Nieuwe ter zijde VANDAAG deze krant Conflict met grossier gesust, maar "Ik heb de vergeleken, die S9r ,a 9 Nieuwe voorzitter CDA Schiedam v<tf> Stadsblad in 11 Veertigjarig huwelijk herbeleefd" Onbevoegde bromfietser naar ziekenhuis Receptie bij gemeente werken Zilveren Kruis Ziektekostenverzekering Scheepvaart tijdelijk gestremd >Nurth8i Schoot „Inter-ismen" van Paula v.d. Ven SVV sportief onderscheiden Optiek „Argus" KONTAKTLENZEN I K T.V. DEFEKT? RADIO ABA Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen'in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren fi j** m Voor alle soorten Trys p SCHIEDAM Een ernstig conflict binnen de muren van het ge meentelijk slachthuis is deze week onverwacht met een sisser afgelo pen. Schadeclaim Stappen ZIEK ZIJN IS AL DUUR GENOEG DE VOLVO EN DAF SPECIALIST Villen w Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. VRIJDAG 18 JUNI 1982 - NR. 48 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG C Op het marktpleintje en op de parkeerruimte aan de par- krand staan de zomerauto's weer lijf aan lijf in de afschu welijkste kleuren met hun blikken dijen tegen elkaar, want het rij-seizoen is begon nen en iedereen wil nu weer in zo'n namaakbeest met gla zen ogen kruipen als in een moederschoot. Een jaar lang is de mens immers als een onbe holpen kind blootgesteld ge weest aan alle ellenden van het leven; hij heeft zijn lijf driehonderd dagen naar kan toor gesleept, driehonderd da gen heeft hij zijn lichaam neergezet voor een machine en nu heeft hij er genoeg van, hij wil zijn geteisterde ledema ten ergens opbergen waar ze veilig zijn, waar een huid hen veilig omsluit. Het huis is daarvoor te groot, de beschuttende muren van de kamer staan er ver van hem af, hij wil ergens zijn, waar dak, vloer en wanden in één gebaar door hem geraakt kun nen worden, waar het warm is en zacht. Hij wil, hoewel hij zich dat niet bewust is, terug in de moederschoot en ziedaar: de autofabrikant heeft zo'n ge stoffeerde kunstschoot voor hem te koop en de automobi list koopt gretig. Hij laat zijn angsten en com plexen buiten, wanneer hij in zijn auto Stapt en wanneer hij het portier dichtgeslagen heeft bevindt hij zich weer in het ocrwclzijn, waaruit hij is voortgekomen. Het geteisterd lijf wordt veranderd in het on gekwelde, onbedoezelde kind. dat het eens was voor de we reld het ooit gezien had. De automobilist in zijn auto be driegt zich met het behaaglijk! misverstaat!, dat hij terug is bij zijn moetler. Daarom adverteren automo biel-verkopers ook met slogans als 'Achter het stuur voelt u zich een ander mens', zij ken nen dat gevoel van 'anders' en van 'nieuw' worden en gebrui ken het gretig om hun omzet cijfers te verhogen Dat 'achtci het stuur' in de slogan is na tuurlijk nonsens. Niemand voelt zich achter een stuur een ander mens. Zet zo'n stuur op een chassis met een blote motor en plaats er onwillekeurig welke auto mobilist achter: hij zal zich niet veilig voelen. Pas wan neer de carrosserie zich als een Achoot om hem heen sluit, overweldigt hem het 'auto-ge voel'. Maaiomdat niemand er voor uit wil komen, dat hij te rug wil naar zijn moedei wordt dit aspect in de werving niet aangeroerd, de wervers zijn wel wijzer. De auto wordt door hen als iets mannelijks beschouwd, wat hij van oorsprong dan ook is. Maar uit de stalen, brullen de man-auto van zoveel jaren her is, naarmate de behoefte van de mensn aan veilig-opge borgen zijn toenam, de vrouw auto voortgekomen. De hoeki ge