VANDAAG deze krant Hel Nieuwe Gemeente blijft ongedierte bestrijden c£ak>^ Clubhuis voor acht personen in Crematorium mag Meisje (16) beroofd van fiets Stadsblad P. Groeneveld en Zn. Kinderdrukte in de Kreek »£Venvors Penning-Monza Dick van den Heuvel LEDEREN KLEDING ■■Ml Vers van de groothandel tegen bodemprijzen 's Vrijdags van 15.00 - 18.00 uur 's Zaterdags van 9.00 - 12.00 uur st BI V Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren Automaterialen T.V. DEFEKT? RADIO ABA Door Peter de Lange SCHIEDAM Wespen, vlooien, muizen, kakker lakken -bij de Ontsmettingsdienst, onderdeel van de voormalige VROM, thans ONS is men voor geen kleintje vervaard. Maar de nadruk ligt op de bestrijding van een an der dier dat de mens het leven zuur maakt door zijn spookachtige verschijning en het bijbeho rende bijgeloof: de bruine rat. Foto's Ed Dewaerheijt SCHIEDAM Formeel zijn er geen belenmerin- gen meer voor de bouw van een crematorium in Schiedam. Dit besluit van de regering viel eind mei na jaren van uitstel en heroverwegen. Deze week werd de beslissing nog eens bevestigd door minister Rood (binnenlandse zaken) in een brief aan de Bewonersvereniging Schiedam Zuid. Boterham Taktiek Voedsel Haver Burg. Honn. Gretelaan 91 (hoek Parkweg) Schiedam. Tel. 010 - 739755 De vakman Gemarineerde barbecuepootjes POELIER SLUIS Particulier Dam 26, Schiedam-centrum telefoon 262001-266817 Wij helpen direktü! Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting. de lederspecialist Naast een grote kollektie lederen konfektlekledlng, leveren wij ook naar maat en eventueel naar uw eigen ontwerp. Reparatie en mo dernisering van alle soorten lede ren kleding. Eigen ontwerpatelier. Hoogstraat 100, Schiedam Telefoon 010-269051 Grote Viaserijstraat 33a, Rotterdam, telefoon 010-157377 Koopavond geopend Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kef hel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. Tijdens de bezuinigingsde batten vorige week deed de WD het voorstel in be paalde bedrijfstakken van de Openbare Nutsbedrij ven het snoeimes te zetten. Onder andere in de Onts- mettingsdienst. Die dienst heeft verschil lende taken. Een dure onts mettingsoven staat inder daad grotendeels te „verin teresten", omdat er hooguit éénmaal per maand ge bruik van wordt gemaakt (voor het reinigen van on der andere besmette kle ding en beddegoed). Wat drukker is het in de „blauwgaskamer", waar houtworm tegen vast tarief uit antieke meubels wordt verdreven. De curiosa komt wemelend van het in dit tijdperk van fineer en formica zeldzaam gewor den diertje de „onreine zijde" op het VROM-ter- rein aan de Van Heek straat binnen, en verlaat die volkomen gezuiverd aan de „reine zijde". De belangrijkste tak van de ontsmettingsdienst heeft over werk helemaal niet te klagen. Dat is de on- gediertebestrijding. „Privatisering" (overheve len naar een particulier be drijf) van deze service aan het publiek zou waar schijnlijk rampzalige ge volgen hebben. Binnen de kortste keren heerst dan in Schiedam een rattenplaag. SCHIEDAM In de zomerva kantie is de Kreek, Lange Ha ven 92, (tel. 267767) iedere maandag en woensdagmiddag geopend voor kinderen van 6- 14 jaar, van 13.30 tot 15.30 uur. Er is geen vast programma maar er kan geknutseld, gek leid, of getafeltennist worden. Dit begint op maandag 12 juli tot en met 21 juli. Toegang gra tis. Een lekkere boterham met rattengif Jaarlijks komen circa 1000 rattenmeldingen binnen, waaraan twee tot drie man minimaal 24 uur per week besteden. Doel: uitroeien van deze „Rattus Norvegicus Berkenhout", een schadelijk, gevaarlijk en onhygiënisch dier dat ziekten verspreidt en nachtmerries oproept. De ontsmettingsdienst staat evenwel voor een onmoge lijke taak. De rat is een vin dingrijk schepsel dat hard nekkig zijn plaats verdedigt die de mens zelf hem heeft toegekend, onbewust mis schien, maar wel met blij vend effect. Als hij met zijn