Nieuwe ter zijde HILTL VANDAAG in deze krant Om lager geschoolden aan werk te helpen Geen ratten in parkje Bachplein Niet hele raad blij met geldlening aan tennis-stichting P. Groeneveld en Zn. yfl" Stadsblad Woningbouw op Schuttersveld Programma voor week radio IIIIIIIIIIIIIIIIIH Schoon Schiedam: aktie geslaagd „Orpheus" reisde naar Duitsland Sociaal raadsman op vakantie Spoorwagon in brand Vers van de groothandel tegen bodemprijzen arbo/i; Kbkarbo v'rse Auar- "er% >Nurtti& 7 I V Prot. Chr. Bond voor Ouderen zoekt leden Humanisme en zinloosheid Optiek „Argus" KONTAKTLENZEN [jBJ vanspaland Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren 'Wat des keizers is' Grensflat ruziet met huisbaas WATERWEG Het Gewestelijk Arbeidsbureau voor de Waterweg-Noord te Schiedam heeft van (demissionair) minister Den Uyl tien miljoen gul den beschikbaar gekregen voor de financiering van een jeugdbanenplan. Met dit geld kunnen ongeveer 500 jongens em meisjes tot 23 jaar aan een (veelal tijdelijke) leer lingen- of arbeidsplaats worden geholpen. 's Vrijdags van 15.00 - 18.00 uur 's Zaterdags van 9.00 - 12.00 uur Gr, "it ons ^Z''rncnt: Burg. Honn. Gretelaan 91 (hoek Parkweg) Schiedam. Tel. 010 - 739755 Uit de boot Geen illusies DE VOLVO EN DAF SPECIALIST mmm De „rat" die in het Bachplein-parkje werd gesignaleerd was vermoedelijk een bunzing. T.V. DEFEKT? Wij helpen direktlll RADIO ABA Voor alle soorten Lid A.N.V.C. rr\ BRADERIE HOF zie pag. nr. 8 en 9 Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. VRIJDAG 21 MEI 1982 - NR. 40 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG C De belastingen hebben dezer dagen weer mijn hele gevoels leven overhoop gehaald. Ver sta mij niet verkeerd. Ik weet, dat de mannen aan die dienst verbonden hun plicht doen, maar ik ben nu binnen twee weken al bedreigd met een boete van duizend gulden, met drie aanmaningen en met een heffing op mijn vakantietoes lag van de helft van het mij toekomende bedrag. In het eefste geval betrof het de in zending van mijn biljet inkom stenbelasting, dat ik keurig ter afwikkeling van zaken aan mijn belastingkonsulent had doorgezonden. In het tweede geval betrof het termijnen van schoolgeld en personele belas ting, waarvan ik meende prompt op tijd mijn verplich tingen te hebben voldaan. Toen ik de drie kaartjes in mijn brievenbus vond, meende ik de schuldige te zijn, want in gezagsverhoudingen en plicht- gevoelens opgevoed, meent men dat de overheid altijd ge lijk heeft. „Stomzei ik tegen mijn vrouw, „zeker vergeten met al die feestdagen en her denkingstoestanden!" Ze be weerde, dat het eenvoudig niet bestond. Geef toch het chè- queboek maar even, dan gi reer ik alsnog". Maar het er niet mee eens zijnde, nam ze de klapper en kontroleerde even hetgeen we aan het eind van de maand hadden overge maakt. „Ze liegen het" riep ze, „ik heb hier de bewijzen". En initiatiefnemend, belde ze de lieden van het ontvangkantoor der directe belastingen. Intus sen zag ik alsmaar voor me de drie aanmaningen, die elk een gulden vergden van mijn steeds weer getergd inkomen. Uiteindelijk bleek er helemaal niets aan de hand. Maar al die vrije dagen hadden het 'm ge daan. Maar dan vraag ik me af, waarom voortijdig al die heisa, al die fiskale drukte. Als ze nou een weekje hadden gewacht, als ze nou al die moeite eens hadden besteed aan wat anders en als ze tevo ren nou eens hadden bedacht dat Terzijde een blanko straf register heeft, nog nooit een dwangbevel heeft gehad of een deurwaarder aan de in gang van zijn woning. En