Nieuwe VANDAAG PvdA geschokt door „handjeklap met VVD" Verspilling TEXTIEL BIJ HANS netrico 4.95 Stadsblad Y Vrouw (27) dood bij aanrijding in deze krant P. Groeneveld en Zn. „Help, ik ben overreden" Penning-Monza Honkbal duel met veel pech Buitenlandse jongeren slagen voor lasdiploma Schiedam en 't water oude liefde Vers van de groothandel tegen bodemprijzen WOENSDAG 30 JUNI 1982 - NR. 50 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG i Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren Automaterialen Marokko aktie van Amnesty Idee van VVD: Laat huisvuil ophalen door pariculier SCHIEDAM Volkomen onverwacht is gis teravond laat hevige ruzie ontstaan tussen de colalitiepartners CDA en PvdA. Aan het slot van de tweede ronde van de afmattende be zuinigingsdebatten deelde fractievoorzitter Gé Brouwer (PvdA) de onthutste raadsleden plot seling mee dat zijn partij geen enkele behoef te meer had aan overleg met het CDA Handjeklap Emotioneel Dissidenten Onderhandelen Gé Brouwer zorgde voor onverwacht vuurwerk door aan het slot van een lange avond het CDA de wacht aan te zeggen. ADVERTENTIE Het dissidente driemanschap (vlnr) Konings, De Vos, Dieiemans, dat voor tweespalt zorgde in de PvdA en de collegevorming een andere wending gaf. OPENING SLAGERIJ v.d. VLIES zie pagina 2. 's Vrijdags van 15.00 - 18.00 uur s zaterdags van V.UU - 12.U0 uui Burg. Honn. Gretelaan 91 (hoek Parkweg) Schiedam. Tel. 010 - 739755 Dick van den Heuvel de lederspecialist LEDEREN KLEDING Koopavond geopend Praatavond voor alleenstaanden ZIE PAGINA 11 Gemarineerde kippepootjes gewoon bij POELIER SLUIS De vakman die weet er toch het meeste van St. Liduinastraat 50 Schiedam, tel. 269884 Bejaarde vrouw jaagt overvallers op de vlucht T.V. DEFEKT? Wij helpen direktü! RADIO ABA Koemarkt 1Schiedam Zuidplein Hoog 572 Rotterdam i Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. SCHIEDAM Een zon- derlinge nachtbraker van onbekende identiteit heeft de politie zaterdag- morgen in alle vroegte ge- ruime tijd voor het lapje x weten te houden. Op de Broersvest, ter hoogte van Het Nieuwe Stadsblad, beweerde de man omstreeks half zes tegen surveillerende agenten dat hij zojuist was jij; overreden. Met een van pijn vertrok- ken gezicht kermde hij om een ambulance omdat zijn linkeronderbeen bij de aanrijding zou zijn ver brijzeld. GGGD-personeel stelde evenwel vast dat de man niets mankeerde. Een ge tuige verklaarde dat de man vrijwillig op de rij- baan was gaan zitten, maar dat er geen sprake was van enig ongeluk. Toen de politie daarop ge- ijij rustgesteld van het toneel wilde verdwijnen braakte de man een reeks ver- :j:j wensingen uit, scheld- woorden die hij herhaalde toen de surveillanceauto even later weer voorbij reed. Een argeloze automobilist :|:j leverde de man wat later bij het hoofdbureau aan de Lange Nieuwstraat, S waar het verongelijkte ij „slachtoffer" een aan- klacht wenste in te die- nen. Toen hij na verloop van tijd als persona non grata het bureau werd uitge- jij werkt herhaalde de man j zijn toneelvoorstelling j:j door wederom op de rij- :j:j baan plaats te nemen, j: scheldend en al. Nadat hij tot driemaal toe ij: op het trottoir was gezet j:j; besloot de politie dat het welletjes was. De onbe- j:j kende werd in een auto x gezet en naar huis ge- :j;j bracht. Halverwege eiste de man dat men hem liet uitstap- j pen, een verzoek waaraan jjj de agenten maar al te graag aan voldeden Daarop verdween de las- tige klant al spoedig uit j het gezicht. Dam 26, Schiedam-centrum telefoon 262001-266817 SCHIEDAM Bij een botsing tussen een motorfiets en een personenauto is de 26- jarige mevrouw F. de Jong uit Schiedam zondagavond om het leven gekomen. De vrouw zat bij haar echtge noot achterop de motor toen deze even na half tien op een taxi op de Burgemeester Van Haarenlaan botste. De 24-jarige taxichauffeur uit Vlaardingen had zojuist een passagier afgezet bij het Rijnmondhotel en wilde een niet geheel juiste