Today Wereldprimeur van ONS en bedrijfsleven „De Snotneus": honderd jaar v.d. Vlies in de Gorzen Pakket Rendement Koelkast Tussen Delft en Schiedam waren leden van de aktiegroep Stop Rijksweg 19 te vin den die stencils uitdeelden aan fietsende voorbijgangers. SCHIEDAM Minister Jan Ter louw (eco nomische zaken) heeft donderdagmiddag een unieke energiebesparende installatie in gebruik gesteld die al naar gelang de be hoefte, koude en elektriciteit levert. Met het overhalen van een handel stelde (demissionair) minister Jan Terlouw de geïntegreerde warmtepomp-krachtinstallatie in werking. Een kijkje in het uitgebreide assortiment van de Snotneus. HET NIEUWE STADSBLAD - VRIJDAG - 14 MEI 1982 PAGINA 9 WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN Voor spoedgevallen telefoon 206611. Ambulance nodig? Bel direkt 333300. APOTHEEKHULP VOOR SPOEDRECEPTEN Telefoon 264018. TANDARTSDIENST D. J. van Gent, M. C. M. de Groot straat 19. Tel. 737348. Alleen op het spreekuur zaterdag en zondag van 5- 6 uur. DIENST VERLOSKUNDIGEN Geen opgave ontvangen. E.H.B.O. WEEKENDDIENST Van vrijdagavond 17.30 uur tot maandagmorgen 7.30 uur. 14/5-17/5 gebouw B. K. laan. 20/5- 24/5 Gebouw Stadhouderslaan. SCHIELAND ZIEKENHUIS Gebouw Burg. Knappertlaan 25, telefoon 733733, (ook voor afspra ken poliklinieken) Bezoektijden: 14.00-14.30 uur; 19.00- 19.45 uur. Afwijkende bezoektijden gelden voor: Klasafdeling: 13.30-15.00 uur; 19.00- 20.00 uur. Kraamafdeling: 13.30-14.30 uur; 19.00-19.45 uur. Gynaecologie: 13.30-14.00 uur; 19.00- 19.45 uur. PAAZ-afdeling: 19.00-20.00 uur; za terdag en zondag ook 13.30-14.30 uur. Kinderafdeling, hartbewaking en verkoeverkamer: eigen regeling. SCHIELAND ZIEKENHUIS Gebouw Stadhouderslaan 98 Stadhouderslaan 98, Schiedam, tele foon 733733, ook voor afspraken poli kliniek. Bezoektijden: maandag t/m vrijdag van 13.30-14.00 uur en van 19.00- 20.00 uur; zaterdag en zondag van 13.30-14.30 uur en 19.00-20.00 uur. Afwijkende bezoektijden gelden voor: Kinderafdeling: dagelijks van 8.00- 19.00 uur. I.C./C C.U.: 19.00-19.30 uur. Kraamafdeling: dagelijks van 13.45- 14.30 uur en Van 19.45-20.30 uur. Vadersbezoek: 18.45-19.45 uur. Klasse-afdeling: 13.30-14.30 uur; 19.00-20.00 uur. Parterre: maandag t/m vrijdag: 13.00-14.00 uur; 19.00-20.00 uur; zater dag en zondag 13.00-15.30 uur en van 18.00-20.00 uur. NEDERLANDSE RODE KRUIS Afd. Schiedam, Warande 95, telefoon 268013, inl. tijdens kantooruren: dins dag, woensdag, donderdag van 9.00- 12.30 uur. SCHIEDAM Op de Hoog straat 151 is boetiek „Today" gestart achter een opvallend geveltje. De naam zegt het al: aan da mes en herenkleding voor jeugd en ouderen is alles ver krijgbaar wat de moderne mens van vandaag wenst te dragen. Hieronder valt ook badkle ding. De assortimenten zijn zeer uitgebreid. Kleding uit eigen land maar tevens geïm porteerd uit Amerika en Frankrijk komen er in voor. Waar „Today" ook over be schikt is een collectie spijker jacks voor kinderen. Verder heeft men moderne halsket tingen en sjaals. Aan dit alles is het interieur aangepast. De indeling met wandrekken maakt het mogelijk zelf een keuze te maken uit alles wat hier hangt en wat men graag wil dragen! Minister Terlouw stelt warmtewonder in gebruik w WATERWEG-NOORD Rijksweg 19, de fel omstre den autoverbinding tussen de agglomeraties Rotterdam en Den Haag die