VANDAAG deze krant Kethel-Noord dreigt met harde akties Zestienhoven moet blijven" Op route Kralingen/Schiedam RET zet nieuwe tramrijtuigen in op lijn 1 Gevonden voorwerpen accountants onderzoek in H»»^'rT00sr°m P. Groeneveld en Zn. Stadsblad Nationale bedevaart Hond aan lot overgelaten Vers van de groothandel tegen bodemprijzen Eenvoudiger bellen naar RET Floriade 1992 naar Midden Delfland? Historisch onderzoek De Gorzen vanSSSW Pinkster Horeca toernooi Politiek forum „live" op kabelradio Penning-Monza T.V. DEFEKT? RADIO ABA Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan- huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren SCHIEDAM Voor de tweede maal binnen en kele maanden tijd heeft de TROS televisie opna men gemaakt in Kethel Noord. Onderwerp was opnieuw de aansluiting van zo'n 200 in de polders verspreid wonende gezinnen op het Schiedamse aardgasnet. Wachten beu Persifiage op het gedicht van Chris Zijdeveld Kamers van Koophandel De samenwerkende Kamers van Koophandel en Fa brieken van Zuid-Holland, waarin het bedrijfsleven uit de regio's Leiden,De Haag,Gouda, Delft, Rijnmond en Dordrecht isgebundeld, hebben als hun mening naar- voren gebracht, dat de Luchthaven Rotterdam/Zes tienhoven een onmisbare schakel vormt in de infra structuur voor hetbedrijfsleven in die gebieden. De luchthaven gaat uit boven het Rotterdams belang al leen, aldus de K.v.K. 's Vrijdags van 15.00 - 18.00 uur "s Zaterdags van 9.00 - 12.00 uur ■rkf, a' °onade b,kjc n<*rbt Burg. Honn. Gretelaan 91 (hoek Parkweg) Schiedam. Tel. 010 - 739755 Automaterialen Grasveld Kethel Noord voor de TROS-camera: Gas is toch een levensbehoefte? Voor de barbecue gewoon bij POELIER SLUIS De vakman die weet er toch het meeste van St. Liduinastraat 50 Schiedam, tel. 269884 Voorlichtings avond Midden-Delfland Midden-Delfland kent hier en daar idyllische plekjes. Wij helpen direktü! Van 14 t/m 18 juni i.v.m. vakantie gesloten Dick van den Heuvel LEDEREN KLEDING Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. WOENSDAG 2 JUNI 1982 - NR. 43 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG Nieuwe SCHIEDAM De gevonden voorwerpen die af te halen zijn aan het hoofdbureau aan de Lange Nieuwstraat 55 zijn: 3 sleutels aan een sleutelhan ger van Sigma; 3 sleutels aan een sleutelhanger; 5 sleutels aan een musketonhaak; 8 sleu tels aan een musketonhaak plus een sleutelhanger met een S; 2 sleutels in een bruin map je (1 sleutel met rood rubber); 2 Opel sleutels aan een sleutel hanger van Pietersen Co; 4 sleutels aan een ring (3 auto sleutels en 1 antenne sleutel); 9 sleutels in een groen etuitje (reklame café Atlantic en 2 sleutels met geel rubber); 7 sleutels in een bruin etuitje (1 sleutel met groen rubber); 1 sleutel aan een zwart label; 6 sleutels aan een ring; 3 sleutels aan een zwart label waaraan een waterman; 3 sleutels aan een musketonhaak; 1 heren (jongens) horloge, rode wijzer plaat, datum, wijzers en zwarte band; 1 fietspomp merk Peu geot; 1 zilveren kettinkje; 1 zil veren vriendschapsring. Gevonden voorwerpen af te halen bij de vinders: 5 sleutels in een bruin etuitje (sleutels van Zeeman), Mevr. van Lingen, tel. 264143; 1 blauw kindeijack, fam. de Jong, Abbenbroeksestraat 21b, tel. 730533; 1 zwarte inklapba re tas inh. 2 pakjes sigaretten, mevr. Harmsen, Stationsplein 13, tel. 373093; 1 Alb. Heintas inhoudende 3 spijkerbroeken, fam. de Vette, Burg. A. van Walsumlaan 295, Vlaardingen, tel. 714526; 1 damesbril met bruin