keerma- noeuvre uitvoeren. De motor botste met hoge snelheid op de linkerflank van de auto. De 27-jarige echtgenoot van het slachtoffer moest met een verbrijzeld been naar het Schielandziekenhuis worden afgevoerd. De vrmuw, die eveneens ten val kwam, over leed aan ernstig letsel aan het hoofd. De chauffeur kwam met de schrik vrij. De taxi raakte zwaar bescha digd. De motor was total loss. Omdat de juiste toedracht van het ongeluk niet bekend is verzoekt de politie even tuele getuigen zich met het hoofdbureau in verbinding te willen stellen, telefoon 260760, toestel 123 (afdeling verkeer). v-':> Coalitie explodeert na argeloosheid CDA Bij de confessionelen werd deze boodschap met stomme verbazing in ont vangst genomen. Fractie voorzitter Siem Rosman probeerde de breuk nog te lijmen, maar stuitte op een onverzettelijke Brou wer. „Maak je maar geen illusies", zei deze grim mig. Daarmee leek een spectacu lair einde te komen aSn de samenwerking tussen beide partijen die vier jaar lang de stad hebben bestuurd, zij het in een sfeer van wisse lende harmonie en animosi teit. Aanleiding voor Brouwer om zijn verbijsterende uitspraak te doen was de argeloosheid waarmee het CDA een door de VVD ingediend amendement steunde, dat betrekking had op de Onroerend Goed Belasting. Dit door de liberaal Van Til- borg gelanceerde amendement stelde voor de belastingvrije grens voor woningen te verla gen van 27.000 naar 24.000 gul den. Vooral Schiedammers met een smalle beurs worden van die maatregel de dupe. Bij de PvdA viel deze steun aan de VVD volkomen ver keerd, temeer daar Rosman geen enkel overleg met Brou wer had gepleegd. De houding van de confessionelen kwam voor de socialisten als een donderslag bij heldere hemel. „Het CDA doet aan handjek lap met de VVD", aldus een furieuze Hans Konings (PvdA). „Op deze manier wordt via een achterdeur een belasting ingevoerd die wij principieel afwijzen". Brouwer verklaarde „geschokt te zijn" door het handelen van de coalitiepartner. „Wij heb ben nu alle vertrouwen in het CDA verloren. Rosman weet heel goed hoe punt bij ons ligt' gevoelig dit Siem Rosman haastte zich uit een te zetten dat het VVD-idee „spontaan" was overgenomen en voegde daaraan toe dat het CDA-standpunt inzake de OGB bij de socialisten genoeg zaam bekend mocht zijn: geen reden van paniek dus. De reactie van Brouwer noem de hij „emotioneel" en „buiten alle proporties". Waarop Brou wer zich luidop bleef afvragen waarom PvdA en CDA „in Godsnaam een coalitie vorm den", aldus bij belangrijke be sluiten niet eerst fatsoenlijk overlegd kon worden. „We slapen er eerst een nach tje over", suste Rosman tegen een resoluut het hoofd schud dende Brouwer, die alle ver ontschuldigingen bleef afwij zen. Vanavond zal blijken in hoe verre Brouwer zijn veront waardiging g stand zal doen Om acht uur begint de ge meenteraad aan de derde ge spreksronde over de groot scheepse ombuigingsoperatic van 15 miljoen. Tegen de voornemens van burgemeester en wethouders (een college dat bestaat uit CDA en PvdA) hebben tot nu toe vooral de kleine linkse partijen geageerd, onder aan voering van een drietal dissi denten uit de PvdA gelederen, te weten Dieiemans, De Vos en Konings. Hun ongezouten kritiek leidde tot grote spanningen binnen de PvdA-fractie, die zich door deze afvalligen voor schier on oplosbare problemen zag ge plaatst. Want hoe gewichtig de bezui nigingsoperatie ook mag zijn. van minstens even groot be lang is de vorming van een nieuw college van burgemees ter en wethouders op basis van de verkiezingen in juni, waar onder al druk wordt onder handeld. De voorkeur van de PvdA, die in een sleutelpositie verkeert, ging daarbij tot nu toe uit naar „klein links" (CPN, PPR/PSP en D'66). Door de blokvorming tijdens de debatten van maan dag en dinsdag waarbij links gezamenlijk stelling nam tegen het „doemdenken" van het college, leek die weg opeens afgesneden, wat binnen de PvdA gelederen weer leidde tot rancune jegens Konings, Dieiemans