Nieuwe ter zijde VANDAAG in deze krant Schiedam voelt nog niets voor particuliere ophaaldienst Belangrijke openbare spoedverkoping te VLAARDINGEN Arts na 32 jaar weg j Zestig jaren j "Ik heb de premis verljeleken,die 59r Bedevaart llCiUC VllilC Stadsblad Vfcrth& SSC Harga over bowlen Aparte hobby: wijwaterbakjes verzamelen i Zilveren Kruis Ziektekostenverzekering Vader-zoon El El El EJ El El EJ EJ EJ EJ EJ EJ EJ El EJ EJ EJ EJ EJ EJ ËJ EJ EJ EJ EJ EJ EJ EJ EJ EJ EJ EJ EJ EJ EJ EJ EJ EJ EJ EJ EJ EJ EJ EJ mi Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren DE VOLVO EN DAF SPECIALIST Aito*-Garage-Bekieatte S ASS - in spannende slotwedstrijd in hengelkampioenschap SCHIEDAM „Het inzamelen van de zakken langs de stoeprand, dat is de duurste schakel in het proces van huisvuil verwerking". Deskundigen zijn het daarover eens. Tal van Ne derlandse gemeenten zo langzamerhand ook. In veel steden wordt dit werk, dat altijd als taak van de overheid werd beschouwd, tegenwoordig door particuliere bedrijven gedaan. De gemeenten besteden het noodgedwongen uit vanwege de hoge kosten. Geen probleem Duurder Stadsgehoorzaal- Schiedamseweg 51a El Kijkdagen: EJ PI Contract VEILINGBEDRIJF H. F. KAMERBEEK T.V. DEFEKT? Wij helpen direkt!!! RADIO ABA Christiaan en Bartha bij Schaferplein hun versierde flat aan het Dirk ■ZIEK ZIJN IS AL DUUR GENOEG Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. VRIJDAG 9 JULI 1982 - NR. 54 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG Vlak na de oorlog heb ik een drietal jaren in een andere stad gewoond. In een vrij rian te buurt, die tegen een com plex van bossen aanleunde van niet geringe kwaliteit. We woonden in een hoekhuis en als mijn arm lang genoeg was geweest, zou ik dagelijks de boomkruinen hebben kunnen aaien met zachte hand. Het huis was met een bescheiden tuintje omgeven. Aan de achterzijde waren we geflankeerd door een ander huis, waarin een familie woonde van zeer gereformeer de huize, van wie de vader hoofd der school was in een ei genlijk helemaal niet zo dicht bij gelegen dorp. We leefden op zeer goede voet met elkaar en de oecumene had in ons da gelijks verkeer duidelijk wor tel geschoten. Op zekere dag werd er in dat gezin een zoon geboren. En men noemde hem Gerbrand. I T Niet vanwege de grote Brede- ro, want vader zat nooit op de poëtische toer, al droeg hij dan een achternaam, die toebe hoort aan één van de vigeren de dichters in deze tijd. Nee, het was vanwege Gerbrandy, voor wie de vader een ontzag wekkend respect had en die hem ook in die tijd nog prak tisch telkens uit eerbied op de knieën dwong. Voor hem was Gerbrandy praktisch de enige, die tijdens de oorlog de poot had stijf ge houden en dam nam hij die hangsnor van de regerings functionaris dan maar op de koop toe, zij het tegen heug en meug. Kennelijk was het va ders bedoeling door die naam- aankleving op het bestaan van zijn jonge zoon degelijkheid, karaktervastheid en het vaste beginsel te drukken. Een paar 'aar later vertrokken wij, naar er bleef contact. In de aanvang nogal frequent, later ook nog geregeld, maar dan wel wat ruimer uitge smeerd over een kalenderjaar. Gerbrand groeide op onder de bijna dictatoriale dwang van zijn vader. Hij mocht niet veel, hij lag des avonds voor achten in bed en toen iedereen al lang televisie had, toen ie allang op het Christelijk Lyceum zat, moest hij 's avonds zijn vader smeken of ie asjeblief naar een film mocht gaan kijken bij een schoolvriend, die een eind ver derop in de straat woonde. Gerbrand slaagde met hart stikke mooie punten voor gymnasium Alpha. Het harde regime van zijn vader en zijn eigen koppie-koppie hadden vruchten afgeworpen. Ger brand ging studeren aan de vrije universiteit. De vorige week zijn we even langs ge weest bij de familie. Nou, we hadden beter thuis kunnen blijven, want