montuur, fam. van Pelt, Van Beverenstraat 22, tel. 262446; 1 zilveren armband Ronald", mw. Meijer, tel. 772374; 1 rood etuitje v.d. Bondsspaarbank inh. 45,-, mevr. Berman, Dr. Schaap mansingel 45, tel. 702641 (na 7 uur). SCHIEDAM Zoals voor gaande jaren wordt ook in 1982 een nationale bedevaart georga niseerd ter ere van St. Liduina van Schiedam. Deze bedevaart zal plaatsvinden op zaterdag 12 juni 1982. Het programma van de dag is: 11.00 uur: Plechtige Hoogmis, celebranti Mgr. Bar. 15.00 uur: Kruisweg en Stille Omgang door de oude binnens tad. 16.00 uur: Plechtig sluitingslof met preek en processie. Alle plechtigheden vinden plaats in de kerk van St. Li duina en O.L.V. van de Rozen krans Singel 106 te Schiedam. Deze kerk is op 5 minuten loopafstand van het NS-station gelegen. In de pauze kan de St. Liduina- kapel worden bezocht. SCHIEDAM Tijdens de pinksterdagen heeft de politie zich ontfermd over een her dershond die door zijn baas in de steek was gelaten. Het beest was vastgebonden aan een hek van een bedrijf in de 's Gravelandsepolder. Volgens de voorbijganger die de politie waarschuwde stond het dier daar zeker al een uur of vier, De hond is naar het asiel aan de Sportlaan gebracht. De politie verwacht de ko mende zomermaanden net nog meer van dit soort gevallen te maken te krijgen. Veel hondenbezitters laten als zij op vakantie gaan hun huis dier aan hun lot over. ::vA Gas-affaire weer op TROS televisie Het programma, dat vraaggesprekken bevat met gedupeerde bewoners en ook weer met wethouder Reinier Scheeres (nutsbe drijven), wordt uitgezonden op donderdag 3 juni om ne gen uur via Nederland 1, als onderdeel van „Kieskeurig". Aansluiting van Kethel Noord op het gasnet is nog steeds een ongewisse zaak. Ondanks herhaalde akties en veelvuldige besprekingen met de bewoners, waaraan enkele enquetes voorafgin gen, staat nog altijd niet vast of Schiedam bereid zal zijn zich deze miljoenen-operatie te permitteren. Juist in deze tijd van forse be zuinigingen (15 miljoen over de komende 5 jaar) is een kostbaar karwei als het doortrekken van de gasleidingen omstreden. politiek zeer Ondertussen is Kethel-Noord het wachten meer dan beu. Het bewonerscomité dat als woord voerder optreedt wil volgens voorzitter A. F. J. Verspeek „blijven vasthouden aan vreed zame akties". Maar steeds luider Klinken de stemmen van de „achterban" om alle nette manieren maar te laten varen, en hardere akties te beginnen. Verspeek: „De kans bestaat dat wij naar de achtergrond moeten treden. Harder optreden ligt niet in onze lijn. Scheeres heeft ons meermaals gecomplimen teerd met dat standpunt, maar dat moet dan vroeg of laat wel beloond worden". Verspeek blijft er van overtuigd dat het gas naar Kethel komt: „We houden goede moed. Tens- Drie kerels, alle drie niet meer een kleuter ondanks sigaren ergerlijker dan een peuter brachten met gemak onzin voort Nu weet dus een ieder die hen hoort zij denken ook, het onderwijsbeleid in Schiedam is geleuter. G. de Groot Piersonstraat 16, Schiedam Rotterdam als internationale stapelplaats enals distrubutie- centrum heeft ook deze ver voerstechniek nodig De lucht haven Zestienhoven is een in tegrerend onderdeel van het Rotterdamse havengebeuren, dat niet zonder schade te be rokkenen daaruit losgeweekt kan worden. Een optimale Jienstverlening zou daardoor ernstig worden aangetast, zeg den de gezamenlijke kamers /an koophandel in een verkla- "ing. Schiphol is geen vervan- "fis """»»dsc A y?rL r'JSba