vormen zijn afgerond, ze zijn vervrouwelijkt, een auto heet dan ook geen vorm meer, maar een 'lijn De krachtige, brullende stem die de man-auto had is in de vervrouwelijkte wagen veran derd in een koesterend neu riën: de moeder zingt voor haar kind. Dat kind gedraagt zich in de blikken precies het zelfde als het zich gedroeg in zijn oer-welzijn. Met voetge trappel maakt de automobilist zijn aanwezigheid in de kunst schoot bemerkbaar; met voet bewegingen dwingt hij de blikken tot voortgaan; in alle opzichten heeft hij het geluk kige stadium van embryo weer bereikt. Nauwelijks ech ter heeft hij de beschutting verlaten, of hij schreeuwt te gen de vijandige ruimte, die hem weer omringt; nauwelijks heeft hij de kunstschoot de rug toegekeerd, of hij is weer de angstige mens, die door zijn complexen wordt besprongen. Niet langer beweegt de moe der hem voort, hij is nu im-' mers weer geboren, hij moet hel weer zelf gaan doen. Niet langer spreekt de moeder voor hem met haar welluidende dubbeltonige signaal-stem: hij moet weer zelf gaan praten. Hij is weer een zenuskneusje, het complexenbundeltje, het zielige stukje minderWaardig- heidsvlees dat niet op kan te gen de computer. Er lopen heel wat zenuwk neusjes rond, als we de blik ken moeders bezien, die nu weer lijf aan lijf op het markt pleintje en aan de parkrand staan. Nee, zelf rijd ik niet. Ik heb het niet nodig. En boven dien: Ik ben er veel te com- plexerig voor, als u me voor deze ene keer begrijpen wilt... UITDEUKEN SPUITEN is veel voordeliger bij: Buitenhavenweg 160, telefoon 261046. Slachthuis pas rendabel na nieuwe investeringen" Lege vleeshaken in het abattoir. Even zag het er naar uit dat deze tijdelijke toestand voorgoed werkelijkheid zou worden. SCHIEDAM Op de kruising van de Harreweg en de Woud weg heeft zich maandag een botsing voorgedaan waarbij een 14-jarige Schiedammer die een bromfiets bestuurde een gebro ken arm en een hersenschud ding opliep. Het ongeluk gebeurde toen een 49-jarige automobiliste uit Vlaardingen op de kruising geen voorrang verleende. De (al te jeugdige) bromfietser werd in het Schielandzieken- huis opgenomen. SCHIEDAM De heer H. Overheul, technisch ambtenaar A bij de hoofdafdeling Civiele Werken A van de dienst Ge meentewerken is per 1 juli 1982, 25 jaar in overheidsdienst. Ter gelegenheid daarvan zal de heer Overheul recipiëren in de recreatiezaal van het Stadskan toor op vrijdag 25 juni 1982 van 16.00 tot 17.15 uur. Oranjestraat 19-21 Schiedam Tel. 266431 Lid A.N.V.C. Koopcentrum „Koningshoek" Maassluis Tel 01899-19039 Een grossier die boos om de „verregaande laksheid" van de gemeente hel abattoir aan de Slachthuislaan de rug toekeerde en naar Leiden uitweek, is na een week af wezigheid weer lerugge kecrd. Maar mei zijn terugkomst al leen is de toekomst van hel slachthuis nog niet veilig ge steld •Aanleiding voor de grossier om op te stappen was de traagheid waarmee de gemeente een aan vraag om een takel te insla lie ren afhandelde. Deze takel was bedoeld om geslachte kalveren af te voeren. De grossier had al een investe ring van rond de drie ton ge daan in een speciale koel ruimte. De takel liet echter op zich wachten,. Inmiddels is het apparaat geinstalleerd, maar pas nadat de verontwaardigde grossier het abattoir vaarwel had gezegd, en nadat een mede werker van de slachtploeg door zijn rug ging omdat hij op één dag meer dan honderd kalve ren van 170 kilo per stuk op zijn schouders moest afvoeren. 