vader zat totaal- generaal in zak en as. Gerbrand was al voor de twee de maal achtereen voor een tentamen gezakt. Gerbrand was damslaperig geworden, protesteerderig, volkomen anti-kerncentrales, en anti- Reagan en een dominee kon ie niet meer zien. „Wat vind jij daar nou van?", vroeg vader mij met nauwe lijks nog aanwezige bijbelse berusting in zijn stem. „Tja", zei ik, „Ik heb zo de indruk dat Gerbrand in het bevrijden de gevoel leeft uit jouw kooi ontsnapt te zijn. Die slaat nu geweldig door tot ver over het IJ, maar laat hem nou even betijen, in wezen zit het wel snor, want hij komt uit een goed nest". ,,Dus jij vindt, dat ik zijn stu dietoelage niet moet intrek ken?" „Ben je nou helemaal betoeterd; ik durf om een du kaat te wedden, dat hij bin nenkort weer keurig geknipt bij zijn ouders op de stoep staat en ook dan nog heeft hij her sens genoeg om drie tenta mens binnen een maand te doen „De Here geve het", zei mijn vroeger buurman, zich toch blijkbaar niet meer zo alleen gelaten voelend. Nieuw Mathenessestraat 11-13 Schiedam, tel. 010-260012 Ook levering en reparatie alle merken Huisvuil tarieven blijven stijgen Tijdens de bezuinigingsde batten vorige week kwam de liberaal Cor van Tilborg met een soortgelijk voorstel voor Schiedam. „Privatise ring" van de ophaaldienst zou de gemeente een half tot een heel miljoen gulden per jaar opleveren.aSLl De VVD-er had zijn licht opge stoken bij een firma met „inter nationale reputatie op het ge bied van de vuilverwerking". Hij noemde geen namen. Waarschijnlijk ging Van Til borg te rade bij de Delftse firma Zegwaard, een huisvuil ver werkende gigant die alleen al in Limburg 55 gemeenten bedient en zelfs in Saoedie-Arabië ak- tief is. Wim Zegwaard, direkteur, kan zich een onderhoud met het Ter ere van de H.H. Martelaren van Gorkum wordt op zaterdag 17 juli een bedevaart georgani seerd naar Den Briel. Om half elf wordt een pontifi cale hoogmis opgedragen en om kwart voor vier volgt het plech tig lof met processie. Aanmeldingen en inlichtingen: pastoor G. A. de Bot, tel. 157909 of 715213. Het Schiedamse contactadres is L. J. M. Meijer, J. van Avenne- straat 27. Schiedamse raadslid niet herin neren: „Er gaan hier per dag ze ker tien offertes de deur uit". Zou Schiedam echter met een serieus voorstel komen, dan stapt Zegwaard er meteen in: „Geen enkel probleem". Over name gaat volgens Zegwaard niet met kostenstijgingen gep aard. „Eenvoudig omdat een particulier efficiënter werkt en een hogere produkfiviteit heeft Verantwoordelijk wethouder Reinier Scheeres wierp tegen Van Tilborgs voorstel tal van bezwaren op. De rechtspositie van het reinigingspersoneel wordt aangetast en de contrac ten met de VAM in Wijster -de afnemer van het Schiedamse huisvuil- kunnen onmogelijk worden opengebroken. Nieuwe contracten zouden ze ker anderhalf miljoen hoger uitvallen. Daarom wilde Schee res Van Tilborgs idee zelfs niet op haalbaarheid onderzoeken. Het was nee en het bleef nee. Zegwaard bevestigtechter, wat Van Tilborg al zei: „We kunnen het personeel overnemen, en desnoods ook het materieel. Onze rechtspositie verschilt weinig met die van een ambte naar' en over dat onderdeel valt ieder geval te praten. Met iedere partner maken we een individuele afspraak". Zo gaat Zegwaard per 1 oktober ook het vuil in 's Gravenzande inzamelen. Een deel van het ge- meentepersoneel wordt afge vloeid, een ander deel komt tijdelijk bij de Delftse firma in mi Veilingdagen: maandag 1 2 juli, dinsdag 1 3, ST woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag |u| 16 juli a.s., telkens vanaf 19.30 uur. zaterdag 10 juli van 11.00 - 17.00 uur zondag 11 juli van 11.00 - 17.00 uur Vanaf maandag 12 juli a.s., 19.30 uur, zal in opdracht van meerdere principalen een openbare verkoping worden gehouden ten overstaan van de Weledele Heren