dwars door Midden Delfland moet lo pen, stond vorig weekeinde weer volop in de belangstel ling. Leden van de aktiegroep Stop Rijksweg 19 hebben die dag weer aktie gevoerd tegen de voorgenomen aanleg van deze weg. Deelnemers aan de door de ANWB georganiseerde Lande lijke Fietsdag kregen een sten cil overhandigd en konden hun fiets tooien met speciale anti- Rijksweg 19 ballonnen. Ook kon het rapport „Rijksweg 19, inpasbaar?", opgesteld door een Delfts planologen bureau, worden aangeschaft. Dit rapport beantwoordt de ge stelde vraag, of een amtosnel- weg door het groene polder landschap aanvaardbaar is en daarin kan worden aangepast, met een duidelijk neen. Voor geinteresseerden in het rapport of in de aktiviteiten van de werkgroep; het kontaktadres is Brasserkade 92, Delft, tel. 015-135298. Naast tegenstanders kent Rijks weg 19 ook voorstanders. Daar van getuige de volgende inge zonden brief. Men schrijft ons: „Ondanks de politieke pro gressieve manipulaties moet Rijksweg 19 er komen, dat zeg gen de Actiegroep Vervoer- en Verkeer en Openbaar vervoer. Een groep niet politiek gebon den *n onafhankelijke die deels zich vertegenwoordigen in „de werkgroep snelbussen t.b.v. een beter openbaar vervoer". Die zegt, de werklomsheid vraagt om realisering van be staande projecten zoals die in 1954 zijn ontwikkeld t.b.v. het werkklimaat in de agglomoratie van Den Haag en het Rijnmond. Zoals altijd zijn de tegenstan ders in deze, die zeggen zich be wuste progressieve te noemen, die elke overlast bij een ander voor de deur wensen maar zich wel van alle gemakken willen voorzien. Uiteraard is het gezonde milieu het behoud van groen een eerste vereiste, de niet inpas baarheid van een betoncons tructie als de Rijksweg 19 door Midden-Delfland wordt als zeer overdreven en conservatief be stempelt. Een betonconstructie als Rijks weg 19 zal met het oog op de strenge milieuwet de natuur in het betrokken gebied niet scha den! Men zal moeten leren le ven met het lawaai van be staande arbeidsconcern als Zes tienhoven (moet blijven) in Schiphol. Men zal zich moeten aanpassen aan de reeds langer bestaande projecten t.b.v. de economie. Zoals de natuur zich aanpast aan de ontwikkelingen die onze maatschappij vraagt. De progressiviteit zal eens wat verder moeten kijken dan al leen „eigen belang". De Redactiegroep Beter Openbaar vervoer en Milieu, van Beethovenlaan 169, 3144 AD Maassluis. Deze combinatie van een warmtekrachtinstallatie en een warmtepomp is de eerste in zijn soort, en ge heel van Nederlands fa brikant. Het technische wonder is door de Openbare Nutsbe drijven Schiedam geïnstal leerd bij het metaalverwer kende bedrijf Tevorpharm, gelegen aan de Van Heek straat en grenzend aan de opstallen van de ONS. Met behulp van deze installa tie zijn de ONS nu inplaats van leverancier van gas ten behoeve van gewone cv-instal- laties, ook leverancier van warmte geworden. De nutsbedrijven hadden al ervaring opgedaan met soort gelijke apparaat, dat het eigen gebouw van warmte voorziet. Dit apparaat ontrekt warmte aan het Schiewater, dat daar door met een graad of 2, 3 in temperatuur daalt. Volgens wethouder Reinier Scheeres (technische bedrij ven) en Ir. Van Willigen, di recteur van de ONS, zijn de nutsbedrijven in staat ook an dere klanten (bedrijven) dit nieuwe service pakket te leve ren. Hoewel de