ter zijde wmwÊt werkgelegenheid VANDAAG in deze krant We kei ij k s s pree kuurhuishoudbudget _v o_or 1 i c h t i ng 200 zonne woningen op stadserf 19.90 uonderuraol $kr£j}Lt Het Nieuwe WEEK 10.95 PRAKTICA KAMERA SHOW film yiid©® Sikkens autolak VAN Stadsblad cö jé 'énoè&e Politie heeft genoeg van reeks branden Direkteur van postkantoor overgeplaatst lil i jjjgg Nieuwe heemtuin Beatrixpark in wording Color Center N4urth& __üerschoof lilfl'F^i'1*"^^: Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren Mijmeren tmm Slotfeest Afspraak Spreekuur Voor iedereen V oetbalsuppor ter s houden Groenoord uit de slaap HC&ZAH Mdridn doét f?et chnldóg faetZ'i dr/embyef&gr Veel succes e+t geluk. Warcjo e*, t/e/wa Uke<*tt toch ot>k d&efw&fy* lbt°ui/e qese&ie borr eitje dfihlbe*r 7 "t 'C&- AUTOSPECIALISTEN VAN HUIS UIT! T.V. DEFEKT? RADIO ABA PINKSTERREKLAME 5.25 9.90 29.70 DEZE WEEK GEGRILDE KIPROLLADE KIP EN KIPSPECIALITEITEN Demonstratie zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur in onze winkel door een deskundige van de Praktica importeur Jongens schieten op voorbijgangers DE VOLVO EN DAF SPECIALIST w«» -»<w™, fcötó: >4r XAvw.. **v ..Als jij nou een tijdje de hort opgaat, dan kunnen wij even de kamers doen zei zij. die ge wend is aan mijn aanwezig heid en ze vervolgde: „Ik wil een beetje opschieten, want er is vanavond een hardstikke goeie film op de TV met Anne Bancroft in de hoofdrol en daar ga ik dan eens lekker voor zitten!" Ik poetste derhal ve de plaat en ging in een na burig parkje op een bank zit ten. een groen ontspannings oord. dat binnenkort wel zal worden vervangen door een ondergrondse garage. Er zat nog een man op de bank en hij begon wat te leu teren over het fraaie weer, over de Damslapers en over de jeugd, waarvan hij geen don der begreep... Ik was intussen met mijn ge dachten al weer elders, want voordat ik het huis uitging, had ik nog even de gids inge keken en vastgesteld, dat de film, die 's avonds het beeld scherm zou vullen, indertijd in Cannes nogal furore had ge maakt en ik was ontstellend verbaasd, dat zulks in 1964 was geweest. Voor mij was het nauwelijks enkele jaren gele den en ik zag het allemaal weer voor me. Met het klimmen der jaren schijnt alles zoveel sneller te gaan. Ik denk, dat iedereen diezelfde indruk heeft. Het is nog geen vrijdag of de volgen de is al weer aan bod. Het was dus jaren geleden, dat ik die film in Cannes had ge zien. En ik wist weer op dat zelfde ogenblik, dat ik bijzon der geboeid was geweest door de rol van die actrice, die daarvoor ook was beloond met een onderscheiding. In dat parkje, waarheen ik was gevlucht vanwege huis houdelijke bemoeienissen, dook het beeld van Cannes weer voor me op. Die toeris tenstad, die ik zo ongeveer kende als mijn broekzak. Waar ik de terrassen kende, de Blue Bar, de lounges van de grote hotels, waarin de filmlui zo vele malen acte de présence gaven aan de pers om er hun inzendingen aan te prijzen, fo to's en documentatiemateriaal te verstrekken en drankjes te laten rondgaan om ons jongens al bij voorbaat mild te stem men. Ik zag het strand weer voor me. de Croisettes de vele dag jesmensen, de deerntjes, die trachtten covergirls te worden en filmsterretjes... In mijn leven hadden in die jaren alle mogelijke verande ringen plaatsgegrepen en dat overdenkende, overvalt een man de nostalgie. Ik had het er onlangs nog met mijn familie over, toen ik zo maar beweerde, dat ik mijn le ven nog wel eens opnieuw zou willen doormaken. Niet we tend wat ik nu weet, gewoon zo maar weer, zoals het op me af zou komen allemaal. Vreug de en verdriet, de hele reute- meteut, omdat ik zozeer ge hecht ben aan het bestaan op deze wonderlijke aardkloot. Toen ik het gevoel had, dat ze thuis nu wel de kamers zou den hebben gedaan, ben ik op