16, Het slachthuis aan de gelijknamige laan op de stadsgrens van Schiedam. Volgens raadslid Bruseker kan de inrichting pas weer met winst gaan draaien als er nieuwe in vesteringen worden gedaan. Door het vertrek de grossier kwam de direktie van het slachthuis en ook de ge meente danig in de knel, te meer daar de slachtploeg die voor eigen rekening werkt, prompt een flinke schadeclaime indiende toen hun grote klant het voor gezieó hield. Voor het CPN-raadslid Ulferd Bruseker was deze gang van za ken aanleiding om het college van burgemeester en wethou ders een reeks netelige vragen voor te leggen. Volgens Bruse ker doet de gemeente nauwe lijks moeite om de werkgele genheid in het slachthuis, veilig te stellen. .De werkgelegenheid in en rond het abattoir loopt tegen de hon derd arbeidsplaatsen. Bruseker vraagt zich af hoe deze slappe houding te rijmen is met een onlangs gepubliceerde nota waarin de gemeente be- Acht popformaties op vierde Popbouwwerk SCHIEDAM Op het vierde popfestival Popbouwwerk dat op zaterdag 21 augustus wordt gehouden in de Plantage, ge ven acht Schiedamse bands acte de presence. Sommige formaties zijn geheel nieuw, andere zijn van samens telling veranderd. Weer ande ren bestaan nog steeds en wil len dat graag laten horen. Op het plantagepodium zullen achtereenvolgens aantreden: „Hear", een nieuwe band die wel wat belangstelling verdient en „Paper Plane", ten dele een voortzetting van „Frizzle" met rock en roll als vanouds. De formatie „11B" bestaat ook uit ex-Frizzle musici maar heeft de richting gekozen van symfo nie en hard roek. „Jinga" met latin, funk en jazzy muziek is de vernieuwing van „Deep Freeze". Zilveren Kruis Ziektekostenverzekering al vanaf f 59,-* per maand basispakket zonder eigen risico. Vraag nu een persoonlijk advies voor u of uw gezin. Bel 010-734555, of vul de bon in. Stuur mij omgaand een offerte op maat. Naam Adres Postcode/Plaats Telefoon Aantal volwassenen Aantal kinderen leeftijden leeftijden f 59,- tot 27 jaar; f70,- van 27 tot 35 jaar; f77,75 vanaf 35 jaar. Vanaf 45 jaar gelden leeftijdstoeslagen tot 100%. Kinderen gereduceerde premies. Ziekenhuisklasse 3 2b Meeverzekering mogelijk van huisarts en apotheek A tandarts. Antwoordnummer 104, 3100 VB SCHIEDAM, hns. 18.6 Swingend en verrassend goed is „Saturnus", Schiedams jongste band en de moeite van een ken nismaking zeker waard. „Dja- milla" ook weer van de partij, behoeft geen nadere introduk- tie. Geheel nieuw is „Yuvasië Ku- slar", een Turks popgezelschap dat ook een buikdanseres op het podium zal brengen. Grote ver rassing belooft te worden de formatie „Boogie Trap", die heavy blues brengen. Het vierde Popbouwwerk wordt georganiseerd door de Vereniging Popoverleg. Alle bands mogen één uur optreden. Het festival duurt van (Eén uur 's middags tot elf uur 's avonds non stop Eten en drinken wordt weer verzorgd door Rode Valken-lei der Guus Klepke. Extra attrak- tie is een lichtshow die de hele dag in touw zal zijn. Volgens Jolie Hakkert van de vereniging Popoverleg is geen enkele deelnemer bevoordeeld. Over het tijdstip van optreden is heel eerlijk geloot. Het toeval heeft dus bepaald wie vroeg mag spelen, en wie laat. De omschrijving van het pro gramma kan wat Jolie betreft heel kort zijn: „Gewoon de hele dag door leuk, goed en swin gend". Het festival wordt gesubsi dieerd door de gemeente Schie dam. SCHIEDAM Van medio juni tot medio november 1982 zal de scheepvaart zowel door de Buitensluis als door de Schiedamse bimnenwateren rekening moeten