installatie een ren dement heeft van 150 procent en bovendien nog stroom le vert aan het openbare net, staan de gegadigden niet te trappelen. Scheeres wijt dat aan de onbe kendheid die het ingenieuze mechanisme tot nu (ten on rechte) toe geniet. Verder zien veel bedrijven op tegen het ri sico, iets volstrekt nieuws in huis te halen. Bedrijfsleider Brassé van Te- vopharm schat echter dat de installatie zo'n 2 jaar na de in gebruikneming energie gaat leveren tegen een lagere prijs dan de gewone verbruiker be taalt. De gemeente Schiedam stu deert momenteel hard op de mogelijkheid om de warmtek rachtinstallatie straks ook te gaan gebruiken als stads- of blokverwarming in nieuwe woonwijken. De officiële ingebruikneming werd gisteren door tal van specialisten bijgewoond. Alle deelnemers in het project had den voor een grote afvaardi ging gezorgd. Vanwege de aanwezigheid van ministser Terlouw was het ONS-gebouw omringd door agenten en rechercheurs in burger, en ook langs de route tussen de rijksweg en de Van Heekstraat wemelde het van politiefunctionarissen. Het apparaat, ontwikkeld door de ONS, TNO, Daf Trucks, Holec en Grenco, heeft vele miljoenen guldens gekost en wordt beschouwd als het eer ste van een serie die, als de belangstelling groot genoeg is, een nieuwe impuls aan de werkgelegenheid kan geven. Vervoer invaliden en bejaarden: tele foon 267975 dagelijks van 12.00-13.00 uur en van 17.00-19.00 uur. ALGEMEEN ZIEKENFONDS SVM Hoofdkantoor: 's-Gravelandseweg 565, Schiedam. Telefoon: 010-734555. Open: maandag t/m vrijdag van 08.30-16.00 uur. ADVIESBURO VOOR JONGEREN EN OUDERS Van de Stichting Pro Juventute. Afspraken per telefoonnummer 348899. Het buro te Vlaardingen is geopend van 9.00-12.30 uur en van 13.30-17.0' uur. Adres: Schiedamseweg 169, Vlaardin gen. KRUISVERENIGING SCHIEDAM Kantoor: Mesdaglaan 6b, telefoon 266264. Te bereiken maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Halen en terugbezorgen verpleeg-ar tikelen: magazijn Westerkade t/o nr 24 (telefoon 263129) maandag t/m yrijdag van 16.00-17.30 uur; magazijn Bachplein 588 (telefoon 706177), maandag t/m vrijdag 8.30- 16.15 uur. Weekenddienst informatie: telefoon 266264. STICHTING SPORT MEDISCH ADVIESCENTRUM Midden-Delfland. Schiedamseweg 41f, Schiedam-Kethel, telefoon 703898. Spreekuren voor sportblessures iede re maandagavond 19.30 uur. Keuringen uitsluitend op afspraak. NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN Ch. de Bourbonstraat 33, Schiedam, telefoon 265000. BUREAU VOOR RECHTSHULP Spreekuur: maandag en dinsdag van 14.00-16.00 uur. Donderdag van 17.00-19.00 uur. De Vrouwen in de Bijstand komen in Schiedam bijeen elke 2e en 4e vrijdagochtend van de maand, Hoogstraat 198. SAMENWERKINGPROJECT MAATSCHAPPELIJK WERK KETHEL- GROENOORD Spreekuur in het Kruisgebouw, Bachplein, telefoon 706177. Dinsdagochtend van 10.00-11.00 uur STICHTING KRAAMCENTRUM MAASSTEDEN INTERKRUIS Het bespreken van kraamhulp kan geschieden elke 2e en 4e woensdag van de maand in het wijkgebo iw De warmtekrachtinstallatie werkt als omgekeerd aan een koelkast: hij onttrekt warmte aan de buitenlucht of aan op pervlaktewater, en zorgt bin nen voor aangename tempera turen. In de zomer kan het in genieuze apparaat ook dienst doen als airconditioning. TNO Delft heeft in samenwer king met Daf in Eindhoven een Daf dieselmotor