scherpe blik het struikgewas afspeurt en de schamele restanten van het een week eerder gestrooide gif op neemt, lijkt hij op een geslepen jager die zijn prooi niet ge makkelijk laat ontsnappen. De ratten leggen het onveran derlijk tegen hem af. „Ik geef het niet op, ik win altijd", zegt Vuik zelfverzekerd en met pretlichtjes in de slimme oogjes. ,,Ik probeer het eerst met de ha ver. Lusten ze dat niet, dan maak ik een lekkere boterham voor ze klaar, met zo hier en daar een beetje gif. Eten ze daar ook niet van, dan begin ik met vis. Een stukkie makreel. Krij gen doe ik ze, gegarandeerd." G. van der Tuuk in de gifkamer: „Je komt nooit van die beesten af." Te Gussinklo: „Dan bouwen we er zelf een stuk aan. Als het niet goedschiks gaat, dan maar kwaadschiks". Het Nieuwe SCHIEDAM Twee onbe kende jongens hebben maandag op brutale wijze een 16-jarig meisje uit Schiedam van haar fiets beroofd. Om half vijf 's morgens werd het slachtoffer op de Heemskerkstraat in de rug gereden door haar belagers die een brommer bestuurden. Het meisje was op weg naar haar krantenwijk. Ze had twee fietstassen vol ochtendbladen bij zich. Toen de brommer haar passeerde pakte één van de jon gens haar bij de pols. Het meisje werd gedwongen af te stappen, waarna de duopassagier van de brommer er met de fiets van door ging. De tas met kranten werd enige tijd later op de Mgr. Nolenslaan teruggevonden. De fiets bleef spoorloos. De rattenvanger meldt zich op 'n adres aan de Vlaardin- gerdijk. Minister Rood stelt nog eens duidelijk dat niet de gemeente' Schiedam de bouw van een ere matorium heeft tegengehouden maar de regering, die eerst de nieuwe Wet op de Lijkbezor ging wilde afronden. Het aantal crematoria is daarbij een van de grote problemen. Want als de wet wordt aange nomen betekent dat, dat begra ven en cremeren aan elkaar ge lijk worden gesteld, en dat iedere gemeente daardoor wettelijk recht heeft op een ei gen crenatorium. Maar hoe gro ter het aantal crematoria, hoe moeilijker deze uit de kosten komen. De beslissing over het cremato rium van Schiedam was echter aan een wettelijke termijn ge bonden, zo schrijft Rood aan de BVSZ. Die termijn liep eind mei af. Be sloten werd toen, het raadsbe sluit van Schiedam niet te ver nietigen, zoals mevrouw Stui veling (staatssecretaris Binnen landse Zaken) prompt aan het gemeentebestuur liet weten. Wanneer Schiedam de bouw van het crematorium ter hand zal nemen is nog niet bekend. Een gedegen planning wordt door de vakantietijd enigszins doorkruist. Schiedam wordt bevolkt door naar schatting evenveel ratten als mensen. Het dier wordt aan gelokt door broodkorsten die „voor de vogeltjes" zijn bestemd en doet zich tegoed aan etens resten in vuilniszakken die te vroeg buiten zijn geplaatst. Als de bevolking een wat min der onverschillige houding aan nam zou het gauw gêdaan zijn met de ratten populatie. Want net als de mens vermenigvul digt hij zich sneller naarmate er meer voedsel voorhanden is. „Het is een probleem waar we nooit vanaf komen", stelt G. van der Tuuk somber vast. Van der Tuuk, belast met de onge- diertebestrijding, gelooft dat de aktiviteiten van zijn rattenvan gers soms niet veel meer zijn dan het spreekwoordelijke sme ren van boter aan de galg. Els Vuik (57) al veertien jaar drie maal per week op pad met een geel emmertje dat er van buiten even onschuldig uitziet als een gezinsbus Latex, maar dat gevaarlijk gif bevat (haver, vermengd met anti-cogulant, een bloedverdunnend middel dat na herhaalde inname abso luut dodelijk is), geeft het grif toe. Desondanks is hij best tevreden met dit aparate vak dat, hoe moorddadig het ook is, de ge meenschap een grote dienst be wijst. In ieder geval bevalt het jagen op ongedierte hem stukken be ter dan het vreedzame bakken van brood, zijn voornaligê be liep dat hij uitoefende in de contreien van Spijkenisse. Zijn ietwat boerse oorsprong komt hem bij zijn huidige