VANDAAG in deze krant PIANO'S Het Nieuwe ter zijde Bad Groenoord beleeft topseizoen Radio experiment ZOS redelijk beluisterd Lintje voor 40 jaar bij ONS Politiek minst interessant" Orgelconcert ..r: Stadsblad Bowling kampioen schappen T.V. DEFEKT? RADIO ABA Bingo bij PV De Vrijheid Absurd Vereniging van reumapatiënten speelt bingo Paddenwerkgroep maakt inventaris op Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan- huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren DE VOLVO EN DAF SPECIALIST Slotavond fietsvierdaagse: sommigen maakten er een ware eindspurt van. Wij helpen direktlü AUTOSPECIALISTEN VAN HUIS UIT! Uw regionale dealer: Exclusieve Auto Service - E.A.S. b.v. 's-Gravelandseweg 408, 3125 BK Schiedam, Tel. 010-378444 (showroom zaterdag geopend). SCHIEDAM Jan Gordijn, mede-organi sator achter de nu voor de vijfde maal georga niseerde fietsvierdaagse in Schiedam heeft alle reden voor tevreden heid. Niet alleen heeft het belangrijkste onderdeel voor het slagen van de tochten, het weer, ten volle meegewerkt, en het aantal deelnemers tot over de 850 ge bracht. /MoVGepoge-R^reotte Kwaliteit SCHIEDAMJ. Noordijk, meteropnemer/incasseerder bij de Openbare Nutsbedrijven Schiedam, heeft dinsdagmiddag een koninklijke onderscheiding gekregen. Burgemeester Te Loo speldde hem het ere metaal op, behorend bij de zilveren medaille die verbonden is aan de Orde van Oranje Nassau. De heer Noordijk werd onderscheiden vanwege zijn veertigjarig dienstverband bij de Nutsbedrijven. Xvy •v.- - Ook levering en reparatie alle merken Topmerken 20 tot 30% KORTING 10 jaar GARANTIE J. van Urk, Westersingel 42 Rotterdam, 010 -363500 met de meest vreemde effecten, de balletjes uit zich kan laten springen en een onmisbaar hulpstuk is bij de training van deze sport". Als begeleiding vam de fietsers -ijden een achttal motorrijders /an motorclub Schiedam mee, lie onderweg waken over de zedigheid van de fietsers. Neem daarbij dat de controle wordt uitgevoerd door jeugd spelers van Olympus nou dan moet het wel erg vreemd gaan als het nog fout wil lopen. Tja, dat op de Harrweweg een trak- tor uit wil wijken voor de fietsers en daarbij in de sloot te recht komt is een bijkomstig heid, waar men na afloop nog eens smakelijk om kan lachen". Gisteravond was de laatste fietsavond die in navolging van alle andere vierdaagsen een in- haalavond kent. Bloemen vor men dan een waardige attentie voor de verrichte prestatie, want vier avonden 25 kilometer fietsen lijkt dan wel niet veel, maar voor iemand die gewend is om veel auto te rijden is het een hele opgaaf. Vanaf het Schuttersveld waar de bloemen overhandigd wer den ging het in rechte lijn naar de Lange Nieuwstraat waar vcor de Bondsspaarbank Burge meester Te Loo het défilé af nam. Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Van 14 t/m 28 juni i.v.m. vakantie gesloten EXCLUSIEVE AUTOSERVICE VRIJDAG 11 JUNI 1982 - NR. 46 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG SCHIEDAM Postduivenver eniging De Vrijheid houdt op dinsdag 15 juni weer een bingo avond en wel in zaal Irene aan de Nieuwe Haven, aanvang acht uur. Er zijn fraaie prijzen te winnen. Er wordt een gratis ronde ge speeld om een waardebon van 250 gulden. De zaal gaat open om zeven uur, iedereen is wel kom. Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland, Oplage 180.965. SCHIEDAM/VLAARDINGEN De reumapatiënten vereni ging Nieuwe Waterweg Noord houdt op dinsdag 22 juni een bijeenkomst in dienstencen trum De Vier Molens aan de Nieuwe Damlaan in Schiedam. Op het programma staat een bingo-avond, die om half acht begint. De avond is alleen toe gankelijk voor leden en dona teurs van de vereniging. Reumapatiënten die lid willen worden zijn van harte welkom. Het dienstencentrum is te be reiken met bus 52, ook vanuit Vlaardingen. SCHIEDAM Het maande lijkse orgelconcert in de Aula van het Stedelijk Museum, Hoogstraat 112 te Schiedam, vindt plaats op zaterdag 19 juni 1982 en zal worden verzorgd door Willem Blonk, organist te Delft. Medewerking verleent de fluitiste Marion Moonen. Het programma is gewijd aan composities van de familie Bach. Dit concert zal om 15.00 uur aanvangen. De toegang is gratis. Ik heb u al eens eerder een be levenis willen vertellen die mij is overkomen op een van de avonden in een voorbij weekend. Een zo zonderlinge gebeurtenis, dat ik wel eens een psychiater zou willen raadplegen, want sinds Freud hebben zich zovelen op zijn geestelijke ergenis geworpen, dat er wel heil en heul moet zijn voor een zo gekweld man als ik. Etenstijd was voorbij, de beeldbuis lichtte op in de an dere kamer van de suite en ik kon geeuwend en gapend mijn ogen nauwelijks nog open houden, want de maaltijd had zijn werk gedaan. Mannen van mijn leeftijd raken daarna al gauw in een nogal diepploe- gende dut. Wel ik sliep dus, terwijl ande ren zich vermaakten met het geen de televisie inbracht aan ontspanning. Bij de haard te genover me zat mij vrouw te lezen, terwijl ik pitte als een achttiende eeuwse dragonder, die een dagmars door de. sneeuw achter de rug had. Hoelang ik mafte heb ik niet per chronometer nagerekend. Ik moet minstens een uur lang door de grondeloze zeeën van de slaap hebben gezwommen, toen ik plotsklaps wakker schrok door een signaal dat in mijn onderbewuste moet heb ben geklonken. Als door een wesp gestoken sprong ik op uit de stoel en liep naar de muur, waar de telefoon hangt. Maar het was niet de telefoon, die ik greep, en nu komt het zonderlinge, het was een stek ker van een muurlampje, die ik uit het kontakt trok en waaraan ik luisterend zei: "hallo"... Aan de echte telefoon hing mijn vrouw, die ziende, wat ik deed, meende, dat ik krankjo rum was geworden. Eensklaps, zo maar zonder tevoren aan wijsbare oorzaken of aanwij zingen te hebben gegeven. We hebben ons beiden later rot zitten lachen. Nu ik dit hier boekstaaf komt het me nog onvoorstelbaar voor. Ik weet het niet, ik weet. het niet... Is het een resedu van een vroeger gelezen spookverhaal, van een science-fictionroman, dat me parten heeft gespeeld? Als zoiets zou worden gedaan door een mannetjesmasker als Johnny Kraaykamp. een ke rel, die veel kan als men hem goede teksten geeft, zou men zeggen: „Nou moet ie het niet te bont maken", maar beste mensen, het is mij in werke lijkheid overkomen na een schielijk abrupt ontwaken uit een via een paar gangen ver stouwde maaltijd veroorzaakte slaap. Ik ben sinds jaren aller gisch voor de telefoon. Of dat er iets mee te maken heeft, weet ik niet. Een leven met te lefoon is geen leven, een leven zonder ook niet. Vertel het in 's hemelsnaam niet verder", zei zij. Ik vond het feit echter zo bizar, zo absurd, dat ik het niet laten kan, het hier voor mijn lezers af te schilderen. De jeugd vermaakt zich er uits- SCHIEDAM Bad Groenoord tekend. En de zwembadleiding beleeft gouden tijden. Door het Wrijft zich in de handen: einde aanhoudend mooie zomerweer -s men even verlost van de van de laatste weken staan er klaagzangen over de verliesre- vrijwel dagelijks lange rijen kening. voor de kassa. Rond Pinksteren Nog zo'n goed seizoen en er kwamen er per dag zo'n vier tot hoeven straks helemaal geen vijfduizend bezoekers. forellen aan te pas te komen... Nieuw Mathenessestraat 11-13 Schiedam, tel. 010-260012 Fietsvierdaagse na vijf jaar nog springlevend Ook de medewerking die de organisatie heeft ondervon den van zowel sponsor de Bondsspaarbank als de mo torclub