ger. Volgens hetgestelde in het structuurschema Burgerlucht- zaartterreinen is er na 1990 eengroei in de passagiersmarkt en een groter volume vracht te verwachten. Onzeker is hoe lang Schiphol deze groei zal kunnen opvangen. De Kamers van Koophandel vervolgen: berekeningen maken duide lijk, dat er verliezen worden geleden in tijd en gekld indien onverhoopt Rotterdam/Zes tienhoven zou worden geslo ten, zonder alternatief. Opheffing van de Luchthaven brengt zeker met zich mee, datde werkgelegenheid voor 800 mensen verdwijnt. Indi rect zullen ook arbeidsplaatsen verdswijnen, want de aanwe zigheid van de luchthaven is voor vestiging van bedrijven een belangrijke plaatsfaktor. Deze faktor zou verloren gaan. Voor Zestiehoven bestaat een markt. Deze is alleen al uit het oogpunt van het afleiden van bedrijvigheid naar het buiten land geboden. Ook voor hetbe drijfsleven in het noorden vanZuid Holland en dat in een grotere regio ten zuiden van Rijnmond wordt het opheffen van de luchthaven als een groot gemis ervaren. Het be- dijfsleven daar maakt veelvul dig gebruik van de luchtha ven. Dam 26, Schiedam-centrum telefoon 262001-266817 lotte is er nog geld in Schiedam, we staan er heel wat beter voor dan menige andere gemeente in Nederland. Financieel moet het kunnen". „Gas is toch gewoon een levens behoefte? Ze hebben het dik wijls over prioriteiten nou, zoiets noodzamelijks als gas, dat stel ik toch wel boven een kunstgrasveld voor een hoc- keyvereniging. Men schijnt nog altijd niet te be seffen dat wij met z'n allen twee tot twee en een halve ton per jaar meer aan stookkosten beta len dan de mensen elders in Schiedam. En hoe je 't ook be kijkt: wij zijn óók Schiedam mers, ook wij betalen onze lds- ten, dus ook wij hebben recht op zo'n voorziening als aard gas". Kethel wacht in spanning af De gemeente heeft beloofd, vóór de zomer haar definitieve standpunt bekend te maken. Die zomer is praktisch al begon nen; waarschijnlijk zal de ge meenteraad nog deze maand het verlossende woord spreken Tot zolang blijven de borden langs de Kethelse dreven luid gewag maken van de uitzonder lijke situatie dat men anno 1982 nog altijd met olie- en butagas- kaeheltjes de woning moet warm houden, en moet koken op installaties die eigenlijk op een camping thuishoren. vers voorradig Gemarineerde drumsticks kipkarbonades kippepootjes SCHIEDAM Met ingang van maandag 31 mei zal op tramlijn 1 (Kralingen - Schiedam) een aantal nieuwe tramrijtuigen worden ingezet. De nieuwe trams, die nu in de stad reeds regelmatig te zien zijn, hebben nog niet in de reizi- gersdienst gereden omdat eerst de trambestuurders met de be diening vertrouwd moesten worden gemaakt. Die instructie is inmiddels ach ter de rug. De bedoeling is dat met ongeveer vijf nieuwe wa gens op tramlijn 1 wordt begon nen. Naarmate meer nieuw mate rieel wordt afgeleverd zullen steeds meer oudere wagens op lijn 1 door nieuwe worden ver vangen. De daardoor beschikbaar dub- belgelede tramwagens zullen worden ingezet op tramlijn 6, waar ze langzamerhand de en- kelgelede wagens gaan vervan gen. SCHIEDAM Op donderdag 3 juni wordt in gebouw De Ark aan het Bachplein 101 in Schie- dam-Kethel een voorlichtings avond gehouden over de re constructie van Midden-Delf land. Daarbij zijn leden aanwezig van de reconstructie-commissie en medewerkers van het bureau van uitvoering. Bezoekers krij gen ruimschoots de gelegenheid vragen te stellen en opmerkin gen te maken. De voorbereiding voor de Mid den-Delfland