J.G. Hanemaayer, R.L. van Es en L. Glimmerveen, gerechtsdeurwaarders te Rotterdam, waarbij opbod aan de meestbiedende worden verkocht o.a.: ca. 200 schilderijen, aquarellen en tekeningen van oude en moderne meesters, waarbij werken van W.G.F. Jansen, O.R. de Jongh, W.G.L. de Haas (2), H. Heyligers, Scherrewitz, A.J. Groenewegen, J. Knikker, A. Knikker, J. Stutterheim e.v.a.. Collectie antiek en klassiek meubilair w.o. Louis XV wortelnoten kabinet, idem porseleinkast, Hollandse rankenkast, dekenkisten, salongarnituur, diverse kasten, eethoeken, bureaus, fauteuils en vele kleinmeubelen. Klokken, pendules en barometers w.o. Franse pendules, bakbarometers, Friese klokken, regulateurs enz.. Porselein en aardewerk, waarbij Chinees, Japans en Europees. Bovendien veel glas, kristal, koper, brons, tin en curiositeiten. Goud, zilveren juwelen met zilveren schalen, kandelaars, manden en bestek. Wit- en geelgouden sieraden, vele bezet met briljant, diamant, saffier, robijn en smaragd, w.o kapitale colliers, armbanden, ringen, hangers en broches. Perzische en andere handgeknoopte tapijten, o.a. Cuba Kazak, Sivas, Russische Afghaan, Beloudsch, Bochara, Bergamo, zijden Kasmir, Hamadan, Nobaran e.v.a.. Catalogus a f 3,- aan de zaal (niet verplicht). Toegang vrij. dienst. Het materieel wordt bij het wagenpark van Zegwaard gevoegd. De inwoners van 's Graven zande gaan een iets hoger tarief betalen, maar dat is geen direkt gevolg van de transactie: de huisvuil verwerking wordt overal duurder, door de steeds strengere eisen op milieugebied. Dat zegt ook Harry Swinkels, voorlichter van de VAM in het Drentse Wijster waarheen trei nen wekelijks het Schiedamse afval transporteren. Waarschijnlijk met terugwer kende kracht tot 1 januari 1982 wordt door de VAM dit jaar een prijsverhoging van 5,90 gulden per ton in rekening gebracht, zodat Schiedam binnenkort weer dieper in de beurs moet tasten om zijn vuil kwijt te ra ken. Swinkels weerlegt onmiddellijk Scheeres bewering dat er an derhalf miljoen op tafel moet komen als de gemeente een particulier zou inschakelen. „Geen sprake van. Er staat ner gens in het contract dat de ge meente verplicht is het vuil door de reinigingsdienst te laten ophalen. Het maakt ons niet uit wie er achter het stuur van de vuilniswagen zit. Leverancier is en blijft het college van burge meester en wethouders Hoewel Van Tilborg geen steun vond voor zijn voorstel, heeft hij aangekondigd op de kwestie te zullen terugkomen. „Met êén bezuinigingsronde zijn we er nog niet. Ik vind dit idee de moeite waard omdat er veel geld mee wordt gespaard. Als je alleen maar voordeel hebt bij zo'n maatregel, waarom zou je het dan niet doen?" I.oenensestraat 203, 257# HM 's-Gravenhage, Tel. 070-64 84OO ^JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIHHIIIIIMHIIIIHI^ Groot 1 midzomerfeest I in Beatrixpark SCHIEDAM De eige naar van het Pannekoek- huis „De Vijver", Hans Visser organiseert op zater dag 24 juli een groot Midzo merfeest. Dit ondermeer om de mensen die niet met vakantie gaan een verzetje te bieden midden in de na tuur. Het gebeuren is uniek voor Schiedam. Het feest start om 14.00 uur met een gratis jeugdvoorstelling, verzorgd door het Haags Toneelgezelschap. Ge bracht wordt het pro gramma „Ratjetoe" op een podium aan de waterkant, vóór het terras. Na 16.00 uur volgt een nlllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliyi SCHIEDAM/ROTTERDAM Zeker duizend patiënten hebben op de allerharte lijkste wijze vorige week af scheid genomen van hun vertrouwde huisarts, dokter Th. Jongeling, de man die 32 jaar lang de rol van vraag baak en geneesheer ver vulde in de wijk Oud-Mat- henesse. Op zijn afscheidsreceptie, hem aangeboden door een dankbaar, speciaal voor de gelegenheid gevormd actiecomité, ontving dokter Jongeling een groots ca deau: een