tot gas motor omgebouwd. Deze mo tor werd door Holec Machines en Systemen in Hengelo weer verder ontwikkeld. De warm tepomp werd geleverd door Grenco Bedrijfskoeling. SCHIEDAM Toen Abraham v.d. Vlies in 1872 met een krui wagen door de Gorzen sjouwde voor een huis aan huis verkoop van petroleum en kachelhout, wist hij niet dat hij de grondleg ger was van een bedrijf dat z'n evenknie in deze stadswijk niet kent. Een ware „winkel van Sinkel" met 4000 artikelen in huis, ge richt op hvishoudelijk gebied in de meest brede zin des woords. Nostalgische jongeren die zoe ken naar dingen en zaken uit het verleden kunnen bij Gerard v.d. Vlies terecht! Lampeglazen en katoen voor de weer terug gekeerde olielampen zijn en kele dingen uit zijn rijke assor timent. Voor het vestigen van een win keltje koos grootvader Abra ham een oonhuisje in de Lelie straat. Hij breidde zijn zaakje lit met schoonmaakartikelen. Zijn vrouw ging loogzeep ma ken volgens eigen recept en verkocht de blokken tot ver in ie omtrek. Kosten: 12 cent per oond, samen met bleekpoeder tegen 2 cent per half ons. Als tweede generatie zette zijn zoon en naamgenoot de zaak voort, samen met broer Marius. Het tweetal betrok de huidige winkel in de Groenelaan, hoek Puttershoeksestraat met het ac cent op de straathandel. Hand wagen en hondekar werden vervangen door de bekende ij zeren honden en de zaak groeide en groeide. Als derde generatie kwam Gerard op 18- jarige leeftijd het handelsteam versterken van wat inmiddels was mitgegroeid tot een U.V.V. Unie van Vrijwilligers Secretariaat Griegplein 87, telefoon 704134. bloeiend middenstandsbedrijf. Later nam hij het roer van de twee gebroeders over en bouwde verder, rekening hou dend met de tijdsverandering. Twee jaar geleden cpende hij in het belendende pand eem zaak in geschenkartikelen. Hij gaf het als naam: „De Snotneus". In grootvaders tijd was de snot neus een bron van verlichting. Uit die tijd stamt ook het ge zegde: „De lamp hangt vooro ver", ten teken dat de olie bijna op was. Veel welstand was er im die tijd niet in de Gorzen. Met de naamgeving van zijn aanwinst herinnert de jonge zakenman, Gerard v.d. Vlies aan dit verle den en het harde werken van zijn voorgangers om de zaak overeind te houden. De dagen dat de oliekar en ijzerem hon den door de Groenelaan en aan grenzende straten bolderde. Het 100-jarig bestaan herdenkt Gerard nu, samen met zijn vrouw en de bewoners, met tal van extra aanbiedingen. Hij kan zich presenteren als winkelier en als groothande laar, wiens inkoopmethode ge richt is op grote omzet om zijn klantenkring alles tegen scherpe verkoopprijzen te kun nen leveren. Westerkade t/o nr. 24 van 2-3 uur. Voor Groenoord en Kethel elke 3e donderdag van de maand in het kruisgebouw Bachplein 588 van 2-3 uur. WAARNEMENDE DIERENARTSEN Voor dierenarts De Kaper, telefoon 268234. Voor dierenarts Visee, telefoon 704022. Voor dierenarts P. M. C. A. van Eerd, L. van Eerd-van Toor, Waran de 99, telefoon 734819. WARME MAALTIJDEN VOOR BEJAARDEN Dienstencentrum De Vier Molens, Nieuwe Damlaan 766, telefoon 705500. RELEASEBUREAU WEST Het Releasebureau West van de Al gemene Reclasseringsvereniging houdt elke woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur een open spreekuur aan de 's-Gravendijkwal 100. Telefonisch te bereiken onder nummer 364011. DIERENBESCHERMING