Schiedam en voet balvereniging Olympus gaf zowel aan de rijders als de organisatie weinig reden tot ontevredenheid. SCHIEDAM Het lokale radio-experiment dat de Ziekenomroep Schiedam tussen 27 mei en 2 juni via het kabelnet verzorgde is door een redelijk groot deel van de bevolking beluisterd. „Als men weet dat we toen we voor het eerst een fietsvier daagse organiseerden, meer dan 1000 deelnemers telden en dat we na vijf jaar weliswaar zijn teruggevallen naar 853 rijders, maar dat daarvan slechts 57 mensen voor de vijfde maal deze tochten mee-fietsten en 198 dit jaar voor het eerst mee doen, dan kan je uit deze cijfers concluderen dat we nog steeds in een bepaalde behoefte voor zien", aldus Jan Gordijn, die zijn voetsporen in de Schie- damse wielerkringen zeker heeft verdiend en weet waar hij over praat. Ook dit jaar lijkt het er op, of de weergoden de fietsers gunstig gezind zijn „Zulk fraai wscr als we nu hebben, daarvan hebben we alleen maar kunnen dro men". Dik te spreken is Jan Gordijn natuurlijk over de medewer king die hij heeft gekregen van allerlei instanties en verenigin gen. „Zonder de geldelijke steun van de Bondsspaarbank is zoiets als dit niet te organiseren. We zijn niet op winst uit en hebben elk jaar weer, een ver eniging kunnen voorzien van materialen die voor een goede uitoefening van hun sport nodig zijn en die zij normaal niet aan schaffen. Dit jaar hebben we van het ba tig saldo, de tafeltennisvereni ging De Korenbeurs kunnen helpen aan een bal-robot die Naar schatting 74 procent van de Schiedammers heeft zijn toestel die week één of meer dere malen afgestemd op de 92,5 Mhz, de frequentie die de ZOS van het ministerie van CRM tijdelijk kreeg toegewe zen. Dit blijkt uit een telefonische enquete onder 1050 inwoners van Schiedam. 781 antwoord den met „ja" op de vraag of zij de programma's hadden ge volgd. De overigen hadden of niet ge luisterd, of hadden geen kabel aansluiting, of waren niet van de uitzendingen op de hoogte. Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Hans Boom, vaste ziekenomroepmedewerker en belast met de publiciteit, toonde verder aan dat vooral de poli tiek getinte programma's het slechtst werden beluisterd. schikken". Laatste vraag van de enquete was: vindt u dit experiment voor herhaling vatbaar. Hierop zei de meerderheid ja (37,8 pro cent). 15 procent vond dat het maar bij deze ene keer moest blijven; de twijfelaars vormden bij elkaar 21 procent. De ZOS heeft aangekondigd, zich beschikbaar te stellen voor eventuele uitzendingen rond de 8e september, de dag van de vervroegde Tweede Kamerver kiezingen. Hoe de programma's, die im mers volgens de luisteraars zo weinig mogelijk politiek mogen bevatten, er dan uit zouden moeten zien, is een punt waar over de ZOS zich nog nader zal beraden. Het laagst scoorden de dis cussieprogramma's en de re clame spotjes die de politieke oartiien zelf hadden vervaar digd. Ruim 53 procent van de luiste raars vond de politieke uitzen dingen het minst interessant. Beter in het gehoor lagen infor matieve programma's en muzi kale uitzendingen, die met res pectievelijk 18,8 en 31,7 procent als het meest aantrekkelijk werden gewaardeerd. Over de kwaliteit van de ZOS- programma's liepen de menin gen uiteen. 96 ondervraagden vonden de programma's „zeer goed", wat neerkomt op een percentage van 9,14. „Goed" werd bij 182 ondervraagden genoteerd, ofte wel 17,3 procent; de kwalifika- tie „redelijk" behaalde een na genoeg even hoge score. „Matig" en „slecht" scoorden ie der ruim 8 procent. Bijna der tien procent had geen mening. „Maar", geeft Boom ruiterlijk toe, „een groot deel daarvan mag je gerust onder slecht rang-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1