reischeque die hem in staat stelt zijn zoon in Afrika te bezoeken. De man die tijdens zijn lange loopbaan uitgroeide tot „een meubelstuk van Oud-Mathe- nesse" heeft zijn praktijk in middels gesloten. Een jong dok tersechtpaar volgt hem op. In buurthuis De Put aan de Pinkstraat waar de laatste ont moeting tussen de dokter en zijn schare patiënten plaats vond, sprak de dokter ontroerd de volgende slotwoorden: „Verheugd ben ik met uw ca deau. Maar achter- uw open beurs zie ik uw open hart, het schoonste geschenk dat u mij gegeven hebt". massale barbecue op dit a terras. Tegen billijke prij- E zen zijn hiervoor pakketjes vlees verkrijgbaar in het E restaurant, inclusief de E hierbij behorende ingre- E diënten die staan opgesteld rond de grote barbecue- E roosterplaatsen. De schranspartij wordt muzi- E kaal omlijst met ham- mondmuziek van Arjo de E Koning. Om 20.00 uur volgt 5 een openluchtbal met mu- ziek van het show-orkest E „De Flamingo's". Vocale medewerking ver- E leent hieraan de zanger E Mart Mell. Tegen het val- len van de avond gaat de E romantiek een woordje E meespreken. Een muzikale lichtshowwordt dan uitge- S voerd door Arjo de Koning, in samenwerking met E Theaterbureau Gerard de Kok: een samenspel tussen muziek en gekleurd licht wat feeërieke effecten zal opleveren. Al het groen E rond het pannekoekhuis en E het hiervoor gelegen ei- E E landje wordt uitgelicht in E E grote veelkleurigheid. E Het blijft branden tot het E E einde van het feest om 1 E E uur 's nachts. Het grillige E weertje kan geen parten E spelen bij dit evenement. E Bij regen komt er een over- kapping zodat alle onder- E delen dan toch kunnen E worden afgewerkt. Er is E E die dag plaats voor enkele E honderden bezoekers op en E EE rond het terras. Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifs Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 V Van 14 t/m 28 juni i.v.m. vakantie gesloten Christiaan van den Hoek en Bartha van Gent hebben deze week zestig liefdevolle jaren achter de rug. Dat heuglijke feit werd zaterdag al gevierd met een receptie in het Rijnmond hotel, hoe wel de eigenlijke „verjaar dag" van hun huwelijk pas op 6 juli viel. In ieder geval werd op die dag het met diamant omlijste jubi leum nog eens dunnetjes over- Zilveren Kruis Ziektekostenverzekering al vanaf f 59,-* per maand basispakket zonder eigen risico. Vraag nu een persoonlijk advies voor u of uw gezin. Bel 010-734555, of vul de bon in. Stuur mij omgaand een offerte op maat. Naam Adres Postcode/Plaats Telefoon Aantal volwassenenleeftijden Aantal kinderenleeftijden f 59,- tot 27 jaar; f70,- van 27 tot 35 jaar; f 77,75 vanaf 35 jaar. Vanaf 45 jaar gelden leeftijdstoeslagen tot 100%. Kinderen gereduceerde premies. Ziekenhuisklasse 3 2b Meeverzekering mogelijk van huisarts en apotheek A tandarts. Antwoordnummer 104, 3100 VB SCHIEDAM HNS 97 gedaan, gewoon thuis in be perkte familiekring, met wat aanl'oop van buren en ken nissen. Behalve een langdurig en standvastig huwelijk hebben- deze beide Schiedammers in hart en nieren er al een respec tabel aantal levensjaren opzit ten. Bartha van Gent is van oors prong Schiedamse: zij werd hier geboren op 9 december 1903. Haar één jaar oudere echtge noot is afkomstig uit Den Hel der (18 maart 1901). Zij huwden in Schiedam. Hèt echtpaar woont aan het Dirk Schaferplein. Daar ont vingen zij dinsdagmiddag ook wethouder Reinier Scheeres, die burgemeester Te Loo (op vakantie) verving bij het over brengen van de gelukwensen namens de gemeente. De familie van den Hoek heeft twee zoons en een dochter, en een groot aantal kleinkinderen. Voor zijn pensionering was de heer Van den Hoek werkzaam bij de Verenigde Glasfabrieken en als electriciën, bij de dienst gemeentewerken. Zijn vrouw deed het huishouden. Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1