VANDAAG in deze krant Puntensysteem vertoont haperingen Bouwspeel plaats noord volgende week open Het Nieuwe 19.90 Uitkering voortaan éénmaal per maand? iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII^IIH Landelijke collecte Geef 's voor diabetes Vechtpartij in Nieuwland Bedevaart Kevelaar P. Groeneveld en Zn. Stadsblad Houdt Groeneveld voor ogen Hulde aan de Avondvierdaagse Schoon Schiedam: theorie volgt op praktijk Infobus politie bezoekt S'dam Penning-Monza Let op Bouwspeelplaats in Groenoord bijna weer open K et hel-Noord stapje dichter bij aardgas? Zuid kraakt nieuwe huurtarieven Vers van de groothande tegen bodemprijzer Burg. Honn. Gretelaan 91 (hoek Parkweg) Schiedam. Tel. 010 - 739755 Groeneveld, de zon en Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren Automaterialen SCHIEDAM Hoewel het puntensysteem een stap is in de goede richting, zitten er hier en daar duidelijke haperingen in de Schiedamse woon ruimte verordening. Vooral bij het uitgeven van particuliere woningen heeft de gemeente weinig in te brengen. Daardoor kan het voorkomen dat mensen met hoge inko mens in betrekkelijk goedkope huizen wonen. Mensen met een urgentieverklaring moeten wachten terwijl minder dringende gevallen voor rang krijgen. Conflict T.V. DEFEKT? Wij helpen direktü! RADIO ABA Willekeur opening slagerij 't Hart zie pagina 5 Dick van den Heuvel de ledèrspecialist LEDEREN KLEDING Nieuwe Nederlandse speelfilm GJVW viert eerste lustrum Amnesty-aktie tegen doodstraf in Ver. Staten Voor de barbecue drumsticks kipkarbonades kippepootjes POELIER SLUIS De vakman die weet er toch het meeste van St. Liduinastraat 50 Schiedam, tel. 269884 's Vrijdags van 15.00 - 18.00 uur 's Zaterdags van 9.00 - 12.00 uur Bas v.d. Heijdenlaan REKLAME Gemarineerde dïjen (bovenpoot) per kilo 9.90 dl NL - fÊBBM Mffiê' "$l\s^E§Slfcüfi üw sNSBEHf Schiedam, Hoogstraat 73 S ?|r :l SCHIEDAM In de week van 5 tot en met 11 juli 1982 houdt het Diabetes Fonds Ne derland een grote landelijke collecte onder het motto „Geef 's voor diabetes". De opbrengst is bestemd voor het wetenschappelijk onder zoek naar de behandeling en bestrijding van diabetes melli- tus (suikerziekte). Aan deze volksziekte lijden honderddui zenden Nederlanders. Diabetes is een stofwisselings ziekte, die het leven van de patiënt en zijn directe omgeving ingrijpend beïnvloedt. Diabeten produceren geen (of te weinig) insuline, een hormoon dat no dig is om de suiker in het li chaam om te zetten in warmte en energie. Insuline is dus van levensbelang. Veel diabeten moeten zichzelf met insuline inspuiten. Ande ren moeten tabletten slikken om de insulineproduktie in hun alvleesklier te stimuleren. Dia beten moeten zich tevens aan een streng dieet houden. Het wetenschappelijk onder zoek (bijvoorbeeld op het gebied van complicaties en de nieuwste behandelingsmogelijkheden) wordt voor het overgrote deel bekostigd door het Diabetes Fonds Nederland. Het is nu de eerste keer dat er een landelijke collecte wordt georganiseerd in het belang van diabeten. Door de „onzichtbaar heid" van hun kwaal zitten zij vaak nog in het vergeethoekje. Wie deze actie wil ondersteu nen kan dat melden bij het Dia betes Fonds Nederland, postbus 9210, 3506 GE Utrecht, telefoon 030-620822. Hij of zij krijgt te zijner tijd een acceptgirokaart thuisgestuurd. Voor de collecte in Schiedam tussen 5 en 9 juli worden nog collectanten gezocht. Inlich tingen: tel. 153384. SCHIEDAM Op vrijdag 25 juni brengt de politie infor matiebus een bezoek aan Schiedam. Deze bus geeft voorlichting op velerlei politioneel gebied. De bus staat tussen 10 en 5 uur op de Grote Markt. Om misverstanden te voorko men: het gaat niet om de bus Voorkoming Misdrijven, die onlangs op de beurs Adam en Eva te zien was. Dam 26, Schiedam-centrum telefoon 262001-266817 Veel willekeur bij toewijzen woning Dit zijn enkele belangrijke conclusies uit het rapport „Schiedam Verdeeld", dat onlangs we?d gepubliceerd door Ir. A. M. Kloosterman (30) na vijf maanden onder zoek op het Bureau Huisves ting. Kloosterman verrichtte dit onderzoek in het kader van zijn afstuderen aan de Tech nische Hogeschool te Delft, studierichting Volkshuisves ting. Kloosterman koos Schiedam omdat deze stad een centraal toewijzingssysteem voor huur woningen kent en bovendien eem vrij goed sluitend pun tensysteem hanteert. De gemeente Haarlem, Kloos termans eerste keuze, wilde geen inzage verlenen in de cij fers. Schiedam daarentegen had er geen moeite mee. Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting. Van 14 t/m 28 juni i.v.m. vakantie gesloten. SCHIEDAM Na een rel in de Dr. Wibautstraat heeft de politie zondagavond twee jongeren gearresteerd. Eên van hen werd later in vrij heid gesteld, maar maandag werden nüg vijf jongens in de leeftijd van 14 tot 17 jaar aan gehouden. De politie ver wacht nog meer arrestaties. De rel begon toen een 20-jarige jongen ruzie kreeg met zijn 16- jarige vriendin. De ruzie liep zo hoog op dat de jongen het meisje met een ijzeren pijp op het hoofd sloeg. De vader van het slachtoffer, dat ijlings naar het ziekenhuis werd gebracht, kwam daarop in aktie. Hij ging de dader met een honkbalknuppel te lijf. Bij deze vechtpartij zou ook een mes zijn getrokken. De politie mengde zich in de strijd toen vrienden van de jongen zich mobiliseer den en bij de vader de ruiten in gooiden. Door snel in te grijpen bij deze vernielingen in de Goe man Borgesiusstraat wist de po litie te voorkomen dat er rellen ontstonden van de omvang van vorig jaar, toen in de wijk Nieuwland hevige gevechten plaatsvonden. Onder de gear resteerden bevond zich één Rotterdammer. SCHIEDAM De kinderen (6- 12 jr.) in Schiedam-Noord hoe ven zich deze zomer beslist niet te vervelen. De Werkgroep Jeugdwerk heeft een aantal heel leuke aktiviteiten voor hen georganiseerd. Zo is er in de maand juli een bouwspeelplaats op het grasveld achter de Blauwe Brug. Daar kunnen de kinderen hun eigen huis bouwen. Rondom hun huis kunnen ze hun eigen leventje leiden. Ze kunnen eten koken, spelletjes doen, hun huis inrich ten, naar elkaar kijken en el kaar helpen. De hele dag is er leiding aanwe zig voor het geval er iets ge beurt of dat de kinJeren iets no dig hebben. Bij deze leiding kunnen de kinderen in ieder geval terecht voor gereedschap en spijkers. Tevens is er altijd een E.H.B.O.'er aanwezig. Twee keer in de week worden er op de bouwspeelplaats geza menlijke aktiviteiten gedaan. De opening van de bouwspeel plaats vindt plaats op woensdag 30 juni om 14.00 uur. De bouws peelplaats is afgelopen op zater dag 24 juli. De openingstijden komen op een bord in de bouwspeelplaats te staan. De entreekosten zijn 0,25. Verder nieuws van de werk groep Jeugdwerk: -van 31 juli tot en met 7 augus tus is er een kampweek' naar 's Gravenzande. Daar is een grote boerderij gehuurd (De Staelduinhoeve). Voor deze kampweek kunnen nog enkele kinderen zich opgeven. Dit moet echter wel snel gebeuren, daar de uiterste inschrijfdatum woensdag 30 juni is. De kosten voor deze week zijn 125, Vanaf 14 augustus zijn er weer grote aktiviteiten voor de woensdag en de zaterdag. Uit het onderzoek blijkt dat particuliere huiseigenaren dik wijls zelf hun huurders selecte ren. In veel gevallen blijken die echter minder urgent dan de in geschrevenen bij Huisvesting. Vooral jongeren en aanstaand huwenden komen zo aan een huis. Daarnaast wordt door particu liere eigenaren maar een klein aantal bejaarden met medische of sociale urgentieverklaring aan een woning geholpen. Wil de gemeente meer urgente woningzoekenden aan een huis helpen, dan zal ze haar positie ten opzichte van de particuliere eigenaren mceten versterken, aldus het rapport. Dat blijkt ook uit het feit dat in 95 procent van de gevallen waarbij sprake was van een conflict tussen de gemeente en een particuliere eigenaar, de laatste aan het langste eind troK. Kloosterman doet de aanbeve ling, vaker tot vordeien