waarom die dreigende toon op zo'n kaart? Met dreigingen zonder tal, terwijl van mijn centen de minister van buiten landse zaken naar Portugal gaat of naar Reagan. En dan tenslotte nog dit. Ik kreeg gistermorgen mijn jaarlijkse vakantietoeslag. Toen ik de envelop opende en de afrekening las, bleek dat de helft ervan was ingehouden. Dat vind ik eenvoudig een on verdraaglijke gedachte. Ze jat ten gewoon van je vakantie- bups de helft... altijd sneu, maar wel een gegeven waar mee we wel terdege hebben te leven; voor wat hoort wat. En inleveren is het wachtwoord voor 1982 èn voor de komende jaren, als ik me niet vergis... Slankmakende pantalons en toch met een gemakke lijke pasvorm. Uitzonderlijk van afwerking, sportief van karakter en in div. stofkwa- liteiten Interessant om eens zo'n pantalon bij ons te passen. Veerplein 97, Vlaardingen, tel. 010-342430» Tien miljoen voor jeugd-banenplan verzekerd plaats. is van een arbeids- De financiële regeling, die dit mogelijk maakt gaat ten koste van oudere werkzoe kenden. Deze keuze is ge maakt door politiek Den Haag. SCHIEDAM In verband met vakantie zal het Instituut So ciaal Raadslieden Schiedam, ge vestigd aan het Broers veld 140 van vrijdag 21 mei 1982 tot maandag 7 juni 1982 voor het publiek gesloten zijn. Ook telefonisch zal het Insti tuut in die periode niet bereik baar zijn. De spreekuren op dinsdag op het Bachplein en op donderdag en vrijdag op het Broersveld 140 komen hierdoor te vervallen. Vanaf maandag 7 juni is het Instituut weer -ook telefonisch- bereikbaar. SCHIEDAM Enkele balen plastic, opgeslagen in een goe derenwagon van de Deutsche Bundesbahn cp het VAM ter rein aan de Parallelweg, zijn in de nacht van dinsdag op woens dag in vlammen opgegaan. De brandweer die het vuur kort na middernacht te lijf ging en doofde, heeft het onderzoek overgedragen aan de spoorwe grecherche. Brandstichting wordt niet uitgesloten geacht. Bij aankomst vond de brand weer de deur van de wagon geopend. Met het stijgen van het kwik in de thermometer neemt het aan tal branden in Schiedam min of meer evenredig toe. Na enkele branden eerder deze week in de V riendschapstraat Mariastraat, heeft de brandweer dinsdag ook op een ander geliefd speelobject van de jeugd weer een vuurtje moeten blussen, namelijk op het Gusto terrein aan de Nieuwe Waterweg, waar een verlaten kantoortje vlam had gevat. Extreem gesteld doet daar de mening op geld: „als we niet uitkijken groeit er straks een generatie op die nooit heeft gewerkt". Het Jeugdbanenplan, dat dit verschijnsel moet gaan bestrij den, bestaat uit drie onderdelen. In de eerste plaats gaat het GAB bedrijven subsidiëren die wel leerlingen willen opleiden, maar dit zelf niet kunnen be kostigen. Hierdoor kunnen zo'n 250 schoolverlaters worden ge holpen. Maatregel nummer twee is een cursus voor jongeren die tussen de drie en negen maanden werkloos zijn. Op kosten van het arbeidsbureau kunnen zij een zogenaamde „schakel cursus" gaan volgen. Honderd jongeren kunnen zich op deze manier specialiseren in één van een vijftal nog nader te bepalen vakgebieden. De derde component van het banenplan is een werkgelegen- heidsverruimende maatregel voor jongeren die al langer dan negen maanden zonder werk zitten. In deze categorie kan het GAB 150 jongens en meisjes, vooral kwetsbare groepen als buiten landse jongeren, meisjes en on geschoolden, plaatsen bij bedrij ven in de non-profit sector (rijk, gemeente en provincie) met honderd procent subsidie. Deze maatregel is een verlengs tuk van de al