Braderie Parkweg: warm en druk Groenoord viert feest Dauwtrappen op Hemelvaartsdag Het Nieuwe Stadsblad Met Lobo en Maggie McNeal Orgelconcert Nieuwe Kerk Juwelier beroofd Onthulling projectborden binnenstad Betrapte dief aangehouden Praatavond alleen staanden Adam en Eva nog geen écht succes Gesjeesde kandidaat burgemeester even terug in de stad Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren Weinig belangstelling voor open dag op stadskwekerij Op een braderie doet 'n ballonnetje altijd wonderen. Rommelmarkt Lobo, grote attraktie op het Groenoord-feest T.V. DEFEKT? Wij helpen direktü! RADIO ABA Dick van den Heuvel LEDEREN KLEDING Mastenwoud bij de Parksluizen, vanwaar de 7 cruiseschepen de Nieuwe Waterweg op voeren. Gemarineerde kippepootjes POELIER SLUIS De vakman WATERWEG Met volle zeilen, maar varend op de motor, zijn zondag zeven jachten de oevers van de Nieuwe Waterweg gepasseerd, op weg naar het lichtschip bij Goeree waar de denkbeeldige start lijn ligt voor een cruise naar New York. Penning-Monza A utomaterialen %#i* mAV.v.-.v.v.v.w.y SCHIEDAM Ook een groep winkeliers van de Parkweg wilde met het hou den van een Braderie de aandacht vestigen op hun winkelstraat. Mede dankzij het zomerse temperatuurtje zijn ze hierin goed geslaagd. Gezellige drukte heerste za terdag tussen de rijen kra men waar weer van alles was te zien en te kopen. Vooral voor de dames, was de modeshow een grote trekpleis ter, zeker nu het er naar uitziet dat het gedaan is met het min der goede weer. Nu gaan de luchtige zomerjurkjes het weer doen, iets wat overigens tijdens Want warm was het zaterdag ook op de Parkweg! Niet voor de jeugd waüt hiervoor was ge legenheid om een maanwande- ling te makem, een warme klus die desondanks veelvuldig werd ondernomen. Wie mee profiteerde van de drukte op de Parkweg was de Albertus Magnusschool. Leer lingen, oudercommissie en leer krachten waren op de speel plaats in de weer voor een rom melmarkt. Het woord „rommel" was niet geheel op z'n plaats. Er werden namelijk ook veel nog goed bruikbare spullen verkocht. De doelstelling van de markt: cent jes binnen krijgen voor de aan schaf van een kleurentelevisie, is ruimschoots bereikt. De leerlingen kunnen nu de schooltelevisiebeelden in kleur bekijken. Voor de schoolkas schoot zelfs nog het nodige over! SCHIEDAM Op zaterdag 22 mei wordt het centrum van Schiedam-Noord op z'n kop gezet. Wijkgebouw De Blauwe Brug, de winkeliersvereniging van het Hof van Spaland en de Stichting Samenlevingsopbouw Schiedam-N (SSSN) heb ben de naderende zomer aangegrepen om eens lekker feest te vieren. Basis van dit feest is een groot scheepse braderie, die omlijst wordt door tal van attrakties. In het gebied tussen winkelcen trum Hof van Spaland en De Blauwe Brug staan de nodige kramen waar winkeliers en verenigingen hun waren aan de man proberen te brengen. Publiekstrekkers zijn de West Coast Jazz Band, Maggie McNeal en Lobo. Het optreden van deze wereldberoemde Vlaardingse zanger begint om streeks half twee op het feest terrein. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Blauwe Brug. Lobo zal ook zijn interna tionale hit The Carribean Disco Show ten gehore brengen. Om drie umr treedt Maggie McNeal op. Ook deze zangeres geniet grote bekendheid sinds haar carrière met „Big Mouth" (Willem Duyn). Ook haar mu ziek zal gratis te beluisteren zijn. In totaal hebben al zo'n hon derd handelaren, verenigingen en organisaties hun medewer king toegezegd, zodat het be looft razend druk te worden, aanstaande zaterdag in Groe noord. Nadere inlichtingen onder tele foonnummer 702207. Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop Inruil Reparatie Ook voor uw verlichting de lederspecialist Naast een grote kollektie lederen konfektiekleding, leveren wij ook naar maat en eventueel naar uw eigen ontwerp. Reparatie en mo dernisering van alle soorten lede ren kleding. Eigen ontwerpatelier. Hoogstraat 100, Schiedam Telefoon 010-269051 Grote Visserijstraat 33a, Rotterdam, tel. 010-157377 Koopavond geopend SCHIEDAM In vroeger ja ren bestond de gewoonte om op Hemelvaartsdag te gaan dauwtrappen. Hele groepjes mensen kwamen voor zonsop gang uit de veren om in de vrije natuur de zonsopgang mee te maken en mee te bele ven. Banjeren door het bedauwde gras was echter de voornaam ste doelstelling van zo'n vroe ge wandeltocht. Een ware dauwtrapper behoorde met natte schoenen en kousen thuis te komen. Wie het eens heeft gedaan zal moeten toegeven, dat een mens de mooiste tijd van zijn leven in bed door brengt! Wie het gebruik weer wil in voeren kan dat zeker op de komende Hemelvaartsdag gaan doen. Er is veel te zien in de „groene long" van Schie dam. Op de dijktalud's van wat eens de Poldervaart was wemelt het op dit moment van de wil de flora, van Hoefblad tot smeerwortel, en zelfs de eerste Pinksterbloemen beginnen met hun bloei. Verder in het Beatrixpark ziet het bijna overal wit van het hoogopschietende Fluitekruid, wat sterk afsteekt tegen het nog frisse groen van bomen en heesters. Op verschillende plaatsen staan bloeiende Mei doorn en Liguster te geuren. Ook het vogelwereldje van het park is vroeg in de morgen bij zonder aktief. Wie voor het dauwtrappen de hond meeneemt moet reke ning houden met het gebod: „honden aan de lijn". Tegen dit gebod wordt maar al te vaak de hand gelicht. Als een hond zich tussen de onderbegroeiing begeeft kan hij mogelijk het nest van een broedende eend verstoren of dat van bodembroeders onder de vogels. Wie op Hemelvaartsdag de proef op de som wil nemen; hij drage er zorg voor met natte schoenen thuis te komen. Eerst dan is hij of zij een echte „dauwtrapper"!! DELFT De orgelconcer ten in de Nieuwe Kerk wor den voortgezet op donderdag 20 mei a.s. (Hemelvaarts dag) met een concert door Jan J. van den Berg. Het programma is afgestemd op de tijd van Hemelvaart en Pinksteren. Begonnen wordt met een tweetal werken van Adr. C. Schuurman: Fantasie en Ko raal over „Halleluja lofgezon- gen" en een bewerking over: „Gij Jezus die ten troon verhe ven"". "Daarna volgen een tweetal werken van J. S. Bach: Preludium en Fuga in g kl.t. en het Pinksterkoraal Komm, Gott Schöpfer Heiliger Geist. Vervolgens twee delen uit de Derde Symfonie van L. Vier- ne: Adagio en Final. Van Hen drik Andriessen staat de be kende Sonate da Chiesa op het programma. Als laatste stukken nogmaals een bewerking van Adr. C. Schuurman over „Wij knielen voor Uw zetel neer" en een tweetal werken van Jan J. van den Berg: Trio over „Daal Schepper heil'ge Geest daal af" en de Fuga over Psalm 47. Aanvang 20.15 uur. Toegang ƒ5,-; CJP en 65+ reductie. Voor do barbecue kilo gewoon bij die weet er toch het meeste van St. Liduinastraat 50 Schiedam, tel. 269884 Het Nieuwe DINSDAG 18 MEI 1982 - NR. 39 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG SCHIEDAM Dertig gouden ringen met een gezamenlijke waarde van 4.500 gulden zijn vrijdag gestolen uit een juwe lierszaak aan de 's Grave- sandsestraat. De winkelier werd het slacht offer van een afleidingsma noeuvre, uitgevoerd door een drietal mannen. Terwijl CEên van hen een horloge ter repara tie aanbood en de juwelier aan de praat hield, moeten de an dere twee kans hebben gezien de ringen weg te nemen. Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. SCHIEDAM Nu de werk zaamheden in en rond de. bin nenstad aan de gang zijn of bin nenkort van start gaan, zal de gemeente door middel van bor den aandacht aan die werk zaamheden besteden. Op die borden is te zien welke projecten er in behandeling en uitvoering zijn, wanneer er aan begonnen wordt en wanneer het werk klaar zal zijn. Het ge heel wordt mede duidelijk ge maakt door tekeningen. Op dinsdag 25 mei om 15.30 uur, zal de wethouder voor Ruimte lijke Ordening, Chr. Zijdeveld op de Koemarkt het eerste bord onthullen. Twee andere borden komen te staan in de buurt van de Hema en een in de omgeving van de Vlaardingerstraat. De onthulling van het bord op de Koemarkt doet de wethou der in samenwerking met een vertegenwoordiger van de bin nenstad. SCHIEDAM Een 25-jarige Rotterdammer is zondagnacht rond twee uur lelijk tegen de lamp gelopen bij een inbraak in een woonhuis aan de Dam. De man was juist bezig zijn slag te slaan toen de 20-jarigö zoon des huizes thuiskwam. De over lopen inbreker werd in de kraag gegrepen toen