en De Vos. De geëxplodeerde verhouding tussen CDA en PvdA heeft de onderhandelingen ovei de col legevorming plotseling weer in een nieuw en voorlopig nogal mistig stadium gebracht. w SCHIEDAM Bezuini gen -hoe duur is dat ei genlijk? Exacte berekeningen zul len niet te geven zijn, maar vast staat wel dat er inmiddels een lief som metje is gespendeerd al leen al aan het praten over besparingen. Laten we de maanden lange arbeid van een om vangrijke ambtelijke staf buiten beschouwing, en enkel concluderen dat zij samen heel wat kostbare manuren hebben verzet. Laten we voorts buiten beschouwing hun om vangrijke corresponden tie tijdens deze periode van voorbereiden. In welke oplage versche nen hun aanbevelingen? Hoe lang draaide de sten cilmachine? En wat kostte dat allemaal? Alle raads commissies zagen de stuk ken in, praatten er over, vormden hun standpunt. Uren gingen ex mee heen. En al die tijd brandde het licht, pruttelde de koffie machine en liep de bode af en aan, tegen overwerk tarief. Tenslotte beland den de dossiers in de ge meenteraad, die er twee avonden werk aan had. Lange avonden. En wederom sjokten de bodes tegen speciaal tarief tientallen malen heen en weer tussen raadszaal en copieermachine. Want er werd niet alleen gepraat: er moest ook een lawine moties en amendementen worden rondgedeeld. Al les op A4 formaat, som mige velletjes beschreven met niet meer dan vijf re gels. Een slordige berekening wees uit dat alleen op maandagavond er 23,1 kilo papier werd ver werkt, oftewel 4600 vel len, die achter elkaar ge legd een „file" van 1,5 ki lometer lengte en 1 kilo meter breedte zouden vormen. Papier is schaars, dat weten we allemaal. En duur. Net als de elektrici teit, die volop werd ge bruikt tijdens deze marat hon. Het stadskantoor baadde in het licht. En de ambtenaren die het allemaal gadesloegen en noteerden voor het nage slacht (de vaste notulisten buiten beschouwing gela ten) vulden des anderen daags trouw hun briefje in voor de onregelmatig heidstoeslag. Werpt men dan een blik in de bezuinigingsvoors tellen, dan komt men daar vele posten tegen van duizend of tweedui zend gulden. Kruimelwerk? „Alle beet jes helpen" zeggen de be zuinigers ernstig. Als dat zo is moet men eerst maar eens de hand in eigen boezem steken. Veel van die „kleine postjes" had den gered kunnen wor den als men wat bewuster op de discussie had besp aard. Bezuinigen lijkt soms een due grap. Naast een grote kollektie lederen konfektiekleding, leveren wij ook naar maat en eventueel naar uw eigen ontwerp. Reparatie en mo dernisering van alle soorten lede ren kleding. Eigen ontwerpatelier. Hoogstraat 100, Schiedam Telefoon 010-269051 Grote Visserijstraat 33a, Rotterdam, telefoon 010-157377 SS# SCHIEDAM Ook tijdens de zomermaanden worden in dienstencentrum de Vier Mo lens aan de Nieuwe Damlaan praatavonden voor alleenstaan den gehouden. De eerstvolgende avond vindt plaats op woensdag 30 juni, aan vang acht uur, toegang gratis. De avonden worden geleid door P. W. Vis, die ook regelmatig dansavonden verzorgt tijdens de weekeinden. Voor inlichtin gen 011-705500 of 015-567066. kilo SCHIEDAM Een 81-jarige inwoonster van Schiedam heeft zich maandagmiddag door fel verzet te plegen, twee onbe kende aanvallers van het lijf gehouden. Omstreeks kwart over vier werd de vrouw op de Horvath- weg door twee jongens vastge pakt die het op haar handtas hadden gemunt. De vrouw sloeg zo venijnig van zich af dat de overvallers het hazenpad ko zen. De te hulp geroepen politie kon geen spoor van het tweetal te rug vinden. Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting. MAAR LIEFST 9 MODELLEN MODIEUZE DAMES BLOESES NIEUWE PARTIJ BEROEMD TOPMERK CLOCHARD PANTALONS met koordsluiting zuiver katoen origineel merk label kobalt-geel - bleu -marine - rood- turquoise merkprijs minstens MODISCHE «tWEAT SHIRTS korte en lange mouwen diverse kwaliteiten vele modekleuren Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1