plannen duurt al bijna vier jaar. De voorlich tingsbijeenkomst heeft tot doel, de bevolking inspraak te verle nen op sommige onderdelen van het plan. De reconstructie heeft betrek king op onderwerpen als de voortschrijdende verstedelij king rond het gebied, het ge brek aan voorzieningen voor de openlucht recreatie, het behoud van natuurlijke landschappen en de verbetering van de land en tuinbouw in Midden Delf land. Wie donderdag niet in de gele genheid is de avond bij te wo nen kan op woensdag 9 juni nog terecht in zaal Middelhuyse aan de Koninginnelaan in Vlaar dingen. Beide avonden begin nen om acht uur. SCHIEDAM/ROTTERDAM Met ingang van maandag 7 juni krijgt het hoofdkantoor van de RET een nieuwe telefooncen trale met doorkiessysteem. Het centrale nummer is 546911. Voor reizigersinformatie over het openbaar vervoer voor Rot terdam en de regio kan men - voorlopig- de volgende num mers draaien 546890, 137538 en 135955. Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop Inruil Reparatie Ook voor uw verlichting SCHIEDAM De mogelijk heid bestaat dat in 1992 een grote Floriade wordt georgani seerd in Midden-Delfland. Deze floriade, een internatio nale tuinbouwtentoonstelling, wordt eens in de tien jaar ge houden. Voor oktober dit jaar zal de re constructie commissie Midden Delfland beslissen of dit gebied voor de volgende expositie kan didaat gesteld wordt. De Floriade wordt vooral van belang geacht voor de tuinders in het westland, en voor het toerisme en de daarmee samen hangende werkgelegenheid in de regio. de lederspecialist Naast een grote kollektie lederen konfektiekleding, leveren wij ook naar maat en eventueel naar uw eigen ontwerp. Reparatie en mo dernisering van alle soorten lede ren kleding. Eigen ontwerpatelier. Hoogstraat 100, Schiedam Telefoon 010-269051 Grote Visserijstraat 33a, Rotterdam, tel. 010-157377 Koopavond geopend j:j: SCHIEDAM Binnen- j jjj kort wordt een diep- ij: gaand onderzoek ge- j jij: start naar de geschiede- :j:j nis van de Gorzen. Op verzoek van de Be- jij: woners vereniging jjj Schiedam Zuid gaat de jij: gemeente een extra werkkracht aantrekken die dit onderzoek zal jjj: verrichten. Gedacht jjj wordt daarbij aan een jjj: dienstweigeraar of ie- jjj mand uit de tijdelijke jjj arbeidsplaatsen rege- j:j ling. :j:j Het idee om een derge- jjj lijk onderzoek te hou- jij: den lanceerde de bewo- ijj nersvereniging in jjj: maart van dit jaar. Het jjj verzoek werd door ge meente archivaris Van jij der Feijst doorgespeeld jjj naar het college van burgemeester en wet- jij houders, die er wel oren naar hadden, jjj De bewonersvereniging jjj wil dat er vooral een overzicht wordt ge- jjj maakt van de onts- jij taansgeschiedenis van ijj de Gorzen. Een gedetail- jjj: leerd onderzoek moet jjj: inzicht verschaffen in ijj de woon- leef en werk- j:j: omstandigheden in jjj: Schiedam Zuid tijdens jjj de afgelopen honderd j:j: jaar. Als één en ander is jij: vastgelegd zou het re- ijj sultaat kunnen worden j:j: gepubliceerd in een spe- jij: ciaal voor dit doel uit te jjij geven boekje. Ook wil j:j: men te zijner tijd een jiji expositie inrichten, •jjj De tijdelijke werk- jij: kracht die zich over dit jjjj karwei gaat buigen kan jjjj putten uit de bronnen jjj: van de bibliotheek, het jjjj archief, het museum en jjjj de Schiedamse gemeen- jjj: schap. De uiteindelijke jjjj verantwoording blijft jjjj berusten bij de stadsar- jjj: chivaris. Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1