bestaande Tijde lijke Arbeidsplaatsen-regeling, de TAB, maar met dit verschil dat de uitverkoreme nu niet voor een half, maar een vol jaar De maatregelen zijn hard nodig, want momenteel is van alle bij het arbeidsbureau ingeschreven werklozen, 35 procent jonger dan 23 jaar. Op de krappe arbeidsmarkt zijn zij een van de groepen die on middellijk uit de boot vallen omdat bedrijven bij een dalende conjunctuur meestal in de eerste plaats de aanwas van nieuwe (jonge) arbeidskrachten stop zetten. Bovendien worden veel werk gevers door het ruime aanbod van arbeidskrachten steeds se lectiever, en kiezen zij bij voor keur de sollicitant met de beste papieren La ^ager geschoolden vallen daar door tussen wal en scnip. Het jeugdbanenplan is daarom vooral gericht op deze groep, die voornamelijk te werk ge steld zal worden in de eenvou dige administratieve sfeer en de verzorgende sector. Het arbeidsbureau staat inmid dels voor de krachttoer, gega digden onder de werkgevers te vinden voor deze premies, subsidies en gratis arbeids krachten. GAB direkteur Jan van Lent maakt zich overigens geen grote illusies over de effecten van het plan. „Zo lang de eco nomie niet aantrekt blijft het voor het arbeidsbureau werken in de marge", aldus Lent. De tien miljoen die hem zijn toegekend noemt Van Lent on danks alle voordelen die er aan verbonden zijn, „een druppel op een gloeiende plaat". Tenslotte heeft het GAB maar zicht op een klein deel van de gebeurtenissen die zich op de arbeidsmarkt afspelen. 85 pro cent blijft I onttrokken aan de waarneming van het arbeidsbu reau. Het aantal werklozen, ook on der de jeugd, is aanzienlijk gro ter dan de maandelijkse cijfers van het arbeidsbureau aange ven. Alto's-Garage - Bekreatte Nieuw Mathenessestraat 11-13 Schiedam, tel. 010-260012 Ook levering en reparatie alle merken SCHIEDAM Enkele weken geleden ging in de wijk Groenoord de mare, dat er ratten voorkomen in het perceeltje be bossing nabij het markt terrein op het Bachplein. De ondieren waren ge zien door wandelaars en hun aanwezigheid zou een gevaar zijn voor de volksgezondheid. De ontsmettingsdienst van de VROM stelde ui teraard een onderzoek in maar geen rat, noch sporen hiervan werden aangetroffen. Het ver moeden bestaat dat er geen sprake was van een rat maar van een bun zing, een donkerbruin marterachtig roofdiertje. Met de familieleden, fret en wezel is, de bunzing ook elders op Schiedams grondgebied gesigna leerd. Ook worden in de buurt van het Bachplein regelmatig egels gezien. Tegen het vallen van de avond gaan ook zij foura- geren. De marterachtigen heb ben het voorzien op o.m. wilde konijnen en zijn bijzonder nuttig daar (meestal zieke) langoren op deze wijze worden uit geroeid! Op de eerste dag van de aktie Schoon Schiedam werd ook het bosper- ceeltje door de jeugd van alle mogelijke rommel ontdaan. Het is een rus tiek wandeloordje met paden en een sterke on derbegroeiing. Een prach tige schuilplaats voor bo vengenoemde roofdiert- jes die net zo min iets willen weten van de mensen als dezen van de ratten. GAB-direkteur gloeiende plaat" Van Lent: „ondanks alles een druppel op een SCHIEDAM Vorige week is in Schiedam een afdeling van de Prot. Christelijke Ouderen bond opgericht (PCOB)!, die de belangen van bejaarden wil be hartigen. In Schiedam bestonden al afde lingen van de Alg. Nederl. Bond voor Ouderem (ANBO) en van de Katholieke Bond voor Ouderen (KABO). De PCOB is gestart met 30 le den. Streven van het nieuwe bestuur is, de ledenkring zo snel mogelijk uit te breiden. Voor