gestapt. De man naast me op de bank zat er nog en las een pocket. Hij was naar mijn oordeel het bejaardentehuis ontvlucht en bleef zitten op de plek, die binnen vijf jaar een onder grondse garage zal zijn. Want het verkeer is eenvoudig niet tegen te houden. Extra hulp bij oplossen van financiële problemen SCHIEDAM Bijna één derde van de Schiedamse inwo ners moet rond zien te komen van een minimum-inkomen. Steeds meer mensen zijn of komen in financiële problemen door hogere huur, gestegen gas- en electraprijzen en hoge aflossingen van leningen en hypotheken. stichting dus preventief werk op het gebied van geldzaken. Dagelijks worden hulpins tanties in Schiedam met deze problemen geconfron teerd. Helaas is echter geble ken dat er door een tekort aan mankracht en vakkun digheid weinig hulp kan worden geboden aan dit ty pische krisis-verschijnsel. De Sociale Dienst van deze ge meente heeft dan ook naar mo gelijkheden gezocht om de „probleemgevallen" de hel pende hand toe te kunnen ste ken. Een oplossing hoopt de Sociale Dienst gevonden te hebben in het aantrekken van een consu lente van de stichting HVP (Stichting Huishoudelijke- en Consumentenvoorlichting). Vanaf 2 juni zal deze consulente Margriet van Montfoort, iedere woensdagochtend van 9.30- 12.00 uur een wekelijks spreek uur houden met „huishoud budgetvoorlichting". In persoonlijke gesprekken zal zij trachten om samen met de mensen die financiële proble men hebben een oplossing te vinden. Zo kunnen er eventueel contac ten worden gelegd met de schuldeisers en de schulden be sproken worden. Verder zal de manier van beste ding van het huishoudbudget worden bekeken en advies ver strekt worden op een geheel vrijwillige basis. Uiteraard vereist dit werk een specialistische kennis en heeft het een arbeidsintensief karak ter. De stichting HVP kan echter buigen op een grote ervaring en heeft voor dit doel speciaal op geleide consulenten. Plaatsen als Alkmaar, Tilburg, Zwolle en Zoetermeer werken al jaren, tot grote tevredenheid met de stichting samen. Het is echter niet zo dat alleen maar mensen met financiële problemen voor het gratis ad vies in aanmerking komen. Ook mensen die gewoon inlich tingen willen hebben over een af te sluiten lening of hypot heek, kunnen op het spreekuur terecht. Wat dat betreft verricht de Mensen die een afspraak willen maken met Margriet van Mont foort kunnen dat doen door zich persoonlijk of telefonisch te melden bij het M.C.M. de Groothuis, Stadhouderslaan 30, tel. 264781. Men is daar bereik baar van maandag tot en met donderdag van 9.30-12.00 uur en maandagavond van 19.00- 20.30 uur. Hoe kunt u het beste besparen op uw huishoudbeurs? SCHIEDAM Bewoners van Groenoord en andere noorde lijke stadsdelen hebben woens dagnacht veelal geen oog dicht gedaan. Zij werden uit de slaap gehou den door vliegtuigen die vanaf de Rotterdamse luchthaven Zestienhoven vertrokken met aan boord de Britse supporters- schare die de voetbalwedstrijd Aston Villa-Bayern München in het Rotterdamse Feijenoord stadion hadden bijgewoond. De Groenoorders mopperden des te harder omdat de match hen bepaald geen spekteculaire uren had bezorgd, maar een matig schouwspel was geweest met veel saaie momenten. Zoals bekend wonnen de Engelsen met een schamele één nul zege. EXCLUSIEVE AUTOSERVICE Uw regionale dealer: Excluéieve Auto Service - E.A.S. b.v. 