werk goed van pas. Hij kent de rat - en wat hij er nog niet van wist leerde hij op een cursus in Wa- geningen. In dat kippenhok van ons is geen ruimte om te dansen of iets gezelligs te doen. Voor het goed en wel staat is het al te klein. Ik heb me daar vreselijk boos over gemaakt. Hoe halen ze het in hvn hoofd zo'n stomme streek uit te halen". Ondanks al die kritiek wil de jongerenwerker er „het beste van maken". Als praten en normaal overleg niets uithalen, dan heeft Schie dam Zuid een panklare oplossing voor het probleem. De BVSZ was een van de Schie- damse instanties die bij de over heid navraag deed over de voortgang van deze omstreden zaak, die ook de gezamenlijke ouderenbonden meermaals tot grote verontwaardiging dreef. '"hC/Jf; Sfarn (;ro'e hol. De bodemgesteldheid in Schie dam is ook zo'n faktor die de ratten in de kaart speelt. De bo dem klinkt in, huizen verzak ken een beetje en al gauw onts taat er een vaak honderden me ters lang woongebied voor de onwelkome gasten, die in som mige straten op die manier het ene huis na het andere kunnen aandoen. De bewoners worden opgesch rikt door een verontrustend ge piep en geknaag en waarschu- wèn de ontsmettingdsdienst die eerst polshoogte neemt om de taktiek te bepalen. Meestal zijn enkele bezoekjes waarbij een of twee zakjes ha ver worden achtergelaten vol doende om het ongedierte te verdelgen. Maar nauwelijks is het ene adres vrij van ratten, of de vol gende melding komt binnen, uit Zakken te vroeg buiten? Losliggende tegels en de ratten hebben er weer een verblijfplaats bij. Een flinke schep gif moet dan uitkomst brengen. in dat seizoen de rat massaal op zoek gaat naar voedsel. Hoewel men bij de ONS geen openlijk commentaar mag of wil geven op het VVD voorstel om deze tak van gemeentelijke dienstverlening te „privatise ren" bestaat er ronduit weinig animo voor dit idee. De ongediertebestrijding kan beter in handen van de over heid blijven, zo zegt men, omdat die gratis werkt. Een particulier bedrijf zou ongetwijfeld hoge tarieven in rekening brengen. En dat zou SCHIEDAM „Ik voel me afgescheept met een kippen hok". Dat zegt jongerenwerker Kees te Gussinklo (29) over zijn nieuwe clubhuis aan de Westfrankelandsedijk. die weet er toch hel meeste van St. Liduinastraat 50 Schiedam, tel. 269884 Zuid voelt zich ten opzichte van Schiedam Noord nogal bena deeld. Gussinklo: „In de Blauwe Brug is wel alles mogelijk, geld speelt daar geen rol, al worden de jongeren ook daar er uit ge trapt. Die worden nu ook met een kleiner hok opgescheept. kilo slechts 5 9 5 gewoon bij Alleen al de ongunstige lig ging van het jeugdhonk is de jongerenwerker een doorn in het oog. „Waarom kan het niet in de wijk zelf? Het ligt ver van Schiedam Zuid af in een donker stuk langs een bosrand." Bij de Nutsbedrijven heeft men bepaald niet de illusie dat de rat ooit voorgoed uit Schiedam wordt verbannen. Men probeert enkel het kwaad binnen de per ken te houden. 's Winters wordt campagne ge voerd om de bevolking te ma nen wat zorgvuldiger on te springen met etensresten omdat de bevolking, die ieder bezoek van de rattenbestrijder dan zelf moet betalen, er wel eens van kunnen weerhouden naar de telefoon te snellen als er ratten in de kelders rondwaren. De gevolgen van een verslap pende belangstelling zouden niet te overzien zijn. Binnen de kortste tijd zcu Schiedam wemelen van het gevreesde ongedierte. "„We zijn blij dat we eindelijk iets hebben, maar nu hoorden we onlangs van de brandweer dat er maar acht mensen tege lijk in mogen. Nu vraag ik je, wie heeft ooit een clubhuis voor acht personen gezien? Ik niet!" Te Gussinklo spuit deze onge zouten kritiek op het beleid van wethouder Herman Posthoorn (jeugdzaken) in het laatste nummer van het clubblad van de Bewoners Vereniging Schie dam Zuid. Dat trekt weer een gans andere hoek van de stad. de ratten aan!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1