Dierentehuis Hargahoeve, Sportlaan 2, Schiedam, telefoon 714151. Vogelasiel KNNV Babbersmolen. Volkstuinencomplex „Vijfsluizen", telefoon 713362. ONDERWIJSWINKEL Hoogstraat 76. Open: donderdag avond 19.00-21.00 uur; zaterdag 13.00- 16.00 uur. Hoogstraat 76, telefoon 262179. Elke eerste donderdag van de maand van 19.00-21.00 uur in de Blauwe Brug. CONSULTATIEBUREAU VOOR TUBERCULOSE BESTRIJDING achiedamsedijk 95, nabij Metrostation .euvenhavenRotterdam. Spreekuur volgens afspraak, telefoon 010- 135000, toestel 135 of 157. DE TRECHTER Broersvest 107. Hulp en informatie bij problemen met o.o. sociale verzekering. Gehele dag geopend. Tel. 265255. ST. JOZEFZORG S.P.Z. ROTTERDAM-RIJNMOND Spreekuur: vrijdagmorgen van 9.00- 11.00 uur en woensdagmiddag 14.00- 16.00 uur. Bureau Broersveld 47, tele foon 264172, b.g.g. 136034. Stichting Raad voor het Bejaar- denwerk „Wijkpost Schiedam- Oost", Lorentzlaan 32, telefoon 623733. Spreekuur op dinsdagochtend van 9.00-10.00 uur. Stichting Raad voor het Bejaar- denwerk „Wijkpost Schiedam- Zuid", Westerkade t/o 24, telefoon 735764. Spreekuur op dinsdagochtend van 9.00-10.00 uur. Instituut Sociaal Raadslieden C. C. de Leeuw en G. Maters, Broers veld 140, spreekuren dinsdag 2 tot 4 uur, donderdag 5 tot 7 uur, vrijdag van 9 tot 12 uur. Bachplein 9 tot 11 uur dinsdag. MAATSCHAPPELIJK WERK SCHIEDAM Centraal buro, Broersveld, telefoon 731033. Alle werkdagen 9.00-17.30 uur. Wijk West: v. Beverenstraat 40, telefoon 263722. Maandag 18.00-19.30 uur, dinsdag t/m vrijdag 13.30-15.00 uur. Wijk Nieuwland, Dienstencentrum 4 Molens, telefoon 705500. Dinsdag 14.00-15.00 uur. Wijk Oost: Wattstraat 74b, telefoon 268949 Dinsdag 14.00-16.30 uur. Klubhuis Oost aan de Galileistraat (telefoon 735435) donderdagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur. Wijk Groenoord: Kruisgebouw Bach plein, telefoon 706177. Woensdag 9.30-10.30 uur. RECHTSWINKEL SCHIEDAM Broersveld 140, Schiedam, postbus 312, telefoon 730308. Spreekuur: iede re woensdag 14.00-16.00 uur (tevens telefoondienst); iedere maandag avond van 18.00-21.00 uur. AKTIE MOEDERS VOOR MOE DERS Mevrouw F. Verkaik-Mennen, Die- penbrockstraat 8, Schiedam, telefoon 702646. STICHTING GEZINSVERZOR GING SCHIEDAM Lange Haven 145 (v.m. Korenbeurs) telefoon 732800. Spreekuur: Lange Haven 145. Dagelijks van 8.30-9.30 uur. Alpha hulpverlening van 9.00-11.00 uur. Telefonische Hulpdienst van de FNV WAO werkgroep Schiedam. Voor problemen met AAW en WAO zaken. Bellen, 157234-263571-703001 en 704581. PHILADELPHIA Prot.Chr. Ver. van ouders en vrien den van het afwijkende kind. Secr. T. Bijl-Bervoets, Smetanalaan 2, Schiedam, telefoon 706539. G.J.V.W. SCHIEDAM Sporten en vrijetijdsbesteding geeste lijk gehandicapten. Clubhuis: Dr. Kuyperlaan 4 te Schie dam. Informastie en secretariaat: telefoon 702867. PATIËNTEN BELANGEN VERE NIGING SCHIEDAM Spreekuur: 's woensdags van 18.00- 20.00 uur, Gebouw Havendijk 48A, Schiedam-Zuid. TELEFONISCHE HULPDIENST „WATERWEG-NOORD" Telefoon 010-731161. 9.00-03.00 uur bereikbaar. Voor hen in geestelijke en sociale nood, zoekt vrijwilligers- /sters, telefoon 731344. V.O.G.G. Vereniging van ouders van geestelijk gehandicapten afd. Schiedam (Alg.). "Inlichtingen bij mevr. A. v.d. Laan, Vlaardingerdijk 19b, telefoon 263544.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 9