's-Gravelandseweg 408, 3125 BK Schiedam, Tel. 010-378444 (showroom zaterdag geopend). Wij helpen direktü! Videospecialisten Telefoon 260778-733961 o» 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting SCHIEDAM De politie heeft drie jongens tussen 18 en 20 jaar aangehouden die betrokken waren bij brands tichting in de Vrienschap- straat vorige week. Niet uit gesloten wordt geacht dat nog meer arrestaties zullen volgen. De reeks branden in de Vrien- SCHIEDAM Op het stadserf -rondom het stadskantoor en het Emmaplein- zullen in de nabije toekomst meer dan 200 zonnewoningen worden ge bouwd. De perfecte ligging op het zui den maakt van het stadserf een ideale lokatie om met de experi menten met zonnewoningen zoals die door het gemeentebe stuur in het vooruitzicht zijn ge steld, door te gaan. Wethouder Chris Zijdeveld deed deze zonnige mededeling dinsdagmiddag bij het inge- bruiknemen van een voorlich tingsbord op de Koemarkt. De borden zijn bedoeld om voorbijgangers in één oogopslag te laten zien wat er zoal in de Schiedamse binnenstad aan vernieuwingsaktiviteiten staat te gebeuren. Behalve op de Koemarkt staan de borden ook op de hoek van de Dam en de Vlaardingerstraat en op de hoek Broersvest/- Lange Kerkstraat (Hemaplein). Leveren de borden stof tot dis cussie op, dan kunnen geïnte resseerden van gedachten wisselen met de wethouder van stadsontwikkeling, die regelma tig spreekuur houdt in zijn „in formatiewinkeltje" aan de Hoogstraat. Zijdeveld zei bij het onthullen van bord cverigens ook dat de verhouding met bewoners en middenstanders van het cen trum sinds de woningbouw op de Kaalslag van start is gegaan, „beter en beter" is geworden. Samen met een vertegenwoordiger van de Stichting Binnenstad onthulde Chris Zijde veld dinsdag het „stadsvernieuwingsbord" op de Koemarkt. schapstraat die de brandweer de laatste weken bijna dagwerk bezorgden lijkt inmiddels over geslagen naar andere delen van de stad. Gisteren werden een drietal vuurtjes in de binnenstad geb lust, onder andere in de Nieuw- straat en bij de LEAO-school aan het Oude Kerkhof. In de Gordonstraat werden in twee lege panden vuurtjes aan gestoken nadat een brandbare vloeistof door de ramen was ge goten. Hoeveel branden de drie ver dachten en hun mogelijke hand langers op het geweten hebben is niet bekend. Ze worden eer daags voor de officier van justi tie geleid waarna een versnelde rechtspraak zal volgen. Zowel politie als brandweer zeggen, schoon genoeg te heb ben van de reeks brandstichtin gen in de stad. DE KIPPEBOER BOUTJES T.V Het lekkerste deel van de kippepoot 500 gram kilo voor 3 kilo geen Norm. p.stuk 12.95 En natuurlijk ook onze verse Tot ziens in een van onze 15 verkooppunten Het dichts bi| u in de buurt zi|n Rotterdam-Wast Vierambachtsstraat 86 Schiedamseweg 210 (in Bas v d Hei|den) Schiedam Broersvest (in Bas v d Hei|den| Qouda Marktpassage de Beursklok Rembrandtlaan 71 - Schiedam - telefoon 010-264374 SCHIEDAM De direkteur van het postkantoor Schiedam, de heer A. C. van Broekhoven is per 1 juni benoemd tot direc teur van het postkantoor Dor drecht. Gedurende meer dan 11 jaar is hij werkzaam geweest in zijn funktie en in die tijd heeft hij heel veel contacten gelegd en relaties gekregen in Schiedam en daar buiten. De heer Van Broekhoven stelt er dan ook prijs op afscheid te nemen. Hiertoe is gelegenheid op woensdag 9 juni, 's middags van 15.00 tot 16.30 uur in de kantine van het postkantoor in de Lange Nieuwstraat 191 (in gang achterzijde),. Voorlopig wordt de funktie di recteur uit eigen personeelsbe zetting waargenomen. De be noeming van een opvolger kan eerst in het najaar worden ver wacht. SCHIEDAM Twee jongens van 17 en 19 jaar hebben woensdag vanuit een pand aan het Laseurpad op voorbijgan gers geschoten met een lucht drukgeweer. Volgens de politie raakte bij dit gevaarlijke spelletje wonder bo ven wonder niemand gewond. Het tweetal werd ingerekend. Het geweer en een voorraadje ammunitie werden in beslag ge nomen. DAM 41-45, TELEFOON 266192 Aito'i-Gaagt-MrtaHt Nieuw Mathenessestraat 11 -131 Schiedam, tel. 010-260012 Ook levering en reparatie alle merken Het Nieuwe VRIJDAG 28 MEI 1982 - NR. 42 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1