hij pro beerde door een ruit naar bui ten te springen. Een waarschuwingskreet naar zijn vriendin die buiten op de uitkijk stond had een averechts effect. Deze medeplichtige, een 25-jarige juffrouw uit Konstanz (Bondsrepubliek Duitsland) werd een kwartier later door de politie op de Singel gearres teerd. Het duo wordt op het politiebu reau vastgehouden. Ze hadden enkele girobetaalkaarten uit de woning gestolen. Ook waren verschillende kasten doorzocht. Minder succesvol was een 72-ja- rige bewoonster van de Mgr. Nolenslaan die zaterdagavond bij haar thuiskomst een onbe kende man aantref, die door een raam naar binnen was gek lommen en tijdig de aftocht wist te blazen, met medeneming van een gouden collier en een hor loge. SCHIEDAM Op woensdag 26 mei wordt in dienstencentrum De Vier Molens aan de Nieuwe Damlaan weer een praptavond voor alleenstaanden gehouden. Medewerking verlenen P. W. Vis, ook organisator van dansa vonden voor alleenstaanden, en mevrouw De Groot van het dienstencentrum. De toegang is gratis. De avond begint om acht uur. Nadere in lichtingen: P. Vis, telefoon 015- 567066 of 010-705500. SCHIEDAM De politie heeft zondagavond drie mannen gearresteerd die vermoedelijk hadden gepoogd, in te breken in een nissenhut van golfplaten aan de Scheepvaartweg. Zodra de politie arriveerde pro beerde het drietal de benen te nemen. In hun auto die verde rop stond geparkeerd werden acht scherpe hagelpatronen aangetroffen. Volgens de politie was één van de mannen in het bezit van een jachtakte. Doordat zij tegenstrijdige ver klaringen aflegden besloot de politie de mannen in te sluiten totdat was uitgezocht of er iets uit de keet wordt vermist. Zeven jachten gestart voor cruise naar New York start hoopt de organisatie de eerste deelnemers in de derde of vierde week van juni in Manhattan te mogen begroeten. Spectaculair belooft ook de start van de (Echte race te worden. Op het middaguur van de twin tigste mei lost het nieuwste Ne derlandse fregat Philips van Al- demonde het startschot op de Maasvlakte. Aan de race wordt deelgeno men door vermaarde zeezeilers als Dirk Nauta (Prodent), Adriaan van Stolk (Pentax) en Ewald Neijnhoff (Alexandra). Alle sehepem worden ge sponsord door grote onderne mingen als verzekeringsmaat schappijen en brouwerijen, dit omdat de kosten voor particu lieren onmogelijk nog zijn op te brengen. Op 1 juli vindt in het New Yorkse World Trade Center de prijsuitreiking plaats van de Rotterdam Transatlantic 200. Ook eetkramen ontbraken niet, evenmin als de gezellige terras jes om even uit te blazen bij een verfrissend drankje. mand door enthousiaste ama teurs, werden zondag uitgeleide gedaan door een keur aan parti culiere jachten, spz slepers van de Rotterdamse Havendienst, de nostalgische raderboot Kapitein Kok, het fameuze zeilschip de Eendracht en twee Spidoboten. Langs de oevers hadden hier en daar groepjes belangstellenden een plaatsje gezocht om wui vend met zakdoeken de onver schrokken schippers een be houden vaart toe te wensen. Zodra men de pier van Hoek van Hollamd was uitgevaren en de motoren werden afgezet kre gen de schepen te maken met de eerste windstilte, die voort gaan zo goed als onmogelijk maakte. Ondanks deze wat ongelukkige de Braderie maar al te duidelijk naar voren kwam. Luchtig en kleurrijk was nu al „in" bij de bezoekers. Ook de nodige snuffelkramen met nos talgische artikelen waren bij zonder in trek. Standwerkers deden hun best om met veel mondfiat hun waren aan de man te brengen. De tocht, gesponsored door de Schiedamse distilleerderij de Kuyper en haar Ameri kaanse agent National Distil leries, vindt plaats naar aan leiding van de Bicentennial, oftewel tweehonderd jaar betrekkingen tussen Neder land en de Verenigde Staten. Adriaan van Stolk, èén van de deelnemers aan de Transatlantic 200. De organisatie is in handen van de Stichting Specerijen Race, die op Hemelvaartsdag ook het startschot geeft voor de Transatlantic 200, een race van tien zeilschepen, even eens naar de Hudson Baai bij NewYork. De zeven cruiseschepen, be- Dam 26, Schiedam-centrum telefoon 262001-266817

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1