inlichtingen kan men te recht bij: Drs. A. J. de Bakker, Sibeliusplein 167 tel. 708222, voorzitter W. Scholten, Klaas Katerstraat 146, tel. 737645. SCHIEDAM Een humanist is iemand die zegt: „Je moet zelf zin aan je leven geven". Dat lijkt een eenvoudige uitspraak, die echter geen enkel houvast geeft voor de praktijk van ons leven. We komen toch allemaal wel in situaties terecht die zinloos zijn, waarin we ons ongelukkig voe len. Wat moeten we daarmee? Het is alsof steeds meer mensen zinloosheid ervaren in onze sa menleving. De professoren Van Praag en Frankl hebben enkele uitgangs punten geformuleerd over de aard van de mens en de vraag naar een zin in het leven, die voor humanisten herkenbaar kunnen zijn als dilemma's en paradoxen in hun leven. Over bovenstaande onderwerp zal op 25 mei a. s. in het diens tencentrum „De Vier Molens" aan de Nieuwe Damlaan een in leiding worden gehouden door Frank de Mink, onderwijskun dige aan de Erasmusuniversi- teit. Aanvang 20.00 uur. Niet alleen leden van het Hu manistisch Verbond, maar ook belangstellenden zijn van harte welkom. Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting Oranjestraat ■19-21 Schiedam Tel. 266431 Koopcentrum „Koningshoek" Maassluis Tel. 01899-19039 UITDEUKEN SPUITEN is veel voordeliger bij: Buitenhavenweg 160, telefoon 261046. SCHIEDAM Niet de hele gemeenteraad is maandagavond ak koord gegaan met een geldlening van vijf en een halve ton aan de kersverse Stichting Tenniscentrum Schiedam, die het even nieuwe, groots opgezette tenniscomplex in Woudhoek gaat exploi teren, De complete VVD fractie wees de lening af. Tot aller ver rassing vond ook fractievoorzit ter Gé Brouwer van de PvdA het een „onbehoorlijk voorstel" waarmee hij de handelswijze van de socialistische wethouder Scheeres (financiën) en Post hoorn (recreatie) fel bekriti seerde. Volgens Brouwer werd de raad voor een voldongen feit ge plaatst omdat de 12 banen die van de lening bekostigd noeten worden, al kant en klaar zijn. Cor van Tilborg (VVD) her haalde zijn eerdere bedenkin gen. Hij had het beheer van het tenniscomplex liever overgela ten aan een particulier. Met die particulier bedoelde Van Tilborg de exploitant van de tennisbanen bij Spierings- hoek, Jan van der Torre, die om onduidelijke redenen werd ge passeerd. De indruk was echter dat de gemeente (lees: Post hoorn) bang was voor een „ten- nismonopoly". Van Tilborg noemde het maan dagavond „onvoorstelbaar" dat in deze financieel krappe tijden de gemeente zich garant stelt voor projekten die een particu lier zonder veel moeite zelf had kunnen bekostigen. Hij brand merkte de geldlening als onder deel van een „salami-taktiek": eerst het complex uitgeven aan een stichting, en die stichting vervolgens geld lenen. „Wat is de volgende stap? Dat we straks nog subsidie geven ook?" aldus de boze Van Tilborg. Het liberale raadslid verweet b en w ondoorzichtigheid en voortrekkerij: „Het is blijkbaar veel makkelijker om een lening los te krijgen voor een tennis baan dan geld voor een hypot heek". Van Tilborg had ook grote twij fels over de kredietwaardigheid van de stichting die volgens hem „nihil" is. Scheeres ver wierp de beschuldiging aan gaande de salami-taktiek („Zoiets zij verre van mij") en vond de tennisbanen „een in itiatief dat waard is gesteund te worden". De mededeling van Brouwer dat meer leden in de PvdA fr actie een en ander een „onbe grijpelijke gang van zaken" vonden, had geen invloed op de stemverhouding. Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1