houden met een beperkte diepgang en stremmingen. Eind juni begin juli is het nood zakelijk de waterstand in de Buitenhaven, Lange Haven, Nieuwe Haven en de Westerha ven periodiek gedurende één a twee dagen te verlagen met plusminus 0,50 m. tot plusminus 1.00 m beneden N.A.P. De beperkte diepgang en strem mingen zijn het gevolg vam re novatiewerkzaamheden aan de Appelmarktbrug over de Lange Haven in de periode van medio juni tot medio november 1982. De brug wordt afgebroken en weer opgebouwd. Een noodbrug vervangt tijdelijk de oors pronkelijke brug. Het aantal openingen van de noodbrug zal tot een minimum beperkt wor den. Stremmingen zullen tijdens de werkzaamheden voorkomen. Om lange wachttijden te voor komen worden eigenaars van pleziervaartuigen geadviseerd van medio juni tot medio no vember geen gebruik te maken van de doorvaart door Schie dam. Nadere inlichtingen zijn te ver krijgen bij de Openbare Nutsbe drijven Schiedam, afdeling Ha vendienst, telefoon 622222, toes tel 168 of 169. AitoVGcsofjc-Bekreotte Nieuw Mathenessestraat 11-13 Schiedam, tel. 010-260012 Ook levering en reparatie alle merken SCHIEDAM Tijdens de op dinsdag 15 juni in „De Rank" gehouden extra algemene ledenveögadering van het CDA-Schiedam is de huidige secretaris Jan Th. den Drin ker met ruime meerderheid gekozen tot voorzitter van het afdelingsbestuur. In 'n schets op het te voeren be leid zei de nieuw gekozen voor zitter verheugd te zijn over het feit, dat zich tijdens de afgelo pen campagne voor de gemeen teraadsverkiezingen 'n respec tabel aantal nieuwe leden heeft aangemeld. Deze cpgaande lijn wil hij vast houden door het voeren van een actieve ledenwerf-cam pagne. Voorts moet het contact volgens hem tussen kiezer en gekozene sterk verbeterd wor den door het beleggen van poli tieke aktiviteiten niet slechts te beperken tot de verkiezingstijd. Hij is van plan in samenwer king met het CDJA-de Jonge renafdeling van het CDA- uit breiding te geven aan het orga niseren van aktiviteiten gericht op jongeren. looft, alles op alles te zetten om althans de bestaande arbeids plaatsen binnen de stadsgren zen te behouden. De lakse houding van het stads bestuur concluderert hij ook uit een gesprek tussen verant woordelijk wethouder Reinier Scheeres en een lid van de slachtploeg. Scheeres zou toen hebben ge zegd dat het abattoir zelf maai op zoek moest gaan naar een nieuwe grossier. Bruseker vindt dat eerder een taak voor het gemeentebestuur zelf. Hij wil dan ook weten welke stappen b en w denken te ondernemen om nieuwe grossiers voor het gemeentelijk slachthuis te werven. Naar Brusekers informatie zou er al één belangr ijke gegadigde zijn, de grcssier Stolk, die naar Schiedam wil terugkeren als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De garanties die worden geëist hebben onder andere betrek king op nieuwe investeringen als uitbreiding van de gebou wen en het aanschaffen van een zogenaamde afhuidma- chine, een apparaat dat de ge slachte dieren van hun vel ont doet. Dit villen gebeurt in Schiedam nog steeds met de hand. Als deze investeringen zijn ge daan kan de slachtploeg, de piek pas weer aan, aldus Bruse ker in een toelichting. Pas dan ook kan het abattoir, dat thans jaarlijks fikse verlie zen lijdt weer rendabel worden en loopt de werkgelegenheid ei niet langer gevaar. Wij helpen direktü! Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Van 14 t/m 28 juni i.v.m. vakantie gesloten Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1