over te gaan. De gemeente zou vrijko mende woningen ook beter in het oog moeten houden. Woninqzoekenden met een vrij hoog inkomen krijgen dikwijls een (te) goedkoop huis toegewe zen (ook gemeentewoningen), ook al zegt de verordening dat een bepaald percentage van het inkomen aan huur moet wor den besteed. Deze regel wordt volgens Kloosterman onwille keurig gehanteerd. Een andere aanbeveling van het rapport is regelmatige her controle op de toewijzingen. Automatisering van het huis vestingsbestand zou zo'n maat regel vergemakkelijken. Verder zou volgens het rapport de gemeente er voor zorgen dat iedereen die een huis zoekt ook daadwerkelijk als zodanig staat ingeschreven. Een betere voorlichting over wachttijden en het puntensys teem zou ook heel wat misvers tanden en onbegrip wegnemen, aldus Kloosterman in zijn rap port. De resultaten van dit onder zoek, gekoppeld aan een soortgelijk onderzoek bij wo ningcorporaties in Haarlem door Kloostermans studiege noot R. Lopulalan zijn gepu bliceerd in het tijdschrift „Iglo" (juni-nummer). Naast een grote kollektie lederen konfektlekledlng, leveren wij ook naar maat en eventueel naar uw eigen ontwerp. Reparatie en mo dernisering van alle soorten lede ren kleding. Eigen ontwerpatelier. Hoogstraat 100, Schiadam Telefoon 010-269051 Grote Viaeerijatraat 33a, Rottardam, telefoon 010-157377 Koopavond geopend e e vers voorradig Gemarineerde gewoon bij SCHIEDAM Voor een bede vaart naar Kevelaar tussen 17 en 19 juli, georganiseerd door de Broederschap OLV Kevelaar, kunnen belangstellenden zich opgeven bij mevrouw Van der Meer, Van Ruysdaellaan 26, Schiedam (tussen half acht en half negen 's avonds op de maandagen 28 juni, 5 en 12 juli). De reissom bedraagt 42,50 p.p., bruidjes en misdienaars 20, Het geld dient voor de afreis te zijn voldaan. Inlichtingen na 18.00 bij mevrouw Van der Meer, tel. 267855, of mevrouw Dams, Burg. van Haarenlaan 14(1, tel. 733993. Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 18CK965. WOENSDAG 23 JUNI 1982 - NR. 49 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG Overigens aarzelt de sociale dienst nog om de regeling me teen door te voeren. Men wil eerst weten hoe het cliëntenbe stand over deze verandering denkt. Daarom zijn deze week onge veer 2250 Schiedammers aange schreven met de vraag of zij met de nieuwe regeling ak koord kunnen gaan. Mocht de cliënt bedenkingen hebben, dan kan hij/zij die ken baar maken, waarna de GSD wil proberen een individuele oplossing te zoeken. Het Nieuwe De argumenten voor deze nieuwe wijze van betalen zijn de volgende. In de eerste plaats ontvangen verreweg de meeste Nederlanders hun salaris een maal per maand. Vaste lasten als huur, gas, licht en water worden ook maande lijks afgerekend. Voor een cliënt kan een maandelijkse be taling het opstellen van zijn privé begroting vergemakkelij ken, aldus de GSD. Ook wordt de cliënt op deze wijze minder geconfronteerd met zijn of haar werkloosheid. Niet alleen de uitbetaling vindt dan maandelijks plaats, maar ook het invullen van het ver diensten formulier, dat nu we kelijks moet worden opge stuurd. KIPPEBOER 3 kilo van 29.70 nu Tot ziens in een van onze 15 verkooppunten. Het dichts bij u in de buurt zijn: Rott.rdam-W..t Vierambachtsstraat 86 Schiedamseweg 210 (in Bas v.d Heijden) Schiedam Broersvest (in Bas v.d. Heijden) Ootid. Marktpassage de Beursklok Andrè Kloosterman: „Gemeente moet meer greep krijgen op particuliere woningen" SCHIEDAM De gemeentelijke sociale dienst overweegt om in de nabije toekomst over te gaan op het maandelijks betalen van uitkeringen. Tot op heden krijgen cliënten hun uitkering eenmaal per week. rTCTTH Groeneveld adviseert (J graag over een zonnebril op uw eigen afstands sterkte. Handig als reserve bril, maar bovenal is het veilig in de auto. Onmisbaar in zomer en winter. Van ^3 tot —6. De Groeneveld-opticiens zijn aangesloten bij het Optiek-Gilde

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1